Socjologia METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH - UG Prof. Erenc

 0    31 Datenblatt    agatakodzik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Cztery schematy losowania próby
Lernen beginnen
zależne/ niezależne; indywidualne/grupowe; jednostopniowe/wielostopniowe; ograniczone/ nieograniczone
schematy losowania próby indywidualne/grupowe
Lernen beginnen
2) Losowanie indywidualne – gdy posiadamy operat (lista dostępnych jednostek) Losowanie grupowe – gdy nie ma operatu, losujemy całe grupy
schematy losowania próby jednostopniowe/wielostopniowe
Lernen beginnen
3) Losowanie jednostopniowe – gdy losujemy raz, nie dokonujemy uszczegółowień Losowanie wielostopniowe – gdy uszczegóławiamy losowanie, np. najpierw losujemy powiaty, potem gimnazja, potem określone klasy i dopiero z nich na koniec uczniów
schematy losowania próby ograniczone/nieograniczone
Lernen beginnen
4) Losowanie nieograniczone – losujemy z całej populacji Losowanie ograniczone – losujemy z dostępnych części populacji
Szereg rozdzielczy
Lernen beginnen
pozwala sklasyfikować grupy ze względu na różne dane np. płeć w grupie; jest to liczbowe uporządkowanie wartości pewnej zmiennej
Definicje nominalne
Lernen beginnen
określają znaczenie językowe nazwy. sprawozdawcze - analityczne; syntetyczne - projektujące
definicje nominalne: sprawozdawcze– (analityczne),
Lernen beginnen
mówią jak rzeczywiście bywa pojmowane znaczenie danego terminu dla pewnej grupy ludzi czy na terenie danego języka; są zdaniami w sensie logicznym.
definicje nominalne projektujące – (syntetyczne),
Lernen beginnen
modyfikują lub uzupełniają język danej nauki, ale nie opisują go w zastanym kształcie, są propozycjami rozumienia danego terminu; nie są zdaniami w sensie logicznym.
Wyjaśnienie teleologiczne
Lernen beginnen
pozwala na odpowiedź, dlaczego coś istnieje poprzez wskazanie celu, któremu to coś służy. Zasada przyczynowo-skutkowa opiera się na: 1. zasadzie uprzedniości – zawsze A musi być przed B. 2. zasadzie sąsiedztwa – muszą po sobie bezpośrednio następować.
Wyjaśnić zdarzenie
Lernen beginnen
to wykazać, że zdanie stwierdzające zajście tego zdarzenia wynika z pewnych twierdzeń ogólnych i twierdzeń jednostkowych mówiących o zajściu stanów lub rzeczy obserwowalnych.
Explanandum
Lernen beginnen
twierdzenia opisujące fakt, zdarzenia, które chcemy wyjaśnić; to, co należy wyjaśnić. Zawiera zdanie jednostkowe stwierdzające zajście zdarzenia B.
kanon jednej różnicy Milla
Lernen beginnen
1. jeżeli wystąpią X, A, B, C to pojawi się Y to sprawdzeniem jest drugie zdanie 2. jeżeli nie wystąpi X, ale wystąpią A, B, C to nie wystąpi Y -> z tych dwóch zdań wynika, że X jest przyczyną Y X ->Y
kanon jednej zgodności Milla
Lernen beginnen
1. jeżeli występują zmienne X, A, B, C to pojawi się Y to sprawdzeniem jest drugie zdanie 2. jeżeli występuje X, ale nie A, B, C to wystąpi Y -> z tych dwóch zdań wynika, że X jest przyczyną Y X ->Y
Hipotezy przyczynowe
Lernen beginnen
(Przyjęło się, że eksperyment kontrolny pozwala wykryć zależności przyczynowe. Opiera się na on przy tym na zasadach indukcji eliminacyjnej J.S. Milla stąd nazwano jest kanonami Milla)
Typy twierdzeń wartościujących
Lernen beginnen
Normy - instrumaentalne; właściwe; oceny - włąściwe i ulitarne
Twierdzenia wartościujące
Lernen beginnen
nie są twierdzeniami empirycznymi, nie opisują zjawisk, których dotyczą. Wyrażają stosunek do tych zjawisk. Tym samym nie mogą być ani potwierdzone, ani obalone. Wśród twierdzeń wartościujących wyróżnia się dwa rodzaje: normy i oceny
ujęciu bezwyjątkowym zależności przyczynowe
Lernen beginnen
W ujęciu bezwyjątkowym zależności przyczynowe to takie, w których określony układ warunków zawsze i wszędzie prowadzi do określonego następstwa.
Generalizacja historyczna (uogólnienie
Lernen beginnen
mogą mieć bezwyjątkowy lub statystyczny charakter. Podmiot takich twierdzeń jest nazwą ogólnohistoryczną lub też zakres podmiotu jest dodatkowo ograniczony czasoprzestrzennymi współrzędnymi.
Twierdzenia lokalizacyjne
Lernen beginnen
twierdzenia historyczne, których podmiot jest nazwą uniwersalną, a orzecznik nazwą historyczną.
Moc rozdzielcza (MR)
Lernen beginnen
współczynnik korelacji między W a I. Wskaźnik W ma dla I doskonałą MR (=1) kiedy wszystkie W są I i wszystkie I są W.
Trzy formy definiowania
Lernen beginnen
 Podanie w definiensie terminu nadrzędnego do definiendum (np. gruszka to owoc) – przez wydzielenie  Wyliczenie w definiensie cech tworzących treść danego pojęcia  Definiowanie kontekstowe – definiendum w kontekście (np. stopień zadowolenia)
Cechy jednostek i zbiorowości:
Lernen beginnen
absolutne, relatywne, kontekstowe, porówanwcze, agregowane i struktturalne
absolutne cechy ziorowości
Lernen beginnen
te cechy, które można przypisać obiektowi zainteresowania bez odniesienia znaczenia tej cechy do otaczającego ją kontekstu (np. liczebność, struktura, kultura)
relatywne cechy zbiorowości
Lernen beginnen
1) Porównawcze 2) Relacyjne 3) Kontekstowe
Cechy zbiorowości agregowane
Lernen beginnen
cecha wyłaniana z sumy cech, np. średnia wzrostu, dochód na mieszkańca)
cechy strukturalne zbiorowości
Lernen beginnen
(własności, które sprowadzają się do określonych relacji między jednostkami, tworzącymi daną zbiorowości np. rodzina patriarchalna
Trzy rodzaje pojęć w naukach społecznych
Lernen beginnen
 Pojęcia czysto obserwacyjne – takie jak w naukach ścisłych  Pojęcia, które mają odniesienie psychologiczne (np. szczęśliwy, mądry, sfery przeżyciowe)  Pojęcia, które łączą sfery obserwacyjne i psychiczne
adddytywność
Lernen beginnen
szybkość i skuteczność realizacji zależna jest od LICZBY uczestników. Suma A zależna od B
Schemat dedukcyjno-nomotetyczny skłąda się z 8 elementów:
Lernen beginnen
wrażenia określające warunki poprzedzające (genotyp) prawa ogólne (prawa biologii ewolucyjnej) opis zjawiska wyjaśnianego (ukształtowanie się człowieka we współczesnym świecie)
nauka w ujęciu nomotetyczny,m
Lernen beginnen
Nauka w ujęciu nomotetycznym pozwala na odkrywanie praw ogólnych, takich które stosują się do wszystkich. Idiografia zakłada ludzkie zachowania o pogłębionych studiach zakładające niepowtarzalność - zgłębienie konkretnego przypadku.
TEORIA NAUKOWA powinna być:
Lernen beginnen
1) spójna z bardziej ogólnymi teoriami, 2) powinna opierać się na wielu różnorodnych dowodach, 3) być podatna na sprawdzanie, 4) być dynamiczną, podatną na zmiany, 5) powinna być możliwie najprostsza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.