Unternehmensgründung und Führun – Wirtschaftsdeutsch; Zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej – niemieckie słownictwo biznesowe

 0    68 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sklep
Przepraszam, czy w tej okolicy jest jakiś sklep?
Lernen beginnen
der Laden
Entschuldigung, gibt es in der Umgebung einen Laden?
zakład, przedsiębiorstwo
Pracowałem w tym zakładzie przez ponad 20 lat.
Lernen beginnen
zakład, przedsiębiorstwo Deutsch
der Betrieb
Ich habe in diesem Betrieb für mehr als 20 Jahre gearbeitet.
założyć działalność gospodarczą
Mój przyjaciel zamierza założyć własną działalność gospodarczą.
Lernen beginnen
das Geschäft gründen
Mein Freund hat vor, sein eigenes Geschäft zu gründen.
luka na rynku
Zakładając działalność należy najpierw znaleźć lukę na rynku.
Lernen beginnen
die Marktlücke
Beim Existenzgründung muss man zuerst eine Marktlücke finden.
rodzinny interes
Kiosk jest naszym biznesem rodzinnym, prowadzimy go razem z rodzicami.
Lernen beginnen
der Familienbetrieb
Der Kiosk ist unser Familienbetrieb, wir betreiben ihn selbst mit unseren Eltern.
samemu sprzedawać w sklepie, prowadzić sklep osobiście
Kiosk jest naszym biznesem rodzinnym, prowadzimy go razem z rodzicami.
Lernen beginnen
den Laden selbst betreiben
Der Kiosk ist unser Familienbetrieb, wir betreiben ihn selbst mit unseren Eltern
pracownik
Nie stać nas na zatrudnienie pracowników.
Lernen beginnen
der Angestellte = ein Angestellter
Wir können es uns nicht leisten, die Angestellten zu beschäftigen.
właściciel
Nie jestem pierwszym właścicielem sklepu, odkupiłem go w zeszłym roku.
Lernen beginnen
der Besitzer = der Inhaber
Ich bin nicht der erste Besitzer/Inhaber des Ladens, ich habe es letztes Jahr gekauft.
właściciel, prowadzący
Często właściciel sam musi prowadzić swój sklep.
Lernen beginnen
der Betreiber
Oft muss der Betreiber seinen Laden selbst betreiben.
biznesmen
Prawdziwy z niego biznesmen, potrafi spieniężyć każdy pomysł.
Lernen beginnen
der Geschäftsmann
Er ist ein echter Geschäftsmann, er kann jede Idee zu Geld machen.
przedsiębiorca
Przedsiębiorca prowadzi swój zakład samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
Lernen beginnen
der Unternehmer
Der Unternehmer führt sein Betriebe selbständig und eigenverantwortlich.
wspólnik, udziałowiec
Ważne jest, żeby można było polegać na wspólniku.
Lernen beginnen
der Teilhaber = der Gesellschafter
Es ist unentbehrlich, dass man sich auf den Teilhaber/ Gesellschafter verlassen kann.
klientela, ogół klientów
Powinno się uwzględniać wolę klientów.
Lernen beginnen
die Kundschaft
Man soll den Willen der Kundschaft berücksichtigen.
stały klient
Stali klienci są ważni dla każdego sklepu.
Lernen beginnen
der Stammkunde
Die Stammkunden sind für jeden Laden sehr wichtig.
siła nabywcza
Siła nabywcza klientów zależy po części od tego, ile pieniędzy mogą wydać.
Lernen beginnen
die Kaufkraft
Die Kaufkraft der Kunden hängt teilweise davon ab, wie viel Geld sie zum Ausgeben haben.
lokalizacja, położenie
Położenie sklepu jest bardzo ważnym czynnikiem.
Lernen beginnen
der Standort
Der Standort ist ein sehr wichtiger Faktor für einen Laden.
dobre kontakty pomiędzy pracodawcą i pracownikami
Dobre kontakty pomiędzy pracodawcą i pracownikami wpływają pozytywnie na atmosferę w firmie.
Lernen beginnen
ein gutes Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und den Angestellten
Ein gutes Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und den Angestellten wirkt sich positiv auf die Stimmung in der Firma aus.
zapłacić za coś
Czasem właściciel kiosku musi płacić również za towary uszkodzone w czasie transportu.
Lernen beginnen
für etw bezahlen
Manchmal muss der Kioskinhaber auch für die im Transport geschädigten Waren bezahlen.
towary
Czasem właściciel kiosku musi płacić również za towary uszkodzone w czasie transportu.
Lernen beginnen
die Waren
Manchmal muss der Kioskinhaber auch für die im Transport geschädigten Waren bezahlen
asortyment
Asortyment powinien być jak najbardziej atrakcyjny dla klientów.
Lernen beginnen
das Warenangebot = das Sortiment
Das Warenangebot/Das Sortiment soll für die Kunden möglichst attraktiv sein.
popyt, zapotrzebowanie na coś
Popyt na radia przewyższa podaż.
Lernen beginnen
die Nachfrage nach + Dativ = der Bedarf an + Dativ
Die Nachfrage nach den Radios /Der Bedarf an den Radios ist größer als das Angebot.
podaż
Popyt na radia przewyższa podaż.
Lernen beginnen
das Angebot
Die Nachfrage nach den Radios /Der Bedarf an den Radios ist größer als das Angebot.
rynek wewnętrzny
Rynek wewnętrzny EU tworzą rynki wszystkich państw członkowskich.
Lernen beginnen
der Binnenmarkt
Der Binnenmarkt der EU bilden die Märkte aller EU-Staaten.
rynek zagraniczny
Interesy na rynkach zagranicznych są ważne na gospodarki państwa.
Lernen beginnen
der Auslandsmarkt
Die Geschäfte in den Auslandsmärkten sind für die Wirtschaft eines Staates wichtig.
rynek zbytu
Rynek zbytu to ilość rzeczywistych i potencjalnych odbiorców oraz oferentów danej usługi.
Lernen beginnen
der Absatzmarkt
Der Absatzmarkt ist die Menge der aktuellen und potenziellen Abnehmer und Anbieter bestimmter Diensteistungen.
świadczenie usług
Zakres działalności naszej firmy to świadczenie usług.
Lernen beginnen
die Dienstleistung
Der Geschäftsbereich unserer Firma ist Dienstleistungen.
zakres działalności
Zakres działalności naszej firmy to świadczenie usług.
Lernen beginnen
der Geschäftsbereich
Der Geschäftsbereich unserer Firma ist Dienstleistungen.
dostarczać towar
Łatwo psujące się produkty spożywcze muszą być codziennie dostarczane do sklepu.
Lernen beginnen
die Ware liefern
Verderbliche Lebensmittel müssen jeden Tag an den Laden geliefert werden.
rentowny, opłacalny
Wszystkie interesy muszą się opłacać, żeby przedsiębiorca nie splajtował.
Lernen beginnen
rentabel
Alle Geschäfte müssen rentabel sein, damit der Unternehmer nicht pleite ist.
być bankrutem
Wszystkie interesy muszą się opłacać, żeby przedsiębiorca nie splajtował.
Lernen beginnen
pleite sein
Alle Geschäfte müssen rentabel sein, damit der Unternehmer nicht pleite ist.
gospodarczy
Państwo może pomóc przedsiębiorcy przezwyciężyć problemy gospodarcze.
Lernen beginnen
wirtschaftlich
Der Staat kann dem Unternehmer helfen, die wirtschaftlichen Probleme zu überwinden.
ekonomiczny
Obciążenia ekonomiczne nie pomagają przedsiębiorcom.
Lernen beginnen
ökonomisch
Die ökonomische Belastungen helfen den Unternehmern nicht.
zbankrutowany
Ta firma musiała ogłosić upadłość.
Lernen beginnen
bankrott
Diese Firma musste sich für bankrott erklären.
dochody
Dochody przedsiębiorstwa ledwo wystarczają na pokrycie kosztów.
Lernen beginnen
die Einnahme = das Einkommen
Die Einnahmen/ Die Einkommen des Unternehmens sind kaum genug um die Kosten zu decken.
wydatek
Wydatki przewyższają przychody.
Lernen beginnen
die Ausgabe
Die Ausgaben übertreffen die Einnahmen.
gospodarka rynkowa
Gospodarka wolnorynkowa jest przeciwieństwem gospodarki centralnie planowanej.
Lernen beginnen
die Marktwirtschaft
Die Marktwirtschaft is der Gegensatz zu der zentral geplanten Wirtschaft.
gospodarka centralnie planowana
Gospodarka wolnorynkowa jest przeciwieństwem gospodarki centralnie planowanej.
Lernen beginnen
die zentral geplante Wirtschaft
Die Marktwirtschaft is der Gegensatz zu der zentral geplanten Wirtschaft.
handel hurtowy
W handlu hurtowym można dostać duże rabaty, ponieważ zamawia się duże ilości towarów.
Lernen beginnen
der Großhandel
Im Großhandel kann man viele Rabatte kriegen, weil man große Menge der Waren bestellt.
rozliczenie
Sporządza się rozliczenia, żeby kontrolować dochody i wydatki.
Lernen beginnen
die Abrechnung
Man macht die Abrechnung um die Einnahmen und Ausgaben kontrolieren zu können.
zakredytowanie, zapis na dobro rachunku
Zakredytowanie to suma, która zostaje zapisana na dobro rachunku.
Lernen beginnen
die Gutschrift
Die Gutschrift ist der Betrag, der einem Konto gutgeschrieben wird.
marża
Marża jest inna w różnych sklepach.
Lernen beginnen
die Verdienstspanne
Die Verdienstpanne ist unterschiedlich in verschiedenen Läden.
zarobek
Zarobek właściciela sklepu jest o wiele niższy niż suma wszystkich marż.
Lernen beginnen
der Verdienst
Der Verdienst des Kioskbesitzer ist viel weniger als die Summe aller Verdienstpannen.
cena narzucona (np. przez producenta)
Cena narzucona dotyczy między innymi papierosów.
Lernen beginnen
die Preisbindung
Die Preisbindung gilt unter anderem für Zigaretten.
osiągnąć obroty
Dobry interes przynosi duże obroty.
Lernen beginnen
die Umsätze erwirtschaften / erzielen
Gutes Geschäft erwitschaftet/ erzielt große Umsätze.
koszty
W sklepie trzeba pokrywać różne rodzaje kosztów.
Lernen beginnen
die Kosten
In einem Laden muss man verschiedene Arten von Kosten decken.
wziąć kredyt
Żeby wziąć kredyt, należy spełnić wiele warunków.
Lernen beginnen
Kredit aufnehem
Um einen Kredit aufzunehmen muss man viele Bedingungen erfüllen.
udzielić kredytu
Żeby otrzymać kredyt, należy spełnić wiele warunków.
Lernen beginnen
Kredit gewähren = Kredit geben
Um einen Kredit gewährt zu werden / Um einen Kredit gegeben zu werden muss man viele Bedingungen erfüllen.
budynek administracyjny
W każdym budynku administracyjnym powinna znajdować się stołówka.
Lernen beginnen
das Verwaltungsgebäude
In jedem Verwaltungsgebäude soll es eine Kantine geben.
obrót dzienny
Dzisiaj nasz dzienny obrót jest wyjątkowo duży.
Lernen beginnen
der tägliche Umsatz
Heute ist under tägliche Umsatz besonders groß.
dodatkowe koszty płacowe ponoszone przez pracodawcę
Dodatkowe koszty płacowe to koszt, który pracodawca ponosi za zatrudnienie pracownika (oprócz samej pensji).
Lernen beginnen
die Lohnnebenkosten = die Lohnzusatzkosten
Die Lohnnebenkosten / Die Lohnzusatzkosten sind alles, was der Arbeitgeber für den Angestellten zahlen muss (ohne den Lohn).
oferent, dostawca (internetu), operator (sieci komórkowej)
T-Moblie jest największym operatorem sieci komórkowych w Niemczech.
Lernen beginnen
der Anbieter
T-Mobile ist der größte Mobilfunk-Anbieter in Deutschland.
sprzedawca detaliczny
Sprzedawca detaliczny stoi pomiędzy hurtownikiem a klientem.
Lernen beginnen
der Endverkäufer
Der Endverkäufer steht zwischen dem Grossisten und den Kunden.
hurtownik
Sprzedawca detaliczny stoi pomiędzy hurtownikiem a klientem.
Lernen beginnen
der Grossist
Der Endverkäufer steht zwischen dem Grossisten und den Kunden.
monopol
Monopol nie jest korzystny dla konsumentów, ponieważ monopolista może sam dcydować o cenach.
Lernen beginnen
das Monopol
Das Monopol ist für die Konsumenten nicht günstig, weil der Monopolist über die Preise allein entscheiden kann.
zwrot (pieniężny)
Przy zwrocie otrzymuje się z powrotem pieniądze.
Lernen beginnen
die Erstattung
Die Erstattung heißt, dass man das Geld zurückbekommt.
zapis obciążający
Zapis obciążający to instrument bezgotówkowego transferu pieniędzy.
Lernen beginnen
die Lastschrift
Die Lastschrift ist ein Instrument des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
zapisać na dobro rachunku
Naddatek zostanie zapisany na dobro Pańskiego rachunku.
Lernen beginnen
gutschreiben
Der überschüssige Betrag wird Ihrem Konto gutgeschrieben.
zwrot niesprzedanego towaru
Jeśli wszystkie gazety nie zostaną sprzedane, może nastąpić zwrot i zostaną one odebrane przez hurtownika.
Lernen beginnen
die Remission
Wenn nicht alle Zeitungen verkauft werden, kann die Remission stattfinden, indem sie von dem Grossisten zurückgenommen werden.
akcyza
Akcyza dotyczy również piwa.
Lernen beginnen
die Alkoholsteuer
Die Alkoholsteuer gilt auch für das Bier.
odpisanie od rachunku, odpis z konta
Bank odpisał sumę z mojego konta.
Lernen beginnen
die Abbuchung
Die Bank buchte den Betrag von meinem Konto ab.
podatek
Znowu podwyższono podatki.
Lernen beginnen
die Steuer
Die Steuern wurden schon wieder erhöht.
podatek dochodowy
Podatek dochodowy to podatek pobierany od dochodów osób fizycznych.
Lernen beginnen
die Einkommensteuer
Die Einkommensteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen natürlicher Personen erhoben wird.
VAT
Wszyscy płacimy codziennie podatek VAT.
Lernen beginnen
die Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird von uns allen jeden Tag bezahlt.
ważny czynnik składający się na sukces
Położenie jest ważnym czynnikiem składającym się na sukces sklepu.
Lernen beginnen
ein wesentlicher Faktor für den Erfolg
Der Standort eines Ladens ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg.
nałożyć na kogoś wysokie opłaty
W Polsce przedsiębiorcy są obciążani wysokimi opłatami.
Lernen beginnen
mit hohen Gebühren belasten
In Polen sind die Unternhmer mit hohen Gebühren belastet.
nowy produkt cieszy się powodzeniem
Nowy produkt na pewno spodoba się konsumentom.
Lernen beginnen
das neue Produkt kommt beim Publikum gut an
Das neue Produkt wird sicherlich gut beim Publikum ankommen.
interes się nie wiedzie, nie idzie dobrze
Interes się nie udał.
Lernen beginnen
das Geschäft geht in die Hosen
Das Geschäft hat in die Hosen gegangen.
skromnie zaczynać interes, zaczynać od zera
Musieliśmy zaczynać interes od zera.
Lernen beginnen
mit dem Geschäft klein anfangen
Wir mussten mit dem Geschäft klein anfangen.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.