E Dla Średnio Zaawansowanych 3 B2

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to state
I was just stating a fact.
Lernen beginnen
stwierdzać
Ja tylko stwierdzałem fakt.
to claim
Is he claiming to be an expert in that field?
Lernen beginnen
twierdzić. utrzymywać
Czy on utrzymuje. że jest ekspertem w tej dziedzinie?
to point out that
He pointed out that sales were growing.
Lernen beginnen
zwracać uwagę. że
Zwrócił uwagę. że sprzedaż rośnie.
to confess
I didn't want to confess that I was uninformed.
Lernen beginnen
wyznawać. przyznawać się
Nie chciałam przyznawać się do tego. że jestem niedoinformowana.
to object
The local community objected to the building of a shopping centre.
Lernen beginnen
sprzeciwiać się
Społeczność lokalna sprzeciwiła się budowie nowego centrum handlowego.
to interrupt
Sorry to interrupt. but could I just ask you about one thing?
Lernen beginnen
przerywać
Przepraszam. że przerywam. ale mogę tylko o coś zapytać?
to threaten
They threatened that they would go on strike.
Lernen beginnen
grozić
Zagrozili. że zastrajkują.
to insist
She insisted on paying for everything.
Lernen beginnen
nalegać
Nalegała. żeby za wszystko zapłacić.
to insinuate
He insinuated that she was having an affair!
Lernen beginnen
insynuować. sugerować
On sugerował. że ona ma romans!
to imply
The evidence implied that he had been at fault.
Lernen beginnen
wskazywać. sugerować
Dowody wskazywały. że to była jego wina.
to tease
The kids at school would tease me about my glasses.
Lernen beginnen
dokuczać
Dzieciaki w szkole dokuczały mi z powodu okularów.
to urge
The police urge any witnesses to contact them immediately.
Lernen beginnen
ponaglać. wzywać do
Policja wzywa wszelkich świadków do natychmiastowego kontaktu.
to emphasise
The boss emphasised that he had already given me a pay rise twice.
Lernen beginnen
podkreślać
Szef podkreślił. że już dwa razy dał mi podwyżkę.
to mumble
The kid mumbled that he was sorry and hung his head.
Lernen beginnen
bełkotać
Dzieciak wybełkotał przeprosiny i zwiesił głowę.
to stutter
When I was a teenager. I used to stutter.
Lernen beginnen
jąkać się
Kiedy byłem nastolatkiem. jąkałem się.
to sob
She was very upset. I heard her sobbing all night long.
Lernen beginnen
łkać
Była bardzo poruszona. Słyszałam. jak łkała całą noc.
to mock
She's always mocking his Italian accent.
Lernen beginnen
przedrzeźniać
Zawsze przedrzeźnia jego włoski akcent.
to persuade
We tried to persuade her to accept the invitation.
Lernen beginnen
przekonywać
Próbowaliśmy ją przekonać do przyjęcia zaproszenia.
persuasive
Their arguments sounded very persuasive.
Lernen beginnen
przekonujący
Ich argumenty brzmiały bardzo przekonująco.
concise
Concise instructions are easier to understand.
Lernen beginnen
zwięzły
Łatwiej jest zrozumieć zwięzłe polecenia.
coherent
He spoke a lot but it didn't sound coherent.
Lernen beginnen
spójny
Dużo mówił. ale nie brzmiało to spójnie.
eloquent
She's such an eloquent speaker. isn't she?
Lernen beginnen
elokwentny
Ona jest bardzo elokwentna. nieprawdaż?
incomprehensible
Is it me. or is this form totally incomprehensible?
Lernen beginnen
niezrozumiały
Wydaje mi się. czy ten formularz jest kompletnie niezrozumiały?
to come to a conclusion
I've come to the conclusion that I should change my career path.
Lernen beginnen
dojść do wniosku
Doszedłem do wniosku. że powinienem zmienić ścieżkę kariery.
to jump to conclusions
Don't jump to conclusions. it's not the way you think!
Lernen beginnen
wyciągać pochopne wnioski
Nie wyciągaj pochopnych wniosków. wcale nie jest tak. jak ci się wydaje!
household
I promise you a colour TV in every household!
Lernen beginnen
gospodarstwo domowe
Obiecuję wam kolorowy telewizor w każdym gospodarstwie domowym!
to sign a lease
We haven't signed a lease with the landlord yet.
Lernen beginnen
podpisać umowę najmu
Jeszcze nie podpisaliśmy umowy najmu z właścicielem mieszkania.
to pay the bills
I don't always pay the bills on time.
Lernen beginnen
opłacać rachunki
Nie zawsze opłacam rachunki na czas.
deposit
The landlady wanted one month's deposit.
Lernen beginnen
kaucja
Właścicielka chciała kaucję w wysokości miesięcznego czynszu.
notice
My lease requires 90 days' notice.
Lernen beginnen
okres wypowiedzenia
Umowa najmu zobowiązuje mnie do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
property
We're waiting for the price of property to drop.
Lernen beginnen
własność. nieruchomość
Czekamy. aż spadną ceny nieruchomości.
to collect the rent
The landlord collects the rent on the fifth of every month.
Lernen beginnen
pobierać czynsz
Właściciel pobiera czynsz piątego dnia każdego miesiąca.
to evict
You can't evict a pregnant woman. it's against the law.
Lernen beginnen
eksmitować
Nie można wyeksmitować ciężarnej kobiety. to wbrew prawu.
estate agent
I have an appointment with an estate agent about a flat tomorrow.
Lernen beginnen
agent nieruchomości
Mam jutro spotkanie z agentem nieruchomości w sprawie mieszkania.
mortgage repayments
The mortgage repayments are killing me!
Lernen beginnen
raty hipoteczne
Dobijają mnie raty hipoteczne!
to put up for sale
They sold the house within a week of putting it up for sale.
Lernen beginnen
wystawiać na sprzedaż
Sprzedali dom w tydzień od wystawienia go na sprzedaż.
to lower the asking price
I'm afraid you'll have to lower the asking price for this house.
Lernen beginnen
obniżyć cenę wywoławczą
Obawiam się. że będziecie musieli obniżyć cenę wywoławczą tego domu.
penthouse
The luxury penthouse in that building is for sale!
Lernen beginnen
apartament na ostatnim piętrze
Ten luksusowy apartament na ostatnim piętrze tamtego budynku wystawiono na sprzedaż!
mobile home
They've decided to sell their flat and move into their mobile home.
Lernen beginnen
przyczepa kempingowa
Postanowili sprzedać mieszkanie i zamieszkać w przyczepie kempingowej.
concierge
I'll leave the spare key for you with the concierge.
Lernen beginnen
dozorca
Zostawię ci zapasowy klucz u dozorcy.
to entertain guests
Entertain the guests while I try to sort it out. OK?
Lernen beginnen
zabawiać gości
Ty zabawiaj gości. a ja postaram się to załatwić. dobrze?
to be homesick
It's great here but I'm homesick. I miss you. guys!
Lernen beginnen
tęsknić za domem
Tutaj jest świetnie. ale tęsknię za domem. Brakuje mi was!
to drill a hole
We need to drill 4 holes to put this shelf up.
Lernen beginnen
wiercić otwór
Musimy wywiercić 4 otwory. żeby powiesić tę półkę.
to hammer in a nail
They were hammering in nails at 7 a.m. on a Saturday!
Lernen beginnen
wbijać gwóźdź
Wbijali gwoździe o 7 rano w sobotę!
to chop wood
My uncle was chopping wood for the fireplace.
Lernen beginnen
rąbać drewno
Wujek rąbał drewno na opał do kominka.
dry-cleaner's
I think I'll have to give it to the dry-cleaner's.
Lernen beginnen
pralnia chemiczna
Myślę. że muszę to oddać do pralni chemicznego.
to put up shelves
Did you put these shelves up yourself?
Lernen beginnen
wieszać półki
Sama powiesiłaś te półki?
to furnish a house
The Johnsons had their house furnished by a professional interior designer.
Lernen beginnen
meblować dom
Dom Johnsonów umeblował profesjonalny projektant wnętrz.
to assemble furniture
We had the furniture assembled by a team from the shop.
Lernen beginnen
składać meble
Meble złożyła nam ekipa ze sklepu.
to leak
Is the roof leaking? We need to get it fixed.
Lernen beginnen
przeciekać
Czy dach przecieka? Trzeba to naprawić.
to flush the toilet
This pipe leaks when I flush the toilet.
Lernen beginnen
spuszczać wodę w toalecie
Ta rura przecieka. kiedy spuszczam wodę w toalecie.
to lay wooden flooring
We're not going to have the wooden flooring laid by that team.
Lernen beginnen
kłaść parkiet
Ta ekipa nie będzie kładła nam parkietu.
to do the plumbing
We had the plumbing done by our friend.
Lernen beginnen
wykonać prace hydrauliczne
Prace hydrauliczne wykonał nasz przyjaciel.
clogged
The sink is clogged. How do I unclog it?
Lernen beginnen
zatkany
Zlew jest zatkany. Jak go odetkać?
to insulate a house
We're going to have the house insulated before winter.
Lernen beginnen
ocieplić dom
Zamierzamy ocieplić dom przed zimą.
soulmate
She asked me if I considered him my soulmate.
Lernen beginnen
bratnia dusza
Zapytała mnie. czy uważam go za swoją bratnią duszę.
to have a lot in common
He wanted to know whether we had a lot in common.
Lernen beginnen
mieć wiele wspólnego
Chciał wiedzieć. czy mamy ze sobą wiele wspólnego.
to see eye to eye
She wondered if we saw eye to eye on this.
Lernen beginnen
zgadzać się. mieć podobne poglądy
Zastanawiała się. czy zgadzamy się w tej kwestii.
to differ
He asked me if we'd always differed from each other.
Lernen beginnen
różnić się
Zapytał mnie. czy zawsze się od siebie różniliśmy.
to keep in touch
She asked me if I wanted to keep in touch.
Lernen beginnen
być w kontakcie. podtrzymywać kontakt
Zapytała. czy chcę podtrzymywać kontakt.
to keep an eye on
He asked me to keep an eye on his son.
Lernen beginnen
mieć oko na. przypilnować kogoś
Poprosił mnie. żebym przypilnowała jego syna.
motherhood
She wanted to know how motherhood had changed me.
Lernen beginnen
macierzyństwo
Chciała wiedzieć. jak zmieniło mnie macierzyństwo.
friendship
He wanted to know whether it was a close friendship.
Lernen beginnen
przyjaźń
Chciał wiedzieć. czy to była bliska przyjaźń.
to make a good first impression
She was curious whether she'd made a good first impression.
Lernen beginnen
robić dobre pierwsze wrażenie
Była ciekawa. czy zrobiła dobre pierwsze wrażenie.
lifelong
I wondered if it was going to be a lifelong friendship.
Lernen beginnen
na całe życie
Zastanawiałem się. czy to będzie przyjaźń na całe życie.
lasting relationship
We wondered if it would turn into a lasting relationship.
Lernen beginnen
trwały związek
Zastanawialiśmy się. czy to przerodzi się w trwały związek.
acquaintance
She was just an old acquaintance. honest.
Lernen beginnen
osoba znajoma
To tylko znajoma z dawnych lat. serio.
to embrace
My father embraced me warmly and wished me good luck.
Lernen beginnen
uściskać. obejmować
Ojciec ciepło mnie uściskał i życzył powodzenia.
to give birth
I've heard she's already given birth!
Lernen beginnen
urodzić
Słyszałem. że już urodziła!
foster family
My husband was raised in a foster family.
Lernen beginnen
rodzina zastępcza
Mój mąż wychował się w rodzinie zastępczej.
intimacy
The intimacy between them seemed to have disappeared.
Lernen beginnen
intymność
Zdawało się. że intymność między nimi już zanikła.
on friendly terms
We try to be on friendly terms with all our neighbours.
Lernen beginnen
w przyjaznych stosunkach
Staramy się żyć w przyjaznych stosunkach ze wszystkimi sąsiadami.
not on speaking terms
We're not on speaking terms so I won't say "hi" to him from you. sorry.
Lernen beginnen
nie rozmawiać ze sobą
Nie rozmawiamy ze sobą. więc nie pozdrowię go od ciebie. przykro mi.
on first-name terms
Are you really on first name terms with your teacher?
Lernen beginnen
na „ty”
Naprawdę jesteś na „ty” ze swoim nauczycielem?
on the same wavelength
It just seems like we're on the same wavelength!
Lernen beginnen
na tych samych falach
Po prostu chyba nadajemy na tych samych falach!
to have an affair
He had an affair with his secretary - a classic case.
Lernen beginnen
mieć romans
Miał romans z sekretarką - typowa sprawa.
middle name
I'll need your middle name and you mother's maiden name. please.
Lernen beginnen
drugie imię
Powiedz mi. proszę. swoje drugie imię i nazwisko panieńskie twojej matki.
IVF treatment
They tried IVF treatment and she got pregnant!
Lernen beginnen
sztuczne zapłodnienie
Spróbowali sztucznego zapłodnienia i zaszła w ciążę!
mourning
At that time he was still in mourning for his wife.
Lernen beginnen
żałoba
Wtedy nadal jeszcze był w żałobie po zmarłej żonie.
lean
She's always been rather lean.
Lernen beginnen
szczupły. chudy
Zawsze była raczej szczupła.
bony
He would be a handsome guy if he weren't so bony.
Lernen beginnen
kościsty
Byłby przystojnym facetem. gdyby nie był taki kościsty.
to be underweight
I'm a few kilos underweight in relation to my height.
Lernen beginnen
mieć niedowagę
Mam parę kilo niedowagi jak na swój wzrost.
goosebumps
Listening to that music gave me goosebumps!
Lernen beginnen
gęsia skórka
Słuchając tej muzyki. dostałem gęsiej skórki!
sunken cheeks
Her sunken cheeks and grey skin made her look ill.
Lernen beginnen
zapadłe policzki
Zapadłe policzki i szara cera sprawiały. że wyglądała. jakby była chora.
to dye
I'm going to have my hair dyed tomorrow.
Lernen beginnen
farbować
Jutro farbuję sobie włosy.
to lighten
I wonder how you would look with your hair lightened.
Lernen beginnen
rozjaśniać
Ciekawe. jak byś wyglądała z rozjaśnionymi włosami.
highlights
I've never had highlights done. Is it expensive?
Lernen beginnen
pasemka
Nigdy nie robiłam sobie pasemek. Czy to drogie?
parting
The girl had pigtails and a centre parting.
Lernen beginnen
przedziałek
Dziewczynka miała kucyki i przedziałek pośrodku.
blemish
She put some make-up on to cover the blemishes.
Lernen beginnen
wyprysk. niedoskonałość
Zrobiła sobie makijaż. żeby ukryć wypryski.
stunning
She looked stunning in that dress and high heels.
Lernen beginnen
oszałamiający
W tej sukience i na wysokich obcasach wyglądała oszałamiająco.
stocky
I wouldn't say he's stocky - he's rather tall!
Lernen beginnen
krępy
Nie powiedziałbym. że jest krępy - jest raczej wysoki!
forgetful
I'm already forgetful. What will happen when I'm old?
Lernen beginnen
zapominalski
Już teraz jestem zapominalska. Co będzie. kiedy się zestarzeję?
gullible
You'd have to be really gullible to believe that.
Lernen beginnen
łatwowierny
Żeby w to uwierzyć. trzeba by być naprawdę łatwowiernym.
judgemental
Why are you being so judgemental?
Lernen beginnen
krytyczny
Dlaczego jesteś taka krytyczna?
conscientious
Our new trainee is a very conscientious and thorough.
Lernen beginnen
sumienny
Nasz nowy praktykant jest bardzo sumienny i dokładny.
suspicious
Why are you always so suspicious of everyone?
Lernen beginnen
podejrzliwy
Dlaczego zawsze jesteś wobec wszystkich taki podejrzliwy?
superficial
They're all superficial. it runs in their family.
Lernen beginnen
powierzchowny
Oni wszyscy są powierzchowni. to u nich rodzinne.
resourceful
We need a resourceful and courageous manager.
Lernen beginnen
pomysłowy
Potrzeba nam pomysłowego i odważnego menadżera.
versatile
She's not versatile enough for this business.
Lernen beginnen
wszechstronny
Nie jest wystarczająco wszechstronna jak na tę branżę.
condescending
You'd better stop with that condescending attitude. OK?
Lernen beginnen
protekcjonalny
Lepiej sobie odpuść ten protekcjonalny ton. dobrze?
fussy
My fiancée is very fussy about her looks.
Lernen beginnen
drobiazgowy. wybredny
Moja narzeczona jest bardzo drobiazgowa w kwestii swojego wyglądu.
timid
My daughter is usually quite timid around strangers.
Lernen beginnen
nieśmiały. bojaźliwy
Moja córka jest przeważnie dość nieśmiała przy nieznajomych.
sincere
He didn't sound sincere in what he said.
Lernen beginnen
szczery
To. co powiedział. nie brzmiało szczerze.
awkward
The awkward silence was unbearable.
Lernen beginnen
dziwny. niezręczny
Ta niezręczna cisza była nie do zniesienia.
spiteful
The remark was spiteful and completely unnecessary.
Lernen beginnen
złośliwy
Ta uwaga była złośliwa i zupełnie niepotrzebna.
to feel nauseous
I felt nauseous after I woke up from the anaesthetic.
Lernen beginnen
mieć mdłości
Po wybudzeniu się z narkozy miałem mdłości.
mental disorder
She suffered from this mental disorder all her life.
Lernen beginnen
zaburzenie umysłowe
Przez całe swoje życie cierpiała na to zaburzenie umysłowe.
malnutrition
It's hard to believe children still die from malnutrition in the 21st century.
Lernen beginnen
niedożywienie
Ciężko uwierzyć. że w XXI wieku dzieci nadal umierają z niedożywienia.
bone marrow
She had a bone marrow transplant because of leukemia.
Lernen beginnen
szpik kostny
Miała przeszczep szpiku kostnego ze względu na białaczkę.
schizophrenia
It's the schizophrenia that's made him so eccentric.
Lernen beginnen
schizofrenia
To schizofrenia sprawiła. że zrobił się taki ekscentryczny.
to be vaccinated
I wasn't vaccinated against the flu because I had a cold that day.
Lernen beginnen
zostać zaszczepionym
Nie zostałem zaszczepiony przeciw grypie. bo tego dnia byłem przeziębiony.
to lack vitamins
Your blood test shows you're lacking some minerals and vitamins.
Lernen beginnen
brakować witamin
W badaniu krwi wyszło. że brakuje ci pewnych minerałów i witamin.
viral disease
You don't treat viral diseases with antibiotics.
Lernen beginnen
choroba wirusowa
Chorób wirusowych nie leczy się antybiotykami.
contagious
Oh.no. I hope it's not contagious?
Lernen beginnen
zakaźny
O nie. mam nadzieję. że to nie jest zakaźne?
indigestion
Instead of taking medicine against indigestion he should just stop overeating.
Lernen beginnen
niestrawność
Zamiast brać leki na niestrawność. powinien po prostu przestać się przejadać.
heartburn
That spicy soup gave me heartburn.
Lernen beginnen
zgaga
Po tamtej pikantnej zupie miałam zgagę.
ointment
Rub the ointment into your skin.
Lernen beginnen
maść
Wmasuj maść w skórę.
hay fever
Hay fever is such an annoying condition.
Lernen beginnen
katar sienny
Katar sienny to taka irytująca przypadłość.
pneumonia
Pneumonia is a serious illness but it's not always fatal.
Lernen beginnen
zapalenie płuc
Zapalenie płuc to poważna choroba. ale nie zawsze jest śmiertelna.
diabetes
You can tell your cat has diabetes if it pees a lot.
Lernen beginnen
cukrzyca
Można poznać. że kot ma cukrzycę. po tym. że dużo sika.
to prescribe
The doctor prescribed me medicine for my heartburn.
Lernen beginnen
przepisywać
Lekarz przepisał mi leki na zgagę.
prescription
I was given a prescription for antibiotics.
Lernen beginnen
recepta
Otrzymałam receptę na antybiotyki.
referral
The doctor gave me a referral to a specialist.
Lernen beginnen
skierowanie
Lekarz dał mi skierowanie do specjalisty.
drug-resistant
It seems like the bacteria are drug-resistant.
Lernen beginnen
odporny na leki
Wygląda na to. że te bakterie są odporne na leki.
to come along
Seize the opportunity when it comes along!
Lernen beginnen
pojawiać się. nadarzać się
Skorzystaj z okazji. kiedy się nadarza!
to come apart
It seems like my whole life is coming apart.
Lernen beginnen
rozpadać się
Mam wrażenie. że życie mi się rozpada.
to make up with
Make up with your sister and ask her to help you with your homework.
Lernen beginnen
pogodzić się z
Pogódź się z siostrą i poproś ją o pomoc w pracy domowej.
to make up for
Dad is trying to make up to us for lost time.
Lernen beginnen
rekompensować (coś)
Tata stara się zrekompensować nam stracony czas.
to fall out with
I fell out with him once over a girl but we made up later on.
Lernen beginnen
pokłócić się z
Kiedyś się z nim pokłóciłem o dziewczynę. ale potem się pogodziliśmy.
to hang out with
She only hangs out with celebrities.
Lernen beginnen
spędzać czas z
Ona spędza czas tylko z celebrytami.
to let down
I promise I'll never let you down!
Lernen beginnen
zawodzić
Obiecuję. że nigdy was nie zawiodę!
to get away with
How can she get away with such behaviour?
Lernen beginnen
uchodzić na sucho
Jak takie zachowanie może uchodzić jej na sucho?
to turn down
I turned that offer down and I don't regret it.
Lernen beginnen
odrzucać
Odrzuciłam tę propozycję i nie żałuję tego.
to have something to do with
It doesn't have anything to do with you!
Lernen beginnen
mieć coś wspólnego z
To nie ma nic wspólnego z tobą!
to go off
Are you sure the milk has gone off? It doesn't smell bad.
Lernen beginnen
psuć się
Jesteś pewien. że mleko się popsuło? Wcale nie śmierdzi.
to be in
Skinny jeans have been in for quite some time now.
Lernen beginnen
być modnym
Spodnie rurki są modne już od dłuższego czasu.
to show off
My boss likes to show off how well she speaks German.
Lernen beginnen
popisywać się
Moja szefowa lubi się popisywać swoim niemieckim.
to take after
Luckily our daughters take after my wife in appearance.
Lernen beginnen
mieć coś po kimś
Na szczęście nasze córki urodę mają po mamie.
to take part in (synonim: to participate in)
Let's take part in that contest! It'll be fun!
Lernen beginnen
brać udział w
Weźmy udział w tym konkursie! Będzie fajnie!
to take off
Please remain seated. we take off in two minutes.
Lernen beginnen
startować (o samolocie)
Proszę pozostać na swoich miejscach. startujemy za dwie minuty.
to take in
Some of the facts were unpleasant. It was difficult to take it all in.
Lernen beginnen
przyjmować. absorbować
Niektóre fakty były nieprzyjemne. Ciężko było to wszystko przyjąć.
vehicle
Are you the owner of this vehicle. sir?
Lernen beginnen
pojazd
Czy jest pan właścicielem tego pojazdu?
estate car
Since we've had the estate car. I've grown to like road trips.
Lernen beginnen
kombi
Od kiedy mamy te kombi. polubiłam wyprawy samochodowe.
bumper
I don't care if it's scratched - that's what bumpers are for!
Lernen beginnen
zderzak
Nie obchodzi mnie. że jest porysowany - od tego są zderzaki!
dashboard
The airbag is inserted into the dashboard.
Lernen beginnen
deska rozdzielcza
Poduszkę powietrzną umieszczono w desce rozdzielczej.
clutch
Put your foot on the clutch. Now release it slowly.
Lernen beginnen
sprzęgło
Postaw stopę na sprzęgle. Teraz powoli je zwalniaj.
gearstick
I think the gearstick needs adjusting.
Lernen beginnen
drążek zmiany biegów
Chyba trzeba wyregulować drążek zmiany biegów.
manual gearbox
At that time all cars had a manual gearbox.
Lernen beginnen
ręczna skrzynia biegów
Wtedy wszystkie samochody miały ręczne skrzynie biegów.
automatic
Driving an automatic is so much less stressful.
Lernen beginnen
samochód z automatyczną skrzynią biegów
Jazda samochodem z automatyczną skrzynią biegów jest o wiele mniej stresująca.
exhaust pipe
Did you see that? That car has just lost its exhaust pipe!
Lernen beginnen
rura wydechowa
Widziałeś? Od tamtego samochodu właśnie odpadła rura wydechowa!
to indicate
He indicated left but turned right!
Lernen beginnen
włączyć kierunkowskaz
Włączył kierunkowskaz w lewo. a skręcił w prawo!
windscreen
How can you see anything through this filthy windscreen?
Lernen beginnen
przednia szyba
Jak ty w ogóle cokolwiek widzisz przez tę brudną przednią szybę?
headlights
Turn the headlights off or they'll notice us!
Lernen beginnen
przednie światła
Wyłącz przednie światła. bo nas zauważą!
ignition
I've left the key in the ignition.
Lernen beginnen
stacyjka
Kluczyk zostawiłam w stacyjce.
suspension
I need to get the suspension in my car looked at by a mechanic.
Lernen beginnen
zawieszenie
Muszę sprawdzić u mechanika zawieszenie w moim samochodzie.
rear-view mirror
Adjust the rear-view mirror before you start the car.
Lernen beginnen
lusterko wsteczne
Zanim ruszysz. ustaw wsteczne lusterko.
unleaded petrol
Is unleaded petrol more expensive than diesel?
Lernen beginnen
benzyna bezołowiowa
Czy benzyna bezołowiowa jest droższa niż ropa?
crash
There has been a car crash but luckily no one's hurt.
Lernen beginnen
wypadek. kraksa
Był wypadek samochodowy. ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
to run over
I've been run over by a car twice.
Lernen beginnen
przejechać. potrącić
Dwa razy potrącił mnie samochód.
to skid
What do you need to do when a car skids?
Lernen beginnen
wpadać w poślizg
Co należy zrobić. kiedy samochód wpada w poślizg?
drink-driving
Drink-driving should be punished more severely. don't you think?
Lernen beginnen
jazda po pijanemu
Za jazdę po pijanemu powinny być ostrzejsze kary. nie sądzisz?
to dent the bonnet
I dented the bonnet a little while parking the car.
Lernen beginnen
wgnieść maskę
Wgniotłem nieco maskę. kiedy parkowałem.
to lose control of the car
I lost control of the car because of ice on the road.
Lernen beginnen
stracić panowanie nad samochodem
Straciłem panowanie nad samochodem z powodu lodu na jezdni.
to slam on the brakes
She slammed on the brakes to avoid hitting the dog.
Lernen beginnen
gwałtownie hamować
Zahamowała gwałtownie. żeby nie potrącić psa.
to wreck a car
Our son-in-law has wrecked our car. We're glad he wasn't hurt.
Lernen beginnen
skasować samochód
Zięć skasował nam samochód. Cieszymy się. że nic mu się nie stało.
head-on collision
The driver swerved to avoid a head-on collision.
Lernen beginnen
kolizja czołowa
Kierowca gwałtownie skręcił. żeby uniknąć kolizji czołowej.
oncoming car
The oncoming car blinded me with its full-beam headlights.
Lernen beginnen
nadjeżdżający samochód
Nadjeżdżający samochód oślepił mnie długimi światłami.
multiple pile-up
There's been a multiple pile-up on the motorway. Take a detour.
Lernen beginnen
karambol
Na autostradzie był karambol. Jedź objazdem.
pothole
They're finally fixing that pothole!
Lernen beginnen
dziura w drodze
W końcu łatają tę dziurę w drodze!
fatality
Have there been any fatalities?
Lernen beginnen
ofiara śmiertelna
Czy są jakieś ofiary śmiertelne?
to misjudge the distance
Well. you obviously misdjudged the distance.
Lernen beginnen
źle oszacować odległość
No cóż. ewidentnie źle oszacowałeś odległość.
black eye
I'm glad he got out of the fight with only a black eye.
Lernen beginnen
podbite oko
Cieszę się. że wyszedł z tej bójki tylko z podbitym okiem.
to derail
Luckily the train was travelling at a very low speed when it derailed.
Lernen beginnen
wykoleić się (o pociągu)
Na szczęście pociąg jechał z bardzo małą prędkością. kiedy się wykoleił.
electric shock
Why are you fixing the socket yourself? Aren't you afraid of getting an electric shock?
Lernen beginnen
porażenie prądem
Dlaczego sam naprawiasz gniazdko? Nie boisz się porażenia prądem?
to extinguish
The fire was extinguished within an hour.
Lernen beginnen
gasić
Pożar został ugaszony w ciągu godziny.
coincidence
Are you travelling to Rome too? What a coincidence!
Lernen beginnen
zbieg okoliczności
Ty też jedziesz do Rzymu? Cóż za zbieg okoliczności!
written in the stars
Things like that are just written in the stars.
Lernen beginnen
zapisane w gwiazdach
Takie rzeczy są po prostu zapisane w gwiazdach.
fate
By a strange twist of fate they ended up as neighbours.
Lernen beginnen
los
Dziwnym zrządzeniem losu zostali sąsiadami.
destiny
It's destiny! You can't fight it.
Lernen beginnen
przeznaczenie
To przeznaczenie! Nie możesz z nim walczyć.
by chance
I was diagnosed early on. but purely by chance.
Lernen beginnen
przypadkiem
Diagnozę postawiono u mnie wcześnie. ale zupełnym przypadkiem.
to prevent
We need to prevent such occurrences in the future.
Lernen beginnen
zapobiegać
Musimy zapobiegać takim zdarzeniom w przyszłości.
to take precautions
We'll take all the necessary precautions.
Lernen beginnen
podejmować środki ostrożności
Podejmiemy wszelkie konieczne środki ostrożności.
nutrition
I should have paid more attention to nutrition.
Lernen beginnen
odżywianie
Powinnam była zwracać większą uwagę na odżywianie.
nutritious
You should have eaten something more nutritious for breakfast.
Lernen beginnen
pożywny
Powinieneś był zjeść na śniadanie coś bardziej pożywnego.
carbohydrates
I should have cut down on carbohydrates a long time ago.
Lernen beginnen
węglowodany
Już dawno powinienem był ograniczyć spożycie węglowodanów.
protein
It could have been caused by protein deficiency.
Lernen beginnen
białko
To mogło być spowodowane niedoborem białka.
to chew
You're supposed to chew each bite for two minutes.
Lernen beginnen
żuć
Każdy kęs należy żuć przez dwie minuty.
to sip
You're not supposed to drink it in one gulp but sip at it.
Lernen beginnen
sączyć
Tego drinka nie powinno się wypijać jednym haustem tylko sączyć.
to take a bite
I was supposed to take just one bite but ate it all instead!
Lernen beginnen
wziąć gryza
Miałem wziąć tylko gryza. ale zjadłem wszystko!
to swallow
Am I supposed to swallow these pills whole?
Lernen beginnen
połykać
Czy te pigułki mam połykać w całości?
to digest
Oh. come on. the dog can't have digested a coin!
Lernen beginnen
trawić
Och. przestań. pies nie mógł strawić monety!
digestion
Those can't have been digestion problems. not with these symptoms.
Lernen beginnen
trawienie
To nie mogły być problemy z trawieniem. nie przy takich objawach.
preservatives
It still hasn't gone off? They must have added some artificial preservatives to it then.
Lernen beginnen
konserwanty
Jeszcze się nie zepsuło? W takim razie na pewno dodali do tego jakieś sztuczne konserwanty.
processed food
I try to avoid processed food at all costs.
Lernen beginnen
jedzenie przetworzone
Za wszelką cenę staram się unikać przetworzonego jedzenia.
expiry date
I may not have looked at the expiry date. sorry.
Lernen beginnen
data przydatności do spożycia
Przepraszam. mogłem nie spojrzeć na datę przydatności do spożycia.
traces
The sweets may have contained traces of nuts - that's enough to cause an allergic reaction.
Lernen beginnen
ilości śladowe
Słodycze mogły zawierać śladowe ilości orzechów - to wystarczy. żeby wywołać reakcję alergiczną.
gluten-free
I should have gone for the gluten-free bread.
Lernen beginnen
bezglutenowy
Powinnnam była wybrać chleb bezglutenowy.
trout
You needn't have bought the trout. I ate out today.
Lernen beginnen
pstrąg
Niepotrzebnie kupiłeś tego pstrąga. Zjadłem dziś na mieście.
cod
You didn't need to marinate the cod fillets. But I'm sure they'll be lovely anyway.
Lernen beginnen
dorsz
Nie musiałeś marynować tych filetów z dorsza. Ale i tak na pewno będą pyszne.
sardines
I needn't have opened this tin of sardines. Now it will go off.
Lernen beginnen
sardynki
Niepotrzebnie otwierałem tę puszkę sardynek. Teraz się zepsuje.
dairy
We didn't need to buy any dairy products as we had our own hens and cows.
Lernen beginnen
nabiał
Nie musieliśmy kupować nabiału. jako że mieliśmy własne kury i krowy.
aubergine
I bake aubergine whole. Then I let it cool and peel it.
Lernen beginnen
bakłażan
Piekę bakłażana w całości. Następnie czekam. aż wystygnie. i obieram go ze skórki.
courgette
Courgette goes well with everything. It makes great pasta sauce.
Lernen beginnen
cukinia
Cukinia pasuje do wszystkiego. Można z niej zrobić świetny sos do makaronu.
rocket
I add rocket to every salad I make. I like its strong flavour.
Lernen beginnen
rukola
Do wszystkich sałatek dodaję rukolę. Lubię jej ostry smak.
poultry
My diet is rich in fish and poultry.
Lernen beginnen
drób
Moja dieta jest bogata w ryby i drób.
drinking straw
Have we got any drinking straws left?
Lernen beginnen
słomka
Zostały nam jeszcze jakieś słomki?
dill
Put the cucumbers in vinegar. add dill. horseradish and garlic.
Lernen beginnen
koperek
Zanurz ogórki w occie. dodaj koperek. chrzan i czosnek.
oak
Did you know oaks can live to be hundreds of years old?
Lernen beginnen
dąb
Wiedziałeś. że dęby mogą dożywać kilkuset lat?
willow
For some reason willows make me feel nostalgic.
Lernen beginnen
wierzba
Z jakiegoś powodu wierzby wprawiają mnie w nostalgiczny nastrój.
maple
We had a picnic under the maple tree.
Lernen beginnen
klon
Urządziliśmy sobie piknik pod klonem.
pine
I love the smell of pine forests. don't you?
Lernen beginnen
sosna
Uwielbiam zapach lasów sosnowych. a ty?
bud
The first buds have already appeared. how nice.
Lernen beginnen
pąk
Pojawiły się już pierwsze pąki. jak miło.
grain
The grains need to be kept in the dark.
Lernen beginnen
ziarno
Ziarna należy przechowywać w ciemnym miejscu.
mould
Don't eat the cheese. there's mould on it!
Lernen beginnen
pleśń
Nie jedz tego sera. jest na nim pleśń!
to sprout
The seeds take about two days to sprout.
Lernen beginnen
kiełkować
Nasiona kiełkują po jakichś dwóch dniach.
daisy
When's the best time to plant daisies?
Lernen beginnen
stokrotka
Kiedy najlepiej jest sadzić stokrotki?
marsh
The field turned into a marsh after the flood.
Lernen beginnen
bagno
Po powodzi pole zamieniło się w bagno.
puddle
A pigeon was taking a bath in a puddle.
Lernen beginnen
kałuża
Gołąb kąpał się w kałuży.
glacier
Glaciers are melting because of climate change.
Lernen beginnen
lodowiec
Lodowce topią się z powodu zmiany klimatu.
high tide
You can't reach that island at high tide.
Lernen beginnen
przypływ
Nie da się dotrzeć na tę wyspę w czasie przypływu.
low tide
There's a sandy beach there but only at low tide.
Lernen beginnen
odpływ
Jest tam piaszczysta plaża. ale tylko w czasie odpływu.
above sea level
The town is located 2 640 metres above sea level.
Lernen beginnen
nad poziomem morza
Miasto usytuowane jest na wysokości 2.640 metrów nad poziomem morza.
mouth of the river
The farm was situated at the mouth of the river.
Lernen beginnen
ujście rzeki
Gospodarstwo leżało przy ujściu rzeki.
upstream
We were paddling upstream so it was exhausting.
Lernen beginnen
pod prąd
Wiosłowaliśmy pod prąd. więc było to wyczerpujące.
contaminated
I hope the water hasn't been contaminated with the heavy metals!
Lernen beginnen
skażony
Mam nadzieję. że woda nie została skażona metalami ciężkimi!
soil
The soil is quite sandy in this area. unfortunately.
Lernen beginnen
gleba
Niestety gleba jest w tej okolicy dość piaszczysta.
to recycle waste
How much waste is recycled in the EU?
Lernen beginnen
przetwarzać odpady
Jaka część odpadów w UE zostaje przetworzona?
renewable energy
We're hoping to increase the usage of renewable energy.
Lernen beginnen
energia odnawialna
Mamy nadzieję na wzrost użytkowania energii odnawialnej.
biodegradable
Are these detergents biodegradable?
Lernen beginnen
biodegradowalny
Czy te detergenty są biodegradowalne?
natural resources
We've exploited nearly all our natural resources.
Lernen beginnen
zasoby naturalne
Zużyliśmy już niemal wszystkie zasoby naturalne.
twilight
I couldn't see him very clearly in the twilight.
Lernen beginnen
mrok
Nie widziałam go wyraźnie w tym mroku.
heatwave
They're expecting a record-breaking heatwave this summer!
Lernen beginnen
fala upałów
Tego lata oczekuje się rekordowej fali upałów!
to bucket down
It's bucketing down! I don't know about you. but I'm staying in.
Lernen beginnen
lać jak z cebra
Leje jak z cebra! Nie wiem jak wy. ale ja zostaję w domu.
cloudburst
There was a cloudburst. just as we came out of the church.
Lernen beginnen
oberwanie chmury
Było oberwanie chmury. dokładnie wtedy. kiedy wyszliśmy z kościoła.
whirlwind
Whirlwinds occur frequently in that region.
Lernen beginnen
trąba powietrzna
W tamtym rejonie często pojawiają się trąby powietrzne.
ozone layer
The ozone layer protects us from harmful radiation from the sun.
Lernen beginnen
warstwa ozonowa
Warstwa ozonowa chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
mild climate
The mild Mediterranean climate does wonders for my health.
Lernen beginnen
łagodny klimat
Łagodny klimat śródziemnomorski cudownie wpływa na mój stan zdrowia.
climate change
Do you think this is due to climate change?
Lernen beginnen
zmiana klimatu
Sądzisz. że to skutek zmiany klimatu?
global warming
Global warming isn't a theory but a fact.
Lernen beginnen
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to nie teoria tylko fakt.
greenhouse effect
Doesn't this contribute to the greenhouse effect?
Lernen beginnen
efekt cieplarniany
Czy to nie przyczynia się do efektu cieplarnianego?
greenhouse gas
Are they even trying to reduce the emissions of greenhouse gases?
Lernen beginnen
gaz cieplarniany
Czy oni w ogóle starają się zredukować emisję gazów cieplarnianych?
to emit
Cars emit a lot less pollution now than they used to.
Lernen beginnen
emitować. wydzielać
Obecnie samochody wydzielają o wiele mniej zanieczyszczeń niż kiedyś.
oxygen
Oxygen is not the main component of air.
Lernen beginnen
tlen
Tlen nie jest głównym składnikiem powietrza.
carbon dioxide
Do plants emit carbon dioxide or absorb it?
Lernen beginnen
dwutlenek węgla
Rośliny emitują dwutlenek węgla czy go pochłaniają?
carbon footprint
This will reduce both your energy bill and your carbon footprint.
Lernen beginnen
ślad węglowy
To zmniejszy zarówno wysokość waszych rachunków za prąd. jak i wasz ślad węglowy.
lizard
Is it true that some lizards can grow their tails back?
Lernen beginnen
jaszczurka
Czy to prawda. że niektórym jaszczurkom odrastają ogony?
hedgehog
Hedgehogs are active mostly at night.
Lernen beginnen
jeż
Jeże są aktywne głównie w porze nocnej.
species (l.mn. species / toad)
This is a very rare species of frog.
Lernen beginnen
gatunek
To bardzo rzadki gatunek żaby.
mammal
Whales are mammals although they look like giant fish.
Lernen beginnen
ssak
Wieloryby są ssakami. chociaż wyglądają jak ogromne ryby.
amphibian
If it has scales. it can't be an amphibian.
Lernen beginnen
płaz
Jeśli ma łuski. nie może być płazem.
reptile
Alligators are reptiles. aren't they?
Lernen beginnen
gad
Aligatory to gady. prawda?
prey
That falcon is looking for prey. isn't it?
Lernen beginnen
ofiara
Ten sokół szuka ofiary. prawda?
predator
Not all dinosaurs were predators. were they?
Lernen beginnen
drapieżnik
Nie wszystkie dinozaury były drapieżnikami. prawda?
venom
This snake's venom isn't deadly. is it?
Lernen beginnen
jad
Jad tego węża nie jest śmiertelny. co?
adder
He used to keep adders. didn't he? Weird lad.
Lernen beginnen
żmija
On hodował kiedyś żmije. prawda? Dziwny facet.
whiskers
Do cats use their whiskers for balance?
Lernen beginnen
wąsy
Czy koty używają swoich wąsów do zachowania równowagi?
to feed on
This animal feeds on beetles and fruit. doesn't it?
Lernen beginnen
żywić się (czymś)
To zwierzę żywi się żukami i owocami. prawda?
to hibernate
Hedgehogs hibernate. don't they?
Lernen beginnen
zapadać w sen zimowy
Jeże zapadają w sen zimowy. prawda?
to mark territory
Neutered cats don't mark territory.
Lernen beginnen
znaczyć teren
Wykastrowane koty nie znaczą terenu.
to shed skin
We saw a skin that must have been shed by a snake very recently.
Lernen beginnen
zrzucać skórę
Widzieliśmy skórę. którą jakiś wąż musiał zrzucić bardzo niedawno.
to spin a web
The spider was meticulously spinning its web.
Lernen beginnen
tkać sieć
Pająk skrupulatnie tkał swoją sieć.
to inhabit
Foxes inhabit forests. meadows and suburban areas.
Lernen beginnen
zamieszkiwać
Lisy zamieszkują lasy. łąki i tereny podmiejskie.
to hatch
The chicks haven't hatched yet. have they?
Lernen beginnen
wykluwać się
Kurczaczki jeszcze się nie wykluły. co?
to lay eggs
Sea turtles lay eggs on land. don't they?
Lernen beginnen
składać jaja
Żółwie morskie składają jaja na lądzie. prawda?
to reproduce
Pandas don't reproduce often. which is why they're endangered.
Lernen beginnen
rozmnażać się
Pandy nie rozmnażają się często i dlatego właśnie są zagrożone wyginięciem.
endangered
Some endangered species are even protected by law.
Lernen beginnen
zagrożony wyginięciem
Niektóre gatunki zagrożone wyginięciem są nawet chronione prawnie.
to become extinct
This species has become extinct. hasn't it?
Lernen beginnen
wyginąć
Ten gatunek już wyginął. czyż nie?
to bark
Your dog hardly ever barks. does he?
Lernen beginnen
szczekać
Twój pies rzadko kiedy szczeka. prawda?
to sniff
My dog always sniffs at my shoes when I get back home.
Lernen beginnen
węszyć. obwąchiwać
Pies zawsze obwąchuje mi buty. kiedy wracam do domu.
to wag
I wonder what causes a dog to wag its tail when it's happy.
Lernen beginnen
merdać
Ciekawe. co każe psu merdać ogonem. kiedy jest zadowolony.
to subtract
I you subtract 5 from 9. you get 4.
Lernen beginnen
odejmować
Jeżeli odejmiesz 5 od 9. otrzymasz 4.
to multiply
You need to multiply the result by 5 now.
Lernen beginnen
mnożyć
Teraz musisz pomnożyć wynik przez 5.
to divide
Divide the amount by the number of people involved.
Lernen beginnen
dzielić
Podziel tę kwotę przez liczbę osób. które się udzielały.
to solve
Not now. I'm trying to solve a physics problem.
Lernen beginnen
rozwiązywać (np. problem)
Nie teraz. usiłuję rozwiązać zadanie z fizyki.
solution to
The solution to this problem is on page 130 of your books.
Lernen beginnen
rozwiązanie (czegoś)
Rozwiązanie tego zadania znajdziecie w książkach na stronie 130.
to equal
One foot equals twelve inches or around 30.5 cm.
Lernen beginnen
równać się
Jedna stopa równa się dwanaście cali lub około 30.5 cm.
equation
I didn't have the time to solve all the equations on the test.
Lernen beginnen
równanie
Na teście nie wystarczyło mi czasu. żeby rozwiązać wszystkie równania.
percentage
A high percentage of the population are immigrants.
Lernen beginnen
odsetek
Wysoki odsetek populacji stanowią imigranci.
formula
Do you know the formula for the area of a circle?
Lernen beginnen
wzór (matematyczny)
Znasz wzór na powierzchnię koła?
algebra
Did you use to like algebra at school?
Lernen beginnen
algebra
Lubiłeś algebrę. kiedy byłeś w szkole?
geometry
The architect needs some information on the geometry of the tunnel.
Lernen beginnen
geometria
Architekt potrzebuje nieco informacji na temat geometrii tunelu.
diameter
The trunk of that tree is over 5 metres in diameter!
Lernen beginnen
średnica
Pień tego drzewa ma ponad 5 metrów średnicy!
calculations
By his calculations we always make a profit.
Lernen beginnen
obliczenia
Według jego obliczeń zawsze mamy jakiś zysk.
parallel
Is it possible for parallel lines to cross?
Lernen beginnen
równoległy
Czy możliwe jest. żeby linie równoległe się przecięły?
perpendicular
I live on a small street perpendicular to the main road.
Lernen beginnen
prostopadły
Mieszkam na małej uliczce prostopadłej do drogi głównej.
next to last
I finished the race next to last but I'm proud of myself anyway.
Lernen beginnen
przedostatni
Ukończyłem bieg na przedostatnim miejscu. ale i tak jestem z siebie dumny.
to slip
Be careful not to slip on the ice!
Lernen beginnen
pośliznąć się
Uważaj. żeby nie pośliznąć się na lodzie!
to trip
Someone may trip over that cable. why don't you hide it somewhere?
Lernen beginnen
potknąć się
Ktoś może potknąć się o ten kabel. może go gdzieś schowaj?
to crouch
The boy crouched so that we wouldn't see him.
Lernen beginnen
kucać
Chłopiec kucnął. żebyśmy go nie zauważyli.
to crawl
Our dog will always find a spot where he can crawl under the fence.
Lernen beginnen
czołgać się
Nasz pies zawsze znajdzie miejsce. w którym może przeczołgać się pod płotem.
to stroll
We were strolling along the pier. admiring the sunset.
Lernen beginnen
przechadzać się
Przechadzaliśmy się po molo. podziwiając zachód słońca.
to leap over
There was no footbridge. so we leapt over the stream.
Lernen beginnen
przeskakiwać
Nie było kładki. więc przeskoczyliśmy przez strumień.
to tiptoe
He tiptoed over to the door and peeked through the peephole.
Lernen beginnen
iść na paluszkach
Podszedł na paluszkach do drzwi i zajrzał przez wizjer.
to creep
I think I've just heard someone creeping downstairs!
Lernen beginnen
skradać się
Chyba właśnie słyszałam. jak ktoś się skrada na dole!
to limp
I was limping as I'd twisted my ankle the previous day.
Lernen beginnen
utykać
Utykałam. bo poprzedniego dnia skręciłam kostkę.
to shuffle
The old man shuffled to the other room.
Lernen beginnen
szurać nogami
Staruszek. szurając nogami. przeszedł do drugiego pokoju.
to lead
Do you want us to lead the horses back to the stables?
Lernen beginnen
prowadzić
Chcesz. żebyśmy zaprowadzili konie z powrotem do stajni?
to dip
She dipped the fruit in chocolate and put it in the freezer.
Lernen beginnen
zanurzać. maczać
Zanurzyła owoce w czekoladzie i wstawiła do zamrażarki.
to dig
When we arrived. the ditch had already been dug.
Lernen beginnen
kopać
Kiedy przyjechaliśmy. rów był już wykopany.
to wipe
The table was sticky even though I'd wiped it twice.
Lernen beginnen
wycierać
Stół kleił się. chociaż wytarłem go dwa razy.
to wring
The towel was wet because he hadn't wrung it out properly.
Lernen beginnen
wykręcać. wyżymać
Ręcznik był mokry. bo nie wyżął go porządnie.
to chase
The dog was panting heavily because it had been chasing a rabbit.
Lernen beginnen
gonić
Pies dyszał ciężko. bo gonił wcześniej królika.
to swing
The toddler was sitting on the chair. swinging its legs.
Lernen beginnen
huśtać. majtać
Dziecko siedziało na krześle. majtając nogami.
to bounce
In squash you need to bounce the ball off the wall.
Lernen beginnen
odbijać się (od)
W squashu trzeba odbić piłkę od ściany.
to duck down
We all ducked down instinctively when we heard the gunshot.
Lernen beginnen
robić unik. uchylić się
Wszyscy instynktownie zrobiliśmy unik. kiedy usłyszeliśmy wystrzał.
to cling
The wet shirt clung to my back and I got cold.
Lernen beginnen
przywierać
Mokra koszula przywarła mi do pleców i zrobiło mi się zimno.
to bump into
I bumped into a wall when I was walking through the dark.
Lernen beginnen
wpaść na
Wpadłem na ścianę. kiedy szedłem po ciemku.
hunch
She had a hunch this would happen.
Lernen beginnen
przeczucie
Miała przeczucie. że to się wydarzy.
pang of jealousy
I felt a sudden pang of jealousy when I saw him.
Lernen beginnen
ukłucie zazdrości
Kiedy go zobaczyłem. poczułem nagłe ukłucie zazdrości.
envy
She was watching us from afar with envy in her eyes.
Lernen beginnen
zawiść
Patrzyła na nas z daleka z zawiścią w oczach.
to be envious of
They're just both envious of one another.
Lernen beginnen
zazdrościć (czegoś. komuś)
Po prostu obaj wzajemnie sobie zazdroszczą.
self-esteem
Such experiences may increase the child's self-esteem.
Lernen beginnen
samoocena
Takie doświadczenia mogą podwyższyć samoocenę dziecka.
sense of self-worth
This. on the other hand. raised my sense of self-worth.
Lernen beginnen
poczucie własnej wartości
A to z kolei wzmocniło moje poczucie własnej wartości.
sense of guilt
I've never had a sense of guilt for going back to work so early.
Lernen beginnen
poczucie winy
Nigdy nie miałam poczucia winy z powodu tego. że tak wcześnie powróciłam do pracy.
deep in thought
She was so deep in thought she didn't even notice us.
Lernen beginnen
głęboko zamyślony
Była tak głęboko zamyślona. że nawet nas nie zauważyła.
remorse
I doubt he'll ever feel remorse about it.
Lernen beginnen
wyrzuty sumienia
Wątpię. żeby kiedykolwiek miał z tego powodu wyrzuty sumienia.
clear conscience
I can recommend their services to you with a clear conscience.
Lernen beginnen
czyste sumienie
Mogę ci polecić ich usługi z czystym sumieniem.
guilty conscience
My guilty conscience was killing me - I had to tell them!
Lernen beginnen
nieczyste sumienie
Nieczyste sumienie nie dawało mi spokoju - musiałem im powiedzieć!
excitement
The dog was running in circles in excitement.
Lernen beginnen
podekscytowanie
Pies z podekscytowania biegał w kółko.
convinced
I was convinced of their innocence and nothing was able to change it.
Lernen beginnen
przekonany
Byłem przekonany o ich niewinności i nic nie było w stanie tego zmienić.
insecurity
Social insecurity won't help you build business relationships.
Lernen beginnen
brak pewności siebie
Brak pewności siebie w życiu towarzyskim nie pomoże ci budować relacji biznesowych.
to reproach
I've always reproached myself for not helping you out then.
Lernen beginnen
robić wyrzuty
Zawsze robiłam sobie wyrzuty o to. że ci wtedy nie pomogłam.
contempt
I was surprised with the look of contempt in her eyes.
Lernen beginnen
pogarda
Zaskoczyła mnie pogarda w jej spojrzeniu.
blissful
We spent there one blissful week away from work.
Lernen beginnen
błogi
Spędziliśmy tam błogi tydzień z dala od pracy.
disapproval
The headteacher shook his head in disapproval.
Lernen beginnen
dezaprobata
Dyrektor szkoły pokręcił głową z dezaprobatą.
to console
I didn't manage to console her although I tried.
Lernen beginnen
pocieszać
Nie zdołałem jej pocieszyć. choć próbowałem.
petty crime
They're trying to find the causes of the increase in petty crime.
Lernen beginnen
drobne przestępstwo
Starają się znaleźć przyczyny wzrostu liczby drobnych przestępstw.
to obey the law
He hasn't always obeyed the law.
Lernen beginnen
przestrzegać prawa
Nie zawsze przestrzegał prawa.
to break the law
You broke the law by doing this.
Lernen beginnen
łamać prawo
Robiąc to. złamałaś prawo.
to permit
In the end. they didn't permit us to organize the concert.
Lernen beginnen
zezwalać
Ostatecznie nie zezwolili nam na organizację koncertu.
to ban
I thought such weapons were banned internationally.
Lernen beginnen
zakazywać
Myślałam. że taka broń jest zakazana na całym świecie.
corrupt
That government was corrupt on every level.
Lernen beginnen
skorumpowany
Tamten rząd był skorumpowany na każdym szczeblu.
minor
Minors mustn't be served alcohol. it's an offence.
Lernen beginnen
nieletni
Nieletnim nie wolno sprzedawać alkoholu. to wykroczenie.
bail
I can't believe that criminal was released on bail!
Lernen beginnen
kaucja sądowa
Nie mieści mi się w głowie. że tego kryminalistę wypuszczono za kaucją!
prison guard
As far as I know. prison guards can retire very early.
Lernen beginnen
strażnik więzienny
Z tego co wiem. strażnicy więzienni mogą przejść na emeryturę bardzo wcześnie.
hostage
She's been held hostage for nearly a year now!
Lernen beginnen
zakładnik
Już od prawie roku przetrzymywana jest jako zakładnik!
to blame
Why are you blaming me? I had nothing to do with it!
Lernen beginnen
obwiniać
Dlaczego obwiniasz właśnie mnie? Nie miałem z tym nic wspólnego!
to accuse
Have you heard?! She's been accused of murder!
Lernen beginnen
oskarżać
Słyszeliście?! Oskarżono ją o morderstwo!
investigation
The case is still under investigation.
Lernen beginnen
śledztwo
Śledztwo w tej sprawie jest nadal w toku.
testimony
Bear in mind that this will be a sworn testimony.
Lernen beginnen
zeznanie
Miej na uwadze. że to będzie zeznanie pod przysięgą.
arson
It is suspected that she was involved in the arson.
Lernen beginnen
podpalenie
Podejrzewa się. że była zamieszana w to podpalenie.
jury
The members of the jury haven't reached a verdict yet.
Lernen beginnen
ława przysięgłych
Członkowie ławy przysięgłych nie ustalili jeszcze werdyktu.
to plead guilty
She will never plead guilty. I'd bet on it.
Lernen beginnen
przyznać się do winy
Ona nigdy nie przyzna się do winy. mogę się założyć.
life sentence
– He'll be given a life sentence for that awful crime. – Wanna bet?
Lernen beginnen
kara dożywocia
– Za tę okropną zbrodnię otrzyma karę dożywocia. – Chcesz się założyć?
death penalty
The death penalty should be abolished. it's against human rights.
Lernen beginnen
kara śmierci
Kara śmierci powinna zostać zniesiona. jest niezgodna z prawami człowieka.
to be sentenced to
He should have been sentenced to at least 10 years in prison!
Lernen beginnen
zostać skazanym na
Powinini byli go skazać na przynajmniej 10 lat więzienia!
to do time
Is he still doing time for that theft?
Lernen beginnen
odsiadywać karę
Czy on nadal odsiaduje karę za tamtą kradzież?
license
She shouldn't have been released on license in my opinion.
Lernen beginnen
zwolnienie warunkowe
Moim zdaniem nie powinna była otrzymać zwolnienia warunkowego.
boarding school
This wouldn't have happened if we'd sent her to boarding school.
Lernen beginnen
szkoła z internatem
To by się nie wydarzyło. gdybyśmy ją wysłali do szkoły z internatem.
register
You would have passed that class if you'd signed the register.
Lernen beginnen
lista obecności
Zdałbyś ten przedmiot. gdybyś podpisywał listę obecności.
to play truant
If you hadn't played truant so often. you would have gone up a year.
Lernen beginnen
wagarować
Gdybyś tak często nie wagarował. zdałbyś do następnej klasy.
to muck about
Stop mucking about and get down to work!
Lernen beginnen
obijać się
Przestań się obijać i zabierz się do pracy!
to do your best
I did my best but still didn't pass.
Lernen beginnen
postarać się
Postarałem się najlepiej. jak umiałem. ale i tak nie zdałem.
to make an effort
Please make an effort to complete the project on time.
Lernen beginnen
dokładać starań
Dołóżcie. proszę. starań. żeby ukończyć ten projekt na czas.
to make progress
Kate has made very good progress this year.
Lernen beginnen
robić postępy
Kate zrobiła w tym roku bardzo duże postępy.
to assess
We wouldn't have this problem now if her level had been assessed correctly.
Lernen beginnen
oceniać. szacować
Nie mielibyśmy teraz tego problemu. gdyby prawidłowo oceniono jej poziom.
dormitory
I would have stayed in the dormitory if I was more of a social person.
Lernen beginnen
akademik
Zostałbym w akademiku. gdybym był bardziej towarzyską osobą.
to expel
You'd be graduating this year if you hadn't been expelled then.
Lernen beginnen
wyrzucić (np. ze szkoły)
W tym roku kończyłbyś szkołę. gdyby cię wtedy nie wyrzucili.
suspended from school
You would have been suspended from school if your dad wasn't the head teacher.
Lernen beginnen
zawieszony w prawach ucznia
Zawieszono by cię w prawach ucznia. gdyby twój tato nie był dyrektorem.
to drop out of school
Would my life be better now if I hadn't dropped out of school?
Lernen beginnen
wylecieć ze szkoły
Czy moje życie byłoby teraz lepsze. gdybym nie wyleciała ze szkoły?
diligent student
You wouldn't have failed those tests if you had been a more diligent student.
Lernen beginnen
pilny uczeń
Nie oblałbyś tych klasówek. gdybyś był pilniejszym uczniem.
extensive vocabulary
Do we get extra points for our extensive vocabulary?
Lernen beginnen
szeroki zakres słownictwa
Czy za szeroki zakres słownictwa są dodatkowe punkty?
grammatical accuracy
I'd like to improve my grammatical accuracy in speaking.
Lernen beginnen
poprawność gramatyczna
Chciałbym poprawić swoją poprawność gramatyczną. kiedy mówię.
fluency
Fluency in a foreign language is a must.
Lernen beginnen
płynność. płynna znajomość
Płynna znajomość obcego języka jest konieczna.
bullying
Bullying is a serious problem and shouldn't be ignored.
Lernen beginnen
dokuczanie. przemoc w szkole
Przemoc w szkole to poważny problem i nie należy go ignorować.
Master's thesis (l.mn. Master's theses / także: MA thesis / Master of Arts (MA. AmE: M.A.) / Master of Science (MSc. AmE: M.S./MS))
I have no idea what I'll write my Master's thesis on.
Lernen beginnen
praca magisterska
Nie mam pojęcia. na jaki temat będzie moja praca magisterska.
BA thesis (l.mn. BA theses / AmE: B.A. / także: Bachelor's thesis / Bachelor of Arts / Bachelor of Science (BSc. AmE: B.S./BS))
My Bachelor's thesis was on the trends in modern theatre.
Lernen beginnen
praca licencjacka
Moja praca licencjacka była na temat trendów w teatrze współczesnym.
PhD
I'm thinking of doing a PhD in neuroscience.
Lernen beginnen
doktorat
Zastanawiam się nad zrobieniem doktoratu z neurobiologii.
to have a degree in
She has a degree in chemistry. I think.
Lernen beginnen
ukończyć studia wyższe w zakresie
Wydaje mi się. że ona ukończyła studia wyższe w zakresie chemii.
curriculum (l.mn. curricula / syllabus)
Science isn't on the curriculum in year four.
Lernen beginnen
program nauczania
Fizyka nie jest w programie nauczania klasy czwartej.
toll road
If you take the toll road. we'll get there faster.
Lernen beginnen
droga płatna
Jeśli pojedziesz płatną drogą. dotrzemy tam szybciej.
itinerary
That trip wasn't included in the itinerary.
Lernen beginnen
plan podróży
Nasz plan podróży nie obejmował tej wycieczki.
round trip
The round trip will take you a little over a day.
Lernen beginnen
podróż w obie strony
Podróż w obie strony zajmie ci nieco ponad dobę.
travel pass
This doesn't apply to passengers holding a travel pass.
Lernen beginnen
bilet okresowy
Nie dotyczy to pasażerów posiadających bilet okresowy.
double room
I've booked us a double room with a view of the sea.
Lernen beginnen
pokój dwuosobowy
Zarezerwowałam nam pokój dwuosobowy z widokiem na morze.
means of transport
My bike is my only means of transport.
Lernen beginnen
środek transportu
Rower to mój jedyny środek transportu.
travel destination
Please declare your travel destination and planned length of stay.
Lernen beginnen
cel podróży
Proszę określić cel podróży i planowaną długość pobytu.
something to declare
Stand in that queue if you have something to declare.
Lernen beginnen
coś do oclenia
Jeśli ma pani coś do oclenia. proszę stanąć w tamtej kolejce.
on the outward journey
Everything was fine on the outward journey to Morocco.
Lernen beginnen
w drodze do
W drodze do Maroko wszystko było w porządku.
on the return journey
The problem occurred on the return journey.
Lernen beginnen
w drodze powrotnej
Problem powstał w drodze powrotnej.
excursion
They went on short excursions every day.
Lernen beginnen
wycieczka
Każego dnia jeździli na krótkie wycieczki.
to get itchy feet
She usually gets itchy feet after a few months of living in one place.
Lernen beginnen
mieć ochotę wyjechać
Po kilku miesiącach życia w jednym miejscu zwykle ma ochotę gdzieś wyjechać.
stopover
We had a 12-hour stopover in Bali on our way to New Zealand.
Lernen beginnen
postój
W drodze do Nowej Zelandii mieliśmy 12-godzinny postój na Bali.
severe turbulence
Luckily we didn't experience severe turbulence during the flight.
Lernen beginnen
duże turbulencje
Na szczęście podczas lotu nie było dużych turbulencji.
travel guide
This is the best series of travel guides there is.
Lernen beginnen
przewodnik turystyczny
To najlepsza istniejąca seria przewodników turystycznych.
courier
If you have any complaints about your room. the courier will gladly help you.
Lernen beginnen
pilot wycieczki. rezydent
Jeśli będą państwo mieli jakiekolwiek zażalenia dotyczące pokoju. rezydent z chęcią państwu pomoże.
wilderness
Are you really going to travel through that wilderness by yourself?
Lernen beginnen
dzikie bezdroża
Naprawdę sama będziesz podróżowała po tych dzikich bezdrożach?
culture shock
Moving back here after a few years in Singapore was a real culture shock.
Lernen beginnen
szok kulturowy
Powrót tutaj po kilku latach w Singapurze to był istny szok kulturowy.
to roam
Whenever I'm in a new city. I like to just roam the streets.
Lernen beginnen
wałęsać się
Zawsze kiedy jestem w obcym mieście. lubię powałęsać się po ulicach.
to earn a living
My cousin earns a living as a tatoo artist and so does his wife.
Lernen beginnen
zarabiać na życie
Mój kuzyn zarabia na życie jako tatuażysta i jego żona też.
to pursue a career
Most men want to pursue a career and so do most women.
Lernen beginnen
realizować karierę zawodową
Większość mężczyzn chce realizować karierę zawodową i tak samo większość kobiet.
vocation
Teaching isn't my vocation and neither is nursing.
Lernen beginnen
powołanie
Nauczanie nie jest moim powołaniem i pielęgniarstwo też nie.
to be made redundant
My wife was made redundant from her job last week and so was my neighbour!
Lernen beginnen
zostać zwolnionym
Moja żona została zwolniona z pracy w zeszłym tygodniu i mój sąsiad też!
group redundancies
You're afraid of group redundancies? So am I.
Lernen beginnen
zwolnienia grupowe
Boisz się zwolnień grupowych? Ja też.
to lay off
I won't be laid off and neither will you.
Lernen beginnen
zwalniać (z pracy)
Nie zostanę zwolniony z pracy i ty też nie.
early retirement
My husband wants to take early retirement and so do I.
Lernen beginnen
wcześniejsza emerytura
Mój mąż chce przejść na wcześniejszą emeryturę i ja też.
unemployment benefit
She's never been on unemployment benefit and neither have I.
Lernen beginnen
zasiłek dla bezrobotnych
Ona nigdy nie była na zasiłku dla bezrobotnych i ja też nie.
to be on the dole
I don't want to be on the dole and neither does anyone.
Lernen beginnen
być na zasiłku
Nie chcę być na zasiłku. jak i nikt inny.
to cope with the workload
I cope with the workload well. don't you?
Lernen beginnen
radzić sobie z nakładem pracy
Dobrze sobie radzę z nakładem pracy. a ty nie?
to do voluntary work
I've never done any voluntary work. have you?
Lernen beginnen
pracować jako wolontariusz
Nigdy nie pracowałem jako wolontariusz. a ty?
to provide training
We provide our staff with training in this. don't you?
Lernen beginnen
zapewniać szkolenie
Zapewniamy naszym pracownikom szkolenie w tym zakresie. a wy nie?
promotion prospects
I left because there weren't any promotion prospects for me.
Lernen beginnen
perspektywy awansu
Odeszłam. ponieważ nie było tam dla mnie perspektyw awansu.
devoted worker
She's a very devoted worker and we value that.
Lernen beginnen
oddany pracownik
Jest bardzo oddanym pracownikiem i doceniamy to.
efficient
When employees aren't stressed. they're more efficient.
Lernen beginnen
wydajny
Kiedy pracownicy nie są zestresowani. są bardziej wydajni.
significant
That film was very significant in her career.
Lernen beginnen
istotny. znaczący
Ten film był bardzo znaczący w jej karierze.
brainstorming
We had a brainstorming session but didn't come up with any good ideas.
Lernen beginnen
burza mózgów
Urządziliśmy sobie burzę mózgów. ale nie wpadliśmy na żaden dobry pomysł.
burnout
The stress led to burnout and then to depression.
Lernen beginnen
wypalenie
Cały ten stres doprowadził do wypalenia. a następnie do depresji.
perks
They've offered me a company car as a perk!
Lernen beginnen
świadczenia dodatkowe
Zaoferowali mi samochód służbowy w ramach świadczeń dodatkowych!
inferior position
I feel like he looks down on people in inferior positions.
Lernen beginnen
stanowisko niższe. podrzędne
Mam wrażenie. że on patrzy z góry na osoby na niższych stanowiskach.
superior
Has she been promoted to a superior position yet?
Lernen beginnen
nadrzędny. wyższy
Czy dostała już awans na wyższe stanowisko?
to have an eye for detail
Editors need to have an eye for detail.
Lernen beginnen
mieć oko do szczegółów
Redaktorzy muszą mieć oko do szczegółów.
to meet tight deadlines
How good are you at meeting tight deadlines?
Lernen beginnen
dotrzymywać napiętych terminów
Jak sobie radzisz z dotrzymywaniem napiętych terminów?
to keep calm under pressure
I don't find it difficult to keep calm under pressure.
Lernen beginnen
zachować spokój pod presją
Nie jest mi trudno zachować spokój pod presją.
career path
Try to follow your chosen career path.
Lernen beginnen
ścieżka kariery
Postaraj się podążać obraną ścieżką kariery.
shift work
Shift work is common in this sector.
Lernen beginnen
praca zmianowa
W tym sektorze praca zmianowa jest powszechna.
to work flexi-time
It's good to work flexi-time when you have kids.
Lernen beginnen
mieć elastyczny czas pracy
Dobrze jest mieć elastyczny czas pracy. kiedy ma się dzieci.
teleworking
Teleworking allows you to save the time you would normally spend on commuting.
Lernen beginnen
praca zdalna
Praca zdalna pozwala zaoszczędzić czas. który zwyczajowo poświęciłoby się na dojazd.
relevant experience
They hired me despite the fact that I had no relevant experience.
Lernen beginnen
odpowiednie doświadczenie zawodowe
Zatrudnili mnie. pomimo że nie miałem odpowiedniego doświadczenia zawodowego.
peanuts
I work for peanuts. really. but I love my students!
Lernen beginnen
grosze
Pracuję właściwie za grosze. ale uwielbiam moich uczniów!
sensation
The sensation was strange but pleasant.
Lernen beginnen
wrażenie. uczucie
Było to dziwne. ale miłe uczucie.
pins and needles
I've had pins and needles in my arm on and off for over a week now.
Lernen beginnen
mrowienie
Od ponad tygodnia z przerwami mam uczucie mrowienia w ramieniu.
numb
It was so cold outside my face went numb.
Lernen beginnen
zdrętwiały
Na zewnątrz było tak zimno. że zdrętwiała mi twarz.
to snore
I was woken up by my own snoring.
Lernen beginnen
chrapać
Obudziło mnie własne chrapanie.
to creak
This chair is creaking as if it was about to break under me.
Lernen beginnen
skrzypieć. trzeszczeć
To krzesło trzeszczy. jakby miało się pode mną załamać.
thud
The books fell with a dull thud.
Lernen beginnen
głuchy odgłos. łomot
Książki spadły z głuchym łomotem.
bang
Suddenly we heard a loud bang and saw smoke.
Lernen beginnen
huk. łomot
Nagle usłyszeliśmy głośny huk i zobaczyliśmy dym.
to itch
I never wear wool because it itches.
Lernen beginnen
swędzieć
Nigdy nie noszę wełny. bo to swędzi.
to throb
My heart was throbbing like it was about to jump out of my chest.
Lernen beginnen
łomotać. walić
Serce waliło mi. jakby miało mi wyskoczyć z piersi.
to ache
I was so tired from working at the computer that my eyes ached.
Lernen beginnen
boleć
Byłem taki zmęczony pracą przy komputerze. że bolały mnie oczy.
stinging
The stinging sensation in my eyes wasn't going away.
Lernen beginnen
piekący. szczypiący
Piekący ból w oczach nie ustępował.
subtle
The scent was very subtle but I could definitely smell it.
Lernen beginnen
subtelny
Zapach był bardzo subtelny. ale z całą pewnością go czułem.
to be ticklish
I had no idea you were so ticklish!
Lernen beginnen
mieć łaskotki
Nie miałem pojęcia. że masz takie łaskotki!
change
Thank you very much. here's your change.
Lernen beginnen
reszta. drobne
Bardzo dziękuję. oto pani reszta.
to have change for
Have you got change for a five-pound note?
Lernen beginnen
móc rozmienić
Możesz rozmienić banknot pięciofuntowy?
enterprise
This offer applies only to small and medium-sized enterprises.
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo
Ta oferta dotyczy tylko małych i średnich przedsiębiorstw.
entrepreneur
That's the spirit of a true enterpreneur!
Lernen beginnen
przedsiębiorca
To właśnie duch prawdziwego przedsiębiorcy!
assets
This amount is equivalent to their net asset value.
Lernen beginnen
aktywa
Ta kwota jest równa wartości netto ich aktywów.
instalments
Are you going to pay this off in instalments?
Lernen beginnen
raty
Zamierzasz spłacać to w ratach?
executives
I wonder how much the executives make here.
Lernen beginnen
kadra zarządzająca
Ciekawe. ile zarabia tutaj kadra zarządzająca.
board
Oh no. I'm going to be late for the board meeting!
Lernen beginnen
zarząd
O nie. spóźnię się na zebranie zarządu!
to thrive
Innovative businesses thrive in these conditions.
Lernen beginnen
prosperować
W takich warunkach innowacyjne firmy prosperują.
shares
There's been a fall in share prices.
Lernen beginnen
udziały. akcje
Odnotowaliśmy spadek w cenach akcji.
shareholder
The general shareholder meeting takes place annually.
Lernen beginnen
akcjonariusz
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się co roku.
overdraft
I need to pay off my overdraft before I take out that loan.
Lernen beginnen
debet. saldo ujemne
Muszę spłacić debet. zanim zaciągnę tę pożyczkę.
account balance
I was a little surprised when I checked my account balance.
Lernen beginnen
saldo rachunku
Trochę się zdziwiłem. kiedy sprawdziłem saldo rachunku.
to fluctuate
The exchange rate of the dollar to the euro has been fluctuating a lot lately.
Lernen beginnen
ulegać wahaniom
Kurs dolara do euro ulegał ostatnio dużym wahaniom.
steady growth
Economists expect slow but steady growth in the economy.
Lernen beginnen
stały wzrost
Ekonomiści spodziewają się powolnego. ale stałego rozwoju gospodarki.
rapid fall
There was a rapid fall in sales at the beginning of last year.
Lernen beginnen
gwałtowny spadek
Na początku zeszłego roku odnotowaliśmy gwałtowny spadek sprzedaży.
to plunge
The company's profits plunged 32% that year.
Lernen beginnen
gwałtownie spadać
W tamtym roku dochody gwałtownie spadły o 32%.
turnover
Our enterprise has an annual turnover of £100 million.
Lernen beginnen
obrót
Roczny obrót naszego przedsiębiorstwa wynosi 100 milionów funtów.
brand
This brand is recognizable wordlwide.
Lernen beginnen
marka
Ta marka rozpoznawana jest na całym świecie.
brand image
The process of building a brand image is long and complex.
Lernen beginnen
wizerunek marki
Proces budowania wizerunku marki jest długi i skomplikowany.
sales figures
The CEO was pleased with the sales figures from last month.
Lernen beginnen
wielkość sprzedaży
Dyrektor generalny był zadowolony z wielkości sprzedaży za zeszły miesiąc.
sales forecast
What's the sales forecast for next year?
Lernen beginnen
prognozowana sprzedaż
Jaka sprzedaż prognozowana jest na przyszły rok?
price range
It might be difficult to find something in this price range.
Lernen beginnen
przedział cenowy
Może być trudno znaleźć coś w tym przedziale cenowym.
invoice
I've received an invoice for the wrong amount.
Lernen beginnen
faktura
Otrzymałam fakturę na niewłaściwą kwotę.
wholesale
These are the wholesale prices. of course.
Lernen beginnen
hurtowy
To są. oczywiście. ceny hurtowe.
retail
The recommended retail price is £5.99.
Lernen beginnen
detaliczny
Zalecana cena detaliczna to £5.99.
to manufacture
Goods manufactured in our factory are of high quality.
Lernen beginnen
produkować. wytwarzać
Towary produkowane w naszej fabryce są wysokiej jakości.
shopping spree
Indulge in a shopping spree in our famous department store.
Lernen beginnen
zakupowe szaleństwo
Pozwól sobie na zakupowe szaleństwo w naszym słynnym domu handlowym.
market research
I run a market research company.
Lernen beginnen
badania rynku
Prowadzę firmę zajmującą się badaniami rynku.
focus group
We got that idea from a focus group participant.
Lernen beginnen
grupa fokusowa
Ten pomysł podsunął nam uczestnik jednej grupy fokusowej.
demand
The demand for these kinds of products is growing.
Lernen beginnen
popyt
Popyt na tego rodzaju produkty rośnie.
supply
The supply has risen in response to growing demand.
Lernen beginnen
podaż
Podaż wzrosła w odpowiedzi na zwiększenie się popytu.
growing market
This is a very fast growing market. It's worth investing in.
Lernen beginnen
rynek rozwijający się
To bardzo szybko rozwijający się rynek. Warto w niego inwestować.
domestic market
We operate mostly on the domestic market.
Lernen beginnen
rynek krajowy
Działamy głównie na rynku krajowym.
market niche
We've found a market niche with zero competition.
Lernen beginnen
nisza rynkowa
Znaleźliśmy niszę rynkową z zerową konkurencją.
to launch a product
We're planning to launch this product before Christmas.
Lernen beginnen
wprowadzać produkt na rynek
Planujemy wprowadzić ten produkt na rynek przed Bożym Narodzeniem.
to withdraw a product
We wouldn't like to be forced to withdraw our product.
Lernen beginnen
wycofać produkt
Nie chcielibyśmy zostać zmuszeni do wycofania naszego produktu.
to break into a market
The company is trying to break into the Asian market.
Lernen beginnen
wejść na rynek
Firma stara się wejść na rynek azjatycki.
free sample
The magazine came with a free sample of shampoo.
Lernen beginnen
darmowa próbka
Do magazynu przyczepiona była darmowa próbka szamponu.
buying habits
A person's buying habits can tell you a lot about them.
Lernen beginnen
przyzwyczajenia zakupowe
Przyzwyczajenia zakupowe danej osoby dużo o niej mówią.
economic situation
This isn't the best economic situation. I admit. but we've been through worse.
Lernen beginnen
sytuacja gospodarcza
Przyznaję. to nie najlepsza sytuacja gospodarcza. ale bywało gorzej.
marketing strategy
We haven't developed a marketing strategy yet.
Lernen beginnen
strategia marketingowa
Nie opracowaliśmy jeszcze strategii marketingowej.
advertising campaign
Only a brilliant advertising campaign can help us now.
Lernen beginnen
kampania reklamowa
Pomóc nam może teraz tylko jakaś świetna kampania reklamowa.
despite something
The concert was a success despite the poor weather.
Lernen beginnen
pomimo czegoś
Koncert się udał pomimo kiepskiej pogody.
in spite of the fact that
She's in excellent health in spite of the fact that she's been a smoker all her life.
Lernen beginnen
pomimo tego że
Cieszy się doskonałym zdrowiem. pomimo tego że całe życie pali.
nevertheless
We knew we would lose. but it was disappointing nevertheless.
Lernen beginnen
niemniej. mimo wszystko
Wiedzieliśmy. że przegramy. niemniej było to rozczarowujące.
since
Since we're already here. let's help them out.
Lernen beginnen
skoro
Skoro już tu jesteśmy. pomóżmy im.
yet
She's always complaining. yet she won't let anyone help her.
Lernen beginnen
a jednak
Zawsze narzeka. a jednak nikomu nie da sobie pomóc.
on condition that
I'll lend you the money on condition that you spend it wisely.
Lernen beginnen
pod warunkiem że
Pożyczę ci te pieniądze. pod warunkiem że wydasz je mądrze.
owing to
She couldn't continue with her studies owing to her family situation.
Lernen beginnen
ze względu na
Nie mogła kontynuować studiów ze względu na sytuację rodzinną.
as
I didn't go with them as I'd already seen the film.
Lernen beginnen
jako że. ponieważ
Nie poszedłem z nimi. jako że już widziałem ten film.
not once
Not once did he let us see how he was suffering.
Lernen beginnen
ani razu
Ani razu nie zdradził się z tym. jak cierpi.
never before
Never before had I seen such pieces of art.
Lernen beginnen
nigdy przedtem
Nigdy przedtem nie widziałem takich dzieł sztuki.
under no circumstances
Under no circumstances should you agree to their conditions.
Lernen beginnen
w żadnym razie
W żadnym razie nie zgadzaj się na ich warunki.
on no account
On no account should you resign from work.
Lernen beginnen
pod żadnym pozorem
Pod żadnym pozorem nie powinnaś rezygnować z pracy.
whereas
She opposes this idea. whereas I totally support it.
Lernen beginnen
natomiast
Ona jest przeciwna temu pomysłowi. natomiast ja całkowicie go popieram.
consequently
I dropped out of school and consequently had to get a job.
Lernen beginnen
w konsekwencji
Wyleciałem ze szkoły i w konsekwencji musiałem poszukać pracy.
personal development
I devote a lot of my free time to personal development.
Lernen beginnen
rozwój osobisty
Dużą część wolnego czasu poświęcam na rozwój osobisty.
hardback
The second edition of the novel was in hardback.
Lernen beginnen
w twardej oprawie
Drugie wydanie tej powieści było w twardej oprawie.
short story collection
His short story collection received very warm reviews.
Lernen beginnen
zbiór opowiadań
Jego zbiór opowiadań otrzymał bardzo przychylne recenzje.
airport novel
Try reading something other than another airport novel some time.
Lernen beginnen
czytadło
Spróbuj czasem przeczytać coś innego niż kolejne czytadło.
therapeutic
Playing the piano has a therapeutic effect on me.
Lernen beginnen
terapeutyczny
Gra na pianinie ma na mnie terapeutyczny wpływ.
advantage
One of the advantages of retirement is. obviously. the amount of free time.
Lernen beginnen
korzyść. przewaga
Jedną z korzyści emerytury jest oczywiście ilość wolnego czasu.
disadvantage
One of the disadvantages is an income lower than before.
Lernen beginnen
słaba strona
Do słabych stron zaliczają się dochody niższe niż wcześniej.
to pursue an interest
I don't have enough time to pursue all of my interests.
Lernen beginnen
zajmować się hobby
Nie mam wystarczająco dużo wolnego czasu. żeby zajmować się wszystkimi moimi hobby.
entertainment
Entertainment will be provided by a local band.
Lernen beginnen
rozrywka
Rozrywkę zapewni nam lokalny zespół muzyczny.
blockbuster
I feel like watching a Hollywood blockbuster for a change.
Lernen beginnen
hit. bestseller
Mam ochotę obejrzeć holywoodzki hit dla odmiany.
flop
Despite the amazing cast the film was a flop.
Lernen beginnen
klapa. porażka
Pomimo niesamowitej obsady film okazał się klapą.
cast
The whole cast are award-winning actors.
Lernen beginnen
obsada
Cała obsada to wielokrotnie nagradzani aktorzy.
episode
What's your favourite episode of season one of this series?
Lernen beginnen
odcinek
Jaki jest twój ulubiony odcinek pierwszego sezonu tego serialu?
drama
There's a good drama on telly tonight.
Lernen beginnen
dramat. film obyczajowy
Dziś wieczorem w telewizji leci dobry film obyczajowy.
romcom
It seems like yet another silly romcom but it is in fact a very good film.
Lernen beginnen
komedia romantyczna
Wydaje się. że to kolejna głupia komedia romantyczna. ale w rzeczywistości to bardzo dobry film.
pleasure
Do literary critics have time to read just for pleasure?
Lernen beginnen
przyjemność
Czy krytycy literaccy mają czas na to. żeby czytać tylko dla przyjemności?
get-together
I can't meet you at the weekend. I have a family get-together.
Lernen beginnen
spotkanie towarzyskie
Nie mogę się z tobą spotkać w weekend. mam spotkanie rodzinne.
reunion
Why aren't you going to the high school reunion? It'll be fun!
Lernen beginnen
zjazd absolwentów
Dlaczego nie jedziesz na licealny zjazd absolwentów? Będzie fajnie!
wordplay
This author often includes wordplay in the titles of his books.
Lernen beginnen
gra słów
Ten autor często wplata grę słów w tytuły swoich książek.
charades
I love playing charades. it's my favourite game.
Lernen beginnen
kalambury
Uwielbiam grać w kalambury. to moja ulubiona zabawa.
backstage
A lot of theatre employees worked hard for this backstage.
Lernen beginnen
za kulisami
Wielu pracowników teatru ciężko na to pracowało za kulisami.
participant
We'll need ten participants for each episode of this show.
Lernen beginnen
uczestnik
Do każdego odcinka tego programu potrzebnych nam będzie 10 uczestników.
circus
I haven't been to the circus since I was a child.
Lernen beginnen
cyrk
Nie byłam w cyrku. od kiedy byłam mała.
candyfloss
Our parents would always buy us candyfloss in the park by the zoo.
Lernen beginnen
wata cukrowa
Rodzice zawsze kupowali nam watę cukrową w parku przy zoo.
merry-go-round
This merry-go-round is so pretty. it looks antique.
Lernen beginnen
karuzela
Ta karuzela jest taka ładna. wygląda jak zabytek.
to juggle
I've never been able to juggle more than three balls at a time.
Lernen beginnen
żonglować
Nigdy nie umiałam żonglować więcej niż trzema piłkami naraz.
swim fins
We looked so funny with the swim fins on.
Lernen beginnen
płetwy do pływania
Wyglądaliśmy tak śmiesznie w tych płetwach do pływania.
snorkelling mask
I just need to buy a snorkelling mask and I'm ready to go to Croatia!
Lernen beginnen
maska do nurkowania
Muszę jeszcze tylko kupić maskę do nurkowania i jestem gotowy do wyjazdu do Chorwacji!
in the beginning
In the beginning everything seemed to be going fine.
Lernen beginnen
na początku. początkowo
Początkowo zdawało się. że wszystko idzie dobrze.
at the beginning of
Two characters are killed at the very beginning of the book.
Lernen beginnen
na początku czegoś
Dwóch bohaterów ginie na samym początku książki.
in the end
In the end they decided to move to a smaller flat.
Lernen beginnen
ostatecznie. na koniec
Ostatecznie postanowili przeprowadzić się do mniejszego mieszkania.
at the end of
He lives in a small house at the end of this street.
Lernen beginnen
na koniec czegoś. na końcu czegoś
Mieszka w małym domku na końcu tej ulicy.
on time
Please be there on time. She hates it when people are late.
Lernen beginnen
o czasie. punktualnie
Proszę. przyjdź punktualnie. Ona nie cierpi. kiedy ktoś się spóźnia.
in time
You're here just in time for the cake!
Lernen beginnen
nie za późno. w samą porę
Przyjechaliście w samą porę. żeby zjeść tort!
within
They have to reply to your letter within 10 working days.
Lernen beginnen
w czasie. przed upływem
Muszą odpowiedzieć na twój list przed upływem 10 dni roboczych.
whenever
Whenever I visit them. we always quarrel.
Lernen beginnen
zawsze kiedy. ilekroć
Ilekroć ich odwiedzam. zawsze się sprzeczamy.
by the time
She had already done most of the work by the time we arrived.
Lernen beginnen
zanim
Zanim przyjechaliśmy. wykonała już większość pracy.
meanwhile
I'll be back at work next week. Meanwhile. I just want to rest.
Lernen beginnen
tymczasem
W przyszłym tygodniu wracam do pracy. Tymczasem chcę tylko odpocząć.
initially
Initially I was offered a part-time job but then they hired me full-time.
Lernen beginnen
początkowo. wstępnie
Początkowo zaproponowali mi pracę na pół etatu. ale potem zatrudnili mnie na cały etat.
leap year
A leap year is every four years. right?
Lernen beginnen
rok przestępny
Rok przestępny jest co cztery lata. tak?
hourglass
Look. the top part of the hourglass is empty. which means an hour has passed.
Lernen beginnen
klepsydra
Patrz. górna część klepsydry jest pusta. co oznacza. że minęła godzina.
dawn
We have to get up before dawn tomorrow. OK?
Lernen beginnen
świt
Jutro musimy wstać przed świtem. dobrze?
dusk
She literally works from dawn to dusk. I don't know how she manages.
Lernen beginnen
zmierzch
Ona pracuje dosłownie od świtu do zmierzchu. nie wiem. jak daje radę.
decade
I only have good memories from that decade.
Lernen beginnen
dekada
Z tamtej dekady mam same dobre wspomnienia.
previous
That character went abroad in the previous episode.
Lernen beginnen
poprzedni
Ta postać w poprzednim odcinku wyjechała za granicę.
previously
This information hadn't previously been revealed.
Lernen beginnen
wcześniej
Tej informacji wcześniej nie wyjawiono.
following
We arrived late at night and had to leave the following morning.
Lernen beginnen
następny. kolejny
Przyjechaliśmy tam późno w nocy i musieliśmy wyjechać następnego ranka.
invader
It's difficult to say whether they were liberators or invaders.
Lernen beginnen
najeźdźca
Ciężko stwierdzić. czy byli wyzwolicielami. czy najeźdźcami.
intruder
The people saw the soldiers as intruders.
Lernen beginnen
intruz
Lud postrzegał żołnierzy jako intruzów.
pharaoh
Pharaohs ruled in ancient Egypt.
Lernen beginnen
faraon
Starożytnym Egiptem władali faraonowie.
tomb
These tombs have been discovered very recently.
Lernen beginnen
krypta
Te krypty odkryto całkiem niedawno.
burial place
It was a burial place for ancient Slavs.
Lernen beginnen
miejsce pochówku
Dla dawnych Słowian było to miejsce pochówku.
archaeologist
Archaeologists often travel to exotic places. am I right?
Lernen beginnen
archeolog
Archeolodzy często podróżują w egzotyczne miejsca. mam rację?
ancient civilisation
Which country is considered the cradle of ancient civilisation?
Lernen beginnen
starożytna cywilizacja
Który kraj jest uważany za kolebkę starożytnej cywilizacji?
hoax
In the end. the story about the hidden treasure turned out to be a hoax.
Lernen beginnen
oszustwo
Ostatecznie historia o ukrytym skarbie okazała się oszustwem.
Middle Ages
This tradition goes back to the Middle Ages.
Lernen beginnen
średniowiecze
Ta tradycja sięga czasów średniowiecza.
settlement
The archaeologists are looking for traces of early settlements in this region.
Lernen beginnen
osada
Archeolodzy szukają śladu pierwszych osad w tym rejonie.
myth
Ancient greek myths were the reason I started to like reading.
Lernen beginnen
mit
To dzięki starożytnym mitom greckim polubiłem czytanie.
throne
Queen Elizabeth came to the throne in 1952.
Lernen beginnen
tron
Królowa Elżbieta wstąpiła na tron w 1952 r.
duke
The Duke of York is fifth in line to the throne.
Lernen beginnen
książę
Książę Yorku jest piąty w sukcesji do tronu.
duchess
The Duchess of Cambridge is Prince William's wife.
Lernen beginnen
księżna
Księżna Cambridge to żona księcia Williama.
nobleman
My grandfather was actually a nobleman. I have papers for that somewhere.
Lernen beginnen
szlachcic
Mój dziadek był szlachcicem. mam gdzieś na to papiery.
aristocrat
He was an aristocrat - he couldn't marry a maid. not in those days.
Lernen beginnen
arystokrata
Był arystokratą - nie mógł poślubić służki. nie w tamtych czasach.
knight
The plot revolves around the adventures of a brave knight.
Lernen beginnen
rycerz
Akcja skupia się na przygodach dzielnego rycerza.
ancestor
His ancestors came to America from four different continents.
Lernen beginnen
przodek
Jego przodkowie przybyli do Ameryki z czterech różnych kontynentów.
occupation
East Berlin remained under soviet occupation.
Lernen beginnen
okupacja
Berlin Wschodni pozostał pod okupacją sowiecką.
cannon
When was the last time a cannon was used in battle?
Lernen beginnen
armata
Kiedy po raz ostatni użyto w bitwie armaty?
private
A private is a soldier of the lowest rank.
Lernen beginnen
szeregowiec
Szeregowiec to żołnierz najniższy rangą.
lieutenant
The lieutenant gave a salute and marched away.
Lernen beginnen
porucznik
Porucznik zasalutował i odmaszerował.
air force
The airport was used as an air base for the Polish Air Force.
Lernen beginnen
siły powietrzne
To lotnisko było używane przez polskie siły powietrzne jako baza lotnicza.
armed forces
The armed forces were modernised with that money.
Lernen beginnen
siły zbrojne
Za te pieniądze zmodernizowano siły zbrojne.
ceasefire
The UN called for an immediate ceasefire.
Lernen beginnen
zawieszenie broni
ONZ wezwało do natychmiastowego zawieszenia broni.
pilgrimage
They went on a pilgrimage to Lourdes.
Lernen beginnen
pielgrzymka
Pojechali na pielgrzymkę do Lourdes.
salvation
I don't think it's very Christian to pray only for your own salvation.
Lernen beginnen
zbawienie
To chyba nie po chrześcijańsku. modlić się tylko o własne zbawienie.
confession
I haven't been to confession since my wedding.
Lernen beginnen
spowiedź
Od ślubu nie byłem u spowiedzi.
canonisation
We went to the Vatican for the canonisation of Pope John Paul II.
Lernen beginnen
kanonizacja
Pojechaliśmy do Watykanu na kanonizację papieża Jana Pawła II.
to absolve from sins
The priest has absolved me from my sins.
Lernen beginnen
odpuszczać grzechy
Ksiądz odpuścił mi grzechy.
original sin
There's no concept of original sin in Islam.
Lernen beginnen
grzech pierworodny
W Islamie nie ma pojęcia grzechu pierworodnego.
sermon
The preacher gave a beautiful sermon on the grace of faith.
Lernen beginnen
kazanie
Kaznodzieja wygłosił piękne kazanie o łasce wiary.
to worship
Ancient Greeks worshipped many gods.
Lernen beginnen
wyznawać. czcić
Starożytni Grecy czcili wielu bogów.
to convert
She converted to Judaism after marrying an Israeli.
Lernen beginnen
przechodzić na inną wiarę
Przeszła na judaizm po tym. jak poślubiła Izraelczyka.
convent
The convent was situated on a picturesque hill.
Lernen beginnen
klasztor
Klasztor był usytuowany na malowniczym wzgórzu.
clergy
Are we going to invite any members of the clergy?
Lernen beginnen
kler
Zaprosimy jakichś przedstawicieli kleru?
lay
A lay preacher is going to give a sermon in our church this Sunday.
Lernen beginnen
świecki
W niedzielę w naszym kościele kazanie wygłosi świecki kaznodzieja.
spirituality
This kind of spirituality doesn't appeal to me.
Lernen beginnen
duchowość
Tego rodzaju duchowość do mnie nie przemawia.
Church of England
The British Queen is head of the Church of England.
Lernen beginnen
kościół anglikański
Głową kościoła anglikańskiego jest brytyjska królowa.
trade unions
He's been active in the trade unions for over a decade now.
Lernen beginnen
związki zawodowe
Udziela się w związkach zawodowych już od przeszło dziesięciu lat.
tyranny
Our fathers fought against tyranny and oppression.
Lernen beginnen
tyrania
Nasi ojcowie walczyli przeciwko tyranii i uciskowi.
to seize power
The rebels seized power in a coup in March.
Lernen beginnen
przejmować władzę
W marcu rebelianci przejęli władzę w wyniku zamachu stanu.
power struggle
Something tells me the power struggle will continue.
Lernen beginnen
walka o władzę
Coś mi mówi. że walka o władzę się nie skończy.
coalition
The two parties will be forming a coalition.
Lernen beginnen
koalicja
Te dwie partie stworzą koalicję.
to come to power
The current government came to power in 2012.
Lernen beginnen
dojść do władzy
Obecny rząd doszedł do władzy w 2012 r.
to remove from power
They won't be removing him from power - or at least I highly doubt it.
Lernen beginnen
odsuwać od władzy
Nie odsuną go od władzy - a przynajmniej ja bardzo w to wątpię.
to appoint a Minister
Will the President be appointing the minister tomorrow at noon?
Lernen beginnen
mianować ministra
Czy Prezydent mianuje ministra jutro w południe?
opposition parties
Will the opposition parties be calling on the government to change the law?
Lernen beginnen
partie opozycyjne
Czy partie opozycyjne wezwą rząd do zmiany prawa?
feminist movement
This time tomorrow we'll be having a meeting with activists from a feminist movement.
Lernen beginnen
ruch feministyczny
Jutro o tej porze będziemy na spotkaniu z aktywistkami ruchu feministycznego.
to overthrow
The President was overthrown in a coup.
Lernen beginnen
obalać
Prezydent został obalony w wyniku zamachu stanu.
civil rights
Tomorrow at 6 I'll be giving a speech on civil rights.
Lernen beginnen
prawa obywatelskie
Jutro o 18 będę wygłaszał przemówienie na temat praw obywatelskich.
to implement
We will be implementing the changes gradually.
Lernen beginnen
wdrażać
Zmiany będziemy wdrażać stopniowo.
to veto a bill
The President might still veto that bill.
Lernen beginnen
zawetować ustawę
Prezydent może jeszcze zawetować tę ustawę.
to pass a law
The law was passed after the referendum.
Lernen beginnen
uchwalać ustawę
Ustawa została uchwalona po referendum.
amendment
The MP proposed an amendment to the law.
Lernen beginnen
nowelizacja. poprawka
Poseł zaproponował nowelizację tego przepisu.
to privatise
Do you think the airline will be privatised?
Lernen beginnen
prywatyzować
Myślisz. że sprywatyzują tego przewoźnika?
public debate
All organisations are welcome to engage in public debate on this topic.
Lernen beginnen
debata publiczna
Zapraszamy wszystkie organizacje do wzięcia udziału w debacie publicznej na ten temat.
heated debate
Surprisingly. a heated debate ensued.
Lernen beginnen
ożywiona dyskusja
Ku naszemu zaskoczeniu. wywiązała się ożywiona dyskusja.
tax cuts
Does this strategy involve any tax cuts?
Lernen beginnen
cięcia podatkowe
Czy ta strategia wiąże się z cięciami podatkowymi?
to reform the tax system
The tax system should be reformed. there's no doubt about it.
Lernen beginnen
reformować system podatkowy
System podatkowy powinien zostać zreformowany. nie ma co do tego wątpliwości.
to call for reforms
The Minister called for urgent reforms of the tax system.
Lernen beginnen
wzywać do reform
Minister wezwał do pilnych reform systemu podatkowego.
poverty
It's hard to believe so many people live in poverty in developed countries.
Lernen beginnen
bieda. ubóstwo
Ciężko uwierzyć. że tyle osób żyje w ubóstwie w krajach rozwiniętych.
distribution of wealth
This just contributes to the unfair distribution of wealth.
Lernen beginnen
podział bogactwa
To się tylko jeszcze bardziej przyczynia do niesprawiedliwego podziału bogactwa.
current
The current Prime Minister is widely supported.
Lernen beginnen
bieżący. obecny
Obecny premier ma duże poparcie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.