Verba latina 7 by K. Rzepkowski

 0    10 Datenblatt    CuKinia
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
occupare
Lernen beginnen
occu po 1 – obsadzić, zająć, owładnąć, osią gnąć, zyskać coś; porwać, napaść. pecuniam occupare - ulokowa ć pienią dze (na jakiś procent).
occurrere
Lernen beginnen
occurro, o(cu)curri, ocursum 3 – biec naprzeciw; spotykać kogoś; nastrę czać się, okazywać, stawać przed oczyma; sprzeciwia ć się, przeciwdziałać czemuś. mihi occurrit + inf. – przychodzi mi na myś l, ż eby...
offendere
Lernen beginnen
offendo, offendi, offensum 3 – trą cić; uderzyć w coś; ponieść szkodę; wzbudzać niechęć, być rażąacym; natrafi ć na co ś, spotkać kogoś; ranić, urazić. apud plebem offendere – stać się niepopularnym. offensus – obra ony, ura ony.
omittere
Lernen beginnen
omitto, omi si, omissum 3 – opuścić, straci ć z oczu; przestać (mirari – dziwić się); pomija ć coś, zrezygnować z czegoś. mulierem omittere – oddalić ż onę, rozwieźć się. animam omittere – umrze.
operire
Lernen beginnen
oper io, operu i, opertum 4 – pokrywać, zasłania ć; ukrywać, taić.
opinor
Lernen beginnen
opi nor 1 – mniemać, przypuszczać, są dzić. ut opinor – jak są dzę (wtrącone).
oportet
Lernen beginnen
op rtet, oportu it, - 2 (nieos.) – należ y, potrzeba, powinno się. legem brevem esse oportet – prawo powinno by zwią złe.
optare
Lernen beginnen
opto 1 – wybierać; ż yczy ć czego ś. optato – według życzenia.
orior
Lernen beginnen
ori or, ortus sum 4 – podnieść się, powstać; pochodzić, wypływać z czego ś; rodzić się z kogoś, pochodzić od kogoś; zaczynać się, brać począ tek od czegoś.
ornare
Lernen beginnen
orno 1 – uzbroić, zaopatrzy ć, wyposaż yć coś czymś; ozdobić; czcić, u świetniać.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.