łacina dla prawników paremie

 0    68 Datenblatt    urbikon
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
omnes homines aequales sunt
Lernen beginnen
wszyscy ludzie są równi
crimina morte extinguuntur
Lernen beginnen
przestępstwa wygasają na skutek śmierci
qui peccat ebrius, luat sobrius
Lernen beginnen
kto grzeszy po pijanemu, ponosi karę na trzeźwo
fides bona contraria est freudi et dolo
Lernen beginnen
dobra wola jest przeciwieństwem oszustwa i podstępu
in legibus fundamentum rei publicae
Lernen beginnen
w ustawach jest fundament rzeczpospolitej, podstawa państwa prawa
locus regit actum
Lernen beginnen
miejsce rządzi aktem prawnym, formą aktu prawnego
tempus regit actum
Lernen beginnen
czas rządzi formą i ważnością aktu prawnego
lusus noxius in culpa est
Lernen beginnen
winny jest ten, kto szkodzi podczas zabawy
ius nature est immutabile
Lernen beginnen
prawo naturalne jest niezmienne
iustitia cernitur in suum cuique tribuendo
Lernen beginnen
sprawiedliwość urzeczywistnia się w oddawaniu każdemu, co mu się należy
iustitia est fundamentum regnorum
Lernen beginnen
sprawiedliwość jest fundamentem królestw
iustitia nemini neganda
Lernen beginnen
nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości
ius et furi dicitur
Lernen beginnen
nawet złodziejowi należy się sprawiedliwy proces
iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
Lernen beginnen
sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, tylko bierze pod uwagę prawdę
leges bonae ex malis moribus procreantur
Lernen beginnen
dobre ustawy powstają ze złych obyczajów
legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
Lernen beginnen
dobrą ustawę od złej w żaden inny sposób nie możemy odróżnić, jak tylko poprzez zgodność z prawem natury
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Lernen beginnen
znać ustawę, to nie trzymać się jej słów, a jej sensu i znaczenia
sensum non verba spectamus
Lernen beginnen
patrzymy na sens a nie na słowa
iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
Lernen beginnen
prawa są stanowione nie dla pojedynczych osób, ale dla ogółu
fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurit
Lernen beginnen
we wszystkich sprawach karnych bierze się pod uwagę wiek i brak doświadczenia
vanae voces populi non sunt audiendae
Lernen beginnen
nie należy słuchać zwodniczych głosów ludu
non omne quod licet honestum est
Lernen beginnen
nie wszystko, co jest dozwolone, jest przyzwoite
libertas inaestimabilis res est
Lernen beginnen
wolność jest rzeczą bezcenną
male nostro iure uti non debemus
Lernen beginnen
nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
qui suo iure utitur neminem laedit
Lernen beginnen
kto korzysta ze swojego prawa, nikomu nie szkodzi
nullus idoneus testis in re sua intellegitur
Lernen beginnen
rozumie się, że nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
leges ab omnibus intellegi debent
Lernen beginnen
ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
res nullius cedit primo occupanti
Lernen beginnen
rzecz niczyja przypada temu, kto ją pierwszy zawłaszczył
poena constituitur in emendationem hominum
Lernen beginnen
kary ustanawia się dla poprawy człowieka
nemo debet lucrati ex alieno damni
Lernen beginnen
nikt nie może mieć korzyści z cudzej szkody
cogitationis poenam nemo patitur
Lernen beginnen
nikt nie może ponosić kary za swoje myśli
culpa lata dolo aequiparatur
Lernen beginnen
ciężkie niedbalstwo jest zrównywane z podstępem
nullus describatur reus, priusquam convincatur
Lernen beginnen
nikomu nie należy przypisywać winy, zanim zostanie to dowiedzione
fiscus non erubescit
Lernen beginnen
skarb państwa się nie wstydzi
iustitia non debe claudicare
Lernen beginnen
sprawiedliwość nie powinna kuleć
hominum causa omne ius constitutum est
Lernen beginnen
wszelkie prawa stanowione są ze względu na człowieka
utilitas publica privatae praeferri debet
Lernen beginnen
należy brać pod uwagę korzyść publiczną przed prywatnymi interesami
notoria non egent probatione
Lernen beginnen
oczywiste fakty nie wymagają dowodu
occidit qui non servar periturum, ubi potest
Lernen beginnen
uważa się, że zabija ten, kto nie udzieli pomocy ginącemu, jeżeli może
semel commissa poena non evanescit
Lernen beginnen
raz wymierzona kara nie popada w zapomnienie (nie zanika)
vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
Lernen beginnen
prawa przychodzą z pomocą starającym się a nie śpiącym
volenti non fit iniuria
Lernen beginnen
chcącemu nie dzieje się krzywda (bezprawie)
pactum de sucessione futura est illecitum
Lernen beginnen
umowa o przyszłe dziedziczenie jest niedozwolona przez prawo
pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanta
Lernen beginnen
umowy, które zawierają w sobie przyczynę haniebną, nie są respektowane
obligatio semel extincta non reviviseit
Lernen beginnen
zobowiązanie raz wygasłe nie odżywa na nowo
non pretii numeration, sed convenction perficit emptionem
Lernen beginnen
nie zapłata ceny, lecz porozumienie stron czynią kupno wiążącym
ignorantia legis neminem excusat
Lernen beginnen
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia
ex iniuria ius non oritur
Lernen beginnen
prawo nie rodzi się z bezprawia
nuptias non concubitas, sed consensus facit
Lernen beginnen
małżeństwo powstaje nie przez faktyczne pożycie, ale na skutek porozumienia
pecuniae imperare oportet, non servire
Lernen beginnen
pieniądzom należy rozkazywać, a nie im służyć
intentio inservire debet legibus, non leges intentioni
Lernen beginnen
zamiar powinien służy ustawie, z nie ustawy woli (ustawy są ważniejsze)
servi legum sumus, ut liberi esse possimus
Lernen beginnen
jesteśmy sługami ustaw, abyśmy mogli być wolni
scientia nobilitat
Lernen beginnen
wiedza uszlachetnia
lex retro non agit
Lernen beginnen
prawo nie działa wstecz
in dubio pro reo
Lernen beginnen
wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego
nullum crimen sine lege
Lernen beginnen
nie ma przestępstwa bez ustawy
pacta sunt servanta
Lernen beginnen
umów należy dotrzymywać
superficies solo cedit
Lernen beginnen
rzeczy na stałe przytwierdzone do gruntu należą do właściciela gruntu
nemo plus iuris in allium transferre potest quam ipse habet
Lernen beginnen
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
clara non sunt interpretanda
Lernen beginnen
rzeczy oczywistych nie trzeba interpretować
ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
nieznajomość prawa szkodzi
ne bis in idem
Lernen beginnen
nie można dwa razy sądzić się w tej samej sprawie
exceptiones non sunt extendendae
Lernen beginnen
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco
ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositio
Lernen beginnen
tam, gdzie taki sam cel ustawy, tam powinna być taka sama dyspozycja
nemo iudex in causa sua
Lernen beginnen
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
volenti non fit iniuria
Lernen beginnen
chcącemu nie dzieje się krzywda
cessante ratione cessat et lex ipsa
Lernen beginnen
gdy znika przyczyna prawa, tam znika samo prawo
summum ius summa iniuria
Lernen beginnen
najwyższe prawo może być największym bezprawiem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.