łacina prawnicza część 4

 0    105 Datenblatt    akowalczyk2502
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rebus sic stantibus
Lernen beginnen
ponieważ sprawy przybrały taki obrót
exceptio non adimpleti contractus
Lernen beginnen
zarzut niedopełnienia kontraktu/umowy
compensatio
Lernen beginnen
potrącenie
novatio
Lernen beginnen
odnowienie zobowiązania
confusio
Lernen beginnen
zlanie się w 1 osobie dłużnika i wierzyciela np. poprzez dziedziczenie
confusione extinguitur obligatio
Lernen beginnen
przez zlanie się w 1 osobie dłużnika i wierzyciela zobowiązanie przestaje istnieć
cessio
Lernen beginnen
przelew wierzytelności
pactum de non cedendo vel non alienando
Lernen beginnen
umowa o niedokonywanie wierzytelności
cessio legis
Lernen beginnen
przeniesienie wierzytelności na inną osobę zgodnie z przewidzianymi w prawie możliwościami
actio Pauliana
Lernen beginnen
ochrona wierzycieli przed działaniami nieuczciwego dłużnika – kiedy niewypłacalny dłużnik celowo pomniejsza swój majątek na szkodę wierzyciela
periculum est emptoris
Lernen beginnen
przypadkowe zaginięcie rzeczy obciąża kupującego
pretium in numerata pecunia consistere debet
Lernen beginnen
cena winna istnieć/być wyrażona w pieniądzach
sine pretio nulla venditio
Lernen beginnen
jeżeli nie ma ceny to nie ma kontraktu sprzedaży
emptio rei speratae
Lernen beginnen
kupno rzeczy przyszłej
emptio spei
Lernen beginnen
kupno nadziei
cuius comodum eius periculum
Lernen beginnen
kto ma korzyści ten ponosi ryzyko/odpowiedzialność przypadkowej utraty rzeczy
vitia aperta non praestantur
Lernen beginnen
nie odpowiada się za jawne/widoczne wady
dicta et promissa
Lernen beginnen
sprzedawca odpowiada za mówione/przyrzeczone zalety
pactum reservati dominii
Lernen beginnen
umowa zatrzymania własności przez sprzedawcę
pactum displicentiae
Lernen beginnen
umowa/sprzedaż na próbę (w umówionym terminie kupujący może odstąpić od niej bez negatywnych skutków)
emptio ad gustum
Lernen beginnen
umowa o rzecz z możliwością zwrotu/na próbę
pactum de retroemendo
Lernen beginnen
umowa o obowiązku odsprzedania rzeczy z powrotem sprzedającemu
locatio conductio operis
Lernen beginnen
umowa o dzieło
depositum irregulare
Lernen beginnen
depozyt nieregularny/nieprawidłowy – rzeczy oznaczone gatunkowo
non potest commodari, quod usu consumitur
Lernen beginnen
przedmiotem kommodatu nie może być rzecz zużywalna
rei commodatae et possessionem et proprietatem retinemus
Lernen beginnen
dając rzecz w kommodat nie tracimy własności ani posiadania
rei turpis nullum mandatum est
Lernen beginnen
nie ma mandatu jeżeli przedmiotem zlecenia jest rzecz niemoralna/niegodziwa
negotiorum gestio
Lernen beginnen
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
indebitum
Lernen beginnen
nienależny dług
condictio indebiti
Lernen beginnen
roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia
condictio causa data causa non secuta
Lernen beginnen
roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie się z tytułu nienależnego świadczenia z powodu niezaistnienia przyczyny
condictio causa finita
Lernen beginnen
roszczenie z tytułu podstawy, która już odpadła
condictio ob causam finitam
Lernen beginnen
gdy przysporzenie miało początkowo podstawę prawną, a w pewnym momencie ją utraciło
condictio ob turpem vel iniustam causam
Lernen beginnen
roszczenie z powodu tytułu niegodziwego/nie mającego w prawie przyczyny
condictio sine causa
Lernen beginnen
roszczenie o wzbogacenie bez zaistniałej przyczyny
affectio (animus) societatis
Lernen beginnen
wola/nastawienie zawarcia spółki
tres faciunt collegium
Lernen beginnen
trzy osoby tworzą stowarzyszenie
dolus
Lernen beginnen
każde podstępne/rozmyślne działanie
dolus directus
Lernen beginnen
zamiar bezpośredni
dolus eventualis
Lernen beginnen
zamiar ewentualny
culpa
Lernen beginnen
wina, niedbalstwo
culpa lata
Lernen beginnen
grube niedbalstwo
quod omnes intellegunt
Lernen beginnen
to, co wszyscy rozumieją
lata culpa est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt
Lernen beginnen
grube niedbalstwo, to rażące niedbalstwo – to niezrozumenie tego, co wszyscy powinni zrozumieć
culpa levis
Lernen beginnen
zaniedbanie
culpa levissima
Lernen beginnen
najmniejsze zaniedbanie
culpa in custodiendo
Lernen beginnen
wina w niedopilnowaniu/dozorze
culpa in eligendo
Lernen beginnen
wina w wyborze
condicio sine qua non
Lernen beginnen
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć
casus
Lernen beginnen
przypadek
vis maior
Lernen beginnen
siła wyższa
vis cui humana infirmitas resistere non potest
Lernen beginnen
siła, której ludzka słabość nie może się oprzeć
Omnes homines aequales sunt
Lernen beginnen
Wszyscy ludzie są równi.
Crimina morte extinguuntur
Lernen beginnen
Przestępstwa wygasają na skutek śmierci.
Qui peccat ebrius, luat sobrius
Lernen beginnen
Kto grzeszy po pijanemu, ponosi karę na trzeźwo.
Fides bona contraria est fraudi et dolo
Lernen beginnen
Dobra wiara jest przeciwieństwem oszustwa i podstępu.
In legibus fundamentum rei publicae
Lernen beginnen
W ustawach jest fundament rzeczypospolitej.
Locus regit actum
Lernen beginnen
Miejsce rządzi formą aktu prawnego.
Tempus regit actum
Lernen beginnen
Czas rządzi formą/ważnością aktu prawnego.
Lusus noxius in culpa est
Lernen beginnen
Winnym jest szkodzący w czasie zabawy.
Ius naturae est immutabile
Lernen beginnen
Prawo naturalne jest niezmienne.
Iustitia nemini neganda
Lernen beginnen
Nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości/sprawiedliwie prowadzonego procesu.
Ius et furi dicitur
Lernen beginnen
I złodziejowi należy się sprawiedliwy proces.
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
Lernen beginnen
Sprawiedliwość nie zna ani ojca, ani matki, tylko bierze pod uwagę prawdę.
Leges bonae ex malis moribus procreantur
Lernen beginnen
Dobre ustawy powstają ze złych zwyczajów.
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
Lernen beginnen
Dobrą ustawę nie możemy odróżnić od złej w żaden inny sposób niż zgodnie z prawami natury.
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Lernen beginnen
Znać ustawę to nie trzymać się jej słów, lecz rozumieć jej sens i znaczenie.
Sensum non verba spectamus
Lernen beginnen
Patrzymy na sens, a nie słowa.
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
Lernen beginnen
Prawa są ustanawiane nie dla pojedynczych osób, lecz dla ogółu.
Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurit
Lernen beginnen
Prawie we wszystkich sprawach karnych uwzględnia się i wiek i brak doświadczenia.
Vanae voces populi non sunt audiendae
Lernen beginnen
Nie należy wysłuchiwać głosów ludu.
Non omne quod licet honestum est
Lernen beginnen
Nie wszystko co jest dozwolone, jest przyzwoite/uczciwe.
Libertas inaestimabilis res est
Lernen beginnen
Wolność jest rzeczą bezcenną.
Male nostro iure uti non debemus
Lernen beginnen
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa.
Qui suo iure utitur neminem leadit
Lernen beginnen
Kto korzysta ze swego prawa, nikomu nie szkodzi.
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur
Lernen beginnen
Rozumie się, że nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
Leges ab omnibus intellegi debent
Lernen beginnen
Ustawy przez wszystkich powinny być zrozumiałe.
Res nullius cedit primo occupanti
Lernen beginnen
Rzecz niczyja przypada temu, kto ją pierwszy zawłaszczył.
Poena constituitur in emendationem hominum
Lernen beginnen
Kara jest ustanawiana dla poprawy człowieka.
Nemo debet lucrari ex alieno damno
Lernen beginnen
Nikt nie może mieć korzyści z cudzej szkody.
Cogitationis poenam nemo patitur
Lernen beginnen
Nikt nie może ponosić kary za swoje myśli.
Culpa lata dolo aequiparatur
Lernen beginnen
Ciężkie niedbalstwo jest zrównane z podstępem (złym zamiarem).
Nullus describatur reus, priusquam convincatur
Lernen beginnen
Nikogo nie należy uznawać za winnego przed skazaniem.
Fiscus non erubescit
Lernen beginnen
Skarb państwa się nie wstydzi.
Iustitia non debet claudicare
Lernen beginnen
Sprawiedliwość nie powinna kuleć.
Hominum causa omne ius constitutum est
Lernen beginnen
Wszelkie prawa są ustanawiane ze względu na człowieka.
Utilitas publica private praeferri debet
Lernen beginnen
Korzyść publiczna powinna dawać pierwszeństwo prywatnej.
Notoria non egent probationem
Lernen beginnen
Rzeczy oczywiste nie potrzebują dowodu
Occidit qui non servat periturum, ubi potest
Lernen beginnen
Zabija ten, kto nie pomoże ginącemu, tam gdzie może.
Semel commissa poena non evanescit
Lernen beginnen
Raz wymierzona kara nie popada w zapomnienie.
Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
Lernen beginnen
Prawa pomagają czuwającym, nie śpiącym.
Volenti non fit iniuria
Lernen beginnen
Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Pactum de sucessione futura est illecitum
Lernen beginnen
Umowa o przyszłe dziedziczenie jest niedozwolona przez prawo.
Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda
Lernen beginnen
Umowy, które zawierają w sobie haniebną przyczynę, nie są brane pod uwagę.
Obligatio semel extincta non reviviscit
Lernen beginnen
Zobowiązanie raz wygasłe, nie odżywa na nowo.
Non pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem
Lernen beginnen
Nie zapłata ceny, ale porozumienie czyni kupno wiążącym.
Ignorantia legis neminem excusat
Lernen beginnen
Nieznajomość prawa/ustawy nikogo nie usprawiedliwia.
Ex iniuria ius non oritur
Lernen beginnen
Prawo nie rodzi się z bezprawia.
Nuptias non concubitus, sed consensus facit
Lernen beginnen
Małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie. Małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie.
Pecuniae imperare oportet, non servire
Lernen beginnen
Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć.
Intentio inservire debet legibus, non leges intentioni
Lernen beginnen
Wola/zamiar powinny służyć ustawom, a nie ustawy woli.
Servi legum sumus, ut liberii esse possimus
Lernen beginnen
Jesteśmy sługami ustaw, abyśmy mogli być wolni.
Scientia nobilitat
Lernen beginnen
Wiedza uszlachetnia.
testis ex auditu
Lernen beginnen
świadek ze słyszenia
facta probantur iura novit curia
Lernen beginnen
fakty trzeba udowadniać, przepisy zna sąd

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.