E Dla Zaawansowanych Zwroty Konwersacyjne B2-C1

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to jump to conclusions
Please do not jump to conclusions without considering all the facts.
Lernen beginnen
wyciągać pochopne wnioski
Proszę, nie wyciągaj pochopnych wniosków, jeśli nie wziąłeś pod uwagę wszystkich faktów.
by far
This is by far the most touching movie I’ve ever seen.
Lernen beginnen
absolutnie, niezaprzeczalnie
To jest niezaprzeczalnie najbardziej wzruszający film, jaki widziałem.
to agree on sth
I agree with you on this issue.
Lernen beginnen
zgadzać się w
Zgadzam się z tobą w tej kwestii.
to disagree on sth
I disagree with you on social security issues.
Lernen beginnen
nie zgadzać się w kwestii
Nie zgadzam się z tobą w kwestii opieki zdrowotnej.
the bottom line is
We disagree on details, but the bottom line is, we agree on the big picture.
Lernen beginnen
w ostatecznym rozliczeniu, ostatecznie
Nie zgadzamy się co do szczegółów, ale ostatecznie zgadzamy się w kwestiach zasadniczych.
the big picture
The big picture is that this policy is ineffective.
Lernen beginnen
kwestie zasadnicze, szersza perspektywa
W szerszej perspektywie ta polityka jest nieskuteczna.
to draw conclusions
One should not draw conclusions based on prejudice.
Lernen beginnen
wyciągać wnioski
Nie należy wyciągać wniosków, opierając się na uprzedzeniach.
in spite of
In spite of minor disagreements, we see eye to eye.
Lernen beginnen
pomimo
Pomimo pomniejszych rozbieżności, zgadzamy się.
it appears that...
It appears that we see eye to eye on this issue.
Lernen beginnen
wydaje się, że...
Wydaje się, że zgadzamy się w tej kwestii.
to realise sth
I didn’t realise you were so conservative in your opinions.
Lernen beginnen
zdać sobie sprawę
Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś tak konserwatywny w swoich poglądach.
to bring sb round to sth
I finally brought her round to my point of view.
Lernen beginnen
przekonać kogoś do czegoś
W końcu ją przekonałem do mojej racji.
to make the calls
The management board made all the calls.
Lernen beginnen
podejmować decyzje
Zarząd podjął wszystkie decyzje.
to share sb’s views
I do not share your views on abortion.
Lernen beginnen
podzielać czyjeś zdanie /poglądy
Nie podzielam twojego zdania w kwestii aborcji.
to prove one's point
And how are you going to prove your point?
Lernen beginnen
dowieść swojej racji
A jak zamierzasz dowieść swojej racji?
with a view to sth
I didn’t say it with a view to pleasing you.
Lernen beginnen
żeby, w celu
Nie powiedziałam tego, żeby sprawić ci przyjemność.
first of all
First of all, we need to consider the potential risks.
Lernen beginnen
przede wszystkim
Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko.
even though
Even though I’m not Christian, I agree with you on this issue.
Lernen beginnen
chociaż
Chociaż nie jestem chrześcijaninem, zgadzam się z tobą w tej kwestii.
to appeal to sb
This particular style does not appeal to me.
Lernen beginnen
przemawiać do kogoś
Ten konkretny styl nie przemawia do mnie.
in brief
In brief, we have covered all the crucial issues pertaining to the topic.
Lernen beginnen
reasumując
Reasumując, poruszyliśmy wszystkie główne problemy związane z tematem.
to come to mind
If we talk about the current state of the economy, crisis is the word that instantly comes to mind.
Lernen beginnen
przychodzić na myśl
Jeśli mówimy o dzisiejszym stanie gospodarki, słowo „kryzys” od razu przychodzi na myśl.
apart from
Apart from the social aspects of unemployment we should consider the economic ones as well.
Lernen beginnen
poza
Poza społecznym wymiarem bezrobocia, należy rozważyć również jego wymiar ekonomiczny.
to take into consideration
We need to take the cultural factors into consideration.
Lernen beginnen
wziąć pod uwagę
Powinniśmy wziąć pod uwagę czynniki kulturowe.
to bear in mind
Please bear in mind that we are discussing the social aspects, not the political ones.
Lernen beginnen
mieć na względzie /uwadze
Proszę, miej na uwadze, że omawiamy aspekty społeczne, a nie polityczne.
between the lines
I have a feeling you are saying something between the lines.
Lernen beginnen
między wierszami
Mam wrażenie, że mówisz coś między wierszami.
to be likely to
The government is likely to raise taxes.
Lernen beginnen
być prawdopodobnym, prawdopodobnie
Rząd prawdopodobnie podniesie podatki.
to be reluctant to
I’m reluctant to believe that all terrorists are fanatics.
Lernen beginnen
być niechętnym wobec czegoś
Jestem niechętny wobec opinii, że wszyscy terroryści są fanatykami.
whereas
Poles tend to invest prudently, whereas Russians are rather bold when it comes to investment.
Lernen beginnen
podczas gdy
Polacy inwestują ostrożnie, podczas gdy Rosjanie są raczej śmiali, jeśli chodzi o inwestycje.
to be acquainted with sth
Everyone should be acquainted with basic social norms.
Lernen beginnen
być z czymś zaznajomionym
Wszyscy powinni być zaznajomieni z podstawowymi zasadami współżycia społecznego.
subsequently
First we will discuss the social factors and subsequently we will pass on to the cultural ones.
Lernen beginnen
następnie
Najpierw omówimy czynniki społeczne, a następnie przejdziemy do czynników kulturowych.
as soon as
As soon as we finish discussing Polish cuisine, we will deal with French cuisine.
Lernen beginnen
jak tylko
Jak tylko skończymy omawiać kuchnię polską, przejdziemy do kuchni francuskiej.
as a rule
As a general rule we don't make any exceptions.
Lernen beginnen
z reguły
Z reguły nie robimy żadnych wyjątków.
all but
All but the most conservative are in favour of this bill.
Lernen beginnen
wszyscy poza
Wszyscy, poza tymi najbardziej konserwatywnymi, są za tą ustawą.
to be in favour of
No political party is in favour of legalizing drugs.
Lernen beginnen
być za czymś
Żadna partia polityczna nie jest za legalizacją narkotyków.
at the same time
Saving water is eco-friendly and economical at the same time.
Lernen beginnen
jednocześnie, zarazem
Oszczędzanie wody jest przyjazne dla środowiska, a zarazem opłacalne.
nevertheless
Such measures are rather severe, nevertheless they are surely effective.
Lernen beginnen
niemniej
Takie środki są nieco drastyczne, niemniej z pewnością skuteczne.
basically
Basically, there are two opinions on the topic.
Lernen beginnen
ogółem, zasadniczo
Zasadniczo istnieją dwie opinie na ten temat.
alternatively
The pill should be dissolved in water, or alternatively, in juice.
Lernen beginnen
ewentualnie
Tabletka powinna zostać rozpuszczona w wodzie lub, ewentualnie, w soku.
at any rate
The novel was wonderful. I enjoyed it at any rate.
Lernen beginnen
w każdym razie
Powieść była wspaniała. W każdym razie, mi się bardzo podobała.
at long last
At long last we reached consensus.
Lernen beginnen
w końcu
W końcu osiągnęliśmy konsensus.
by the way
By the way, what is your opinion on abortion?
Lernen beginnen
swoją drogą
Swoją drogą, co sądzisz o aborcji?
to be delighted to
I’d be delighted to hear your opinion on the matter.
Lernen beginnen
z ogromną chęcią
Z ogromną chęcią usłyszę, co masz w tej kwestii do powiedzenia.
to bring sth up
I’d like to bring up the problem of childcare.
Lernen beginnen
poruszyć kwestię
Chciałbym poruszyć problem opieki nad dziećmi.
at length
The politician spoke of the new bill at length.
Lernen beginnen
obszernie
Polityk obszernie skomentował nową ustawę.
to give sth a thought
I hadn't given it much thought until now.
Lernen beginnen
zastanowić się nad czymś
Dotychczas niespecjalnie się nad tym zastanawiałem.
to remind of
This picture reminds me of my childhood.
Lernen beginnen
przywodzić na myśl, przypominać
Ten obrazek przywodzi mi na myśl moje dzieciństwo.
to judge from
Judging from the article, the children are not well taken care of.
Lernen beginnen
wnioskować z
Wnioskując z artykułu, można powiedzieć, że niedostatecznie dba się o dzieci.
from what we can see
From what we can see here, he must be very angry.
Lernen beginnen
na podstawie tego, co widzimy
Na podstawie tego, co widzimy, możemy sądzić, że on jest bardzo zły.
to depict sth
The picture depicts a family.
Lernen beginnen
przedstawiać
Obrazek przedstawia rodzinę.
to take a closer look
When you take a closer look it turns out he’s not that happy.
Lernen beginnen
przyjrzeć się czemuś uważnie
Jeśli przyjrzeć się uważnie, okazuje się, że wcale nie jest taki szczęśliwy.
to give a strong idea of
This article gives a strong idea of the problem.
Lernen beginnen
dobitnie ukazywać
Ten artykuł dobitnie ukazuje problem.
to look at the alternatives
So let's look at the alternatives.
Lernen beginnen
spojrzeć na inne opcje
Może spójrzmy na inne opcje.
in question
The people in question are rather reluctant to agree with us.
Lernen beginnen
o którym mówimy
Ludzie, o których mówimy, raczej niechętnie przyznają nam rację.
at hand
The matter at hand is most complicated.
Lernen beginnen
omawiany obecnie
Omawiana obecnie kwestia jest wielce skomplikowana.
to centre around
The main problem centres around identity issues.
Lernen beginnen
skupiać się wokół
Główny problem skupia się wokół kwestii tożsamości.
it's my belief
It is my belief that all people should have the right to vote.
Lernen beginnen
wierzę, że
Wierzę, że wszyscy powinni mieć prawo do głosowania.
for my part
For my part, the idea is very interesting.
Lernen beginnen
jeśli chodzi o mnie
Jeśli chodzi o mnie, sądzę, że ten pomysł jest bardzo interesujący.
as I see it
As I see it, intelligence is not a matter of solving equations.
Lernen beginnen
z mojego punktu widzenia
Z mojego punktu widzenia inteligencja nie sprowadza się do rozwiązywania równań.
to mention
I forgot to mention some social factors.
Lernen beginnen
wspomnieć
Zapomniałem wspomnieć o kilku czynnikach społecznych.
I'm of the opinion that
I'm of the opinion that animals deserve the same rights as people.
Lernen beginnen
jestem zdania, że
Jestem zdania, że zwierzęta zasługują na takie same prawa jak ludzie.
at the present state of affairs
At the present state of affairs, solving the problem seems impossible.
Lernen beginnen
przy obecnym stanie rzeczy
Przy obecnym stanie rzeczy rozwiązanie tego problemu wydaje się niemożliwe.
to have great sentimental value
The necklace I lost has great sentimental value for me.
Lernen beginnen
mieć wielką wartość sentymentalną
Naszyjnik, który zgubiłam, ma dla mnie wielką wartość sentymentalną.
to be convinced that
She’s convinced she is more entitled to make judgements than anyone else.
Lernen beginnen
być przekonanym, że
Jest przekonana, że ma prawo do wyrażania opinii częściej niż inni.
to be inclined to
I am inclined to believe that abortion is not a matter of faith.
Lernen beginnen
skłaniać się
Skłaniam się ku tezie, że aborcja nie jest kwestią wiary.
moving on
Moving on to economic issues, the crisis is the problem to be discussed.
Lernen beginnen
przechodząc do
Przechodząc do kwestii ekonomicznych, kryzys jest problemem godnym debaty.
I couldn't agree more
I couldn't agree more – disrespect is not a crime.
Lernen beginnen
całkowicie się zgadzam
Całkowicie się zgadzam – brak szacunku nie jest jeszcze zbrodnią.
to be in two minds (about sth)
I was in two minds whether or not to come this morning.
Lernen beginnen
nie móc się zdecydować (odnośnie do czegoś)
Nie mogłem się zdecydować, czy przyjść dziś rano, czy nie.
to have mixed feelings about sth
I have mixed feelings about this solution.
Lernen beginnen
mieć mieszane uczucia co do czegoś
Mam mieszane uczucia co do tego rozwiązania.
to be ambivalent about sth
I'm ambivalent about this idea.
Lernen beginnen
nie być pewnym, mieć ambiwalentne odczucia
Nie jestem pewna co do tego pomysłu.
in a way
That's true in a way, I suppose, but let’s give it a second thought.
Lernen beginnen
w pewien sposób
W pewnym sensie to prawda, jak sądzę, ale zastanówmy się nad tym raz jeszcze.
to feel convinced
I don't feel convinced about this solution.
Lernen beginnen
czuć się przekonanym, przekonywać
Nie czuję się przekonany co do tego rozwiązania.
way of looking at sth
That's one way of looking at this situation, but shouldn’t we be more open-minded?
Lernen beginnen
sposób patrzenia na coś
Jest to jakiś sposób patrzenia na tę sytuację, ale czy nie powinniśmy być bardziej otwarci?
to take a clear stand (on sth)
Can you take a clear stand on abortion?
Lernen beginnen
przyjąć jednoznaczne stanowisko
Czy możesz przyjąć jednoznaczne stanowisko w sprawie aborcji?
to bring to the problem of
It brings us to the problem of social security.
Lernen beginnen
prowadzić do jakiegoś problemu
I to prowadzi nas do problemu opieki społecznej.
a strong point in favour of
A strong point in favour of the right to abortion is women’s right to control their own bodies.
Lernen beginnen
mocny argument za
Mocnym argumentem za prawem do aborcji jest prawo kobiet do kontroli nad własnym ciałem.
it means a lot to me
Thank you a lot for your caring attitude. It means a lot to me.
Lernen beginnen
to dla mnie wiele znaczy
Dziękuję Ci bardzo za troskę. To dla mnie wiele znaczy.
to sympathise with
I can sympathise with what you said, but not completely.
Lernen beginnen
przychylić się do
Przychylam się do tego, co powiedziałaś, choć nie w całości.
... as it may seem
Surprising as it may seem, I don't support your view.
Lernen beginnen
jakkolwiek ... mogłoby się zdawać
Jakkolwiek zaskakujące mogłoby się to zdawać, nie podzielam twojego zdania.
to emphasize
Perhaps it should be emphasised that social origin does not determine behaviour.
Lernen beginnen
podkreślać
Może należałoby podkreślić, że pochodzenie społeczne nie determinuje zachowań.
that is to say
You passed the test, that is to say, you have been accepted.
Lernen beginnen
to znaczy
Zdałeś test, to znaczy, jesteś przyjęty.
besides
Besides, I don’t see the point in watching the news every single day.
Lernen beginnen
poza tym
Poza tym uważam, że nie ma sensu codziennie oglądać wiadomości.
to see the point in sth
I don’t see the point in working out every single day.
Lernen beginnen
widzieć sens w czymś
Nie widzę sensu w tym, żeby codziennie ćwiczyć.
in other words
We don't want to work with him anymore. In other words, we are going to dismiss him.
Lernen beginnen
innymi słowy
Nie chcemy już z nim pracować. Innymi słowy, zamierzamy go zwolnić.
in many ways
Smoking affects your health in many ways.
Lernen beginnen
pod wieloma względami
Palenie szkodzi zdrowiu pod wieloma względami.
in the same way
These are two completely different cases and cannot be dealt with in the same way.
Lernen beginnen
tak samo, w taki sam sposób
To są dwa zupełnie różne przypadki i nie mogą być traktowane tak samo.
likewise
Children behave irrationally, adults likewise.
Lernen beginnen
podobnie
Podobnie jak dzieci, dorośli także zachowują się nieracjonalnie.
indeed
He is indeed a great politician.
Lernen beginnen
istotnie
On istotnie jest wielkim politykiem.
in truth
He is, in truth, a very shy person.
Lernen beginnen
tak naprawdę, w gruncie rzeczy
On jest, w gruncie rzeczy, bardzo nieśmiałą osobą.
in this respect
The car doesn't use much petrol. In this respect it's economical.
Lernen beginnen
pod tym względem
Ten samochód nie zużywa dużo benzyny. Pod tym względem jest oszczędny.
all things considered
All things considered, this is the cheapest solution.
Lernen beginnen
biorąc wszystko pod uwagę
Biorąc wszystko pod uwagę, to jest najtańsze rozwiązanie.
firstly
Firstly, let’s have a closer look at the female point of view.
Lernen beginnen
po pierwsze
Po pierwsze, przyjrzyjmy się kobiecemu punktowi widzenia.
secondly
Secondly, men are also victims of domestic violence.
Lernen beginnen
po drugie
Po drugie, mężczyźni także są ofiarami przemocy domowej.
thirdly
Thirdly, children are also victims of domestic violence.
Lernen beginnen
po trzecie
Po trzecie, dzieci także są ofiarami przemocy domowej.
beforehand
Take the syringe out of the packaging, but remember to disinfect your hands beforehand.
Lernen beginnen
wcześniej
Wyjmij strzykawkę z opakowania, ale pamiętaj, żeby wcześniej umyć ręce.
for instance
Dogs, for instance, are much more sociable than cats.
Lernen beginnen
na przykład
Psy, na przykład, są o wiele bardziej towarzyskie niż koty.
in particular
Children are more insecure than adults, orphans in particular.
Lernen beginnen
zwłaszcza
Dzieci są bardziej niepewne siebie niż dorośli, zwłaszcza sieroty.
to exemplify sth
The plays of Oscar Wilde exemplify the comedy of manners.
Lernen beginnen
być przykładem
Sztuki Oscara Wilde'a są przykładem komedii obyczajowej.
to demonstrate sth
In order to demonstrate I’m not wrong, I’d like to tell a short anecdote.
Lernen beginnen
wykazać coś
Aby wykazać, że mam rację, chciałbym przytoczyć krótką anegdotę.
to see sth in a different light
Suddenly I saw the situation in a totally different light.
Lernen beginnen
widzieć coś w innym świetle
Nagle zobaczyłem tę sytuację w zupełnie innym świetle.
since
Since the government was unable to solve the problem, people decided to do it themselves.
Lernen beginnen
skoro
Skoro rząd nie był w stanie rozwiązać problemu, ludzie zdecydowali się rozwiązać go sami.
due to
Due to family problems she was unable to attend the meeting.
Lernen beginnen
ze względu na
Ze względu na problemy rodzinne nie mogła wziąć udziału w spotkaniu.
for now
For now, we must settle for a small flat.
Lernen beginnen
na razie
Na razie musimy się zadowolić małym mieszkaniem.
for that reason
I failed to graduate and for that reason I cannot find a good job.
Lernen beginnen
z tego powodu
Nie udało mi się ukończyć szkoły i z tego powodu nie mogę znaleźć dobrej pracy.
accordingly
She committed a crime and was punished accordingly.
Lernen beginnen
wobec tego
Popełniła przestępstwo i wobec tego została ukarana.
as a consequence of sth
Many people lost their lives as a consequence of the earthquake.
Lernen beginnen
na skutek czegoś
Wielu ludzi zginęło na skutek trzęsienia ziemi.
at/on sb's insistence
The contract was amended on the contractor's insistence.
Lernen beginnen
na skutek czyichś nalegań
Do kontraktu wniesiono poprawkę na skutek nalegań zleceniobiorcy.
for the aforementioned reasons
For the aforementioned reasons it is clear that drug addicts need to be treated.
Lernen beginnen
z wymienionych powodów
Z wymienionych powodów jasne jest, że narkomani powinni być leczeni.
to sum up the foregoing
To sum up the foregoing, children need more parental attention.
Lernen beginnen
podsumowując powyższe
Podsumowując powyższe, dzieci potrzebują więcej uwagi ze strony rodziców.
given these facts
Given these facts, one sees that depression needs to be treated.
Lernen beginnen
na podstawie przytoczonych wyżej faktów
Na podstawie przytoczonych wyżej faktów widać, że depresja musi być leczona.
in conclusion
In conclusion, all these factors seem to be of utmost importance.
Lernen beginnen
reasumując; na koniec
Reasumując, wszystkie te czynniki mają wielkie znaczenie.
to dedicate sth to sb
I dedicate this book to my lovely wife, Cathie.
Lernen beginnen
dedykować komuś coś
Dedykuję tę książkę mojej kochanej żonie, Cathie.
in memory of sb/sth
This book was written in memory of the victims of the Holocaust.
Lernen beginnen
ku pamięci kogoś/czegoś
Ta książka została napisana ku pamięci ofiar holokaustu.
in comparison with
In comparison with France, Russia is a far larger country.
Lernen beginnen
w porównaniu z
W porównaniu z Francją, Rosja jest o wiele większym krajem.
in contrast
Adults are independent. Children, in contrast, depend on adults.
Lernen beginnen
z kolei
Dorośli są niezależni. Dzieci z kolei są zależne od dorosłych.
contrary to all expectations
Contrary to all expectations, this old device proved to be useful.
Lernen beginnen
wbrew wszelkim oczekiwaniom
Wbrew wszelkim oczekiwaniom to stare urządzenie okazało się pożyteczne.
on the contrary
We shouldn't cling to our plan. On the contrary, we should be more flexible.
Lernen beginnen
przeciwnie
Nie powinniśmy się trzymać kurczowo naszego planu. Przeciwnie, powinniśmy być bardziej elastyczni.
in contrast to sb/sth
In contrast to coal and oil, wind and sunlight constitute renewable energy sources.
Lernen beginnen
w przeciwieństwie do kogoś/czegoś
W przeciwieństwie do węgla i ropy, wiatr i światło słoneczne stanowią odnawialne źródła energii.
it is quite likely that
In view of these facts, it is quite likely that the government will collapse.
Lernen beginnen
jest całkiem możliwe, że
W świetle powyższych faktów jest całkiem możliwe, że rząd upadnie.
surely
You surely meant something else.
Lernen beginnen
z pewnością, na pewno
Z pewnością miałeś na myśli coś innego.
without doubt
Without doubt, he is the most influential politician.
Lernen beginnen
niezaprzeczalnie, bez wątpienia
On jest niezaprzeczalnie najbardziej wpływowym politykiem.
needless to say
Needless to say, this drug has side effects.
Lernen beginnen
to oczywiste
To oczywiste, że ten lek ma efekty uboczne.
most likely
MPs will most likely vote against this bill.
Lernen beginnen
najprawdopodobniej
Parlamentarzyści najprawdopodobniej będą głosować przeciwko tej ustawie.
objectively
As a reporter you must write objectively and remain neutral.
Lernen beginnen
obiektywnie
Jako reporter musisz pisać obiektywnie i pozostawać neutralny.
given the fact that
Given the fact that taxes might change, such an investment can be risky.
Lernen beginnen
zważając na fakt, że
Zważając na fakt, że podatki mogą wzrosnąć, taka inwestycja może być ryzykowna.
the first aspect to point out is that
The first aspect to point out is that people change their opinions over time.
Lernen beginnen
na wstępie należy zaznaczyć, że
Na wstępie należy zaznaczyć, że z czasem ludzie zmieniają zdanie.
let us start by considering...
Let us start by considering the negative aspects of antibiotics use.
Lernen beginnen
zacznijmy od rozważenia...
Zacznijmy od rozważenia negatywnych aspektów używania antybiotyków.
it would be interesting to see...
It would also be interesting to see how this theory works in practice.
Lernen beginnen
byłoby interesującym przyjrzeć się...
Byłoby interesującym przyjrzeć się też, jak ta teoria działa w praktyce.
to consider the problem from another angle
Having said the above, let us consider the problem from another angle.
Lernen beginnen
przyjrzeć się problemowi z innej perspektywy
Powiedziawszy powyższe, przyjrzyjmy się temu problemowi z innej perspektywy.
the argument we have presented
The argument we have presented is one of many in favour of our solution.
Lernen beginnen
argument, który przedstawiliśmy
Argument, który przedstawiliśmy, jest jednym z wielu przemawiających za naszym rozwiązaniem.
to suggest that
To suggest that drinking and driving is safe is an outrage.
Lernen beginnen
sugerować, że
Sugerowanie, że jazda po spożyciu alkoholu jest bezpieczna, to skandal.
to prove that
It is rather easy to prove that drug abuse can lead to suicidal thoughts.
Lernen beginnen
dowieść, że
Raczej łatwo dowieść, że nadużywanie narkotyków może prowadzić do myśli samobójczych.
to indicate
It is of utmost importance to indicate the dangers of binge drinking.
Lernen beginnen
wskazać (na fakt)
Należy wskazać na niebezpieczeństwa związane z kompulsywnym piciem.
in the final analysis
In the final analysis, we are all responsible for destroying the natural environment.
Lernen beginnen
w ostatecznym rozrachunku
W ostatecznym rozrachunku wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niszczenie środowiska naturalnego.
on the one hand
On the one hand, motherhood is a challenge, on the other hand, it’s also a pleasure.
Lernen beginnen
z jednej strony
Z jednej strony, macierzyństwo to wyzwanie. Z drugiej strony – to także przyjemność.
on the other hand
On the one hand, being in a relationship is a challenge. On the other hand, it’s also a pleasure.
Lernen beginnen
z drugiej strony
Z jednej strony, bycie w związku to wyzwanie, z drugiej to także przyjemność.
there are at least X points to highlight
There are at least five points to highlight in the matter at hand.
Lernen beginnen
należy podkreślić przynajmniej X aspektów
Należy podkreślić przynajmniej pięć aspektów omawianej kwestii.
the first draft
This is just the first draft of our future business plan.
Lernen beginnen
pierwsza wersja
To jest tylko pierwsza wersja naszego przyszłego biznesplanu.
it is true that
It is true that many teachers are true educators.
Lernen beginnen
to prawda, że
To prawda, że wielu nauczycieli jest prawdziwymi wychowawcami.
it is clear that
It is clear that everyone needs company.
Lernen beginnen
jest jasne/oczywiste, że
To oczywiste, że każdy potrzebuje towarzystwa.
one should note here that
One should note here that passenger safety is crucial.
Lernen beginnen
powinniśmy zauważyć w tym miejscu, że
Powinniśmy w tym miejscu zauważyć, że bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze.
this leads us to believe that
This leads us to believe that insincerity can sometimes be beneficial.
Lernen beginnen
powyższe skłania nas ku stanowisku, że
Powyższe skłania nas ku stanowisku, że nieszczerość może być czasem korzystna.
it is very possible that
It is very possible that human nature is similar to that of animals.
Lernen beginnen
bardzo możliwe, że
To bardzo możliwe, że natura ludzka jest podobna do zwierzęcej.
in view of these facts
In view of these facts, it is quite likely that they will not agree.
Lernen beginnen
w świetle powyższych faktów
W świetle powyższych faktów jest bardzo możliwe, że się nie zgodzą.
one cannot deny that
One cannot deny that parental love is essential to a happy childhood.
Lernen beginnen
nie można zaprzeczyć, że
Nie można zaprzeczyć, że miłość rodzicielska jest podstawą szczęśliwego dzieciństwa.
one can agree up to a certain point
One can agree up to a certain point that moderate drinking is harmless.
Lernen beginnen
można się zgodzić do pewnego stopnia
Można się zgodzić do pewnego stopnia, że picie z umiarem nie jest niebezpieczne.
it cannot be denied that
It cannot be denied that children need more attention than adults.
Lernen beginnen
nie sposób zaprzeczyć, że
Nie sposób zaprzeczyć, że dzieci potrzebują więcej uwagi niż dorośli.
to illustrate this point
To illustrate this point I’d like to present an example.
Lernen beginnen
aby zobrazować tę kwestię
Aby zobrazować tę kwestię, chciałabym przytoczyć przykład.
theoretically
Theoretically, it's easy to do.
Lernen beginnen
teoretycznie
Teoretycznie łatwo jest to zrobić.
one must admit that
One must admit that the elderly often require constant care.
Lernen beginnen
należy przyznać, że
Należy przyznać, że osoby starsze często wymagają ciągłej opieki.
we cannot ignore the fact that
We cannot ignore the fact that children can very often be cruel to each other.
Lernen beginnen
nie można pominąć faktu, że
Nie sposób pominąć faktu, że dzieci często bywają okrutne względem siebie.
out of place
Talking about money seems most out of place.
Lernen beginnen
nie na miejscu, niestosowne
Rozmawianie o pieniądzach wydaje się jak najbardziej nie na miejscu.
as long as
As long as there is democracy, there is law.
Lernen beginnen
tak długo jak
Tak długo jak mamy demokrację, będzie istnieć prawo.
at any moment
War can break out at any moment.
Lernen beginnen
w każdej chwili
Wojna może wybuchnąć w każdej chwili.
at least
We should at least consider the difficulties of implementing such an approach.
Lernen beginnen
przynajmniej
Powinniśmy przynajmniej rozważyć trudności we wdrażaniu takiego podejścia.
at all times
We should bear in mind those less fortunate at all times.
Lernen beginnen
zawsze, bez przerwy
Powinniśmy zawsze mieć na uwadze mniej uprzywilejowanych.
highlight
The highlight of my visit to Paris was dining at the Richelieu.
Lernen beginnen
najlepszy element/część
Najlepszą częścią mojego pobytu w Paryżu była kolacja w Richelieu.
respectively
France and Poland excel in wine and vodka manufacturing respectively.
Lernen beginnen
odpowiednio
Francja i Polska przodują w produkcji, odpowiednio: wina oraz wódki.
a drawback
This method seems to be full of drawbacks.
Lernen beginnen
wada
Ta metoda zdaje się mieć wiele wad.
last but not least
Last but not least, there is the problem of rising corruption.
Lernen beginnen
ostatni, lecz nie mniej ważny
Ostatnim, lecz nie mniej ważnym problemem jest wzrastająca korupcja.
there is a perception that
There is a perception that women are worse drivers.
Lernen beginnen
uważa się, że
Uważa się, że kobiety są gorszymi kierowcami.
to give it a second thought
You should give it a second thought instead of jumping to conclusions.
Lernen beginnen
jeszcze raz się zastanowić
Powinieneś się raz jeszcze nad tym zastanowić, zamiast wyciągać pochopne wnioski.
on second thoughts
I thought you were wrong, but on second thoughts you might be right.
Lernen beginnen
po namyśle
Myślałam, że nie masz racji, ale po namyśle sądzę, że możesz ją mieć.
that’s not the point
I know it’s not innovative, but that’s not the point.
Lernen beginnen
nie w tym rzecz
Wiem, że to żadna innowacja, ale nie w tym rzecz.
to stick to the point
It isn't always easy to stick to the point when you have so many different thoughts.
Lernen beginnen
trzymać się tematu
Nie zawsze jest łatwo trzymać się tematu, kiedy ma się dużo różnych przemyśleń.
to take sb’s side
I’d take your side, if you let me say something.
Lernen beginnen
stanąć po czyjejś stronie
Stanąłbym po twojej stronie, jeśli pozwoliłabyś mi coś powiedzieć.
to miss the point
I don’t know what you mean, I’m missing your point.
Lernen beginnen
nie rozumieć, coś umknęło
Nie wiem, co masz na myśli, coś mi umknęło.
to get carried away
I think you got carried away with your judgments.
Lernen beginnen
dać się ponieść
Myślę, że dałeś się ponieść w swoich ocenach.
I’m afraid
I’m afraid I can’t agree less.
Lernen beginnen
obawiam się, że
Obawiam się, że całkowicie się nie zgadzam.
take your time
Take your time and consider the options.
Lernen beginnen
nie spiesz się
Nie spiesz się i rozważ opcje.
to be off the point
You are completely off the point here.
Lernen beginnen
odejść od tematu
Całkowicie odchodzisz od tematu.
to talk at cross purposes
I have a feeling we are talking at cross purposes.
Lernen beginnen
mówić o (dwóch) różnych rzeczach
Zdaje mi się, że mówimy o dwóch różnych sprawach.
I wonder
I wonder what you think about the air pollution issue.
Lernen beginnen
zastanawiam się
Zastanawiam się, co myślisz o problemie zanieczyszczenia powietrza.
to follow from what sb said
Just following from what you said, I also feel that we need to be more specific.
Lernen beginnen
nawiązując do tego, co ktoś powiedział
Nawiązując do tego, co powiedziałeś, mnie także wydaje się, że musimy być bardziej konkretni.
to feel that
I feel that we need to discuss the matter further.
Lernen beginnen
zdawać się, że
Zdaje mi się, że musimy szerzej omówić tę kwestię.
I must say that
I must say that it never occurred to me.
Lernen beginnen
muszę przyznać, że
Muszę przyznać, że nigdy nie przyszło mi to do głowy.
out of curiosity
I’d give it a go out of curiosity.
Lernen beginnen
z ciekawości
Spróbowałabym tego z ciekawości.
I beg to differ
Seriously? Picasso was an impressionist painter? I beg to differ.
Lernen beginnen
śmiem wątpić
Mówisz poważnie? Picasso był impresjonistą? Śmiem wątpić.
to have a notion of
Do you have a basic notion of linguistics?
Lernen beginnen
mieć pojęcie o
Czy masz ogólne pojęcie o lingwistyce?
to make sth of sth
What do you make of this theory?
Lernen beginnen
sądzić coś o czymś
Co sądzisz o tej teorii?
not to have a clue about sth
They don’t have a clue about physics.
Lernen beginnen
nie mieć o czymś pojęcia
Nie mają pojęcia o fizyce.
to be at a loss
I’m at a loss, what are you implying?
Lernen beginnen
zgubić wątek, nie rozumieć
Zgubiłam wątek, co chcesz powiedzieć?
Do you see what I mean?
I’d rather avoid pressurising them. Do you see what I mean?
Lernen beginnen
Rozumiesz, co mam na myśli?
Wolałabym uniknąć wywierania na nich presji. Rozumiesz, co mam na myśli?
to carry on (with sth)
Please, carry on.
Lernen beginnen
kontynuować
Proszę, kontynuuj.
that's a big question!
Whether we enjoy cruelty or not, that´s a big question!
Lernen beginnen
oto zasadnicze pytanie!
Oto zasadnicze pytanie – czy znajdujemy przyjemność w okrucieństwie?
to be wrong
I might be wrong, but I can’t see any similarities here.
Lernen beginnen
być w błędzie
Być może jestem w błędzie, ale nie dostrzegam tu podobieństw.
as I was saying
As I was saying, judges should always be impartial.
Lernen beginnen
jak już mówiłem
Jak już mówiłam, sędziowie zawsze powinni być bezstronni.
to get sb wrong
Don't get me wrong but shouldn't we get back to the main topic?
Lernen beginnen
źle kogoś zrozumieć
Nie zrozum mnie źle, ale czy nie powinniśmy wrócić do głównego wątku?
to agree up to a point
I agree up to a point.
Lernen beginnen
zgadzać się do pewnego stopnia
Zgadzam się do pewnego stopnia.
to change the subject
Can we change the subject of the conversation, please?
Lernen beginnen
zmieniać temat
Czy możemy zmienić temat rozmowy, proszę?
end of story
No, you can't go out until you've finished your homework, end of story.
Lernen beginnen
i na tym koniec
Nie, nie możesz wyjść, dopóki nie odrobisz lekcji, i na tym koniec.
you should give it a go
This enterprise is rather risky, but you should give it a go.
Lernen beginnen
powinieneś spróbować/zaryzykować
To przedsięwzięcie jest raczej ryzykowne, ale powinieneś spróbować.
what`s it to be?
Well, what's it to be, are you coming with us or not?
Lernen beginnen
no to jak?
No to jak, idziesz z nami czy nie?
first things first
First things first: let’s categorise the problems we have to deal with.
Lernen beginnen
po kolei
Po kolei: najpierw pokategoryzujmy problemy, z którymi musimy sobie poradzić.
it wouldn’t hurt
It wouldn’t hurt to change your opinion every once in a while.
Lernen beginnen
nie zaszkodziłoby
Nie zaszkodziłoby zmienić zdanie od czasu do czasu.
every now and then
I disagree with the government’s policy every now and then.
Lernen beginnen
od czasu do czasu
Od czasu do czasu nie zgadzam się z polityką rządu.
it’s your call
Whether we pick this or that is your call.
Lernen beginnen
to twoja decyzja
Czy wybierzemy to, czy tamto, to twoja decyzja.
so be it
If you need to pick this photo, so be it.
Lernen beginnen
niech tak będzie
Skoro musisz wybrać to zdjęcie, niech tak będzie.
it’s taken care of
Don’t worry about the preparations, it’s taken care of.
Lernen beginnen
to już załatwione
Nie przejmuj się przygotowaniami, wszystko już załatwione.
it’s worth a shot
It’s worth a shot to look at it differently.
Lernen beginnen
warto spróbować
Warto spojrzeć na to inaczej.
just so you know
Just so you know, I’ve read this novel.
Lernen beginnen
do twojej informacji
Tak do twojej informacji, przeczytałam tę powieść.
way too (+ adjective)
It’s way too important to ignore it.
Lernen beginnen
(o wiele) zbyt (+ przymiotnik)
To jest zbyt ważne, żeby nie wziąć tego pod uwagę.
to come down to sth
After all, it all comes down to the same thing.
Lernen beginnen
sprowadzać się do
Koniec końców, wszystko sprowadza się do tej samej rzeczy.
when it comes to
When it comes to politics, I don’t really have an opinion.
Lernen beginnen
jeśli chodzi o
Jeśli chodzi o politykę, to naprawdę nie mam zdania.
how come?
How come you always miss my point?
Lernen beginnen
czemu?
Czemu ciągle mnie nie rozumiesz?
to happen to
Do you happen to have read this novel?
Lernen beginnen
przypadkiem (coś zrobić)
Czy przypadkiem nie przeczytałeś tej powieści?
at first
At first I couldn't believe it, then I realised it was true.
Lernen beginnen
najpierw
Najpierw nie mogłem w to uwierzyć, potem zdałem sobie sprawę, że to prawda.
to come up with sth
I can’t come up with any good argument to support my opinion.
Lernen beginnen
wpaść na coś
Nie mogę wpaść na żaden dobry argument, który poparłby moją opinię.
to fall short of sth
This specific argument falls short of logic.
Lernen beginnen
być niewystarczającym, brakować
Temu konkretnemu argumentowi brak logiki.
I’m telling you
I’m telling you, it’s the best way to look at this matter.
Lernen beginnen
mówię ci
Mówię ci, to najlepszy sposób, żeby spojrzeć na tę sprawę.
to be with sb on sth
I’m with you completely on this issue.
Lernen beginnen
zgadzać się, popierać kogoś
Całkowicie cię popieram w tej kwestii.
to be honest
To be honest, I can’t see your point.
Lernen beginnen
szczerze mówiąc
Szczerze mówiąc, nie wiem, co masz na myśli.
it turned out that
I thought he was joking but it turned out that he was serious.
Lernen beginnen
okazało się, że
Myślałam, że on żartował, ale okazało się, że mówił poważnie.
to be fed up with sth
I’m fed up with your negative attitude!
Lernen beginnen
mieć czegoś dość
Mam dość twojego negatywnego nastawienia!
this is not the way to
This is not the way to treat customers!
Lernen beginnen
tak nie należy (czegoś robić)
Nie należy tak traktować klientów!
for a reason
I mentioned this issue for a reason.
Lernen beginnen
nie bez powodu
Nie bez powodu podjęłam tę kwestię.
hold your horses!
Hold your horses! I wasn’t implying you were ignorant.
Lernen beginnen
nie tak prędko!, hola!
Hola! Wcale nie sugerowałam, że jesteś ignorantem.
it seems fishy
Your way of putting this matter seems fishy to me.
Lernen beginnen
wydaje się podejrzane
Twój sposób przedstawiania tej sprawy wydaje mi się podejrzany.
it’s all the same to me
We can go for this picture, it’s all the same to me.
Lernen beginnen
wszystko mi jedno
Możemy wybrać to zdjęcie, wszystko mi jedno.
to figure sth out
I cannot figure out what you mean.
Lernen beginnen
domyślić się
Nie mogę się domyślić, o co ci chodzi.
you can tell that
You can tell that this picture was taken twenty years ago.
Lernen beginnen
widać, że
Widać, że to zdjęcie zrobiono dwadzieścia lat temu.
to tell the difference
Can you tell the difference between Chinese and Japanese?
Lernen beginnen
rozróżniać, odróżniać
Czy potrafisz odróżnić chiński od japońskiego?
to deal with sth
Unemployment issues must be dealt with first of all.
Lernen beginnen
poradzić sobie z czymś, uporać się z czymś
Przede wszystkim należy uporać się z problemami zatrudnienia.
to make eye contact
It's good to make eye contact with the interlocutor.
Lernen beginnen
nawiązywać kontakt wzrokowy
Dobrze jest nawiązywać kontakt wzrokowy z rozmówcą.
it’s high time
It’s high time I said something.
Lernen beginnen
najwyższy czas
Najwyższy czas, żebym ja coś powiedziała.
to work sth out
I’m sure we can work something out if we try.
Lernen beginnen
dogadać się
Jestem pewna, że się dogadamy, jeśli tylko się postaramy.
no worries
No worries, we’ll figure something out.
Lernen beginnen
nie martw się
Nie martw się, coś wymyślimy.
if you insist
We can change the topic, if you insist.
Lernen beginnen
jeśli nalegasz
Jeśli nalegasz, możemy zmienić temat.
that’s it
That’s it, I have nothing more to add.
Lernen beginnen
to tyle
To tyle, nie mam nic więcej do dodania.
don’t bother
Don’t bother, I’ve already done everything on my own.
Lernen beginnen
nie fatyguj się
Nie fatyguj się, wszystko już zrobiłem sam.
how infuriating!
Citizens keep bribing the police, how infuriating!
Lernen beginnen
to oburzające!
Obywatele nadal dają łapówki policjantom, to oburzające!
what a pity!
You haven’t seen that movie, what a pity!
Lernen beginnen
jaka szkoda!
Jaka szkoda, że nie widziałeś tego filmu!
fancy that!
They are all illiterate, fancy that!
Lernen beginnen
wyobraź sobie!
Wyobraź sobie, oni wszyscy są analfabetami!
Oh dear!
Oh dear, she has gone through so much trouble!
Lernen beginnen
ojej!
Ojej, zadała sobie tyle trudu!
that’s a relief!
You agree with me on this, that’s a relief!
Lernen beginnen
co za ulga!
Zgadzasz się ze mną w tej kwestii, co za ulga!
to take sth back
You are right, I take back what I said.
Lernen beginnen
cofać (powiedziane)
Masz rację. Cofam to, co powiedziałam.
to ring a bell
Yes, this name rings a bell.
Lernen beginnen
brzmieć znajomo
Tak, ta nazwa brzmi znajomo.
to get the message across
We need to get the message across that excessive sunbathing is dangerous.
Lernen beginnen
trafić do przekonania, sprawić, żeby zrozumiano
Musimy sprawić, aby zrozumiano, że nadmierne opalanie się jest niebezpieczne.
to be at the tip of one’s tongue
The name for it is on the tip of my tongue.
Lernen beginnen
mieć na końcu języka
Mam tę nazwę na końcu języka.
at first glance
At first glance, all seems perfectly clear.
Lernen beginnen
na pierwszy rzut oka
Na pierwszy rzut oka wszystko zdaje się całkowicie jasne.
by all means
If you would like to discuss your point, by all means we can do it.
Lernen beginnen
(ależ) oczywiście
Jeśli chcesz przedyskutować swoje stanowisko, oczywiście możemy to zrobić.
by any chance
Have you considered studying mathematics by any chance?
Lernen beginnen
przypadkiem
Czy przypadkiem nie rozważałaś studiowania matematyki?
for a change
You should try something else for a change.
Lernen beginnen
dla odmiany
Powinnaś spróbować czegoś innego dla odmiany.
time flies
Time flies when you are having fun.
Lernen beginnen
czas leci (szybko, jak szalony)
Czas leci jak szalony, kiedy dobrze się bawisz.
better late than never
He got over his divorce after three years, better late than never.
Lernen beginnen
lepiej późno niż wcale
Doszedł do siebie trzy lata po rozwodzie, lepiej późno niż wcale.
for the sake of sth
Let’s not quarrel for the sake of quarreling.
Lernen beginnen
w imię czegoś, tylko po to, żeby
Nie kłóćmy się tylko po to, żeby się kłócić.
to settle a dispute
After several hours of arguing they finally managed to settle the dispute.
Lernen beginnen
rozwiązywać spór
Po kilkugodzinnej kłótni nareszcie udało im się rozwiązać spór.
to be willing to do sth
I’m willing to take your side on this matter.
Lernen beginnen
być skłonnym coś zrobić
Jestem skłonna stanąć po twojej stronie w tej kwestii.
to have the final say
She always wants to have the final say. It's so annoying!
Lernen beginnen
mieć ostatnie słowo
Ona zawsze chce mieć ostatnie słowo. To takie irytujące!
at the risk of
She pursued her career at the risk of losing her friends.
Lernen beginnen
ryzykując
Robiła karierę, ryzykując utratę przyjaciół.
at all costs
We need to reach an agreement at all costs.
Lernen beginnen
za wszelką cenę
Musimy dojść do porozumienia za wszelką cenę.
at liberty
You can insult me at liberty, it doesn’t bother me.
Lernen beginnen
do woli
Możesz ubliżać mi do woli, nie przeszkadza mi to.
until recently
She was working in our office until recently.
Lernen beginnen
do niedawna
Do niedawna pracowała w naszym biurze.
at random
Let’s choose a picture at random.
Lernen beginnen
losowo
Wybierzmy losowo jakieś zdjęcie.
to say nothing of...
The redecoration cost me a lot of energy, to say nothing of the financial effort.
Lernen beginnen
nie mówiąc już o...
Remont kosztował mnie dużo energii, nie mówiąc już o nakładach finansowych.
better safe than sorry
We should think it over, better safe than sorry.
Lernen beginnen
lepiej dmuchać na zimne
Powinniśmy to przemyśleć, lepiej dmuchać na zimne.
to make no mistake
Make no mistake, you will never prove your point.
Lernen beginnen
nie łudzić się
Nie łudź się, nigdy nie dowiedziesz swojej racji.
out of the blue
I thought we agreed on this and now, out of the blue, you say something like this?
Lernen beginnen
niespodziewanie, nagle
Miałem wrażenie, że zgodziliśmy się w tej kwestii, a tu nagle mówisz coś takiego?
to take one’s chances
I’ll take my chances with this topic.
Lernen beginnen
zaryzykować
Zaryzykuję i zmierzę się z tym tematem.
high and low
I’ve searched for the keys high and low and couldn’t find them.
Lernen beginnen
od góry do dołu
Przeszukałem dom od góry do dołu i nie znalazłem kluczy.
to strike about sth
What strikes me about the first picture is the fact that it’s full of detail.
Lernen beginnen
uderzać
Co uderza mnie w tym obrazie, to fakt, że jest pełen detali.
to escape
The name for this object escapes me at present.
Lernen beginnen
uciekać
Nazwa tego przedmiotu chwilowo mi uciekła.
to find out (about sth)
How did you find out about this website?
Lernen beginnen
odkryć coś, dowiedzieć się o czymś
Skąd dowiedziałeś się o tej stronie internetowej?
to be up for sth
Are you up for a cup of tea?
Lernen beginnen
mieć ochotę na
Masz ochotę na filiżankę herbaty?
to be supposed to (do sth)
What are we supposed to make of this image?
Lernen beginnen
mieć (coś zrobić)
Co mamy sądzić o tym obrazie?
to keep mum
I promise to keep mum. Believe me, I can keep a secret.
Lernen beginnen
milczeć jak głaz
Obiecuję milczeć jak głaz. Uwierz mi, potrafię dochować tajemnicy.
to drive at sth
What are you driving at?
Lernen beginnen
chcieć powiedzieć
Co chcesz przez to powiedzieć?
to sit on the fence
When Jane and Tom argue, it is best to sit on the fence and not make either of them angry.
Lernen beginnen
nie zajmować stanowiska, siedzieć cicho
Kiedy Jane i Tom się kłócą, lepiej siedzieć cicho i nie denerwować ich.
not to say a single word
You didn’t say a single word, is something wrong?
Lernen beginnen
nie powiedzieć ani słowa
Nie powiedziałaś ani słowa, czy wszystko w porządku?
to keep one's promises
Politicians rarely keep their promises.
Lernen beginnen
dotrzymywać danych obietnic
Politycy rzadko dotrzymują danych obietnic.
at present
Europe is suffering from economic troubles at present.
Lernen beginnen
obecnie
Europa przeżywa obecnie trudności ekonomiczne.
to fail to do sth
The authorities failed to lower the crime rate.
Lernen beginnen
nie (udać się) zrobić czegoś
Władzom nie udało się zmniejszyć przestępczości.
to bring about
Lack of information brings about communication issues.
Lernen beginnen
powodować
Brak informacji powoduje problemy w komunikacji.
act
This particular act was introduced in 2007.
Lernen beginnen
ustawa
Ta konkretna ustawa weszła w życie w 2007 roku.
ballot paper
The ballot papers were counted incorrectly.
Lernen beginnen
karta do głosowania
Niepoprawnie obliczono ilość kart do głosowania.
ballot box
Please, put the ballot paper in the ballot box.
Lernen beginnen
urna wyborcza
Proszę wrzucić kartę do głosowania do urny.
bill
The Parliament is working on two bills at the moment.
Lernen beginnen
projekt ustawy
Parlament obecnie pracuje nad dwiema ustawami.
civil servant
Civil servants get a bonus every Christmas.
Lernen beginnen
urzędnik (państwowy)
Urzędnicy państwowi dostają zawsze premię na Boże Narodzenie.
campaign
The presidential campaign is run by a private company.
Lernen beginnen
kampania
Kampania prezydencka jest prowadzona przez prywatną firmę.
centrist
A centrist party has won the elections.
Lernen beginnen
centrum (opcja polityczna), centrowy
Partia centrowa wygrała wybory.
electorate
The party’s electorate is mostly rural.
Lernen beginnen
elektorat
Elektorat tej partii jest głównie elektoratem wiejskim.
left-wing
Left-wing parties voted against the bill.
Lernen beginnen
lewicowy
Partie lewicowe zagłosowały przeciwko temu projektowi ustawy.
MP (Member of Parliament)
All the conservative MPs were in favour of the bill.
Lernen beginnen
parlamentarzysta, poseł
Wszyscy konserwatywni parlamentarzyści opowiedzieli się za ustawą.
poll
The polls say that the socialist party will win the elections.
Lernen beginnen
sondaż, ankieta
Z sondaży wynika, że partia socjalistyczna wygra wybory.
right-wing
Right-wing parties are usually against abortion.
Lernen beginnen
prawicowy
Partie prawicowe zazwyczaj są przeciwko aborcji.
to elect
He was elected president two years ago.
Lernen beginnen
wybierać, wybrać
Dwa lata temu został wybrany na prezydenta.
to vote
All the members of my family have voted this year.
Lernen beginnen
głosować
W tym roku wszyscy członkowie mojej rodziny zagłosowali.
to call an election
An election was called due to the president’s death.
Lernen beginnen
rozpisać wybory
Ze względu na śmierć prezydenta rozpisano wybory.
to run for president
She ran for president but was unsuccessful.
Lernen beginnen
ubiegać się o prezydenturę
Bezskutecznie ubiegała się o prezydenturę.
voter
Voters chose the left-wing party in these elections.
Lernen beginnen
wyborca
Wyborcy wybrali partię lewicową w tych wyborach.
Democratic Party (US)
The Democratic Party is very popular in most East Coast states.
Lernen beginnen
Partia Demokratyczna (USA)
Partia Demokratyczna jest bardzo popularna w większości stanów na Wschodnim Wybrzeżu.
Republican Party (US)
The Republican Party failed to win the election.
Lernen beginnen
Partia Republikańska (USA)
Partii Republikańskiej nie udało się wygrać wyborów.
Conservative Party (GB)
The Conservative Party is gaining an upper hand, according to recent polls.
Lernen beginnen
Partia Konserwatywna (Wielka Brytania)
Według ostatnich sondaży, Partia Konserwatywna zdobywa przewagę.
Labour Party (GB)
The Labour Party won the elections by a landslide.
Lernen beginnen
Partia Pracy (Wielka Brytania)
Partia Pracy wygrała wybory zdecydowaną większością głosów.
turn-out
The turn-out this year was rather low.
Lernen beginnen
frekwencja wyborcza
Tegoroczna frekwencja wyborcza była dość niska.
eligible
The electoral process is provided to all eligible citizens.
Lernen beginnen
uprawniony do głosowania
W wyborach mogą wziąć udział wszyscy uprawnieni do głosowania.
party leader
The election of the new party leader was connected with a number of scandals.
Lernen beginnen
przewodniczący partii
Wyborom nowego przewodniczącego partii towarzyszyły liczne skandale.
to associate sth with sth
What do you associate with friendship?
Lernen beginnen
kojarzyć coś z czymś
Co kojarzy ci się z przyjaźnią?
to make an effort
I made an effort to compare those two ideas.
Lernen beginnen
zadać sobie trud
Zadałem sobie trud porównania tych dwóch pomysłów.
overall
The overall result was most satisfactory.
Lernen beginnen
ogólny
Ogólny rezultat był bardzo satysfakcjonujący.
boarding school
He attended a boarding school.
Lernen beginnen
szkoła z internatem
Uczęszczał do szkoły z internatem.
co-educational/co-ed
Co-educational classes prove to be more effective in terms of results.
Lernen beginnen
koedukacyjny
Klasy koedukacyjne okazują się bardziej skuteczne, jeśli chodzi o wyniki.
to have a diploma
I have a diploma in chemistry.
Lernen beginnen
mieć dyplom, ukończyć wydział
Ukończyłem wydział chemii.
dormitories, dorms
Students prefer dormitories to renting flats.
Lernen beginnen
akademik
Studenci wolą akademiki niż wynajmowane mieszkania.
alumna, alumnae
All the alumnae of our faculty get together once a year.
Lernen beginnen
absolwentka, absolwentki
Wszystkie absolwentki naszego wydziału spotykają się raz do roku.
alumnus, alumni
The alumni have greeted the freshmen.
Lernen beginnen
absolwent, absolwenci
Absolwenci powitali nowych studentów.
grade
Her best grades are in humanities.
Lernen beginnen
ocena
Ma najlepsze oceny z przedmiotów humanistycznych.
grading system
The grading system needs to be adjusted in some schools.
Lernen beginnen
system oceniania
System oceniania w niektórych szkołach musi zostać poprawiony.
nursery
Some nurseries are subsidised by the state.
Lernen beginnen
żłobek
Niektóre żłobki dostają subsydia państwowe.
primary/elementary school
He attended primary school in London.
Lernen beginnen
szkoła podstawowa
Chodził do szkoły podstawowej w Londynie.
principle, headmaster
The new headmaster is rather strict.
Lernen beginnen
dyrektor szkoły
Nowy dyrektor jest raczej surowy.
faculty
The faculty will be given a raise this year.
Lernen beginnen
ogół wykładowców
Wykładowcy dostaną podwyżkę w tym roku.
school year
The school year ends in June.
Lernen beginnen
rok szkolny
Rok szkolny kończy się w czerwcu.
secondary school
She went to secondary school in her hometown.
Lernen beginnen
szkoła średnia/liceum
Chodziła do liceum w swoim mieście rodzinnym.
to drop out of school
He dropped out of school due to family problems.
Lernen beginnen
nie ukończyć szkoły
Ze względu na problemy rodzinne nie ukończył studiów.
to pass an/the exam
All the students passed the history exam.
Lernen beginnen
zdać egzamin
Wszyscy studenci zdali egzamin z historii.
to take an exam
He took three exams this semester.
Lernen beginnen
podejść do egzaminu
Podszedł do trzech egzaminów w tym semestrze.
acid rain
Acid rain is common in industrialised zones.
Lernen beginnen
kwaśne deszcze
Kwaśne deszcze są powszechne na obszarach przemysłowych.
carbon dioxide
Carbon dioxide is a component of the Earth’s atmosphere.
Lernen beginnen
dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla jest składnikiem ziemskiej atmosfery.
climate change
The destruction of the ozone layer has caused climate change.
Lernen beginnen
zmiana klimatu
Zniszczenie powłoki ozonowej spowodowało zmianę klimatu.
contaminant
Lead is the most common food contaminant.
Lernen beginnen
środek zanieczyszczający/powodujący skażenie
Ołów jest najpowszechniejszym środkiem powodującym skażenie żywności.
contamination
The beach has been closed due to water contamination.
Lernen beginnen
skażenie
Z powodu skażenia wody zamknięto plażę.
deforestation
Deforestation is typical for industrialised zones.
Lernen beginnen
wylesienie
Wylesienie jest charakterystyczne dla obszarów przemysłowych.
eco-friendly
Drinking tap water is eco-friendly.
Lernen beginnen
przyjazny dla środowiska
Picie wody z kranu jest bardziej przyjazne dla środowiska.
recyclable
Recyclable plastic bags are eco-friendly.
Lernen beginnen
podlegający recyklingowi
Plastykowe torby podlegające recyklingowi są przyjazne dla środowiska.
ecologist
Ecologists have prepared a new environmental bill.
Lernen beginnen
ekolog
Ekolodzy przygotowali nowy projekt ustawy o ochronie środowiska.
environmental
Environmental problems are a hot topic nowadays.
Lernen beginnen
dotyczący ochrony środowiska
Problemy dotyczące ochrony środowiska są ostatnio gorącym tematem.
effluent
Power plants produce toxic effluent.
Lernen beginnen
ściek
Elektrownie produkują toksyczne ścieki.
endangered species
Endangered species are protected by law.
Lernen beginnen
zagrożone gatunki
Prawo chroni zagrożone gatunki.
renewable energy source
Renewable energy sources are more ecologically friendly than non-renewable ones.
Lernen beginnen
odnawialne źródło energii
Odnawialne źródła energii są bardziej przyjazne dla środowiska niż te nieodnawialne.
extinction
Some species are in danger of extinction.
Lernen beginnen
wyginięcie
Niektórym gatunkom grozi wyginięcie.
exhaust gas
Car engines produce huge quantities of exhaust gas.
Lernen beginnen
spaliny
Silniki samochodowe produkują wielkie ilości spalin.
garbage separation
Garbage separation is most popular in Scandinavian countries.
Lernen beginnen
segregacja śmieci
Segregacja śmieci jest wielce popularna w krajach skandynawskich.
global warming
Global warming has already affected numerous countries.
Lernen beginnen
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie dotknęło już liczne kraje.
greenhouse effect
The greenhouse effect is closely related to global warming.
Lernen beginnen
efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest blisko związany z globalnym ociepleniem.
noise pollution
Noise pollution is common in big metropolitan areas.
Lernen beginnen
zanieczyszczenie hałasem
Zanieczyszczenie hałasem jest powszechne w wielkich obszarach metropolitalnych.
nuclear radiation
Badly managed nuclear power plants may become a source of nuclear radiation.
Lernen beginnen
promieniowanie nuklearne
Źle zarządzane elektrownie jądrowe mogą stać się źródłem promieniowania nuklearnego.
organic
Organic food has become popular recently.
Lernen beginnen
organiczny
Organiczna żywność stała się ostatnio popularna.
organic farming
Organic farming is possible on a small scale.
Lernen beginnen
rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne jest możliwe na małą skalę.
ozone-friendly
Some deodorants are still not ozone-friendly.
Lernen beginnen
przyjazny dla warstwy ozonowej
Niektóre dezodoranty nadal nie są przyjazne dla warstwy ozonowej.
ozone layer
The ozone layer is in danger.
Lernen beginnen
warstwa ozonowa
Warstwa ozonowa jest w niebezpieczeństwie.
pollution
The air pollution level has grown over the last century.
Lernen beginnen
zanieczyszczenie
Poziom zanieczyszczenia powietrza wzrósł w ciągu ostatniego stulecia.
radioactive substance
Uranium is a radioactive substance.
Lernen beginnen
substancja radioaktywna
Uran jest substancją radioaktywną.
radioactive waste
Radioactive waste needs to be handled with particular care.
Lernen beginnen
odpady radioaktywne
Z odpadami radioaktywnymi powinno się obchodzić ze szczególną ostrożnością.
radioactivity
Nuclear waste is the main source of radioactivity.
Lernen beginnen
radioaktywność
Odpady nuklearne są głównym źródłem radioaktywności.
recycled
Various products are made of recycled material.
Lernen beginnen
poddany recyklingowi
Liczne produkty są produkowane z materiałów poddanych recyklingowi.
reforestation
Some postindustrial zones have been reforested.
Lernen beginnen
zalesienie
Niektóre obszary postindustrialne zostały zalesione.
sewage farm
Local authorities have decided to build a new sewage farm.
Lernen beginnen
oczyszczalnia ścieków
Lokalne władze zdecydowały o budowie nowej oczyszczalni ścieków.
solar energy
Solar energy is eco-friendly.
Lernen beginnen
energia słoneczna
Energia słoneczna jest przyjazna środowisku.
wind power
Wind power is widely generated in the Netherlands.
Lernen beginnen
energia wiatrowa
W Holandii powszechnie pozyskuje się energię wiatrową.
carnivores
Tigers are carnivores.
Lernen beginnen
mięsożercy
Tygrysy to mięsożercy.
herbivores
Cows are herbivores.
Lernen beginnen
roślinożercy
Krowy to roślinożercy.
to bother sb
Smoking doesn’t bother me.
Lernen beginnen
przeszkadzać
Palenie mi nie przeszkadza.
to keep one’s word
He never keeps his word, he’s so two-faced.
Lernen beginnen
dotrzymać słowa
Nigdy nie dotrzymuje słowa, jest takim hipokrytą.
to overcome problems
They need to overcome their marital problems at all costs.
Lernen beginnen
przezwyciężyć problemy
Za wszelką cenę muszą przezwyciężyć swoje problemy małżeńskie.
audacious
He is one of the most audacious politicians.
Lernen beginnen
śmiały
Jest jednym z najśmielszych polityków.
cheerful
Her cheerful attitude makes everyone feel good.
Lernen beginnen
pogodny
Jej pogodne usposobienie sprawia, że wszyscy mają dobre samopoczucie.
considerate
Doctors always need to be considerate.
Lernen beginnen
liczący się z innymi, taktowny
Lekarze muszą być zawsze taktowni.
flexible
Terry adapts to new situations easily. He is very flexible.
Lernen beginnen
elastyczny
Terry z łatwością przystosowuje się do nowych sytuacji. Jest bardzo elastyczny.
determined
He was determined to win the elections.
Lernen beginnen
zdeterminowany
Był zdeterminowany, żeby wygrać wybory.
extroverted
Extroverted people talk a lot about their feelings.
Lernen beginnen
ekstrawertyczny
Ludzie ekstrawertyczni dużo mówią o swoich uczuciach.
frank
He is never frank with me.
Lernen beginnen
szczery
Nigdy nie jest ze mną szczery.
generous
Large companies are sometimes generous to those in need.
Lernen beginnen
hojny
Wielkie firmy są czasem hojne wobec potrzebujących.
humble
According to Catholic doctrine, women should be humble.
Lernen beginnen
pokorny
Według doktryny Kościoła katolickiego kobiety powinny być pokorne.
ingenious
Einstein was an ingenious scientist.
Lernen beginnen
genialny
Einstein był genialnym naukowcem.
obedient
Children should be obedient to their parents.
Lernen beginnen
posłuszny
Dzieci powinny być posłuszne rodzicom.
to be passionate
She is passionate about her work.
Lernen beginnen
podchodzić z pasją
Ona podchodzi z pasją do swojej pracy.
reliable
My husband is the most reliable person I know.
Lernen beginnen
rzetelny, godny zaufania
Mój mąż jest najbardziej godną zaufania osobą, jaką znam.
to be respectful of
Nurses in this hospital are respectful of patients.
Lernen beginnen
szanować
Pielęgniarki w tym szpitalu szanują pacjentów.
self-confident
Self-confident people are not necessarily vain.
Lernen beginnen
pewny siebie
Pewni siebie ludzie niekoniecznie są próżni.
sensible
Be sensible, stop panicking!
Lernen beginnen
rozsądny
Bądź rozsądny, nie panikuj!
sensitive
He is very sensitive to the opinions of others.
Lernen beginnen
wrażliwy
Jest bardzo wrażliwy na opinie innych.
straightforward
She is not as straightforward as she appears.
Lernen beginnen
prostolinijny
Ona nie jest tak prostolinijna jak się wydaje.
outgoing
He is so outgoing! He always finds friends everywhere he goes.
Lernen beginnen
łatwo nawiązujący kontakty, towarzyski
On jest taki towarzyski! Znajduje przyjaciół, gdziekolwiek się znajdzie.
sympathetic
Doctors should be a little bit more sympathetic to their patients.
Lernen beginnen
wykazujący zrozumienie
Lekarze powinni mieć więcej zrozumienia dla swoich pacjentów.
zealous
The Spanish were zealous Catholics once.
Lernen beginnen
gorliwy, żarliwy
Niegdyś Hiszpanie byli gorliwymi katolikami.
absent-minded
Some students tend to be completely absent-minded.
Lernen beginnen
roztargniony
Niektórzy studenci mają tendencję do bycia całkowicie roztargnionymi.
bad-tempered
He is such a bad-tempered man – never satisfied with anything!
Lernen beginnen
często w złym humorze
On często jest w złym humorze – nigdy nic go nie zadowala!
boastful
He keeps on talking about his new cars and clothes. What a boastful man!
Lernen beginnen
chełpliwy
Ciągle opowiada o swoich nowych samochodach i ubraniach – co za chełpliwy człowiek!
pathetic
Her pathetic performance made everyone laugh.
Lernen beginnen
żałosny
Jej żałosny występ wywołał śmiech wśród wszystkich obecnych.
bossy
His wife never lets him decide about anything. She is so bossy!
Lernen beginnen
władczy, apodyktyczny
Jego żona nigdy nie pozwala mu podejmować decyzji. Jest taka apodyktyczna!
to boss sb around
Stop bossing me around!
Lernen beginnen
pomiatać kimś
Przestań mną pomiatać!
cheeky
Those kids are as cheeky as their parents.
Lernen beginnen
zuchwały, impertynencki
Te dzieci są równie zuchwałe jak ich rodzice.
clumsy
She always drops everything. She is so clumsy!
Lernen beginnen
niezdarny
Zawsze wszystko jej wypada z rąk, jest taka niezdarna!
deceitful
Don’t trust him, he is deceitful.
Lernen beginnen
podstępny, oszukańczy
Nie ufaj mu, jest podstępny.
dishonest
Don’t expect her to tell you the truth – she is dishonest.
Lernen beginnen
nieszczery, nieuczciwy
Nie oczekuj, że powie ci prawdę – jest nieszczera.
disrespectful
This girl never obeys her parents. She is always disrespectful.
Lernen beginnen
lekceważący
Ta dziewczyna nigdy nie słucha rodziców – jest zawsze lekceważąca.
dull
It was the dullest movie ever.
Lernen beginnen
nudny
To był najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.
eccentric
Her eccentric behaviour makes her perfect company for any party.
Lernen beginnen
ekscentryczny
Jej ekscentryczne zachowanie sprawia, że jest doskonałą kompanką na każdą imprezę.
envious
I don't feel envious. You can escape for weekends whenever you want to.
Lernen beginnen
zawistny
Nie jestem zazdrosna. Możesz wyskoczyć na weekend, kiedy tylko zechcesz.
forgetful
His forgetful nature makes him really difficult at work.
Lernen beginnen
zapominalski
Jego zapominalstwo czyni z niego trudnego współpracownika.
fussy
She is so fussy – never happy and always complaining about the slightest detail.
Lernen beginnen
grymaśny, małostkowy
Jest taka małostkowa – zawsze niezadowolona i ciągle narzeka na każdy szczegół.
to make a fuss about sth
He keeps on making a fuss about the unwashed dishes.
Lernen beginnen
robić o coś awanturę
Zawsze robi awanturę o niepozmywane naczynia.
hypocritical
Be careful and don’t rely on him, he’s very hypocritical.
Lernen beginnen
obłudny
Bądź ostrożna i nie polegaj na nim, jest bardzo obłudny.
indifferent
I’m rather indifferent to environmental issues.
Lernen beginnen
obojętny
Jestem raczej obojętny w kwestii ochrony środowiska.
insecure
Being insecure makes you an easy target for mean people.
Lernen beginnen
niepewny siebie
Jeśli będziesz niepewna siebie, staniesz się łatwym celem dla złośliwców.
insensitive
His insensitive behaviour astonishes everyone.
Lernen beginnen
niewrażliwy
Jego niewrażliwe zachowanie zaskakuje wszystkich.
insolent
Her insolent tone of voice is rather annoying.
Lernen beginnen
pogardliwy
Jej pogardliwy ton głosu jest nieco irytujący.
introverted
Introverted people find it difficult to talk about their feelings.
Lernen beginnen
introwertyczny
Osoby introwertyczne mają trudności z mówieniem o swoich uczuciach.
carefree
Children are usually more carefree than adults.
Lernen beginnen
beztroski
Dzieci są zwykle bardziej beztroskie niż dorośli.
tight-fisted
He’ll never lend you the money, he’s too tight-fisted.
Lernen beginnen
skąpy
Nigdy nie pożyczy ci tych pieniędzy, jest zbyt skąpy.
thrifty
Thrifty people never need to borrow money.
Lernen beginnen
oszczędny
Osoby oszczędne nigdy nie muszą pożyczać pieniędzy.
modest
Her modest way of being is actually charming.
Lernen beginnen
skromny
Jej skromny sposób bycia jest właściwie uroczy.
moody
She is very moody, you need to bear that in mind.
Lernen beginnen
humorzasty
Jest bardzo humorzasta, musisz to mieć na uwadze.
nosey
My neighbour is the nosiest person I know.
Lernen beginnen
wścibski
Mój sąsiad jest najbardziej wścibską osobą, jaką znam.
quarrelsome
Her quarrelsome nature makes her a rather difficult friend.
Lernen beginnen
kłótliwy
Jej kłótliwa natura czyni z niej dość trudną przyjaciółkę.
resentful
She is still resentful towards me for what happened.
Lernen beginnen
urażony
Nadal jest urażona po tym, co się wydarzyło.
spiteful
He never lets go, spiteful old man!
Lernen beginnen
złośliwy, mściwy
Nigdy nie odpuści, mściwy staruch!
strict
The teachers at our school are not strict at all.
Lernen beginnen
surowy
Nauczyciele w naszej szkole w ogóle nie są surowi.
stubborn
Stubborn people are bad co-workers.
Lernen beginnen
uparty
Ludzie uparci są złymi współpracownikami.
talkative
Salespeople should be talkative.
Lernen beginnen
rozmowny
Sprzedawcy powinni być rozmowni.
unpredictable
Her unpredictable way of being is most annoying.
Lernen beginnen
nieprzewidywalny
Jej nieprzewidywalny sposób bycia jest wielce irytujący.
unreliable
Do not count on him, he’s unreliable.
Lernen beginnen
niesolidny, nieodpowiedzialny
Nie licz na niego, jest nieodpowiedzialny.
reckless
Don't drive after drinking! Don't be reckless!
Lernen beginnen
lekkomyślny
Nie prowadź po pijanemu! Nie bądź lekkomyślny!
unsympathetic
He was very unsympathetic when her father died.
Lernen beginnen
niewrażliwy (na szkodę innych)
Był bardzo niewrażliwy, kiedy umarł jej ojciec.
vain
Extremely beautiful people are often vain.
Lernen beginnen
próżny
Niezmiernie piękne osoby często są próżne.
big-headed
He thinks he knows it all – big-headed old man!
Lernen beginnen
zarozumiały
Uważa, że zjadł wszystkie rozumy – zarozumiały starzec!
noticeable
The side effects of drug abuse are noticeable at first glance.
Lernen beginnen
widoczne
Efekty uboczne nadużywania narkotyków są widoczne na pierwszy rzut oka.
pale
He turned pale when he heard the news.
Lernen beginnen
blady
Zrobił się blady, kiedy usłyszał wieści.
plain
The man in the picture is not handsome, he is rather plain.
Lernen beginnen
pospolity
Mężczyzna na obrazku nie jest przystojny, raczej pospolity.
tanned
It seems they’ve been on vacation because they’re both tanned.
Lernen beginnen
opalony
Zdaje się, że byli na wakacjach, oboje są bowiem opaleni.
baby-faced
The baby-faced man doesn`t look serious.
Lernen beginnen
o dziecięcej twarzy
Ten mężczyzna o dziecięcej twarzy nie wygląda na poważnego.
fresh-faced
The fresh-faced woman seems really cheerful.
Lernen beginnen
wyglądający młodo
Ta młodo wyglądająca kobieta zdaje się pogodną osobą.
pasty-faced
The pasty-faced man looks as if he wants to shout at the woman.
Lernen beginnen
ziemisty
Ten mężczyzna o ziemistej twarzy wygląda, jakby chciał nakrzyczeć na tę kobietę.
round-faced
Round-faced people seem kind and warm.
Lernen beginnen
o okrągłej twarzy
Osoby o okrągłej twarzy zdają się miłe i serdeczne.
stone-faced
His stone-faced colleague looks a bit scary.
Lernen beginnen
o twarzy niezdradzającej emocji
Jego współpracownik o twarzy niezdradzającej emocji wygląda dość przerażająco.
thin-faced
The thin-faced woman seems a bit hard-headed.
Lernen beginnen
o smukłej twarzy
Ta kobieta o smukłej twarzy zdaje się nieco zarozumiała.
average built
The average built man looks as if he wants to explain something.
Lernen beginnen
średniej budowy
Ten mężczyzna średniej budowy wygląda, jakby chciał coś wytłumaczyć.
obese
Obese people are often a lot of fun.
Lernen beginnen
otyły
Osoby otyłe są często bardzo zabawne.
overweight
The overweight couple seems to be in love.
Lernen beginnen
mający nadwagę
Ta para osób z nadwagą zdaje się być w sobie zakochana.
plump
This store sells clothes for plump people.
Lernen beginnen
pulchny
Ten sklep sprzedaje ubrania dla pulchnych osób.
skinny
Nowadays, models tend to be skinny.
Lernen beginnen
bardzo chudy
W dzisiejszych czasach modelki są bardzo chude.
slender
Her slender figure draws everyone’s attention.
Lernen beginnen
smukły
Jej smukła figura przyciąga uwagę wszystkich.
slim
I make an effort to stay slim.
Lernen beginnen
szczupły
Zadaję sobie trud, żeby pozostać szczupłym.
stocky
She thinks that stocky men are not particularly attractive.
Lernen beginnen
przysadzisty
Ona uważa, że przysadziści mężczyźni nie są szczególnie atrakcyjni.
athletic
My sister exercises a lot. That's why she is so athletic.
Lernen beginnen
wysportowany
Moja siostra dużo ćwiczy. To dlatego jest taka wysportowana.
radiant
I adore her radiant smile!
Lernen beginnen
promienny
Uwielbiam jej promienny uśmiech!
well-built
The man on the right is well-built and attractive.
Lernen beginnen
dobrze zbudowany
Mężczyzna po prawej stronie jest dobrze zbudowany i atrakcyjny.
scruffy
These students look poor and scruffy.
Lernen beginnen
niechlujny, zaniedbany
Ci studenci wyglądają na biednych i zaniedbanych.
humpbacked
My grandfather is a humpbacked but cheerful man.
Lernen beginnen
garbaty
Mój dziadek to garbaty, lecz radosny człowiek.
well-dressed
Well-dressed people are more likely to make a good first impression.
Lernen beginnen
dobrze ubrany
Dobrze ubrani ludzie częściej robią dobre pierwsze wrażenie.
braid (US), plait (UK)
The girl with the braid seems unhappy.
Lernen beginnen
warkocz
Dziewczyna z warkoczem wygląda na nieszczęśliwą.
bun
The lady with the big bun is plump and cheerful.
Lernen beginnen
kok
Ta pani z dużym kokiem jest pulchna i pogodna.
ponytail
The girl with the ponytail looks mean.
Lernen beginnen
koński ogon (uczesanie)
Dziewczyna z końskim ogonem wygląda na złośliwą.
birthmark
Hugh has a birthmark on his forehead.
Lernen beginnen
znamię
Hugh ma na czole znamię.
braces
He has been wearing braces for the last three years.
Lernen beginnen
aparat ortodontyczny
Nosił aparat ortodontyczny przez ostatnie trzy lata.
freckle
Redheads usually have freckles.
Lernen beginnen
pieg
Rudzielcy zazwyczaj mają piegi.
mole
She has a cute mole on her right cheek.
Lernen beginnen
pieprzyk
Ma uroczy pieprzyk na prawym policzku.
scar
He has a scar on his left elbow.
Lernen beginnen
blizna
Ma bliznę na lewym łokciu.
wrinkle
Although she is fifty, she does not have any wrinkles.
Lernen beginnen
zmarszczka
Chociaż ma pięćdziesiąt lat, nie ma zmarszczek.
petite
The woman wearing the red hat is petite.
Lernen beginnen
drobny
Kobieta w czerwonym kapeluszu jest drobna.
to be ordinary-looking
He’s rather ordinary-looking, there is nothing particular about him.
Lernen beginnen
wyglądać zwyczajnie
Wygląda raczej zwyczajnie, nie ma cech charakterystycznych.
good-looking
Good-looking people make good first impressions.
Lernen beginnen
atrakcyjny
Atrakcyjni ludzie robią dobre pierwsze wrażenie.
at one’s disposal
We have limited resources at our disposal.
Lernen beginnen
do dyspozycji
Mamy ograniczone środki do dyspozycji.
at one’s request
I’ve prepared this article at my editor’s request.
Lernen beginnen
na czyjeś życzenie
Przygotowałam ten artykuł na życzenie mojego wydawcy.
at the expense of
You shouldn’t obey your instincts at the expense of your dignity.
Lernen beginnen
kosztem czegoś
Nie powinieneś podążać za instynktem kosztem swojej godności.
to take for granted
Young Poles take free higher education for granted.
Lernen beginnen
uważać za pewnik, rzecz oczywistą
Młodzi Polacy uważają darmowe studia za rzecz oczywistą.
to take advantage of sth
We need to take advantage of all the resources at our disposal.
Lernen beginnen
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś
Powinniśmy wykorzystać wszystkie dostępne nam zasoby.
quid
Could you lend me five quid?
Lernen beginnen
funt
Możesz mi pożyczyć pięć funtów?
buck
The CD costs something like seven bucks.
Lernen beginnen
dolar
Płyta CD kosztuje jakieś siedem dolców.
shares
I have shares in various companies.
Lernen beginnen
udziały, akcje
Mam akcje wielu firm.
assets
The company’s assets have reduced this year.
Lernen beginnen
aktywa, środki finansowe
Aktywa firmy zmniejszyły się w tym roku.
overdraft
I have an overdraft on my Spanish account.
Lernen beginnen
przekroczenie stanu konta
Przekroczyłem stan mojego hiszpańskiego konta.
to deposit
My company deposits money into my account every month.
Lernen beginnen
wpłacać, deponować w banku
Moja firma wpłaca pieniądze na moje konto co miesiąc.
to withdraw
I withdrew all the money from my account.
Lernen beginnen
podejmować pieniądze
Podjęłam wszystkie pieniądze z mojego konta.
interest rate
Interest rates have increased recently.
Lernen beginnen
stopa procentowa
Stopy procentowe ostatnio wzrosły.
teller
The teller handed the money to me.
Lernen beginnen
kasjer
Kasjer wręczył mi pieniądze.
vault
Precious stones deposited in a bank are kept in the vault.
Lernen beginnen
skarbiec bankowy
Drogocenne kamienie zdeponowane w banku są przechowywane w skarbcu.
exchange rate
Exchange rates are flexible and independent of state institutions.
Lernen beginnen
kurs wymiany
Kursy wymiany są elastyczne i nie zależą od instytucji państwowych.
to pawn
I had to pawn my mother’s jewellery.
Lernen beginnen
zastawiać
Musiałem zastawić biżuterię matki.
pawnshop
I took all the precious stones I have to the pawnshop.
Lernen beginnen
lombard
Zaniosłem do lombardu wszystkie drogocenne kamienie, jakie miałem.
comfortably off
Most Swiss families are comfortably off.
Lernen beginnen
zamożny
Większość szwajcarskich rodzin jest zamożna.
middle-class
My granddad was an educated middle-class man.
Lernen beginnen
z klasy średniej
Mój dziadek był wykształconym mężczyzną z klasy średniej.
badly-off
The man in the background seems to be badly-off.
Lernen beginnen
ubogi
Mężczyzna w tle wydaje się ubogi.
wealth
A country’s wealth is generated through tax income.
Lernen beginnen
bogactwo
Bogactwo danego kraju jest generowane za pośrednictwem wpływów z podatków.
poverty
Numerous families live on the verge of poverty.
Lernen beginnen
bieda
Wiele rodzin żyje na skraju biedy.
account is in the red
Your account is yet again in the red.
Lernen beginnen
mieć debet na koncie
Znowu masz debet na koncie.
to be in the money
Since he's in the money, he's extremely generous to his friends.
Lernen beginnen
spać na pieniądzach
Jako że śpi na pieniądzach, jest bardzo szczodry wobec przyjaciół.
account is in the black
His account is always in the black.
Lernen beginnen
nie mieć debetu na koncie
Nigdy nie ma debetu na koncie.
to settle an account
The account will be settled as soon as possible.
Lernen beginnen
uregulować rachunek
Rachunek zostanie uregulowany tak szybko, jak to tylko możliwe.
to be tight with money
The company is always tight with money when it comes to bonuses.
Lernen beginnen
być skąpym
Ta firma jest zawsze skąpa, jeśli chodzi o premie.
to be penniless
I can’t lend you any money because I’m totally penniless.
Lernen beginnen
być bez grosza
Nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, bo jestem kompletnie bez grosza.
to cash a check
Can I cash this check in any bank?
Lernen beginnen
realizować czek
Czy mogę zrealizować ten czek w każdym banku?
to go bankrupt
His company went bankrupt.
Lernen beginnen
zbankrutować
Jego firma zbankrutowała.
bankruptcy
Some banks had to declare bankruptcy due to the crisis.
Lernen beginnen
upadłość, bankructwo
Z powodu kryzysu niektóre banki musiały ogłosić upadłość.
to inherit
He didn’t earn the money, he simply inherited a fortune.
Lernen beginnen
odziedziczyć
Nie zarobił tych pieniędzy, po prostu odziedziczył fortunę.
heir, heiress
He is heir to a large fortune.
Lernen beginnen
spadkobierca, spadkobierczyni
Jest spadkobiercą pokaźnej fortuny.
to be destitute
Many people in Ethiopia are simply destitute.
Lernen beginnen
żyjący w nędzy
Wieje osób w Etiopii po prostu żyje w nędzy.
to make a fortune
They made a fortune selling furniture.
Lernen beginnen
zbić fortunę
Zbili fortunę na sprzedaży mebli.
to run into debt
He ran into debt to set up his own business.
Lernen beginnen
zadłużać się
Zadłużył się, żeby założyć własną działalność gospodarczą.
to be (heavily) in debt
The bank is heavily in debt.
Lernen beginnen
być (mocno) zadłużonym
Ten bank jest mocno zadłużony.
to be up to one's ears in debt
I cannot afford a new car, I’m up to my ears in debt.
Lernen beginnen
być po uszy w długach
Nie stać mnie na nowy samochód, jestem po uszy w długach.
to be on the dole
He doesn’t work, he’s on the dole.
Lernen beginnen
być na zasiłku
On nie pracuje, jest na zasiłku.
to buy sth in bulk
The shop places orders and buys products in bulk.
Lernen beginnen
kupić coś hurtowo
Sklep składa zamówienia i kupuje produkty hurtowo.
to haggle over sth
She never haggles over the prices of fruit.
Lernen beginnen
targować się o coś
Nigdy nie targuje się o ceny owoców.
to cut (down) the price
If you cut the price, I will consider the purchase of this car.
Lernen beginnen
dać upust, obniżyć cenę
Jeśli obniży pan cenę, zastanowię się nad kupnem tego samochodu.
to squander
Stop squandering and learn how to save money!
Lernen beginnen
trwonić
Przestań trwonić pieniądze i naucz się oszczędzać!
dirt poor
They live on the verge of survival, they're dirt poor.
Lernen beginnen
biedny jak mysz kościelna
Żyją na granicy przeżycia, są biedni jak myszy kościelne.
to pay off in instalments
I bought a new TV set, but I’m paying it off in instalments.
Lernen beginnen
spłacać w ratach
Kupiłem nowy telewizor, ale spłacam go w ratach.
economic
Our country is experiencing some economic difficulties at the moment.
Lernen beginnen
ekonomiczny (dotyczący ekonomii)
Nasz kraj doświadcza obecnie trudności ekonomicznych.
money spinner
IT services are a real money spinner.
Lernen beginnen
kopalnia złota
Usługi informatyczne są prawdziwą kopalnią złota.
bank transfer
I would like to make a bank transfer to India.
Lernen beginnen
przelew bankowy
Chciałbym zrobić przelew bankowy do Indii.
to go to the chemist's
I need to go to the chemist's to buy some painkillers.
Lernen beginnen
iść do apteki
Muszę iść do apteki, aby kupić tabletki przeciwbólowe.
to strengthen the immune system
Vitamin C is said to strengthen the immune system.
Lernen beginnen
wzmacniać system odpornościowy
Witamina C podobno wzmacnia system odpornościowy.
to itch
My back is itching. Could you scratch it, please?
Lernen beginnen
swędzieć
Swędzą mnie plecy. Możesz mnie podrapać?
to tremble
She must be very cold. Look how she's trembling!
Lernen beginnen
drżeć, trząść się
Musi być jej bardzo zimno. Spójrz, jak się trzęsie!
nervous breakdown
After the dismissal and divorce from his wife, he experienced a nervous breakdown.
Lernen beginnen
załamanie nerwowe
Po zwolnieniu z pracy i rozwodzie z żoną przeżył załamanie nerwowe.
insect bite
Bites of some insects can itch a lot.
Lernen beginnen
ukąszenie przez owada
Ukąszenia niektórych owadów potrafią bardzo swędzieć.
black and blue
He must have got into a fight, because he's all black and blue.
Lernen beginnen
posiniaczony
Pewnie wdał się w bójkę, bo jest cały posiniaczony.
to have a hangover
If we hadn't drunk that much, we wouldn't have a hangover now.
Lernen beginnen
mieć kaca
Gdybyśmy tyle nie wypili, nie mielibyśmy teraz kaca.
food poisoning
A possible reason of diarrhoea is food poisoning.
Lernen beginnen
zatrucie pokarmowe
Możliwą przyczyną biegunki jest zatrucie pokarmowe.
general practitioner (GP)
Visit a general practitioner before you go and see a specialist!
Lernen beginnen
lekarz ogólny
Odwiedź lekarza ogólnego, zanim pójdziesz do specjalisty!
veterinary surgeon
Veterinary surgeons treat animals.
Lernen beginnen
weterynarz
Weterynarze leczą zwierzęta.
first aid kit
You should have a first aid kit in your car.
Lernen beginnen
apteczka pierwszej pomocy
Powinieneś mieć w samochodzie apteczkę pierwszej pomocy.
health centre
Which health centre provides the best healthcare services in this area?
Lernen beginnen
przychodnia
Która przychodnia świadczy najlepsze usługi zdrowotne w tym rejonie?
emergency room
Jill broke her leg so I took her to the emergency room.
Lernen beginnen
ostry dyżur
Jill złamała nogę, więc zawiozłem ją na ostry dyżur.
to provide healthcare
Healthcare in England is mostly provided by the National Health Service (NHS).
Lernen beginnen
świadczyć opiekę zdrowotną
Opieka zdrowotna w Anglii jest świadczona głównie przez brytyjski Narodowy Fundusz Zdrowia (NHS).
to be insured
I didn't have to pay for the operation because I am insured.
Lernen beginnen
być ubezpieczonym
Nie musiałem płacić za operację, ponieważ jestem ubezpieczony.
to be disabled
Monica is disabled as a result of a car accident.
Lernen beginnen
być niepełnosprawnym
Monica jest niepełnosprawna wskutek wypadku samochodowego.
to be visually impaired
He has been visually impaired since birth.
Lernen beginnen
być niewidomym
On jest niewidomy od urodzenia.
to treat sb
I was treated by the best doctors, but they weren't able to help me.
Lernen beginnen
leczyć kogoś
Byłem leczony przez najlepszych lekarzy, ale nie byli w stanie mi pomóc.
to save sb's life
You saved my life! I could have been run over by that car!
Lernen beginnen
ratować komuś życie
Uratowałeś mi życie! Mogłem zostać potrącony przez ten samochód!
to lose consciousness
After being hit on the head, he lost consciousness.
Lernen beginnen
tracić przytomność
Po tym, jak został uderzony w głowę, stracił przytomność.
to regain consciousness
Thank God, he quickly regained consciousness!
Lernen beginnen
odzyskiwać przytomność
Bogu dzięki, szybko odzyskał przytomność!
to give sb an injection
Diabetics must give themselves injections.
Lernen beginnen
robić komuś zastrzyk
Cukrzycy muszą robić sobie zastrzyki.
to apply the ointment
Don't apply the ointment on an open wound!
Lernen beginnen
smarować maścią
Nie smaruj maścią otwartej rany!
to be operated on for
My sister was operated on for appendicitis.
Lernen beginnen
być operowanym z powodu
Moja siostra była operowana z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego.
to wreck one's health
As he's been an alcoholic for many years, he's wrecked his health.
Lernen beginnen
nadszarpnąć sobie zdrowie
Ponieważ od wielu lat jest alkoholikiem, nadszarpnął sobie zdrowie.
to fight off a disease
My grandmother has been suffering from cancer, but finally she managed to fight off the disease.
Lernen beginnen
pokonać chorobę
Moja babcia cierpiała na raka, ale w końcu udało jej się pokonać chorobę.
to put on weight
If you keep eating so much junk food, you'll eventually put on weight.
Lernen beginnen
tyć
Jeśli w dalszym ciągu będziesz jeść tyle niezdrowego jedzenia, to w końcu przytyjesz.
to lose weight
Since I stopped eating sweets, I've been losing weight.
Lernen beginnen
chudnąć
Odkąd przestałem jeść słodycze, chudnę.
to suffer from sth
If you constantly suffer from severe headache, they might be migraines.
Lernen beginnen
cierpieć na coś
Jeśli stale cierpisz na silny ból głowy, być może masz migrenę.
to die from sth
I knew someone who died from anorexia.
Lernen beginnen
umierać na coś
Znałem kogoś, kto zmarł na anoreksję.
to twist one's...
Ted was running to catch the bus and twisted his ankle.
Lernen beginnen
skręcić/zwichnąć sobie...
Ted biegł, żeby zdążyć na autobus i skręcił sobie kostkę.
to take an overdose
Janis took an overdose of sedatives.
Lernen beginnen
przedawkować
Janis przedawkowała środki nasenne.
can you show me...?
Can you show me where it is on the map?
Lernen beginnen
czy możesz mi pokazać...?
Czy możesz mi pokazać, gdzie to jest na mapie?
tourist attractions
Are there any tourist attractions here?
Lernen beginnen
atrakcje turystyczne
Czy są tu jakieś atrakcje turystyczne?
day pass
It pays to buy a day pass.
Lernen beginnen
bilet całodzienny
Opłaca się kupić bilet całodzienny.
full-price ticket
A full-price ticket costs 50% more than a reduced ticket.
Lernen beginnen
bilet normalny
Bilet normalny kosztuje 50% więcej niż bilet ulgowy.
bearer ticket
Where can I code the bearer ticket?
Lernen beginnen
bilet na okaziciela
Gdzie mogę zakodować bilet na okaziciela?
to cancel a flight
The flight was cancelled due to danger of fire.
Lernen beginnen
odwoływać lot
Lot został odwołany z powodu zagrożenia pożarowego.
to rebook a flight
You can rebook your flight up to one hour before departure.
Lernen beginnen
przebukować lot
Można przebukować lot najpóźniej godzinę przed wylotem.
is this seat taken?
Can I sit here or is this seat taken?
Lernen beginnen
czy to miejsce jest zajęte?
Czy mogę tu usiąść, czy to miejsce jest zajęte?
(personal) accident insurance
The accident insurance is included in the overall price.
Lernen beginnen
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Cena całkowita zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
travel insurance
It is necessary to have valid travel insurance.
Lernen beginnen
ubezpieczenie podróżne
Należy mieć ważne ubezpieczenie podróżne.
luggage insurance
If you're taking something valuable, you'd better buy luggage insurance.
Lernen beginnen
ubezpieczenie bagażu
Jeśli zabierasz coś cennego, lepiej wykup ubezpieczenie bagażu.
to take out insurance
Have you taken out life insurance?
Lernen beginnen
wykupywać ubezpieczenie
Czy wykupiłeś ubezpieczenie na życie?
to insure sth against sth
I had my luggage insured against theft.
Lernen beginnen
ubezpieczać coś od czegoś
Ubezpieczyłem swój bagaż od kradzieży.
to be insured for...
Apparently her hair is insured for ten thousand dollars.
Lernen beginnen
być ubezpieczonym na...
Podobno jej włosy są ubezpieczone na dziesięć tysięcy dolarów.
covered by insurance
All these devices are covered by insurance.
Lernen beginnen
objęty ubezpieczeniem
Wszystkie te urządzenia są objęte ubezpieczeniem.
stroke of fate
It's not his fault. It was a stroke of fate.
Lernen beginnen
wypadek losowy
To nie jego wina. To był wypadek losowy.
in case of emergency
In case of emergency, call the rescuer.
Lernen beginnen
w nagłym wypadku
W nagłym wypadku należy zadzwonić po ratownika.
just in case
Every passenger should read the safety instructions just in case.
Lernen beginnen
na wszelki wypadek
Na wszelki wypadek każdy pasażer powinien przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.
to have a car accident
They had a terrible car accident and died on the spot.
Lernen beginnen
mieć wypadek samochodowy
Mieli tragiczny wypadek samochodowy i zginęli na miejscu.
feeling of security
Fastening our seat belts increases our feeling of security.
Lernen beginnen
poczucie bezpieczeństwa
Zapinanie pasów zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa.
to lull sb into a false sense of security
Setting the car alarm might lull you into a false sense of security.
Lernen beginnen
usypiać czyjąś czujność
Włączenie alarmu samochodowego może uśpić twoją czujność.
to follow the safety regulations
In case of danger, please follow the safety regulations.
Lernen beginnen
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
W przypadku zagrożenia proszę przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
to have motion/travel sickness
I'm not fond of travelling because I have motion sickness
Lernen beginnen
cierpieć na chorobę lokomocyjną
Nie przepadam za podróżowaniem, bo cierpię na chorobę lokomocyjną.
to travel the length and breadth of sth
We've travelled the length and breadth of Europe.
Lernen beginnen
zjechać coś wzdłuż i wszerz
Zjechaliśmy Europę wzdłuż i wszerz.
to thumb a lift
We thumbed a lift to Madrid and caught a plane from there.
Lernen beginnen
łapać stopa
Złapaliśmy stopa do Madrytu i stamtąd polecieliśmy samolotem.
to stay overnight
Can I stay overnight at your place?
Lernen beginnen
zostawać na noc, przenocować
Czy mogę u ciebie przenocować?
to sleep under the stars
It was a warm night so we decided to sleep under the stars.
Lernen beginnen
spać pod gołym niebem
Była ciepła noc, więc postanowiliśmy spać pod gołym niebem.
to set up a tent
This tutorial shows how to set up a tent.
Lernen beginnen
rozbijać namiot
Ten filmik instruktażowy pokazuje, jak rozbić namiot.
to go on honeymoon
The newlyweds went on honeymoon to Hawaii.
Lernen beginnen
jechać w podróż poślubną
Nowożeńcy pojechali w podróż poślubną na Hawaje.
popular holiday destination
The Caribbean has always been a popular holiday destination.
Lernen beginnen
popularne miejsce wypoczynkowe
Karaiby zawsze były popularnym miejscem wypoczynkowym.
wake-up call
I'd like to request a wake-up call for tomorrow morning.
Lernen beginnen
budzenie
Chciałbym zamówić budzenie na jutro rano.
to tip sb
How much should I tip the bellboy?
Lernen beginnen
dawać komuś napiwek
Jak wysoki napiwek powinienem dać boyowi hotelowemu?
to leave one's luggage unattended
Remember not to leave your luggage unattended.
Lernen beginnen
pozostawiać swój bagaż bez opieki
Proszę pamiętać o tym, aby nie zostawiać bagażu bez opieki.
does ... contain ...?
Does your hand luggage contain any sharp objects or liquids?
Lernen beginnen
czy ... zawiera...?
Czy pański bagaż podręczny zawiera jakieś ostre przedmioty lub płyny?
please empty your pockets
Please empty your pockets when you proceed through the security check.
Lernen beginnen
proszę opróżnić kieszenie
Proszę opróżnić kieszenie, kiedy będzie pan przechodzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
mind the gap
Can't you see the "mind the gap" sign?
Lernen beginnen
uwaga na odstęp
Czy nie widzisz znaku "uwaga na odstęp"?
Your Honour!
Your honour, I object!
Lernen beginnen
Wysoki Sądzie!
Wysoki Sądzie, zgłaszam sprzeciw!
objection!
Objection, Your Honour!
Lernen beginnen
sprzeciw!
Sprzeciw, Wysoki Sądzie!
objection dismissed!
Objection dismissed! This is not relevant to the case.
Lernen beginnen
sprzeciw oddalony!
Sprzeciw oddalony! To nie ma związku ze sprawą.
to take sb to court
The owner of the travel agency was taken to court by an unsatisfied client.
Lernen beginnen
stawiać kogoś przed sądem
Właściciel biura podróży został postawiony przed sądem przez niezadowolonego klienta.
to go to court
If we aren't able to settle the dispute amicably, I will go to court.
Lernen beginnen
oddawać sprawę do sądu
Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć sporu polubownie, oddam sprawę do sądu.
to press charges against sb
Citizens who have suffered injuries in road accidents pressed charges against road authorities.
Lernen beginnen
wnosić zarzuty przeciwko komuś
Obywatele, którzy odnieśli obrażenia w wyniku wypadków drogowych, wnieśli zarzuty przeciwko zarządowi dróg.
to be on trial for sth
He is on trial for attempting to kill his wife.
Lernen beginnen
być oskarżonym o coś
Został oskarżony o usiłowanie zabójstwa żony.
to testify under oath
Please bear in mind that you are testifying under oath.
Lernen beginnen
zeznawać pod przysięgą
Proszę pamiętać o tym, że zeznaje pan pod przysięgą.
to take an oath
In British courts neither defendants nor witnesses take an oath on the Bible.
Lernen beginnen
składać przysięgę
W brytyjskich sądach ani oskarżeni, ani świadkowie nie składają przysięgi na Biblię.
to tell the truth
I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
Lernen beginnen
mówić prawdę
Przysięgam mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę.
to commit a crime
What makes people commit a crime?
Lernen beginnen
popełniać przestępstwo
Co skłania ludzi do popełnienia przestępstwa?
to deliver a verdict
The judge delivered the verdict.
Lernen beginnen
ogłaszać werdykt
Sędzia ogłosił wyrok.
to go to prison
Can you go to prison for not paying taxes?
Lernen beginnen
trafiać do więzienia
Czy można trafić do więzienia za niepłacenie podatków?
to serve (out) one's sentence
He served (out) his full sentence of twenty years.
Lernen beginnen
odsiadywać wyrok
Odsiedział cały wyrok dwudziestu lat.
to sentence to death
I think it's inhumane to sentence to death.
Lernen beginnen
skazywać na karę śmierci
Uważam, że skazywanie na karę śmierci jest nieludzkie.
punishable by death
Certain crimes should be punishable by death.
Lernen beginnen
podlegający karze śmierci
Pewne przestępstwa powinny podlegać karze śmierci.
to win the case
We will fight until we win the case.
Lernen beginnen
wygrać sprawę
Będziemy walczyć, aż wygramy sprawę.
to grant custody to sb
Do you think custody (of children) should be granted to same-sex couples?
Lernen beginnen
przyznawać komuś opiekę nad dzieckiem
Czy uważasz, że homoseksualnym parom powinno się przyznawać opiekę nad dzieckiem?
to pay maintenance
After the divorce, Frank's father had to pay maintenance.
Lernen beginnen
płacić alimenty
Po rozwodzie ojciec Franka musiał płacić alimenty.
to claim damages
You have the right to claim damages from the airline.
Lernen beginnen
żądać odszkodowania
Masz prawo żądać odszkodowania od linii lotniczych.
to waive any claim against sb
I hereby waive any claims against the company.
Lernen beginnen
odstępować od wszelkich roszczeń wobec kogoś
Niniejszym odstępuję od wszelkich roszczeń wobec firmy.
to lay claim to sth
I lay claim to nothing.
Lernen beginnen
rościć sobie prawo do czegoś
Nie roszczę sobie prawa do niczego.
to claim dues
The creditor cannot claim dues at any time.
Lernen beginnen
żądać należności
Kredytodawca nie może żądać należności w każdej chwili.
to be due
One million pounds is due to him.
Lernen beginnen
być należnym, należeć się
Należy mu się milion funtów.
to lodge a complaint against sb/about sth
Many guests have lodged a claim against the hotel staff.
Lernen beginnen
złożyć zażalenie na kogoś/coś
Wielu klientów złożyło zażalenie na personel hotelu.
to be faulty
I returned the device because it was faulty.
Lernen beginnen
być wadliwym
Zwróciłem to urządzenie, bo było wadliwe.
to assert one's rights
You can assert your rights in the Appellate Court.
Lernen beginnen
dochodzić swoich praw
Możesz dochodzić swoich praw w sądzie apelacyjnym.
to reach a compromise
We have to reach a compromise before the trial.
Lernen beginnen
zawrzeć ugodę
Musimy zawrzeć ugodę przed rozprawą.
by mutual consent
The agreement can only be dissolved by mutual consent.
Lernen beginnen
za obopólną zgodą
Umowa może zostać rozwiązana tylko za obopólną zgodą.
to bribe sb with sth
The guard was bribed with a huge amount of money.
Lernen beginnen
przekupywać kogoś czymś
Strażnik został przekupiony olbrzymią sumą pieniędzy.
monkey business
I'm afraid that Paula is involved in some monkey business.
Lernen beginnen
szemrane interesy
Obawiam się, że Paula jest zamieszana w jakieś szemrane interesy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.