Unia Europejska

 0    51 Datenblatt    wiolek000164
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czym jest Traktat z Maastricht? i w którym roku został zawarty?
Lernen beginnen
*1992r. *jest to Traktat o Unii Europejskiej, *ustanawiający nową organizację, ale nie kończący bytu pozostałych Wspólnot Europejskich, *powstała nazwa UNIA EUROPEJSKA *zawierał zapis,że w 1995r odbędzie się referendum dotyczące chęci przystąpienia, w którym wezmą udział -Szewcja -Finlandia -Norwegia (nie chciano) -Austria
Jakie znaczenie w historii Unii Europejskiej ma Rada Europy?
Lernen beginnen
*Rada Europy była obok Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jedną z pierwszych inicjatyw jednoczących kontynent *RE zajmuje się głównie prawami człowieka i utrzymywaniem pokoju
EWWiS
Lernen beginnen
Europejska Wspólnota Węgla i Stali *była podstawą dla Unii Europejskiej * skupiała 6 państw cel: *współpraca międzynarodowa w zakresie węgla i stali
Państwa wchodzące w skład EWWiS, EWG i Wspólnoty Europejskiej Do roku 1967
Lernen beginnen
*Belgia *Holandia *Luksemburg *Francja *Włochy *RFN
W którym roku powstała EWWiS?
Lernen beginnen
1951
Na mocy jakiego traktatu powstała EWWiS?
Lernen beginnen
Traktatu Paryskiego
W którym roku powstało EWG?
Lernen beginnen
1958
Co to było EWG?
Lernen beginnen
*Europejska Wspólnota Gospodarcza *złożona z tych samych krajów co EWWiS *cel: współpraca gospodarcza
W którym roku powstała Wspólnota Europejska?
Lernen beginnen
1967
Cele Wspólnoty Europejskiej
Lernen beginnen
*integracja krajów członkowskich *współpraca gospodarcza
Główne przyczyny integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
Lernen beginnen
*dążenie do zapewnienia trwałego pokoju na kontynencie *rozwoju wymiany handlowej oraz ułatwienia transportu *konieczność odbudowy wielu państw oraz stworzenia nowego ładu na kontynencie *potrzeba sprostania konkurencji ekonomicznej USA, Japonii i bloku państw komunistycznych
Czym jest Rada Europy?
Lernen beginnen
*instytucją niezależną od Unii Europejskiej *ma siedzibę w Strasburgu *cele: -współpraca społeczna -kulturalna -prawna między państwami europejskimi
Państwa będące członkami UE od 1973 roku
Lernen beginnen
Dania, Irlandia, Wielka Brytania
Państwa będące członkami UE od 1981 roku
Lernen beginnen
Grecja
Państwa będące członkami UE od 1986 roku
Lernen beginnen
Hiszpania, Portugalia
W którym roku wprowadzono euro w formie bezgotówkowej?
Lernen beginnen
1999
W którym roku wprowadzono euro w formie gotówkowej?
Lernen beginnen
2002
Jakie kraje nie przyjęły euro w 2002?
Lernen beginnen
*Wielka Brytania *Szwecja *Dania
Państwa założycielskie UE
Lernen beginnen
są członkami UE od początku jej istnienia (1951 rok) – Belgia, - Francja, - Holandia, - Luksemburg, - Niemcy, - Włochy
Państwa będące członkami UE od 2004 roku
Lernen beginnen
Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja, Węgry
Kiedy została utworzona Rada Europy?
Lernen beginnen
1949 roku
Kiedy Polska przystąpiła do Schengen?
Lernen beginnen
21 grudnia 2007 roku
Euroregion
Lernen beginnen
forma dobrowolnej współpracy samorządów na obszarach przygranicznych dwóch lub kilku państw – głównym celem jest wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych
Obszar Schengen
Lernen beginnen
obszar w ramach którego całkowicie zniesiono kontrolę na granicach wewnętrznych
Układ z Schengen
Lernen beginnen
porozumienie dotyczące ruchu granicznego podpisane 1985 roku, weszło w życie w 1995 roku; stopniowo znosi kontrole na granicach
Państwa będące członkami UE od 2007 roku
Lernen beginnen
Rumunia i Bułgaria
Co to jest Unia Europejska
Lernen beginnen
organizacja gospodarcza dążąca do wspólnej polityki
Gdzie obraduje Parlament UE?
Lernen beginnen
Bruksela i Sztrasburg
+ i - waluty euro
Lernen beginnen
+ nie trzeba wymieniać + nie ma wahań kursów - ceny wzrosną
Korzyści wstąpienia do UE
Lernen beginnen
+poznanie innych kultur +postęp cywilizacyjny +rozwój regionów +współpraca i wzajemna pomoc +otwarto granice
Wady wstąpienia do UE
Lernen beginnen
-podporządkowanie prawa -zbyt szybka i niekontrolowana globalizacja -zanika odrębność kulturowa -
EFTA
Lernen beginnen
Europejska Wspólnota Wolnego Handlu (z EFTA'y państwa 'przenosiły się do unii, pozostały 3 kraje)
NAFTA
Lernen beginnen
Północno Amerykańska Wspólnota Wolnego Handlu
CEFTA
Lernen beginnen
Centralno Europejska Strefa Wolnego Handlu
Grupa Wyszechradzka
Lernen beginnen
*Polska *Czechy *Szwecja *Węgry
Ile państw wchodzi w skład UE?
Lernen beginnen
27
WNP
Lernen beginnen
Wspólnota Niepodległych Państw *12 państw (wszystkie państwa byłego ZSRR -3, które są w unii)
OPEC
Lernen beginnen
Organizacja Państw transportujących Ropę Naftową (państwa arabskie, Afryka, Wenezuela -80% ropy na świecie)
G7
Lernen beginnen
7 najbogatszych państw świata
G8
Lernen beginnen
G7 + Rosja
NATO
Lernen beginnen
Północno Atlantycki Pakt Wojskowy Polska przystąpiła w 1999r
Inerpol
Lernen beginnen
Międzynarodowa Policja (z prawie wszystkich krajów świata)
Rada Bezpieczeństwa
Lernen beginnen
5 państw stałych: USA, FRANCJA, GB, CHINY - z których każde ma prawo veta +co 2 lata 10 zmiennych
ONZ
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych *1945 cele: -poszanowanie praw człowieka -utrzymanie pokoju -pomoc krajom najuboższym -współpraca polityczna i gospodarcza
UNICEF
Lernen beginnen
program pomocy dzieciom
UNESCO
Lernen beginnen
rozwój oświaty, kultury, przyrody dziedzictwa narodowego
FAO
Lernen beginnen
organizacja do spraw wyżywienia i rolnictwa
WHO
Lernen beginnen
Światowa Organizacja Zdrowia
RWPG
Lernen beginnen
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej związek krajów socjalistycznych
cel NATO
Lernen beginnen
obrona państw członkowskich
Polska jest członkiem
Lernen beginnen
-ONZ -OECD (Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju) -OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) NATO Grupa Wyszechradzka Rada Europy

Kommentare:

:P er schrieb: 2011-05-09 22:03:17
...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.