łacina prawnicza część 2

 0    119 Datenblatt    agaantek13
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ad solemnitatem
Lernen beginnen
czynność, która jest nieważna bez zachowania odpowiedniej formy
in capita
Lernen beginnen
wg głów
in stirpes
Lernen beginnen
wg szczepów
facultas alternativa
Lernen beginnen
upoważnienie przemienne
mortis causa
Lernen beginnen
na wypadek śmierci
cum animo testandi
Lernen beginnen
wola sporządzenia testamentu
favor testamenti
Lernen beginnen
taka interpretacja testamentu, która pozwoli utrzymać ten dokument w formie testamentu
legatum per vindicationem
Lernen beginnen
legat windykacyjny
legatum per damnationem
Lernen beginnen
legat damnacyjny
legatum nominis
Lernen beginnen
legat, którego przedmiotem jest wierzytelność
legatum liberationis
Lernen beginnen
legat powodujący zwolnienie z długu
transmissio hereditatis
Lernen beginnen
przeniesienie prawa do spadku
ex tunc
Lernen beginnen
od początku
ex nunc
Lernen beginnen
od chwili obecnej
per facta concludentia
Lernen beginnen
(stanie się spadkobiercą) przez czynności dorozumiane
portio portioni accrescit
Lernen beginnen
udział przyrasta do udziału
qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
Lernen beginnen
kto jest ustanowiony dziedzicem w testamencie, ten nie może być w nim świadkiem
cum viribus hereditatis
Lernen beginnen
odpowiedzialność za długi spadkowe z samej rzeczy wchodzącej w skład majątku spadkowego
pro viribus hereditatis
Lernen beginnen
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko w granicach określonej wartości majątku spadkowego
successio anticipata
Lernen beginnen
dziedziczenie uprzednie
tempus regit actum
Lernen beginnen
czas rządzi prawem
in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
Lernen beginnen
w testamencie staramy się jak najdokładniej oddać zamiar spadkodawcy (aby interpretacja odzwierciedlała jego intencje)
nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
Lernen beginnen
nie ma przestępstwa, nie ma kary, bez wcześniejszej ustawy
sine lege scripta
Lernen beginnen
ustawa musi być spisana (jasno powiedziana)
sine lege certa
Lernen beginnen
jasno określony czyn w ustawie
sine lege praevia
Lernen beginnen
ustawa musi karać na przyszłość
vis absoluta
Lernen beginnen
przymus bezwzględny
vis compulsiva
Lernen beginnen
przymus względny (np. groźba)
dolus directus repentinus
Lernen beginnen
zamiar bezpośredni nagły (impuls)
dolus directus praemeditatus
Lernen beginnen
z góry przewidziane działanie
dolus eventualis
Lernen beginnen
zamiar ewentualny
culpa
Lernen beginnen
wina
culpa dolo exorta
Lernen beginnen
wina kombinowana, mieszana, umyślno - nieumyślna
iter delicti
Lernen beginnen
formy stadialne przestępstwa
delictum putativum
Lernen beginnen
przestępstwo urojone
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
Lernen beginnen
nikt rozsądny nie karze ponieważ zostało dokonane przestępstwo, lecz aby nie popełniać go w przyszłości
in dubio pro reo
Lernen beginnen
w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego/oskarżonego
dolus non praesumitus
Lernen beginnen
złego zamiaru się nie domniemywa
reformatio in peius iudici appelatio non licet
Lernen beginnen
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść oskarżonego
delicta parentum liberis non nocet
Lernen beginnen
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom (dzieci nie powinny ponosić konsekwencji przestępstw rodziców)
crimina morte extinguuntur
Lernen beginnen
przestępstwa wygasają razem ze śmiercią
reus in exceptione actor est
Lernen beginnen
pozwany w wyniku ekscepcji wstępuje na miejsce powoda
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
Lernen beginnen
dowód spoczywa na powodzie
in criminalibus probationes debent esse luce clariores
Lernen beginnen
w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze niż światło
dominus litis
Lernen beginnen
oskarżyciel jest panem procesu
qud non est in actis non est in mundo
Lernen beginnen
czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
verba volant, scripta manent
Lernen beginnen
słowa uratują/to, co zapisane, pozostaje
testis ex auditu
Lernen beginnen
zdawać sprawę z tego, cośmy słyszeli
delictum iuris gentium
Lernen beginnen
przestępstwa prawa międzynarodowego
victimologia
Lernen beginnen
nauka o ofierze
incognito
Lernen beginnen
nieoficjalny/nie dający się poznać
ex officio
Lernen beginnen
z urzędu
iudex inhabilis
Lernen beginnen
sędzia wyłączony z procesu z mocy prawa
iudex suspectus
Lernen beginnen
sędzia wyłączony z procesu na wniosek/żądanie stron
nemo iudex in propria (sua) causa
Lernen beginnen
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
forum delicti commissi
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa
forum praeventionis
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na pierwszeństwo podjęcia procesu
perpetuatio fori
Lernen beginnen
uwiecznienie właściwości sądowej
forum connexitatis causarum
Lernen beginnen
sąd właściwy ze względu na łączność spraw
connexorum idem est iudicium
Lernen beginnen
ten sam sąd dla połączenia kilku spraw
causa principalis
Lernen beginnen
główny czyn, z powodu którego prowadzi się postępowanie
causa accessoria
Lernen beginnen
podstawa dodatkowa
res iudicata pro veritate habetur
Lernen beginnen
ustalenia zawarte w wyroku przyjmuje się jako prawdę
ne bis in idem crimen iudicetur
Lernen beginnen
nie można toczyć przestępstwa dwa razy w tej samej sprawie
confessio est regina probationum
Lernen beginnen
przyznanie się jest królową dowodzenia
geminat peccatum, quam delicti non pudet
Lernen beginnen
kto nie wstydzi się przestępstwa, podwaja swoją winę
gravior culpa gravior pena
Lernen beginnen
czym większa wina, tym wyższa powinna być kara
errare humanum est
Lernen beginnen
mylić się jest rzeczą ludzką
nemo se ipsum accusare tenetur
Lernen beginnen
nikt nie jest zobowiązan do obciążania samego siebie
nemo prohibetur pluribus defensionibus uti
Lernen beginnen
nikomu nie zakazuje się aby miał wielu obrońców
propter falsa
Lernen beginnen
z powodu fałszerstwa
propter nova
Lernen beginnen
z powodu nowych okoliczności, których sąd nie znał podczas wydawania wyroku
propter melius
Lernen beginnen
ze względu na większe dobro
propter memoriam
Lernen beginnen
ku pamięci
sententia debet esse conformis libello
Lernen beginnen
wyrok powinien być zgodny z aktem oskrżenia
ius et furi dicitur
Lernen beginnen
nawet złodziej powinien mieć prawo do sprawiedliwego wyroku sądowego
iurisdictio voluntaria
Lernen beginnen
postępowanie niesporne
in dubio pro curia
Lernen beginnen
w razie wątpliwości należy rozpatrywać sprawy przed sądem
lex fori processualis
Lernen beginnen
obowiązuje prawo krajowe
iudicium - artus trium persona rum
Lernen beginnen
sąd to postępowanie trzech osób
audiatur et altera pars
Lernen beginnen
należy wysłuchać również drugiej strony
domini litis
Lernen beginnen
strony są panami procesu
nemo iudem sine actore
Lernen beginnen
nie ma procesu bez powoda
vigilantibus iura sunt scripts
Lernen beginnen
prawa są stanowione dla osób starannych
ne eat iudex ultra petita partium
Lernen beginnen
sędzia nie zasądza więcej od żądania powoda
ante litem natam
Lernen beginnen
umowa o zmianę właściwości sądowej przed powstaniem procesu
post litem natam
Lernen beginnen
umowa o zmianę właściwości sądowej po powstaniu procesu
perpetuatio fori
Lernen beginnen
ustanowienie właściwego sądu
actor sequitur forum rei
Lernen beginnen
powód idzie do sądu pozwanego
qui rem in iudicium ducit
Lernen beginnen
ten, kto wszczyna sprawę przed sądem/powód
contra quam res iudicium deducitur
Lernen beginnen
ten, przeciwko komu jest prowadzona sprawa przed sądem/pozwany
legitimatio ad causa
Lernen beginnen
upoważnienie do wszczynania procesu ze względu na przysługujące prawa podmiotowe
legitimatio ad processus
Lernen beginnen
kto może wystąpić w konkretnym procesie
successio mortis causa
Lernen beginnen
następstwo procesowe z powodu śmierci
successio inter vivos
Lernen beginnen
następstwo na skutek umowy między jedną ze stron a osobą trzecią
res iudicata - inter partes
Lernen beginnen
wyrok w procesie cywilnym wiąże tylko strony procesu
ad quam
Lernen beginnen
do danego terminu
post quam
Lernen beginnen
po upływie (pewnego) terminu
prorogatio fori
Lernen beginnen
umowne ustalenie właściwości sądu
prorogatio iurisdictionis
Lernen beginnen
jurysdykcja krajowa
negatio per positionem alterius
Lernen beginnen
w postępowaniu pozwany może zaprzeczać podnosząc nowe twierdzenia
exceptiones non sunt extendae
Lernen beginnen
zarzuty procesowe nie powinny być interpretowane rozszerzająco
replicatio
Lernen beginnen
odpowiedź pozwanego na roszczenie powoda
duplicatio
Lernen beginnen
odpowiedź powoda na replicatio
onus proferendi
Lernen beginnen
ciężar przedstawienia sprawy
onus probandi
Lernen beginnen
ciężar przedstawienia dowodów
causa petendi
Lernen beginnen
powódźtwo
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
Lernen beginnen
ciężar dowodu spoczywa na powodzie a nie na tym kto zaprzecza
ne bis in idem
Lernen beginnen
niech nie orzeka się dwa razy w tej samej sprawie
ne bis de eadem re sit actio
Lernen beginnen
skarga nie przysługuje dwa razy w tej samej sprawie
sententia facit ius inter partes
Lernen beginnen
wyrok tworzy prawo między stronami
res iudicatia pro veritate accipitur
Lernen beginnen
wyrok przyjmuje się jako prawdę
reformatio in peius
Lernen beginnen
zmiana na gorsze
de minimis non curat praetor
Lernen beginnen
sędzia nie troszczy się o zmiany minimalne
error in iudicando
Lernen beginnen
błąd przy wyroku, który został wydany
error in procedendo
Lernen beginnen
błąd w czasie postępowania sądowego
absolutio ab instantia
Lernen beginnen
odrzucenie pozwu
votum separatum
Lernen beginnen
zdanie odrębne
dies interpellat pro homine
Lernen beginnen
termin, na podstawie którego nie trzeba wzywać dłużnika do spełnienia świadczenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.