E Dla Początkujących 1 A0-A1

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
yes
Would you like a cup of coffee? Yes. please.
Lernen beginnen
tak
Czy chciałbyś napić się kawy? Tak. poproszę.
no
Do you like spinach? No. I don’t.
Lernen beginnen
nie
Lubisz szpinak? Nie. nie lubię.
good morning
Good morning. Mrs Jones!
Lernen beginnen
dzień dobry (rano)
Dzień dobry. pani Jones!
hello
Hello! How are you?
Lernen beginnen
cześć
Cześć! Jak się masz?
goodbye
I have to go now. goodbye!
Lernen beginnen
do widzenia. cześć
Muszę już iść. cześć!
good afternoon
Good afternoon. Mr Thompson.
Lernen beginnen
dzień dobry (po południu)
Dzień dobry. panie Thompson.
good evening
Good evening. Ana. how are you?
Lernen beginnen
dobry wieczór
Dobry wieczór. Ana. jak się masz?
sorry
I’m sorry I’m late.
Lernen beginnen
przepraszam (za coś)
Przepraszam za spóźnienie.
excuse me
Excuse me. can I come in?
Lernen beginnen
przepraszam
Przepraszam. mogę wejść?
thank you
Thank you very much!
Lernen beginnen
dziękuję
Bardzo dziękuję!
you're welcome
Thanks for the lift. You're welcome.
Lernen beginnen
nie ma za co
Dziękuję za podwiezienie. Nie ma za co.
please
Pass me the pepper. please.
Lernen beginnen
proszę (o coś)
Podaj mi. proszę. pieprz.
I
I'm Jim. nice to meet you.
Lernen beginnen
ja
(Ja) Jestem Jim. miło mi cię poznać.
you
You are very friendly.
Lernen beginnen
ty / wy
(Ty) Jesteś bardzo sympatyczna. lub (Wy) Jesteście bardzo sympatyczni.
he
He has a lot of work.
Lernen beginnen
on
On ma dużo pracy.
she
She lives in Scotland.
Lernen beginnen
ona
Ona mieszka w Szkocji.
it
I have a new car. it's a Honda.
Lernen beginnen
ono. to
Mam nowy samochód. to Honda.
we
We are from Dublin.
Lernen beginnen
my
(My) Jesteśmy z Dublina.
they
They are at home.
Lernen beginnen
oni. one
Oni są w domu.
this
This is my colleague. Tom.
Lernen beginnen
to (wskazując)
To mój kolega z pracy. Tom.
to be
John is smart. He wants to be a doctor.
Lernen beginnen
być
John jest bystry. Chce być lekarzem.
to have
I have two dogs.
Lernen beginnen
mieć
Mam dwa psy.
to make
Jane usually makes a salad for supper.
Lernen beginnen
robić (wytwarzać)
Na kolację Jane zwykle robi sałatkę.
to do
I do 50 sit-ups every day.
Lernen beginnen
robić (wykonywać czynność)
Codziennie robię 50 brzuszków.
to live
They don't live here anymore.
Lernen beginnen
mieszkać
Oni już tu nie mieszkają.
to want
Sue doesn’t want to go to the cinema.
Lernen beginnen
chcieć
Sue nie chce iść do kina.
to take
Take a day off.
Lernen beginnen
brać
Weź dzień wolnego.
to give
Don’t give chocolate to dogs.
Lernen beginnen
dawać
Nie dawaj czekolady psom.
to know
I don't know this man.
Lernen beginnen
znać
Nie znam tego człowieka.
to speak. to say. to tell. to talk
Do you speak English? A little.
Lernen beginnen
mówić. przemawiać
Mówisz po angielsku? Trochę.
can
Can you speak French? No. I can’t.
Lernen beginnen
umieć
Umiesz mówić po francusku? Nie. nie umiem.
How are you?
How are you? I’m fine. thanks.
Lernen beginnen
Jak się masz?
Jak się masz? Dobrze. dziękuję.
name
What’s your name? My name is Lucy.
Lernen beginnen
imię
Jak masz na imię? Mam na imię Lucy.
Why...?
Why are you upset?
Lernen beginnen
Dlaczego...? Czemu...?
Dlaczego jesteś zdenerwowany?
Where... from?
Where are you from? I’m from Poland.
Lernen beginnen
Skąd...?
Skąd jesteś? Jestem z Polski.
What...?
What is it? It’s my new digital camera.
Lernen beginnen
Co...?
Co to jest? To jest mój nowy aparat cyfrowy.
How...?
How is your wife? She’s all right.
Lernen beginnen
Jak...?
Jak się ma twoja żona? W porządku.
Who...?
Who is it? It’s my sister Maria.
Lernen beginnen
Kto...?
Kto to jest? To moja siostra Maria.
Where...?
Where do they live? They live in Bristol.
Lernen beginnen
Gdzie...?
Gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają w Bristolu.
When...?
When is Saint Patrick’s Day? It’s in March.
Lernen beginnen
Kiedy...?
Kiedy wypada dzień Św. Patryka? W marcu.
How long...?
How long do you work out every day?
Lernen beginnen
Jak długo...?
Jak długo ćwiczysz każdego dnia?
How many...?
How many apples do we need? We need four apples.
Lernen beginnen
Ile...? (policzalne)
Ile jabłek potrzebujemy? Potrzebujemy czterech jabłek.
How much...?
How much is it? Two pounds fifty.
Lernen beginnen
Ile...? (niepoliczalne)
Ile to kosztuje? Dwa funty pięćdziesiąt pensów.
What time...?
What time does the film start?
Lernen beginnen
O której...?
O której zaczyna się film?
and
Does she work and study at the same time?
Lernen beginnen
i. oraz
Czy ona pracuje i studiuje jednocześnie?
but
I can speak English but not very well.
Lernen beginnen
ale
Mówię po angielsku. ale niezbyt dobrze.
too
I love The Doors. Really? Me too!
Lernen beginnen
też
Uwielbiam The Doors. Naprawdę? Ja też!
in
I'm not in Warsaw right now.
Lernen beginnen
w
Nie ma mnie teraz w Warszawie.
on
There is a cat on the sofa.
Lernen beginnen
na
Na kanapie jest (jakiś) kot.
under
There are some things under the bed.
Lernen beginnen
pod
Pod łóżkiem są jakieś rzeczy.
above
Are there any pictures above the piano?
Lernen beginnen
nad
Czy nad pianinem są jakieś obrazki?
next to
Is there a park next to our hotel?
Lernen beginnen
obok
Czy obok naszego hotelu jest park?
behind
There isn't a park behind this building. there's a car park.
Lernen beginnen
za
Za tym budynkiem nie ma parku. jest tam parking.
in front of
There aren't any taxis in front of the entrance.
Lernen beginnen
przed
Przed wejściem nie ma żadnych taksówek.
between
There isn't much space between the trees.
Lernen beginnen
pomiędzy
Pomiędzy drzewami nie ma dużo miejsca.
good
There's a good restaurant on the High Street.
Lernen beginnen
dobry
Na High Street jest pewna dobra restauracja.
bad
There are some bad reviews for this hotel.
Lernen beginnen
zły
Ten hotel ma parę złych recenzji.
great
I have a new job! That's great. congratulations!
Lernen beginnen
wspaniały
Mam nową pracę! Wspaniale. gratuluję!
one
My baby is one year old.
Lernen beginnen
jeden
Moje dziecko ma (jeden) roczek.
two
I can speak two foreign languages.
Lernen beginnen
dwa
Znam dwa języki obce.
three
Can you stay for three days?
Lernen beginnen
trzy
Czy możesz zostać na trzy dni?
four
I can't remember all four names.
Lernen beginnen
cztery
Nie mogę sobie przypomnieć wszystkich czterech imion.
five
She can't be five years old.
Lernen beginnen
pięć
Ona nie może mieć pięciu lat.
six
There are six buildings on my street.
Lernen beginnen
sześć
Na mojej ulicy jest sześć bloków.
seven
How many houses are there in your village? There are seven.
Lernen beginnen
siedem
Ile domów jest w twojej wsi? Jest ich siedem.
eight
Are there eight people in the group or more?
Lernen beginnen
osiem
W tej grupie jest osiem osób czy więcej?
nine
In my house there are nine rooms.
Lernen beginnen
dziewięć
W moim domu jest dziewięć pokoi.
ten
There aren't even ten people here!
Lernen beginnen
dziesięć
Nie ma tu nawet dziesięciu osób!
eleven
Eleven is an odd number.
Lernen beginnen
jedenaście
Jedenaście to liczba nieparzysta.
twelve
They have twelve children.
Lernen beginnen
dwanaście
Oni mają dwanaścioro dzieci.
thirteen
My grandma has thirteen cats.
Lernen beginnen
trzynaście
Moja babcia ma trzynaście kotów.
fourteen
Has he really got fourteen cars?
Lernen beginnen
czternaście
Czy on naprawdę ma czternaście samochodów?
fifteen
Have you got fifteen minutes? We need to talk.
Lernen beginnen
piętnaście
Masz piętnaście minut? Musimy pogadać.
sixteen
I know sixteen people in this town.
Lernen beginnen
szesnaście
Znam szesnaście osób w tym mieście.
seventeen
You're seventeen. so you can't smoke yet.
Lernen beginnen
siedemnaście
Masz siedemnaście lat. więc nie możesz jeszcze palić.
eighteen
An eighteen-year-old is still a kid.
Lernen beginnen
osiemnaście
Osiemnastolatek to nadal jeszcze dzieciak.
nineteen
He wants to marry a nineteen-year-old girl.
Lernen beginnen
dziewiętnaście
On chce poślubić dziewiętnastolatkę.
twenty
Can you do twenty push-ups?
Lernen beginnen
dwadzieścia
Potrafisz zrobić dwadzieścia pompek?
twenty one
She's twenty one so she can buy alcohol in the US.
Lernen beginnen
dwadzieścia jeden
Ona ma dwadzieścia jeden lat. więc może kupować alkohol w USA.
thirty
I can't run thirty kilometres.
Lernen beginnen
trzydzieści
Nie potrafię przebiec trzydziestu kilometrów.
forty
I want to earn forty thousand dollars a year.
Lernen beginnen
czterdzieści
Chcę zarabiać czterdzieści tysięcy dolarów rocznie.
fifty
Life begins at fifty!
Lernen beginnen
pięćdziesiąt
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce!
sixty
I'm sixty today.
Lernen beginnen
sześćdziesiąt
Dziś kończę sześćdziesiąt lat.
seventy
I only have seventy pounds on me.
Lernen beginnen
siedemdziesiąt
Mam przy sobie tylko siedemdziesiąt funtów.
eighty
My parents give me eighty zlotys pocket money a month.
Lernen beginnen
osiemdziesiąt
Rodzice dają mi osiemdziesiąt złotych kieszonkowego miesięcznie.
ninety
Three months is about ninety days.
Lernen beginnen
dziewięćdziesiąt
Trzy miesiące to około dziewięćdziesiąt dni.
zero
I've got zero social skills.
Lernen beginnen
zero
Posiadam zerowe umiejętności społeczne.
hundred
He's got over a hundred books.
Lernen beginnen
sto
On ma ponad sto książek.
thousand
I need some money. Have you got a thousand pounds?
Lernen beginnen
tysiąc
Potrzebuję pieniędzy. Masz tysiąc funtów?
million
You've got a million reasons to live!
Lernen beginnen
milion
Masz milion powodów. żeby żyć!
number
I haven't got her phone number.
Lernen beginnen
numer
Nie mam jej numeru telefonu.
half
She hasn't got half your talent!
Lernen beginnen
połowa. pół
Ona nie jest nawet w połowie tak utalentowana jak ty!
metre
He's nearly two metres tall.
Lernen beginnen
metr
On ma prawie dwa metry wzrostu.
house
Gina has a house by a lake.
Lernen beginnen
dom
Gina ma dom nad jeziorem.
flat
We want to sell our flat.
Lernen beginnen
mieszkanie
Chcemy sprzedać nasze mieszkanie.
sofa
This sofa is very comfortable.
Lernen beginnen
kanapa
Ta kanapa jest bardzo wygodna.
bed
Go to bed. it’s late.
Lernen beginnen
łóżko
Idź do łóżka. już późno.
window
The windows in the new office are very big.
Lernen beginnen
okno
Okna w nowym biurze są bardzo duże.
curtains
Are these curtains new?
Lernen beginnen
zasłony
Czy te zasłony są nowe?
door
The postman leaves our mail outside the door.
Lernen beginnen
drzwi
Listonosz zostawia naszą korespondencję przed drzwiami.
key
Don’t forget to take the key!
Lernen beginnen
klucz
Nie zapomnij wziąć klucza!
address
What’s your address?
Lernen beginnen
adres
Jaki jest twój adres?
to close
Could you close the door?
Lernen beginnen
zamykać
Może pan zamknąć drzwi?
to open
Open the window!
Lernen beginnen
otwierać
Otwórz okno!
garage
Sarah’s car is in the garage.
Lernen beginnen
garaż
Samochód Sary jest w garażu.
room
I would like to have my own room.
Lernen beginnen
pokój
Chciałbym mieć własny pokój.
living room
Would you like to paint the living room yellow?
Lernen beginnen
salon
Chciałbyś pomalować salon na żółto?
kitchen
They'd like to have a bigger kitchen.
Lernen beginnen
kuchnia
Oni chcieliby mieć większą kuchnię.
bathroom
I wouldn't like to have a window in the bathroom.
Lernen beginnen
łazienka
Nie chciałbym mieć okna w łazience.
bedroom
Would she like to sleep in this bedroom?
Lernen beginnen
sypialnia
Czy ona chciałaby spać w tej sypialni?
table
He'd like to leave the table now.
Lernen beginnen
stół
On chciałby teraz odejść od stołu.
chair
We need four more chairs.
Lernen beginnen
krzesło
Potrzebujemy jeszcze czterech krzeseł.
wardrobe
Do you need a bigger wardrobe?
Lernen beginnen
szafa
Czy potrzebujecie większej szafy?
bookshelf (l.mn. bookshelves)
I don't need a bookshelf. I need a desk.
Lernen beginnen
regał
Nie potrzebuję regału. tylko biurka.
mirror
She doesn't need another mirror.
Lernen beginnen
lustro
Ona nie potrzebuje kolejnego lustra.
ceiling
There's a big fly on the ceiling.
Lernen beginnen
sufit
Na suficie siedzi duża mucha.
floor
Don’t leave your socks on the floor!
Lernen beginnen
podłoga
Nie zostawiaj skarpetek na podłodze!
ground floor
The reception is on the ground floor.
Lernen beginnen
parter
Recepcja jest na parterze.
wall
The walls in Kate’s bedroom are light pink.
Lernen beginnen
ściana
Ściany w sypialni Kate są jasnoróżowe.
cellar
John keeps his bike in the cellar.
Lernen beginnen
piwnica
John trzyma swój rower w piwnicy.
carpet
The carpet is very soft.
Lernen beginnen
dywan
Ten dywan jest bardzo miękki.
sink
Please leave the plates in the sink.
Lernen beginnen
zlew
Zostaw talerze w zlewie. proszę.
shower
I take a shower twice a day.
Lernen beginnen
prysznic
Biorę prysznic dwa razy dziennie.
bathtub
This bathtub is too small for me.
Lernen beginnen
wanna
Ta wanna jest dla mnie za mała.
fridge
The fridge is empty. I have to go shopping.
Lernen beginnen
lodówka
Lodówka jest pusta. Muszę iść na zakupy.
washing machine
We have to buy a new washing machine.
Lernen beginnen
pralka
Musimy kupić nową pralkę.
colour
The colour of my first bike was red.
Lernen beginnen
kolor
Mój pierwszy rower był koloru czerwonego.
white
I was white as a sheet.
Lernen beginnen
biały
Byłem blady (dosł. biały) jak ściana.
black
You were the black sheep of the family.
Lernen beginnen
czarny
Byłeś czarną owcą w rodzinie.
red
She was the biggest star on the red carpet.
Lernen beginnen
czerwony
Była największą gwiazdą na czerwonym dywanie.
yellow
Were all the leaves yellow already?
Lernen beginnen
żółty
Czy wszystkie liście były już żółte?
pink
Was she the woman in the pink dress?
Lernen beginnen
różowy
Czy ona była tą kobietą w różowej sukience?
orange (colour)
Were you a fan of orange juice when you were little?
Lernen beginnen
pomarańczowy
Czy lubiłeś sok pomarańczowy. kiedy byłeś mały?
brown
When I was a kid. my hair wasn't brown. It was red.
Lernen beginnen
brązowy
Kiedy byłem dzieckiem. moje włosy nie były brązowe. Były rude.
green
At that time they weren't members of the Green Party yet.
Lernen beginnen
zielony
W tamtym czasie nie byli jeszcze członkami Partii Zielonych.
blue
Were his eyes blue?
Lernen beginnen
niebieski
Czy jego oczy były niebieskie?
purple
The sky was pink and purple. It looked beautiful.
Lernen beginnen
fioletowy
Niebo było różowo-fioletowe. Wyglądało pięknie.
grey
My hair was already grey when I was 20 years old.
Lernen beginnen
szary. siwy
Moje włosy były siwe. już kiedy miałem 20 lat.
silver
There weren't any silver coins.
Lernen beginnen
srebrny
Nie było żadnych srebrnych monet.
gold
There was a gold circle above his head.
Lernen beginnen
złoty
Nad jego głową było złote kółko.
shape
There was a strange shape in the sky.
Lernen beginnen
kształt
Na niebie był jakiś dziwny kształt.
square (shape)
Were there any square plates in the shop?
Lernen beginnen
kwadrat. kwadratowy
Czy w sklepie były jakieś kwadratowe talerze?
round
There wasn't a round table. but there was an oval one.
Lernen beginnen
okrągły
Nie było okrągłego stołu. ale był jeden owalny.
long
Was there a long break?
Lernen beginnen
długi
Czy była jakaś długa przerwa?
big
I would like to have a bigger flat.
Lernen beginnen
duży
Chciałbym mieć większe mieszkanie.
small
Ben’s first car was very small.
Lernen beginnen
mały
Pierwszy samochód Bena był bardzo mały.
school
Tim was always late for school.
Lernen beginnen
szkoła
Tim zawsze spóźniał się do szkoły.
teacher
The teacher liked his students a lot.
Lernen beginnen
nauczyciel
Nauczyciel bardzo lubił swoich uczniów.
student
The student really wanted to understand the teacher.
Lernen beginnen
uczeń
Uczeń bardzo chciał zrozumieć nauczyciela.
university (l.mn. universities)
We studied at the University of Warsaw.
Lernen beginnen
uniwersytet
Studiowaliśmy na Uniwersytecie Warszawskim.
language
My daughter liked learning languages when she was younger.
Lernen beginnen
język (np. obcy)
Moja córka lubiła uczyć się języków obcych. kiedy była młodsza.
book
Did you read a lot of books over the summer?
Lernen beginnen
książka
Czy przeczytałeś dużo książek przez lato?
copybook
Did you write that down in your copybook?
Lernen beginnen
zeszyt
Czy zapisałeś to w zeszycie?
homework
Did the teachers give you much homework?
Lernen beginnen
praca domowa
Czy nauczyciele zadawali wam dużo pracy domowej?
word
What does this word mean?
Lernen beginnen
słowo
Co oznacza to słowo?
pencil
Can you lend me a pencil?
Lernen beginnen
ołówek
Możesz pożyczyć mi ołówek?
pen
Can I borrow your pen?
Lernen beginnen
długopis
Mogę pożyczyć twój długopis?
exercise
I didn't do that exercise.
Lernen beginnen
ćwiczenie
Nie zrobiłem tego ćwiczenia.
exam
Jim didn't prepare for the exam.
Lernen beginnen
egzamin
Jim nie przygotował się do egzaminu.
class
There weren't any boring classes yesterday.
Lernen beginnen
lekcja
Wczoraj nie było żadnych nudnych lekcji.
mark
My brother has the best marks in his class.
Lernen beginnen
ocena
Mój brat ma najlepsze oceny w klasie.
break
How long is this break?
Lernen beginnen
przerwa
Jak długa jest ta przerwa?
to mean
What does it mean?
Lernen beginnen
znaczyć
Co to znaczy?
to write
Henry writes to his girlfriend every week.
Lernen beginnen
pisać
Henry co tydzień pisze do swojej dziewczyny.
to understand
I don't understand. Can you repeat that. please?
Lernen beginnen
rozumieć
Nie rozumiem. Może pan powtórzyć?
blackboard
Paul. write it down on the blackboard.
Lernen beginnen
tablica
Paul. zapisz to na tablicy.
to learn
I didn't learn English at school.
Lernen beginnen
uczyć się
Nie uczyłem się angielskiego w szkole.
to teach
Caroline teaches at a primary school.
Lernen beginnen
uczyć (kogoś)
Caroline uczy w szkole podstawowej.
to fail
Three people failed the maths test.
Lernen beginnen
nie zdać
Trzy osoby nie zdały egzaminu z matematyki.
to pass
I passed my driving test the first time.
Lernen beginnen
zdać
Zdałem egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
maths
I had a lot of maths in high school.
Lernen beginnen
matematyka
W liceum miałem dużo matmy.
history
Did you like your history teacher?
Lernen beginnen
historia
Lubiłeś swojego nauczyciela historii?
geography
Did he teach you geography in year seven?
Lernen beginnen
geografia
Czy on uczył cię geografii w siódmej klasie?
science
I didn't have a talent for science.
Lernen beginnen
nauki ścisłe
Nie miałem talentu do nauk ścisłych.
work
Work gives John a lot of satisfaction.
Lernen beginnen
praca
Praca daje Johnowi dużo satysfakcji.
office
The boss is in his office.
Lernen beginnen
biuro
Szef jest w swoim biurze.
computer
The computer is on.
Lernen beginnen
komputer
Komputer jest włączony.
keyboard
Connect the keyboard to the computer.
Lernen beginnen
klawiatura
Podłącz klawiaturę do komputera.
screen
This model has a bigger screen.
Lernen beginnen
ekran
Ten model ma większy ekran.
file
Can you open this file?
Lernen beginnen
plik. dokument
Czy możesz otworzyć ten plik?
to copy
I can’t copy this file onto the hard drive.
Lernen beginnen
kopiować
Nie mogę skopiować tego pliku na twardy dysk.
to print
Print this and show it to your boss.
Lernen beginnen
drukować
Wydrukuj to i pokaż swojej szefowej.
to save
Save the attachment on a CD. please.
Lernen beginnen
zapisywać
Proszę. zapisz załącznik na płycie CD.
to turn on
Turn the air conditioning on. it’s hot.
Lernen beginnen
włączać
Włącz klimatyzację. jest gorąco.
to turn off
Don't turn the light off. please.
Lernen beginnen
wyłączać
Nie wyłączajcie. proszę. światła.
mobile phone
I need to buy a new mobile phone.
Lernen beginnen
telefon komórkowy
Muszę kupić nowy telefon komórkowy.
to phone
I can phone you tomorrow morning.
Lernen beginnen
dzwonić
Mogę do ciebie zadzwonić jutro rano.
lawyer
Most lawyers earn a lot of money.
Lernen beginnen
prawnik
Większość prawników zarabia dużo pieniędzy.
actor
Who is your favourite actor?
Lernen beginnen
aktor
Kto jest twoim ulubionym aktorem?
artist
Bałka is one of the most interesting Polish artists.
Lernen beginnen
artysta
Bałka jest jednym z najciekawszych polskich artystów.
doctor
When I’m big. I want to be a doctor.
Lernen beginnen
lekarz
Kiedy będę dorosły. chcę być lekarzem.
journalist
John’s cousin wants to be a journalist.
Lernen beginnen
dziennikarz
Kuzynka Johna chce być dziennikarką.
shop assistant
Where is the shop assistant?
Lernen beginnen
sprzedawca
Gdzie jest sprzedawca?
hairdresser
I want to go to the hairdresser’s this week.
Lernen beginnen
fryzjer
W tym tygodniu chcę pójść do fryzjera.
engineer
Our company should hire an engineer.
Lernen beginnen
inżynier
Nasza firma powinna zatrudnić inżyniera.
computer programmer
You're so good at maths. you should be a computer programmer.
Lernen beginnen
programista
Jesteś taki dobry z matmy. powinieneś być programistą.
IT specialist
He shouldn't be an IT specialist.
Lernen beginnen
informatyk
On nie powinien być informatykiem.
mechanic
Should I call a mechanic?
Lernen beginnen
mechanik
Czy powinienem zadzwonić do mechanika?
nurse
You shouldn't be so rude to the nurse.
Lernen beginnen
pielęgniarka
Nie powinieneś być taki niemiły dla pielęgniarki.
architect
My son wants to be an architect.
Lernen beginnen
architekt
Mój syn chce być architektem.
secretary
Kevin’s wife works as a secretary.
Lernen beginnen
sekretarka
Żona Kevina pracuje jako sekretarka.
fireman (l.mn. firemen)
The firemen saved ten people.
Lernen beginnen
strażak
Strażacy uratowali dziesięć osób.
boss
You should speak to the boss.
Lernen beginnen
szef. szefowa
Powinieneś porozmawiać z szefem.
painter
Who is your favourite painter?
Lernen beginnen
malarz
Kto jest twoim ulubionym malarzem?
musician
Musicians have to practice a lot.
Lernen beginnen
muzyk
Muzycy muszą dużo ćwiczyć.
scientist
The scientist discovered a new star.
Lernen beginnen
naukowiec
Ten naukowiec odkrył nową gwiazdę.
police officer
Police officers in London are helpful.
Lernen beginnen
policjant
Policjanci w Londynie są pomocni.
family (l.mn. families)
We go on holiday with my cousin’s family.
Lernen beginnen
rodzina
Jeździmy na wakacje z rodziną mojego kuzyna.
child (l.mn. children / kid)
In the afternoon Jill looks after children.
Lernen beginnen
dziecko
Popołudniami Jill opiekuje się dziećmi.
woman (l.mn. women)
Do you know this woman?
Lernen beginnen
kobieta
Znasz tę kobietę?
man (l.mn. men)
Does this man work with you?
Lernen beginnen
mężczyzna
Czy ten mężczyzna z tobą pracuje?
mother
My mother is interested in psychology.
Lernen beginnen
matka
Moja matka interesuje się psychologią.
father
What does your father do?
Lernen beginnen
ojciec
Czym zajmuje się twój ojciec?
parents
Jimmy visits his parents every Sunday.
Lernen beginnen
rodzice
Jimmy co niedzielę odwiedza swoich rodziców.
grandmother
How old is your grandmother?
Lernen beginnen
babcia
Ile lat ma twoja babcia?
grandfather
My grandfather lives in a small town.
Lernen beginnen
dziadek
Mój dziadek mieszka w małym mieście.
son
Sophie has two sons.
Lernen beginnen
syn
Sophie ma dwóch synów.
daughter
My daughter practices judo.
Lernen beginnen
córka
Moja córka ćwiczy judo.
brother
Terry’s brother is a car mechanic.
Lernen beginnen
brat
Brat Terry’ego jest mechanikiem samochodowym.
sister
My sister is very witty.
Lernen beginnen
siostra
Moja siostra jest bardzo dowcipna.
aunt
Aunt Meg can play the guitar.
Lernen beginnen
ciocia
Ciocia Meg potrafi grać na gitarze.
uncle
My uncle's car broke down yesterday.
Lernen beginnen
wujek
Samochód mojego wujka popsuł się wczoraj.
husband
Kathy doesn’t want to have a husband.
Lernen beginnen
mąż
Kathy nie chce mieć męża.
wife (l.mn. wives)
Ian loves speaking to his wife.
Lernen beginnen
żona
Ian uwielbia rozmawiać ze swoją żoną.
girlfriend
Is Harriet your girlfriend?
Lernen beginnen
dziewczyna (sympatia)
Czy Harriet jest twoją dziewczyną?
boyfriend
My boyfriend works at a bookshop.
Lernen beginnen
chłopak (sympatia)
Mój chłopak pracuje w księgarni.
cousin
My cousins are coming for Christmas.
Lernen beginnen
kuzyn
Moi kuzyni przyjeżdżają na Boże Narodzenie.
girl
This girl draws very well.
Lernen beginnen
dziewczynka
Ta dziewczynka bardzo dobrze rysuje.
boy
There are twelve boys in my class.
Lernen beginnen
chłopiec
W mojej klasie jest dwunastu chłopców.
friend
In my free time I meet my friends.
Lernen beginnen
przyjaciel
W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi.
to be born
He was born on the 8th of May.
Lernen beginnen
urodzić się
On urodził się 8 maja.
to be together
Are you and Ann together?
Lernen beginnen
być razem
Czy ty i Ann jesteście razem?
married
Are you married?
Lernen beginnen
żonaty / mężatka
Jesteś mężatką?
wedding
Weddings are so boring.
Lernen beginnen
ślub
Śluby są takie nudne.
divorced
Ben is divorced.
Lernen beginnen
rozwiedziony
Ben jest rozwiedziony.
widow
Our neighbour is a widow.
Lernen beginnen
wdowa
Nasza sąsiadka jest wdową.
time
The boss hasn’t got time to talk now.
Lernen beginnen
czas
Szef nie ma teraz czasu rozmawiać.
always
Jane always drives safely.
Lernen beginnen
zawsze
Jane zawsze prowadzi bezpiecznie.
usually
Do you usually take the bus to work?
Lernen beginnen
zwykle
Czy zwykle jeździsz do pracy autobusem?
often
How often does Martin phone you?
Lernen beginnen
często
Jak często Martin do ciebie dzwoni?
sometimes
Barbara sometimes plays the piano.
Lernen beginnen
czasami
Barbara czasami gra na pianinie.
rarely
Ben rarely changes his opinions.
Lernen beginnen
rzadko
Ben rzadko zmienia opinie.
never
Ella’s kids never eat sweets.
Lernen beginnen
nigdy
Dzieci Elli nigdy nie jedzą słodyczy.
every day
Mr Stevens listens to the news every day.
Lernen beginnen
codziennie
Pan Stevens codziennie słucha wiadomości.
yesterday
It was my boyfriend’s birthday yesterday.
Lernen beginnen
wczoraj
Wczoraj były urodziny mojego chłopaka.
tomorrow
Tomorrow is my good friends' wedding.
Lernen beginnen
jutro
Jutro jest ślub moich dobrych przyjaciół.
today
We have a meeting with that company's director today.
Lernen beginnen
dzisiaj
Dzisiaj mamy spotkanie z dyrektorem tamtej firmy.
season
What’s your children's favourite season of the year?
Lernen beginnen
pora (roku)
Jaka jest ulubiona pora roku twoich dzieci?
spring
It rarely snows here in spring.
Lernen beginnen
wiosna
Wiosną rzadko pada tutaj śnieg.
summer
In the summer most people leave Warsaw.
Lernen beginnen
lato
Latem większość ludzi wyjeżdża z Warszawy.
autumn
Our younger son was born in the autumn.
Lernen beginnen
jesień
Nasz młodszy syn urodził się jesienią.
winter
In the winter we take the kids skiing.
Lernen beginnen
zima
Zimą zabieramy dzieci na narty.
day
Did you have a hard day at work?
Lernen beginnen
dzień
Miałaś ciężki dzień w pracy?
night
Martha didn’t sleep well last night.
Lernen beginnen
noc
Marta nie spała dobrze zeszłej nocy.
week
This week the Prime Minister is very busy.
Lernen beginnen
tydzień
W tym tygodniu premier jest bardzo zajęty.
month
It was a wonderful month for us.
Lernen beginnen
miesiąc
Był to dla nas wspaniały miesiąc.
year
It took me a year to understand that.
Lernen beginnen
rok
Rok mi zajęło. żeby to zrozumieć.
morning
Wake me up in the morning.
Lernen beginnen
rano
Obudź mnie rano.
afternoon
What a lovely afternoon!
Lernen beginnen
popołudnie
Cóż za urocze popołudnie!
evening
The evenings here are usually chilly.
Lernen beginnen
wieczór
Wieczory są tutaj zwykle chłodne.
next
I want to move next month.
Lernen beginnen
następny
W przyszłym miesiącu chcę się przeprowadzić.
last
The crisis started last year.
Lernen beginnen
zeszły
Kryzys zaczął się w zeszłym roku.
hour
This film is two hours long.
Lernen beginnen
godzina
Ten film trwa dwie godziny.
minute
Can you wait a minute?
Lernen beginnen
minuta
Możesz zaczekać minutkę?
second
Every second of life is a miracle.
Lernen beginnen
sekunda
Każda sekunda życia to cud.
early
Tomorrow I have to get up very early.
Lernen beginnen
wcześnie
Jutro muszę wstać bardzo wcześnie.
late
It’s too late to visit them.
Lernen beginnen
późno
Jest za późno. żeby ich odwiedzić.
Monday
I go to yoga classes on Mondays.
Lernen beginnen
poniedziałek
W poniedziałki chodzę na zajęcia jogi.
Tuesday
She goes to the gym on Tuesday mornings.
Lernen beginnen
wtorek
We wtorki rano chodzi na siłownię.
Wednesday
I spoke to him last Wednesday.
Lernen beginnen
środa
Rozmawiałem z nim w zeszłą środę.
Thursday
I'm going to see him this Thursday.
Lernen beginnen
czwartek
Zamierzam się z nim zobaczyć w ten czwartek.
Friday
We're going to have a drink together on Friday after work.
Lernen beginnen
piątek
Zamierzamy pójść razem na drinka w piątek po pracy.
Saturday
He's going to play tennis with me on Saturday.
Lernen beginnen
sobota
W sobotę zagra ze mną w tenisa.
Sunday
She's going to call me on Sunday after church.
Lernen beginnen
niedziela
Zadzwoni do mnie w niedzielę po kościele.
January
They're going to go on holiday in January.
Lernen beginnen
styczeń
Oni jadą na wakacje w styczniu.
February
I'm not going to work much in February.
Lernen beginnen
luty
Nie będę dużo pracowała w lutym.
March
I know you're not going to stay here until March.
Lernen beginnen
marzec
Wiem. że nie zamierzasz tu zostać aż do marca.
April
She isn't going to take the test in April.
Lernen beginnen
kwiecień
Ona nie przystąpi do tego testu w kwietniu.
May
He isn't going to take a holiday in May.
Lernen beginnen
maj
On nie weźmie urlopu w maju.
June
We aren't going to get married in June.
Lernen beginnen
czerwiec
Nie zamierzamy pobierać się w czerwcu.
July
Are you going to visit us in July?
Lernen beginnen
lipiec
Odwiedzisz nas w lipcu?
August
Is he going to come here in August?
Lernen beginnen
sierpień
Czy on zamierza tu przyjechać w sierpniu?
September
Is she going to go to school in September?
Lernen beginnen
wrzesień
Czy ona pójdzie do szkoły we wrześniu?
October
Are we going to move in October?
Lernen beginnen
październik
Czy my zamierzamy się przeprowadzić w październiku?
November
Are they really going to leave in November?
Lernen beginnen
listopad
Czy oni naprawdę zamierzają wyjechać w listopadzie?
December
Am I still going to be here in December? I don't know.
Lernen beginnen
grudzień
Czy nadal tu będę w grudniu? Nie wiem.
to like
I like singing.
Lernen beginnen
lubić
Lubię śpiewać.
to love
I love chocolate!
Lernen beginnen
kochać. uwielbiać
Uwielbiam czekoladę!
to hate
My mother hates gardening.
Lernen beginnen
nienawidzić
Moja matka nienawidzi pracować w ogródku.
happy
Are your parents happy?
Lernen beginnen
szczęśliwy
Czy twoi rodzice są szczęśliwi?
sad
Why is Lily sad?
Lernen beginnen
smutny
Dlaczego Lily jest smutna?
angry
Dad is angry with Bobby.
Lernen beginnen
zły (na kogoś)
Tata jest zły na Bobby’ego.
sleepy
Richie gets grumpy when he is sleepy.
Lernen beginnen
senny
Richie robi się marudny. kiedy jest senny.
nervous
Fred gets nervous before exams.
Lernen beginnen
zdenerwowany
Fred denerwuje się (dosł. robi się zdenerwowany) przed egzaminami.
to smile
I like it when you smile.
Lernen beginnen
uśmiechać się
Lubię. kiedy się uśmiechasz.
to laugh
The play was funny and we laughed all the time.
Lernen beginnen
śmiać się
Sztuka była śmieszna i ciągle się śmialiśmy.
to cry
Don’t cry. everything will be all right!
Lernen beginnen
płakać
Nie płacz. wszystko będzie dobrze!
to be scared
Ana is scared of spiders.
Lernen beginnen
bać się
Ana boi się pająków.
tired
He is tired after the journey.
Lernen beginnen
zmęczony
On jest zmęczony po podróży.
to worry
Young people in Europe worry about their future.
Lernen beginnen
martwić się
Młodzi ludzie w Europie martwią się o swoją przyszłość.
boring
It’s a really boring film.
Lernen beginnen
nudny
To naprawdę nudny film.
proud
I am proud of my son.
Lernen beginnen
dumny
Jestem dumny z mojego syna.
to surprise
Your phone call surprised me.
Lernen beginnen
zaskakiwać
Zaskoczył mnie twój telefon.
to think
I think it’s a wonderful idea.
Lernen beginnen
myśleć
Myślę. że to wspaniały pomysł.
feeling
Was it a nice feeling?
Lernen beginnen
uczucie
Czy to było miłe uczucie?
patient
Jane Eyre was shy and patient.
Lernen beginnen
cierpliwy
Jane Eyre była nieśmiała i cierpliwa.
clever
My wife is the cleverest lady I know.
Lernen beginnen
mądry
Moja żona jest najmądrzejszą kobietą. jaką znam.
nice
Nice to meet you.
Lernen beginnen
miły
Miło mi pana poznać.
brave
My boyfriend is very brave.
Lernen beginnen
odważny
Mój chłopak jest bardzo odważny.
friendly
Mike is a very friendly lad.
Lernen beginnen
sympatyczny
Mike jest bardzo sympatycznym chłopakiem.
honest
This businessman doesn’t look honest.
Lernen beginnen
uczciwy
Ten biznesmen nie wygląda na uczciwego.
cheerful
The atmosphere at the party was cheerful.
Lernen beginnen
radosny
Na przyjęciu panowała radosna atmosfera.
rude
My former boss was rude and selfish.
Lernen beginnen
arogancki
Mój były szef był arogancki i samolubny.
shy
Shy people don’t like speaking to strangers.
Lernen beginnen
nieśmiały
Nieśmiali ludzie nie lubią rozmawiać z nieznajomymi.
crazy
It's a crazy idea.
Lernen beginnen
szalony
To szalony pomysł.
stubborn
Mike and Tom argue. because they are stubborn.
Lernen beginnen
uparty
Mike i Tom kłócą się. bo są uparci.
intelligent
Intelligent children are often bored at school.
Lernen beginnen
inteligentny
Inteligentne dzieci często nudzą się w szkole.
calm
My father is the calmest man I know.
Lernen beginnen
spokojny
Mój ojciec jest najspokojniejszym człowiekiem. jakiego znam.
outgoing
Everyone likes Lucy because she is outgoing.
Lernen beginnen
towarzyski
Wszyscy lubią Lucy. ponieważ jest towarzyska.
selfish
Do you think rich people are selfish?
Lernen beginnen
samolubny
Uważasz. że bogaci ludzie są samolubni?
tall
Jimmy is very tall.
Lernen beginnen
wysoki
Jimmy jest bardzo wysoki.
short
My parents are shorter than me.
Lernen beginnen
niski
Moi rodzice są ode mnie niżsi.
clean
There are clean towels in the wardrobe.
Lernen beginnen
czysty
Czyste ręczniki są w szafie.
dirty
You can leave your dirty clothes in the bathroom.
Lernen beginnen
brudny
Możesz zostawić brudne ubrania w łazience.
curly
Maria has black curly hair.
Lernen beginnen
kręcony
Maria ma czarne kręcone włosy.
straight
Frank’s son has straight ginger hair and green eyes.
Lernen beginnen
prosty
Syn Franka ma proste rude włosy i zielone oczy.
slim
Rita looks very slim in these trousers.
Lernen beginnen
szczupły
Rita wygląda bardzo szczupło w tych spodniach.
fat
Lisa thinks she is fat.
Lernen beginnen
gruby
Lisa uważa. że jest gruba.
ugly
Last night we watched “The Good. the Bad and the Ugly”.
Lernen beginnen
brzydki
Wczoraj wieczorem obejrzeliśmy film „Dobry. zły i brzydki”.
pretty
She has a pretty smile.
Lernen beginnen
ładny
Ona ma ładny uśmiech.
beautiful
You have beautiful eyes.
Lernen beginnen
piękny
Masz piękne oczy.
young
When I was young. I lived in Dublin.
Lernen beginnen
młody
Kiedy byłem młody. mieszkałem w Dublinie.
old
Is Lauren older than her brother?
Lernen beginnen
stary
Czy Lauren jest starsza od swojego brata?
handsome
Do you think Paul Newman was handsome?
Lernen beginnen
przystojny
Uważasz. że Paul Newman był przystojny?
elegant
What an elegant suit!
Lernen beginnen
wytworny. elegancki
Jaki wytworny garnitur!
face
She has a very young face.
Lernen beginnen
twarz
Ona ma bardzo młodą twarz.
eye
What happened to your eye?
Lernen beginnen
oko
Co ci się stało w oko?
nose
Fernanda has her nose pierced.
Lernen beginnen
nos
Fernanda ma kolczyk w nosie.
lips
She kissed me on the lips.
Lernen beginnen
usta
Pocałowała mnie w usta.
ear
My ear hurts.
Lernen beginnen
ucho
Boli mnie ucho.
arm
Lee has very muscular arms.
Lernen beginnen
ramię. ręka
Lee ma bardzo umięśnione ramiona.
hand
Give me your hand.
Lernen beginnen
dłoń
Podaj mi dłoń.
knee
Jacob has a nasty bruise on his knee.
Lernen beginnen
kolano
Jacob ma okropnego siniaka na kolanie.
leg
I have goosebumps on my legs.
Lernen beginnen
noga
Mam gęsią skórkę na nogach.
foot (l.mn. feet)
The new shoes rub my feet.
Lernen beginnen
stopa
Nowe buty obcierają mi stopy.
stomach
Keira Knightly has a very flat stomach.
Lernen beginnen
brzuch
Keira Knightly ma bardzo płaski brzuch.
back
Lie on your back and close your eyes.
Lernen beginnen
plecy
Połóż się na plecach i zamknij oczy.
neck
Pete does a great neck massage.
Lernen beginnen
szyja
Pete robi świetny masaż szyi.
hair
Harry has thick grey hair.
Lernen beginnen
włosy
Harry ma gęste. siwe włosy.
head
Turn it off! My head hurts.
Lernen beginnen
głowa
Wyłącz to! Głowa mnie boli.
tooth (l.mn. teeth)
Lucy’s tooth fell out yesterday.
Lernen beginnen
ząb
Wczoraj wypadł Lucy ząb.
beard
Are you growing your beard?
Lernen beginnen
broda (zarost)
Zapuszczasz brodę?
T-shirt
Take your T-shirt off. it’s dirty.
Lernen beginnen
koszulka
Zdejmij koszulkę. jest brudna.
skirt
You look great in this skirt.
Lernen beginnen
spódnica
Świetnie wyglądasz w tej spódnicy.
dress
I’m going to wear a dress for tonight.
Lernen beginnen
sukienka
Na dzisiejszy wieczór założę sukienkę.
hat
Jenny doesn’t wear a hat even in the winter.
Lernen beginnen
czapka
Jenny nie nosi czapki nawet w zimie.
shirt
This shirt doesn’t fit me.
Lernen beginnen
koszula
Ta koszula źle na mnie leży.
coat
I will bring our coats.
Lernen beginnen
płaszcz
Przyniosę nasze płaszcze.
jacket
James always wears a cool leather jacket.
Lernen beginnen
kurtka
James zawsze nosi szałową skórzaną kurtkę.
trousers
Anna is very feminine and never wears trousers.
Lernen beginnen
spodnie
Anna jest bardzo kobieca i nigdy nie nosi spodni.
shoes
Your shoes are too small for me.
Lernen beginnen
buty
Twoje buty są na mnie za małe.
gloves
Harry lost his gloves yesterday.
Lernen beginnen
rękawiczki
Harry zgubił wczoraj rękawiczki.
scarf
Put a scarf on. it’s really windy.
Lernen beginnen
szalik
Załóż szalik. bardzo wieje.
glasses
Rob has forgotten his glasses again.
Lernen beginnen
okulary
Rob znowu zapomniał okularów.
umbrella
Take an umbrella. it’s going to rain.
Lernen beginnen
parasol
Weź parasol. będzie padać.
socks
Put your socks in the drawer.
Lernen beginnen
skarpetki
Włóż skarpetki do szuflady.
belt
This belt is too big for me.
Lernen beginnen
pasek
Ten pasek jest na mnie za duży.
to try on
Where can I try this on?
Lernen beginnen
przymierzać
Gdzie mogę to przymierzyć?
size
Do you have this in a bigger size?
Lernen beginnen
rozmiar
Czy macie to w większym rozmiarze?
shopping
We usually do our shopping at the market.
Lernen beginnen
zakupy
Zwykle robimy zakupy na targu.
price
The price of petrol is very high.
Lernen beginnen
cena
Cena benzyny jest bardzo wysoka.
basket
The basket is full.
Lernen beginnen
koszyk
Koszyk jest pełny.
shelf (l.mn. shelves)
The book is on the second shelf.
Lernen beginnen
półka
Książka jest na drugiej półce.
change
Here is your change. Thank you.
Lernen beginnen
reszta
To pana reszta. Dziękuję.
to buy
Grandad Henry buys a newspaper every day.
Lernen beginnen
kupować
Dziadek Henry codziennie kupuje gazetę.
to sell
Did they really sell you cigarettes?
Lernen beginnen
sprzedawać
Naprawdę sprzedali ci papierosy?
market
We can buy the fruit at the market.
Lernen beginnen
targ
Owoce możemy kupić na targu.
shop
I'm going to work in a shoe shop.
Lernen beginnen
sklep
Będę pracować w sklepie obuwniczym.
shopping center
I hate going to shopping centers.
Lernen beginnen
centrum handlowe
Nie znoszę chodzić do centrów handlowych.
bookshop
I would like to have my own bookshop.
Lernen beginnen
księgarnia
Chciałbym mieć własną księgarnię.
bakery
Aunt May always buys bread in this bakery.
Lernen beginnen
piekarnia
Ciocia May zawsze kupuje pieczywo w tej piekarni.
expensive
Flats in Warsaw are expensive.
Lernen beginnen
drogi
Mieszkania w Warszawie są drogie.
cheap
I recommend this hotel. It’s nice and cheap.
Lernen beginnen
tani
Polecam ten hotel. Jest ładny i tani.
money
Do you have enough money?
Lernen beginnen
pieniądze
Masz wystarczająco dużo pieniędzy?
wallet
Someone stole my wallet.
Lernen beginnen
portfel
Ukradziono mi portfel.
cashpoint
The nearest cashpoint is round the corner.
Lernen beginnen
bankomat
Najbliższy bankomat jest za rogiem.
to pay
Can I pay with my card?
Lernen beginnen
płacić
Mogę zapłacić kartą?
holiday
Did you enjoy your holiday?
Lernen beginnen
wakacje
Czy dobrze bawiliście się na wakacjach?
hobbies
Mike has many hobbies.
Lernen beginnen
zainteresowania
Mike ma mnóstwo zainteresowań.
to take photos
Could you take my photo?
Lernen beginnen
robić zdjęcia
Czy mógłbyś zrobić mi zdjęcie?
to play
In the afternoons Mary plays with her friends.
Lernen beginnen
bawić się
Popołudniami Mary bawi się z koleżankami.
to paint
Who painted this picture?
Lernen beginnen
malować
Kto namalował ten obraz?
to listen
What kind of music do you listen to?
Lernen beginnen
słuchać
Jakiej muzyki słuchasz?
to read
My grandad loves to read crime stories.
Lernen beginnen
czytać
Mój dziadek uwielbia czytać kryminały.
cinema
We go to the cinema every weekend.
Lernen beginnen
kino
Chodzimy do kina w każdy weekend.
theatre
Do you like modern theatre?
Lernen beginnen
teatr
Lubisz teatr nowoczesny?
concert
We are going to a jazz concert.
Lernen beginnen
koncert
Idziemy na koncert jazzowy.
to watch
We rarely watch TV.
Lernen beginnen
oglądać
Rzadko oglądamy telewizję.
to do sports
My brother does a lot of sports.
Lernen beginnen
uprawiać sport
Mój brat uprawia wiele sportów.
to run
My boyfriend wants to run a marathon.
Lernen beginnen
biegać
Mój chłopak chce przebiec maraton.
to swim
Anna can swim.
Lernen beginnen
pływać
Ana umie pływać.
to dance
Would you like to dance?
Lernen beginnen
tańczyć
Masz ochotę zatańczyć?
to sing
I wouldn't like to sing in a karaoke bar.
Lernen beginnen
śpiewać
Nie chciałbym śpiewać w barze karaoke.
party (l.mn. parties / to party)
Julie loves going to parties.
Lernen beginnen
impreza. przyjęcie
Julie uwielbia chodzić na przyjęcia.
to relax
In the evening I like to relax on my balcony.
Lernen beginnen
relaksować się
Wieczorami lubię relaksować się na balkonie.
healthy
Are goji berries really that healthy?
Lernen beginnen
zdrowy
Czy jagody goji naprawdę są takie zdrowe?
sick
He isn’t sick. he's just pretending
Lernen beginnen
chory
On nie jest chory. tylko udaje.
illness
Was it a serious illness?
Lernen beginnen
choroba
Czy to była poważna choroba?
to feel
Tracy doesn’t feel very well.
Lernen beginnen
czuć się
Tracy nie czuje się za dobrze.
sore throat
I have a horrible sore throat.
Lernen beginnen
ból gardła
Mam okropny ból gardła.
headache
Give me something for a headache. please.
Lernen beginnen
ból głowy
Proszę dać mi coś na ból głowy.
to hurt
Stop it! It hurts!
Lernen beginnen
boleć
Przestań! To boli!
pain
My husband has a pain in his back.
Lernen beginnen
ból
Mojego męża bolą plecy (dosł. ma ból w plecach).
to make an appointment
I'd like to make an appointment.
Lernen beginnen
umawiać się (na wizytę)
Chciałbym umówić się na wizytę.
fever
The baby has a high fever.
Lernen beginnen
gorączka
Dziecko ma wysoką gorączkę.
flu
You have the flu. You have to stay in bed and rest.
Lernen beginnen
grypa
Ma pan grypę. Musi pan leżeć w łóżku i odpoczywać.
cough
Take some cough syrup.
Lernen beginnen
kaszel
Weź syrop na kaszel.
to catch a cold/to have a cold
I caught a cold at the swimming pool.
Lernen beginnen
przeziębić się
Przeziębiłam się na basenie.
to break
My brother broke his arm.
Lernen beginnen
łamać
Mój brat złamał rękę.
hospital
Is this a good hospital?
Lernen beginnen
szpital
Czy to dobry szpital?
pharmacy
Where is the nearest pharmacy?
Lernen beginnen
apteka
Gdzie jest najbliższa apteka?
ambulance
The ambulance is coming!
Lernen beginnen
karetka
Karetka już jedzie!
medicine
This medicine is bitter.
Lernen beginnen
lekarstwo
To lekarstwo jest gorzkie.
pill
Did those pills help you?
Lernen beginnen
pigułka. tabletka
Czy tamte pigułki ci pomogły?
food
The food at the party was delicious.
Lernen beginnen
jedzenie
Jedzenie na przyjęciu było przepyszne.
to drink
Could I have something to drink. please?
Lernen beginnen
pić
Czy mógłbym dostać coś do picia?
to eat
I don't eat enough fruit.
Lernen beginnen
jeść
Nie jem wystarczająco dużo owoców.
breakfast
What would you like for breakfast?
Lernen beginnen
śniadanie
Co chciałbyś na śniadanie?
dinner
I'd like to take you out to dinner.
Lernen beginnen
obiad. kolacja
Chciałbym cię zabrać na kolację.
supper
Have something light for supper.
Lernen beginnen
kolacja
Na kolację zjedz coś lekkiego.
soup
The soup is very hot.
Lernen beginnen
zupa
Zupa jest bardzo gorąca.
dessert
We had apple pie for dessert.
Lernen beginnen
deser
Na deser zjedliśmy szarlotkę.
bread
I had two slices of bread for breakfast.
Lernen beginnen
chleb
Na śniadanie zjadłem dwie kromki chleba.
egg
I usually have a soft-boiled egg for breakfast.
Lernen beginnen
jajko
Na śniadanie zwykle jadam jajko na miękko.
butter
Is there any butter in the fridge?
Lernen beginnen
masło
Czy w lodówce jest masło?
cheese
Dad made us some cheese and ham sandwiches for lunch.
Lernen beginnen
ser
Tata zrobił nam na lunch kilka kanapek z serem i szynką.
milk
Do you take milk with your tea?
Lernen beginnen
mleko
Pijasz herbatę z mlekiem?
meat
Martha doesn’t eat meat.
Lernen beginnen
mięso
Marta nie jada mięsa.
rice
Brown rice is healthier than white rice.
Lernen beginnen
ryż
Brązowy ryż jest zdrowszy od białego.
potatoes
We are going to boil some potatoes for dinner.
Lernen beginnen
ziemniaki
Na obiad ugotujemy ziemniaki.
pasta
Boil the pasta for six minutes.
Lernen beginnen
makaron
Gotuj makaron przez sześć minut.
to cook
Who cooks at your house?
Lernen beginnen
gotować
Kto gotuje u ciebie w domu?
chicken
I usually roast chicken with garlic. onions and thyme.
Lernen beginnen
kurczak
Zwykle piekę kurczaka z czosnkiem. cebulą i tymiankiem.
cake
Would uncle Jack like to make a chocolate cake?
Lernen beginnen
ciasto
Czy wujek Jacek chciałby zrobić ciasto czekoladowe?
salt
My girlfriend doesn’t use salt.
Lernen beginnen
sól
Moja dziewczyna nie używa soli.
tea
I never drink tea in the morning.
Lernen beginnen
herbata
Nigdy nie piję herbaty rano.
coffee
Can I have a cup of coffee with milk?
Lernen beginnen
kawa
Poproszę o filiżankę kawy z mlekiem.
water
We bought two bottles of still water.
Lernen beginnen
woda
Kupiliśmy dwie butelki wody niegazowanej.
wine
Let’s have some red wine.
Lernen beginnen
wino
Napijmy się czerwonego wina.
juice
Would you like a glass of pineapple juice?
Lernen beginnen
sok
Masz ochotę na szklankę soku ananasowego?
thirsty
Are you thirsty?
Lernen beginnen
spragniony
Jesteście spragnieni? (Chce wam się pić?)
hungry
I’m not hungry anymore.
Lernen beginnen
głodny
Nie jestem już głodny.
vegetables
Our neighbours usually eat vegetables for dinner.
Lernen beginnen
warzywa
Nasi sąsiedzi zwykle na obiad jadają warzywa.
fruit
We are going to the market to buy some fruit.
Lernen beginnen
owoce
Idziemy na targ kupić owoce.
apple
Eva ate all the apples.
Lernen beginnen
jabłko
Ewa zjadła wszystkie jabłka.
orange (fruit)
Oranges grow in the south of Europe.
Lernen beginnen
pomarańcza
Pomarańcze rosną na południu Europy.
banana
I make a delicious banana milkshake.
Lernen beginnen
banan
Robię pyszny koktajl bananowy.
strawberry (l.mn. stawberries)
Can you make a strawberry tart?
Lernen beginnen
truskawka
Umiesz robić tartę truskawkową?
tomato
Luke often has tomato juice for breakfast.
Lernen beginnen
pomidor
Luke często pije sok z pomidorów na śniadanie.
cucumber
I peeled some cucumbers for the salad.
Lernen beginnen
ogórek
Obrałem kilka ogórków na sałatkę.
carrot
George doesn’t like boiled carrots.
Lernen beginnen
marchewka
George nie lubi gotowanej marchewki.
animal
Did you see that animal? What was it?
Lernen beginnen
zwierzę
Widziałeś to zwierzę? Co to było?
pet
I didn't have a pet when I was a kid.
Lernen beginnen
zwierzak domowy
Nie miałem zwierzaka. kiedy byłem mały.
cat
Cats are good hunters.
Lernen beginnen
kot
Koty są dobrymi myśliwymi.
dog
I walk my dog three times a day.
Lernen beginnen
pies
Wyprowadzam mojego psa trzy razy dziennie.
bird
The children like feeding birds in the park.
Lernen beginnen
ptak
Dzieci lubią karmić ptaki w parku.
mouse (l.mn. mice)
Mickey Mouse is a cartoon character.
Lernen beginnen
mysz
Myszka Mickey to postać z kreskówki.
fish
Cod is a tasty fish.
Lernen beginnen
ryba
Dorsz to smaczna ryba.
cow
Mr Evans keeps cows.
Lernen beginnen
krowa
Pan Evans hoduje krowy.
horse
Horses are strong and beautiful animals.
Lernen beginnen
koń
Konie to silne i piękne zwierzęta.
pig
What do pigs eat?
Lernen beginnen
świnia
Co jedzą świnie?
rabbit
Chris is allergic to rabbit fur.
Lernen beginnen
królik
Chris ma alergię na sierść królika.
wolf (l.mn. wolves)
Wolves are Eva’s favourite animals.
Lernen beginnen
wilk
Wilki to ulubione zwierzęta Evy.
fox (l.mn. foxes)
There are a lot of foxes in London’s parks.
Lernen beginnen
lis
W londyńskich parkach jest wiele lisów.
monkey
Jane Goodall studied monkeys.
Lernen beginnen
małpa
Jane Goodall badała małpy.
lion
We watched an interesting program about lions.
Lernen beginnen
lew
Obejrzeliśmy ciekawy program o lwach.
tiger
This author often writes about tigers.
Lernen beginnen
tygrys
Ten autor często pisze o tygrysach.
sheep (l.mn. sheep)
In fairytales sheep are always gentle.
Lernen beginnen
owca
W bajkach owce są zawsze łagodne.
bee
Bees sometimes attack people.
Lernen beginnen
pszczoła
Pszczoły czasem atakują ludzi.
elephant
Elephants have a good memory.
Lernen beginnen
słoń
Słonie mają dobrą pamięć.
frog
These frogs live in tropical forests.
Lernen beginnen
żaba
Te żaby żyją w lasach tropikalnych.
fly (l.mn. flies)
The dog tried to catch a fly.
Lernen beginnen
mucha
Pies usiłował złapać muchę.
mosquito
Mosquitos are so annoying!
Lernen beginnen
komar
Komary są takie irytujące!
nature
My grandpa was a big nature lover.
Lernen beginnen
przyroda
Mój dziadek był ogromnym miłośnikiem przyrody.
flower
My mum doesn't like it when dad gives her flowers.
Lernen beginnen
kwiatek
Moja mama nie lubi. kiedy tata daje jej kwiaty.
plant
I have a lot of plants around my house.
Lernen beginnen
roślina
W całym domu mam wiele roślin.
tree
Do you know who planted that tree?
Lernen beginnen
drzewo
Czy wiesz. kto zasadził to drzewo?
weather
The weather should change next week.
Lernen beginnen
pogoda
Pogoda powinna się zmienić w przyszłym tygodniu.
warm
It gets very warm here in the summer.
Lernen beginnen
ciepły. ciepło
Latem robi się tu bardzo ciepło.
hot
It's hotter today than it was yesterday.
Lernen beginnen
gorący. gorąco
Dziś jest goręcej. niż było wczoraj.
cold
It's so cold outside!
Lernen beginnen
zimny. zimno
Na zewnątrz jest tak zimno!
the sun
The sun was high in the sky.
Lernen beginnen
słońce
Słońce było wysoko na niebie.
moon
Was it a full moon that night?
Lernen beginnen
księżyc
Czy tamtej nocy była pełnia księżyca?
wind
There was a strong wind yesterday.
Lernen beginnen
wiatr
Wczoraj wiał silny wiatr.
to rain
It shouldn't rain tomorrow.
Lernen beginnen
padać (o deszczu)
Jutro nie powinno padać.
to snow
I hope it snows this winter.
Lernen beginnen
padać (o śniegu)
Mam nadzieję. że tej zimy będzie padał śnieg.
storm
The storm woke the children up.
Lernen beginnen
burza
Burza obudziła dzieci.
cloud
These clouds look like hippos.
Lernen beginnen
chmura
Te chmury wyglądają jak hipopotamy.
sunny
If it’s sunny tomorrow. we can go to the beach.
Lernen beginnen
słonecznie
Jeśli jutro będzie słonecznie. możemy pójść na plażę.
cloudy
I get sad when it’s so cloudy.
Lernen beginnen
pochmurno
Robi mi się smutno. kiedy jest tak pochmurno.
forest
Are there any wolves in this forest?
Lernen beginnen
las
Czy w tym lesie są wilki?
mountain
Nick’s parents have a cottage in the mountains.
Lernen beginnen
góra
Rodzice Nicka mają domek w górach.
lake
Eva likes swimming in the lake at night.
Lernen beginnen
jezioro
Eva lubi pływać nocą w jeziorze.
sea
Can we stay at a hotel by the sea?
Lernen beginnen
morze
Czy możemy zatrzymać się w hotelu nad morzem?
river
Our neighbour goes fishing in the river.
Lernen beginnen
rzeka
Nasz sąsiad chodzi na ryby nad rzekę.
city
Martha wants to move away from the city.
Lernen beginnen
miasto
Marta chce wyprowadzić się z miasta.
village
Max comes from a village in Wales.
Lernen beginnen
wieś. wioska
Max pochodzi z wioski w Walii.
countryside
I'd like to move to the countryside.
Lernen beginnen
wieś. tereny wiejskie
Chciałbym przeprowadzić się na wieś.
post office
Could you go to the post office for me. please?
Lernen beginnen
poczta
Mógłbyś pójść za mnie na pocztę?
bridge
They should build a new bridge in our town.
Lernen beginnen
most
Powinni zbudować w naszym miasteczku nowy most.
square
We can meet in Trafalgar Square.
Lernen beginnen
plac
Możemy spotkać się na placu Trafalgar.
neighbour
Can you ask your neighbour for help?
Lernen beginnen
sąsiad
Możesz poprosić o pomoc sąsiada?
capital (city)
Madrid is the capital of Spain.
Lernen beginnen
stolica
Stolicą Hiszpanii jest Madryt.
street
There are many shops on Oxford Street.
Lernen beginnen
ulica
Na ulicy Oxford jest wiele sklepów.
road
The road is too narrow for two cars.
Lernen beginnen
droga
Ta droga jest za wąska na dwa samochody.
car park
This car park is free of charge.
Lernen beginnen
parking
Ten parking jest bezpłatny.
park
There was nobody in the park.
Lernen beginnen
park
W parku nie było nikogo.
garden
Go and do something in the garden.
Lernen beginnen
ogród
Idź porób coś w ogrodzie.
to go for a walk
Can we go for a walk somewhere nice?
Lernen beginnen
iść na spacer
Czy możemy pójść na spacer w jakieś ładne miejsce?
field
Provence is famous for its lavender fields.
Lernen beginnen
pole
Prowansja słynie z pól lawendy.
farm
Their farm is somewhere in the north.
Lernen beginnen
gospodarstwo
Ich gospodarstwo jest gdzieś na północy.
church
Was there anyone in the church?
Lernen beginnen
kościół
Czy w kościele ktoś był?
cemetery
I think I saw someone at the cemetery.
Lernen beginnen
cmentarz
Wydaje mi się. że widziałem kogoś na cmentarzu.
library
The library is somewhere round the corner.
Lernen beginnen
biblioteka
Biblioteka jest gdzieś za rogiem.
museum
Let's go to the museum!
Lernen beginnen
muzeum
Chodźmy do muzeum!
bank
I need to go to the bank.
Lernen beginnen
bank
Muszę iść do banku.
bus
I go to school by bus.
Lernen beginnen
autobus
Jeżdżę do szkoły autobusem.
car
Richard buys a new car every year.
Lernen beginnen
samochód
Richard co roku kupuje nowy samochód.
train
There are many passengers on the train.
Lernen beginnen
pociąg
W pociągu jest wielu pasażerów.
bike
More and more people ride their bikes to work.
Lernen beginnen
rower
Coraz więcej osób jeździ do pracy rowerem.
ferry (l.mn. ferries)
In Calais we are getting a ferry to Dover.
Lernen beginnen
prom
W Calais wsiądziemy na prom do Dover.
underground
I take the underground to work.
Lernen beginnen
metro
Jeżdżę do pracy metrem.
plane
Planes are safer than cars.
Lernen beginnen
samolot
Samoloty są bezpieczniejsze od samochodów.
flight
The flight was cancelled.
Lernen beginnen
lot
Lot został odwołany.
airport
We got to the airport around 10.
Lernen beginnen
lotnisko
Dotarliśmy na lotnisko około 10-tej.
to come back (synonim: to return)
I come back from work at 5 o’clock.
Lernen beginnen
wracać
Wracam z pracy o 5-tej.
to turn
Turn right and then left.
Lernen beginnen
skręcać
Skręć w prawo. a potem w lewo.
fast
This is the fastest train on Earth.
Lernen beginnen
szybki
To jest najszybszy pociąg na Ziemi.
slow
In the past cars were much slower than now.
Lernen beginnen
wolny. powolny
W przeszłości samochody były dużo wolniejsze niż teraz.
to travel
Dora is a diplomat and she often travels abroad.
Lernen beginnen
podróżować
Dora jest dyplomatką i często podróżuje za granicę.
trip
He's on a business trip right now.
Lernen beginnen
wycieczka. wyjazd
On teraz jest na wyjeździe służbowym.
tourist
Florence is full of tourists.
Lernen beginnen
turysta
Florencja jest pełna turystów.
bus stop
The bus stop is on the other side of the street.
Lernen beginnen
przystanek autobusowy
Przystanek jest po drugiej stronie ulicy.
luggage
Do you want to weigh your luggage?
Lernen beginnen
bagaż
Chce pani zważyć bagaż?
passport
You can travel around Europe without your passport.
Lernen beginnen
paszport
Po Europie można podróżować bez paszportu.
to lose
Bill lost his I.D. at the airport.
Lernen beginnen
gubić
Bill zgubił dowód osobisty na lotnisku.
to walk
In the evenings we walk along the Thames.
Lernen beginnen
spacerować
Wieczorami spacerujemy wzdłuż Tamizy.
to book
I would like to book a double room for the fourth of July.
Lernen beginnen
rezerwować
Chciałbym zarezerwować pokój dla dwóch osób na 4 lipca.
to come
We came to Liverpool on Thursday morning.
Lernen beginnen
przyjeżdżać
Przyjechaliśmy do Liverpoolu w czwartek rano.
to go
I didn't go there alone. of course.
Lernen beginnen
iść. jechać
Nie pojechałem tam oczywiście sam.
to drive
We could drive there.
Lernen beginnen
jechać samochodem
Moglibyśmy pojechać tam samochodem.
ticket
Two return tickets to Bath. please.
Lernen beginnen
bilet
Poproszę dwa bilety powrotne do Bath.
station
Where is the train station?
Lernen beginnen
dworzec
Gdzie jest dworzec kolejowy?
country (l.mn. countries)
New Zealand is my dream country to live in.
Lernen beginnen
kraj
Nowa Zelandia to mój wymarzony kraj do mieszkania.
nationality
What's your nationality?
Lernen beginnen
narodowość
Jakiej jesteś narodowości?
Poland
He went to Poland to visit his parents last year.
Lernen beginnen
Polska
W zeszłym roku pojechał do Polski. żeby odwiedzić swoich rodziców.
Polish
Her boyfriend isn't Polish. I'm sure of that.
Lernen beginnen
Polak. polski
Jej chłopak nie jest Polakiem. jestem tego pewien.
Germany
This is a Porsche – its country of origin is Germany.
Lernen beginnen
Niemcy
To jest Porsche – jego kraj pochodzenia to Niemcy.
German
Our grandfather spoke fluent German.
Lernen beginnen
Niemiec. niemiecki
Nasz dziadek mówił płynnie po niemiecku.
Great Britain
Is your mum still in Great Britain?
Lernen beginnen
Wielka Brytania
Czy wasza mama nadal jest w Wielkiej Brytanii?
British
They're proud of their clear British pronunciation.
Lernen beginnen
Brytyjczyk. brytyjski
Są dumni ze swojej czystej. brytyjskiej wymowy.
England
Can you visit me in England?
Lernen beginnen
Anglia
Czy możesz mnie odwiedzić w Anglii?
English
Please tell me about it in English.
Lernen beginnen
Anglik. angielski
Opowiedz mi o tym. proszę. po angielsku.
Ireland
Did she really call you from Ireland?
Lernen beginnen
Irlandia
Naprawdę zadzwoniła do ciebie z Irlandii?
Irish
Did they give you Irish citizenship?
Lernen beginnen
Irlandczyk. irlandzki
Nadali ci irlandzkie obywatelstwo?
Spain
I don't want to see him when he's in Spain.
Lernen beginnen
Hiszpania
Nie chcę się z nim widzieć. kiedy będzie w Hiszpanii.
Spanish
Give him that Spanish sausage.
Lernen beginnen
Hiszpan. hiszpański
Daj mu tę hiszpańską kiełbasę.
France
We should send her a postcard from France.
Lernen beginnen
Francja
Powinniśmy wysłać jej pocztówkę z Francji.
French
They called her the French goddess.
Lernen beginnen
Francuz. francuski
Nazywali ją francuską boginią.
Italy
Don't think about it when you're in Italy.
Lernen beginnen
Włochy
Nie myśl o tym. kiedy będziesz we Włoszech.
Italian
It's an Italian greyhound. so give it an Italian name.
Lernen beginnen
Włoch. włoski
To charcik włoski. więc nadaj mu włoskie imię.
Greece
You must visit us in Greece!
Lernen beginnen
Grecja
Musisz nas odwiedzić w Grecji!
Greek
Could you give us your Greek address. please?
Lernen beginnen
Grek. grecki
Moglibyście podać nam wasz grecki adres?
Australia
They moved to Australia last year and I miss them very much.
Lernen beginnen
Australia
Rok temu przeprowadzili się do Australii i bardzo za nimi tęsknię.
Australian
He answered them in an Australian accent.
Lernen beginnen
Australijczyk. australijski
Odpowiedział im z australijskim akcentem.
the United States of America
Were you in the United States for a long time?
Lernen beginnen
Stany Zjednoczone Ameryki
Długo byłeś w Stanach?
American
Who was in that American bar that night? Tell me.
Lernen beginnen
Amerykanin. amerykański
Kto był tamtej nocy w tamtym amerykańskim barze? Powiedz mi.
Canada
Where were you born? In Canada.
Lernen beginnen
Kanada
Gdzie się urodziłeś? W Kanadzie.
Canadian
How did you meet that Canadian guy?
Lernen beginnen
Kanadyjczyk. kanadyjski
Jak poznałeś tego Kanadyjczyka?
Russia
Who was born in Russia: you or your sister?
Lernen beginnen
Rosja
Kto się urodził w Rosji: ty czy twoja siostra?
Russian
Who taught you to speak Russian?
Lernen beginnen
Rosjanin. rosyjski
Kto cię nauczył mówić po rosyjsku?
Japan
Why did they move to Japan?
Lernen beginnen
Japonia
Dlaczego przeprowadzili się do Japonii?
Japanese
Who spoke to those Japanese people?
Lernen beginnen
Japończyk. japoński
Kto rozmawiał z tymi Japończykami?
the United Kingdom
When did they go on that trip to the UK?
Lernen beginnen
Zjednoczone Królestwo
Kiedy pojechali na tę wycieczkę do Zjednoczonego Królestwa?
to wake up
I never wake up before six.
Lernen beginnen
budzić się
Nigdy nie budzę się przed szóstą.
to get up
My wife gets up at five o’clock every day.
Lernen beginnen
wstawać
Moja żona codziennie wstaje o piątej rano.