Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim 2

 0    40 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prosimy o dosłanie każdej wspomagającej dokumentacji o którą prosimy w formularzu
Lernen beginnen
please send any supporting documentation we ask for on the claim form
otrzymać
doślij nam kopie wszystkich dokumentów które otrzymałeś od drugiego kierowcy.
Lernen beginnen
to obtain, to get, to receive, to gain
send us copies of any documents that you have obtained from the other driver
pozostawić dodatkowe informacje na oddzielnej kartce
Lernen beginnen
to give any additional information on a separate sheet
zrobić wypłatę odszkodowania
Jeżeli nie podpiszesz deklaracji, nie będziemy w stanie zrobić wypłaty odszkodowania.
Lernen beginnen
to make the compensation payment
If you don't sign the declaration, we won't be able to make a compensation payment to you.
złożenie oświadczenia
Lernen beginnen
to make a legal statement
przetwarzanie osobowych i poufnych danych
Lernen beginnen
to process personal and sensitive personal information
szczegółowo opisane w punkcie x
Lernen beginnen
specifically described in sections x
podać nam fałszywe informacje
Lernen beginnen
to provide us false information
to będzie podlegać odpowiedzialności karnej
Lernen beginnen
it will be liable to prosecution
szkoda nie będzie wypłacona
Lernen beginnen
the damage will not be paid
zażądać zwrotu kosztów rozpatrywania roszczenia
Lernen beginnen
to may seek to recover the costs of processing your claim from you
potwierdzić, że otrzymaliśmy twoje roszczenie
Lernen beginnen
to confirm we have received your claim
numer który musisz używać dla całej korespondencji
Lernen beginnen
a reference that you must use for all correspondence
Jeżeli złożysz roszczenie on-line
Lernen beginnen
If you have submitted your claim online
powołując się na numer szkody
Lernen beginnen
quoting the reference
powoływać się
Lernen beginnen
to quote
Nasze dochodzenie może obejmować
Lernen beginnen
Our investigations are likely to include
ustalenie faktów
Lernen beginnen
establishing the facts
potwierdzenie tożsamości osób zaangażowanych
Lernen beginnen
confirming the identity of those involved
uzyskanie niezależnych raportów od
Lernen beginnen
obtaining independent reports from motor engineers or witnesses
uzyskanie notatki z policji
Lernen beginnen
obtaining a police report
skontaktowanie się z innymi organami takimi jak DVLA, twoim ubezpieczycielem albo zagraniczne biura
Lernen beginnen
contacting other bodies such as the Driver & Vehicle Licensing Agency, your insurer or a foreign bureau
ustalać | potwierdzać | uzyskać
Lernen beginnen
to establish | confirm | obtain
szkic miejsca wypadku
Lernen beginnen
a sketch of the accident scene
możemy potrzebować uzyskać
Lernen beginnen
we may need to obtain
kopie dokumentów medycznych z
Lernen beginnen
copies of your medical records from your GP
lekarz pierwszego kontaktu
Lernen beginnen
lekarz pierwszego kontaktu Englisch
GP | general practitioner
kopie dokumentów medycznych z każdego szpitala do którego uczęszczałeś po wypadku
Lernen beginnen
copies of your medical records from any hospital you attended after the accident
niezależny raport medyczny
Lernen beginnen
an independent medical report
zobowiązać
Lernen beginnen
to bind, bound, bound
narzucać wymuszać
Lernen beginnen
to impose
Odszkodowanie jest tylko wypłacane kiedy część winy może być ustalona po stronie kierowcy, którego uważasz za odpowiedzialnego.
Lernen beginnen
Compensation is only payable where some fault can be established on the part of the driver that you consider responsible.
Jeżeli materiał dowodowy potwierdza, że byłeś częściowo albo całkowicie odpowiedzialny
Lernen beginnen
If evidence confirms you were partly or wholly responsible
wypłata odszkodowania będzie zredukowana lub nie wypłacona w całości.
Lernen beginnen
the compensation payment will be reduced or not paid at all.
ustalenie odpowiedzialności
Lernen beginnen
Establishing responsibility
my dołożymy wszelkich starań
Lernen beginnen
we will make every effort
zadecydować czy będzie wypłata odszkodowania w ciągu trzech miesięcy
Lernen beginnen
to decide on whether to make a compensation payment within three months
Dla spraw zgłoszonych w Procesie dla Niskich Wartości Obrażeń Szkód osobowych w wypadkach drogowych będziemy dążyć do podjęcia decyzji w ciągu 6 tygodni.
Lernen beginnen
For cases submitted in the Process for Low Value Personal Injury Claims in Road Traffic Accidents, we will aim to make a decision within 6 weeks.
obrażenia ciała
Lernen beginnen
Personal Injury
dążyć do wydania decyzji w ciągu 6 tygodni
Lernen beginnen
to aim to make a decision within 6 weeks.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.