Społeczeństwo obywatelskie – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    33 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Społeczeństwo obywatelskie
Lernen beginnen
charakterystyczne dla krajów rozwijających się i rozwiniętych; jego członkowie są aktywnie i intensywnie zaangażowani w sprawy życia społecznego (często przejmują inicjatywę, nie czekając na interwencję państwa)
Nieposłuszeństwo obywatelskie
Lernen beginnen
rodzaj inicjatywy w społeczeństwie obywatelskim; zwrócenie uwagi państwa poprzez działanie łamiące lub naruszające istniejące normy prawne, które są sprzeczne z interesem społecznym
Grupy interesów
Lernen beginnen
zbiorowości zrzeszające członków określonej grupy społecznej, które starają się wywierać nacisk na odpowiednie organy państwowe w celu forsowania własnych interesów
Sposoby wywierania nacisku
Lernen beginnen
negocjacje, manifestacje, protesty, strajki, lobbing
Lobbing
Lernen beginnen
taka komunikacja z ośrodkami władzy państwowej, która ma w efekcie przynieść decyzje sprzyjające interesom lobbystów
Organizacja pozarządowa (NGO)
Lernen beginnen
non-governmental organization, non profit (nie czerpiące zysków z działalności); organizacje, które powstają dla osiągnięcia wcześniej ustalonego celu leżącego w interesie publicznym (charytatywne, integracyjne, na rzecz eliminacji patologii etc.)
Organizacja pożytku publicznego
Lernen beginnen
specjalny status (na podstawie odrębnej ustawy), o który mogą ubiegać się wszelkie organizacje i fundacje niezależne od Skarbu Państwa, nie prowadzące działalności politycznej, nie będące związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, bądź spółkami handlowymi
Instytucja społeczna
Lernen beginnen
grupa działająca na rzecz zaspokojenia potrzeb danej społeczności i reprezentująca jej interesy
Funkcje instytucji społecznych
Lernen beginnen
regulacyjna; zaspokojenia potrzeb; integracyjna
Funkcja regulacyjna
Lernen beginnen
organizowanie stosunków w grupie lub pomiędzy grupami i egzekwowanie powierzonych zadań
Funkcja integracyjna
Lernen beginnen
scalanie zbiorowości wokół określonych celów
Rodzaje instytucji społecznych
Lernen beginnen
polityczne, religijne, ekonomiczne, wychowawcze i kulturalne, socjalne
Instytucje polityczne
Lernen beginnen
celem zdobycie, sprawowanie i utrzymanie władzy (partie polityczne, rząd, parlament)
Instytucje religijne
Lernen beginnen
celem zaspokajanie potrzeb duchowych i organizowanie życia religijnego (kościoły, związki wyznaniowe)
Instytucje ekonomiczne
Lernen beginnen
celem wytwarzanie zysku i regulacja obiegu pieniądza (zakłady przemysłowe, banki, sklepy)
Instytucje wychowawcze i kulturalne
Lernen beginnen
celem wychowanie i edukacja kolejnych pokoleń oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego i zaspokajanie potrzeb kulturowych społeczeństwa (szkoła, muzeum, teatr, rodzina)
Instytucje socjalne
Lernen beginnen
celem opieka nad potrzebującymi oraz zaspokajanie potrzeb grup społecznych (organizacje charytatywne, koła zainteresowań)
Ład społeczny
Lernen beginnen
taki model zachowań członków społeczeństwa, który gwarantuje jego istnienie, trwanie i rozwój
Elementy ładu społecznego
Lernen beginnen
współpraca; umiejętność osiągania konsensusu; hierarchia wartości
Czynniki kształtujące ład społeczny
Lernen beginnen
prawo, moralność, religia. Tradycja
Prawo w ładzie społecznym
Lernen beginnen
reguluje życie społeczne, zachowania jednostek i zbiorowości oraz sposoby rozwiązywania konfliktów
Moralność w ładzie społecznym
Lernen beginnen
reguluje interakcje pomiędzy jednostkami i grupami, jest podstawą wyznawanego w społeczności systemu wartości
Religia w ładzie społecznym
Lernen beginnen
integruje zbiorowość, zawiera w sobie system wartości wyznawanych przez grupę wyznawców
Tradycja w ładzie społecznym
Lernen beginnen
stabilizuje, zakorzenia zbiorowość i wyznawane przez nią wartości w historii
Konflikt społeczny
Lernen beginnen
gdy co najmniej dwa podmioty dążą do osiągnięcia tych samych korzyści i celów poprzez wyeliminowanie konkurencji
Przyczyny konfliktów
Lernen beginnen
rozbieżności między klasami społecznymi; dysproporcje między państwami wysoko rozwiniętymi a krajami trzeciego świata; brak równowagi rynkowej; błędy w komunikacji; sprzeczne wartości
Rodzaje konfliktów
Lernen beginnen
kulturowe; wartości; ekonomiczne; rodzinne i małżeńskie; pokoleniowe
Sposoby rozwiązywania konfliktów
Lernen beginnen
negocjacje (wspólne poszukiwanie konsensusu); mediacje (rozmowy prowadzi osoba trzecia); arbitraż (konflikt rozstrzyga osoba trzecia); sąd (wiążące rozstrzygnięcie); głosowanie (ocena społeczna); przemoc (użycie siły i narzucenie rozwiązania przez zwycięzcę); unikanie (rezygnacja jednej ze stron)
Problemy państwa polskiego
Lernen beginnen
bezrobocie; ubóstwo; patologie; masowe zachorowania (choroby cywilizacyjne); migracja ekonomiczna (drenaż mózgu)
Bezrobocie
Lernen beginnen
gdy jednostki w wieku produkcyjnym, zdolne i chętne do podjęcia pracy, nie znajdują stałego zatrudnienia
Przyczyny bezrobocia
Lernen beginnen
przekształcenia w różnych gałęziach przemysłu; brak doświadczenia zawodowego; niskie kwalifikacje
Bezrobocie długoterminowe
Lernen beginnen
trwające dłużej niż 1 rok
Stopa bezrobocia
Lernen beginnen
procentowy wskaźnik poziomu bezrobocia - stosunek liczy bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.