A14: questions with BE (present simple & past simple)

 0    50 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy jesteś menedżerem?
Lernen beginnen
Are you a manager?
Czy ona jest twoją żoną?
Lernen beginnen
Is she your wife?
Czy jestem następny?
Lernen beginnen
Am I next?
Skąd jesteś?
Lernen beginnen
Where are you from?
Skąd jest jej mąż?
Lernen beginnen
Where is her husband from?
Skąd są twoi rodzice?
Lernen beginnen
Where are your parents from?
Ile masz lat?
Lernen beginnen
How old are you?
Ile lat ma twój samochód?
Lernen beginnen
How old is your car?
Ile lat mają ich dzieci?
Lernen beginnen
How old are their children?
Kiedy jest nasze następne zebranie?
Lernen beginnen
When is our next meeting?
Jak często jesteś w Warszawie?
Lernen beginnen
How often are you in Warsaw?
Jakie są twoje ulubione kolory?
Lernen beginnen
What are your favourite colours?
Jaki jest jej ulubiony kwiat?
Lernen beginnen
What is her favourite flower?
Ile pieniędzy jest w twojej kieszeni?
Lernen beginnen
How much money is in your pocket?
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much is it?
Ile osób jest na przyjęciu?
Lernen beginnen
How many people are at the party?
Ile mleka jest w lodówce?
Lernen beginnen
How much milk is in the fridge?
Ile samochodów jest w jego garażu?
Lernen beginnen
How many cars are in his garage?
Jaka jest dzisiaj pogoda?
Lernen beginnen
What is the weather like today?
Jaki jest twój nowy szef?
Lernen beginnen
What is your new boss like?
Jakie są te nowe krzesła?
Lernen beginnen
What are these new chairs like?
Czy w twojej firmie są jacyś fajni ludzie?
Lernen beginnen
Are there any nice people in your company?
Czy w domu jest coś do jedzenia?
Lernen beginnen
Is there anything to eat at home?
Czy w waszym ogrodzie są drzewa?
Lernen beginnen
Are there trees in your garden?
Czy w twoim samochodzie jest apteczka?
Lernen beginnen
Is there a first aid kit in your car?
Który samochód jest jej?
Lernen beginnen
Which car is hers?
Które okulary są jego?
Lernen beginnen
Which glasses are his?
Która dziewczyna jest jego żoną?
Lernen beginnen
Which girl is his wife?
Które dzieci są twoje?
Lernen beginnen
Which children are yours?
Byłeś wczoraj w pracy?
Lernen beginnen
Were you at work yesterday?
Czy twój syn był w szkole w ubiegłym tygodniu?
Lernen beginnen
Was your son at school last week?
Czy Adam był na grillu?
Lernen beginnen
Was Adam at the barbecue?
Czy ona była z tobą?
Lernen beginnen
Were she with you?
Gdzie byłeś w poniedziałek?
Lernen beginnen
Where were you on Monday?
Dlaczego nie było cię w pracy?
Lernen beginnen
Why weren't you at work?
Gdzie twoja córka była na wakacjach?
Lernen beginnen
Where was your daughter on holiday?
Kiedy były jej urodziny?
Lernen beginnen
When was her birthday?
Ile osób było na zebraniu?
Lernen beginnen
How many people were at the meeting?
Ile wódki było w butelce?
Lernen beginnen
How much vodka was in the bottle?
Ile kosztował ich samochód?
Lernen beginnen
How much was their car?
Czy na drodze był śnieg?
Lernen beginnen
Was there snow on the road?
Czy w portfelu był pieniądze?
Lernen beginnen
Was there money in the wallet?
Czy było dużo ludzi w sklepie?
Lernen beginnen
Were there a lot of people in the shop?
Kto był twoim ulubionym nauczycielem?
Lernen beginnen
Who was your favourite teacher?
Kto był na zebraniu?
Lernen beginnen
Who was at the meeting?
Jaka była impreza?
Lernen beginnen
What was the party like?
Jaka była twoja babcia?
Lernen beginnen
What was your grandma like?
Skąd byli jego dziadkowie?
Lernen beginnen
Where were his grandparents from?
Kiedy była nasza ostatnia lekcja?
Lernen beginnen
When was our last class?
Jak się ma twoja żona?
Lernen beginnen
How is your wife?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.