Unit 3 - Business or pleasure?

 0    157 Datenblatt    KaDe
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bedsitter
Lernen beginnen
kawalerka
block of flats
Lernen beginnen
blok mieszkalny
bungalow
Lernen beginnen
dom parterowy
castle
Lernen beginnen
zamek
cottage
Lernen beginnen
chatka, domek na wsi
detached house
Lernen beginnen
dom wolnostojący, dom jednorodzinny
flat
You have a nice flat.
Lernen beginnen
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
penthouse
Lernen beginnen
luksusowy apartament na najwyższym piętrze
semi-detached house
Lernen beginnen
bliźniak
studio flat
Lernen beginnen
kawalerka, studio
terraced house
Lernen beginnen
dom szeregowy, szeregowiec
brick
Lernen beginnen
cegła
chaotic
Lernen beginnen
chaotyczny
city centre
Lernen beginnen
centrum miasta
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
Lernen beginnen
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
countryside
Lernen beginnen
wieś
convenient
It this date convenient for you?
Lernen beginnen
dogodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
estate agent
Lernen beginnen
pośrednik nieruchomości
furnished
Lernen beginnen
umeblowany
homely
We rented a small, homely room.
Lernen beginnen
domowo
Wynajęliśmy mały, przytulny pokój.
huge/large
Lernen beginnen
wielki
hustle and bustle
Lernen beginnen
zgiełk
interior
Would you like to see the interior of the building?
Lernen beginnen
wnętrze
Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze budynku?
let
Lernen beginnen
wynajmować komuś
location
Use your precise address to describe your business location.
Lernen beginnen
położenie, lokalizacja
Użyj dokładnego adresu aby sprecyzować położenie firmy.
luxury
Lernen beginnen
luksusowy
move in
Lernen beginnen
wprowadzać się
move out
Lernen beginnen
wyprowadzać się
neighbourhood
Lernen beginnen
sąsiedztwo
noisy
Lernen beginnen
hałaśliwy
peaceful
Lernen beginnen
spokojny
picturesque
Lernen beginnen
malowniczy
property
The buildings and plants are the property of XYZ company.
Lernen beginnen
nieruchomość, własność
Budynki i zakłady są własnością firmy XYZ.
refurbish
Lernen beginnen
remontować
rent
Lernen beginnen
wynajmować od kogoś
shabby
Lernen beginnen
zapuszczony
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
Lernen beginnen
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
storey
Lernen beginnen
piętro
suburbs
Lernen beginnen
przedmieścia
viewing
Lernen beginnen
oglądanie
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
Lernen beginnen
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
beautician
Lernen beginnen
kosmetyczka
chef
He finished a chef school in France.
Lernen beginnen
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
cleaner
Lernen beginnen
sprzątaczka
electrician
Lernen beginnen
elektryk
fashion designer
Lernen beginnen
projektant mody
fireman
Lernen beginnen
strażak
graphic designer
Lernen beginnen
grafik
interior designer
He works as an interior designer.
Lernen beginnen
projektant wnętrz
On pracuje jako projektant wnętrz.
journalist
Lernen beginnen
dziennikarz
judge
Lernen beginnen
sędzia
lawyer
Lernen beginnen
prawnik
musician
John Lennon was a talented musician.
Lernen beginnen
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
receptionist
The receptionist will help you.
Lernen beginnen
recepcjonista
Recepcjonistka panu pomoże.
secretary
My secretary will take care of it.
Lernen beginnen
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.
vet
Lernen beginnen
weterynarz
waiter
All the waiters at the reception were hired by the agency.
Lernen beginnen
kelner
Wszyscy kelnerzy na przyjęciu byli zatrudnieni przez agencję.
broken
Lernen beginnen
złamany, zepsuty
cluttered
Lernen beginnen
zagracony
cutting edge
Lernen beginnen
najnowocześniejszy
decorate
Lernen beginnen
dekorować
dilapidated
Lernen beginnen
zniszczony, w opłakanym stanie
flatmate/housemate/roommate
Lernen beginnen
współlokator
freelance
Lernen beginnen
wolny strzelec
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
Lernen beginnen
na pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
funky
Lernen beginnen
fajny
landlady
Lernen beginnen
właścicielka wynajmująca dom
landlord
Lernen beginnen
właściciel wynajmujący dom
part-time
Lernen beginnen
na część etatu
repaint
Lernen beginnen
przemalować
self-employed
Lernen beginnen
samozatrudniony
share
Lernen beginnen
dzielić
state-of-the-art
Lernen beginnen
najnowocześniejszy, najwyższej klasy
tidy
Lernen beginnen
uporządkowany
untidy
Lernen beginnen
nieuporządkowany, niechlujny
balance
Lernen beginnen
równowaga
cost
How much does the beer cost?
Lernen beginnen
kosztować
Ile kosztuje piwo?
cover
Lernen beginnen
pokrywać
deposit
to hand over the deposit
Lernen beginnen
depozyt, kaucja
przekazać zaliczkę
down payment
Lernen beginnen
zadatek, zaliczka
expect
Lernen beginnen
oczekiwać
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
Lernen beginnen
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
friendly
Everyone is friendly here.
Lernen beginnen
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
get by
Lernen beginnen
przetrwać
make ends meet
Lernen beginnen
wiązać koniec z końcem
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
Lernen beginnen
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
owe
Lernen beginnen
być dłużnym
pay rise
When can I expect a pay rise?
Lernen beginnen
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
promotion
ABC has announced joint promotion with Mullen."
Lernen beginnen
awans
ABC ogłosiła wspólną promocję z Mullen.
well-paid
Lernen beginnen
dobrze płatny
tonight
Lernen beginnen
dziś wieczorem, dziś w nocy
yesterday
What did you do yesterday?
Lernen beginnen
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
already
She’s already left.
Lernen beginnen
już
Ona już wyszła.
before
I always run before breakfast.
Lernen beginnen
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
earlier
We should get up earlier.
Lernen beginnen
wcześniej
Powinniśmy wstawać wcześniej.
eventually/finally
Lernen beginnen
wreszcie, w końcu
first
Lernen beginnen
najpierw
just
Lernen beginnen
dopiero co
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
Lernen beginnen
zeszły (tydzień, miesiąc)
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
Lernen beginnen
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
lately/recently
Lernen beginnen
ostatnio
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
Lernen beginnen
następnie
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
previously
Lernen beginnen
poprzednio
since
Lernen beginnen
odkąd
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
Lernen beginnen
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
still
there is no wind outside. It's very still.
Lernen beginnen
nadal
Na dworze nie ma wiatru. Jest całkowicie bezwietrznie.
yet
Lernen beginnen
jeszcze
now
I'm busy now.
Lernen beginnen
teraz
Teraz jestem zajęty.
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
Lernen beginnen
wtedy
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
today
What are your plans for today?
Lernen beginnen
dziś
Jakie masz plany na dziś?
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
Lernen beginnen
jutro
Co będziemy robić jutro?
always
Peter is always late.
Lernen beginnen
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
constantly
Lernen beginnen
ciągle
usually
I usually go to work by bus.
Lernen beginnen
zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
generally
Lernen beginnen
generalnie
normally
Lernen beginnen
normalnie
often/requently
Lernen beginnen
często
sometimes
Lernen beginnen
czasami
periodically
Airplane parts are checked periodically.
Lernen beginnen
okresowo
Części samolotów są cyklicznie sprawdzane.
now and then/from time to time
Lernen beginnen
od czasu do czasu
once in a while
Lernen beginnen
raz na jakiś czas
rarely/seldom
Lernen beginnen
rzadko
hardly ever
Lernen beginnen
prawie nigdy
never
Lernen beginnen
nigdy
below
Lernen beginnen
poniżej
down
Are you coming down?
Lernen beginnen
nisko
Idziesz na dół?
downstairs
Lernen beginnen
na dole
far
Lernen beginnen
daleko
here
Let’s stop here.
Lernen beginnen
tutaj
Zatrzymajmy się tutaj.
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
Lernen beginnen
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
inside
Lernen beginnen
w środku
near
Lernen beginnen
blisko
nearby
Lernen beginnen
w pobliżu
on
There's a lamp on the table.
Lernen beginnen
na
Na biurku jest lampa.
out
Lernen beginnen
poza
over
Lernen beginnen
powyżej
there
OK, let's meet there.
Lernen beginnen
tam
OK, spotkajmy się tam.
under
Lernen beginnen
pod
up
Lernen beginnen
wysoko
upstairs
She went upstairs to her room.
Lernen beginnen
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
above
Our office is above the hairdresser’s.
Lernen beginnen
ponad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
Lernen beginnen
za granicą
anywhere
Lernen beginnen
gdziekolwiek
back
I have ugly back
Lernen beginnen
z tyłu
mam brzydkie plecy
behind
The park is behind the museum.
Lernen beginnen
za
Park znajduje się za muzeum.
around the clock
Lernen beginnen
24 godziny na dobę
boss
Lernen beginnen
szef
business
Lernen beginnen
biznes
career
He had a wonderful career in front of him.
Lernen beginnen
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
company director
Lernen beginnen
dyrektor firmy
illustrator
Lernen beginnen
ilustrator
junior
Lernen beginnen
młodszy
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
Lernen beginnen
menadżer, kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
pace
Lernen beginnen
tempo
pleasure
Lernen beginnen
przyjemność
priority
Lernen beginnen
priorytet
whole
Lernen beginnen
cały

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.