Guide to making a Motor Insurers’ Bureau claim

 0    41 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szacować wysokość szkody
Lernen beginnen
to evaluate the amount of loss
rekomendować kwotę wypłaty
Lernen beginnen
to recommend the amount of the payment
sprzedawać i obsługiwać polisy ubezpieczeniowe
Lernen beginnen
to solicit and service insurance policies
niedbalstwo
Lernen beginnen
negligence, at-fault
roszczenie
Roszczenie do towarzystwa ubezpieczeń o wypłatę za stratę.
Lernen beginnen
claim
A request to an insurance company for payment of a loss.
◇ pokrycie, ubezpieczenie
Kwota ryzyka pokryta przez ubezpieczyciela
Lernen beginnen
◇ coverage
The amount of risk covered by an insurer.
franszyza redukcyjna
Część każdej szkody za zapłatę której jesteś odpowiedzialny.
Lernen beginnen
deductible
The portion of each covered claim you are responsible for paying.
wyłączenie
Postanowienie w umowie ubezpieczeniowej, które usuwa pokrycie dla pewnych strat lub mienia.
Lernen beginnen
exclusion
A provision in an insurance contract that removes coverage for certain losses or property.
mieć pełne ubezpieczenie samochodu
Lernen beginnen
to have comprehensive insurance for vehicle
wniesienie roszczenia
Lernen beginnen
making a claim
wnieść roszczenie za naprawę do twojego własnego ubezpieczyciela
Lernen beginnen
to make a claim for repair with your own insurer
wykonany
naprawa będzie wykonana szybciej
Lernen beginnen
carried out
the repair will be carried out quicker
przeprowadzić coś, zrealizować coś
Lernen beginnen
to carry out something
zapytanie (śledztwo)
naprawa nie będzie opóźniona przez
Lernen beginnen
an enquiry
the repair will not be delayed by any enquiries
okoliczności wypadku
Lernen beginnen
the circumstances of the accident
wypełnić
Proszę wypełnić formularz zgłoszenia.
Lernen beginnen
to complete
Please complete the claim form
pokrycie ubezpieczeniowe dla szkód majątkowych
Lernen beginnen
Insurance cover for property damage
współpracować
naprawy lub wymiany będą rozpatrzone szybciej
Lernen beginnen
deal dealt dealt
the repairs or replacement will be dealt with quicker
powrót do zdrowia
pomóc z powrotem do zrowia przez zaoferowanie leczenia lub rehabilitacji
Lernen beginnen
recovery (sin)
to help with your recovery by offering treatment or rehabilitation
otrzymać
otrzymać formularz zgłoszenia szkody
Lernen beginnen
to receive
to receive the claim form
na każdym etapie twojej szkody
Lernen beginnen
at each stage of your injury
zasięgnąć, szukać niezależnej porady prawnej
Lernen beginnen
to seek independent legal advice
omówić to z prawnikiem
Lernen beginnen
to discuss these with your solicitor
szukać porady od Biura porad obywatelskich
Lernen beginnen
to seek advice from the Citizens Advice Bureau.
ciężarówka
Numery rejestracyjne na ciężarówkach
Lernen beginnen
truck, lorry
Registration numbers on lorries
podjąć wszelkie starania
Lernen beginnen
to make every effort
Jest szczególnie ważne, żeby
Lernen beginnen
It is particularly important that
numery rejestracyjne zarówno z przodu i z tyłu ciężarówki
Lernen beginnen
the registration numbers from both the front and back of the lorry
przyczepa
przyczepy są rejestrowane osobno
Lernen beginnen
a trailer
trailers are registered separately
zielona karta
Zielona karta to międzynarodowy dowód ubezpieczenia
Lernen beginnen
Green Card
A Green Card is an international proof of insurance.
inny kierowca dał ci tę informację
Lernen beginnen
other driver has given you this information
skłaniać, motywować
Lernen beginnen
to prompt somebody to something
pojazd zagraniczny
ubezpieczyciel zagranicznego pojazdu ma reprezentanta w tym kraju
Lernen beginnen
the foreign-registered vehicle
the insurer of the foreign-registered vehicle has a representative in this country
reprezentant
reprezentant ma prawo zajmowania się twoją szkodą
Lernen beginnen
a representative
representative has the right to deal with your claim
mający odpowiedzialność za coś przed kimś
reprezentant pozostaje odpowiedzialny przed nami
Lernen beginnen
answerable
The representative remains answerable to us
złożyć reklamację
jeżeli życzysz sobie złożyć reklamację
Lernen beginnen
make a complaint
if you wish to make a complaint
petent, wnioskodawca
Wymagamy kompletny formularz zgłoszenia szkody dla każdego wnioskodawcy.
Lernen beginnen
a claimant
We require one completed claim form for each claimant
Nie zwlekaj w wysłaniu twojego roszczenia.
Lernen beginnen
Do not delay in sending your claim.
w pełni i dokładnie jak tylko można
Lernen beginnen
as fully and as accurately as possible
unieważnić
zwłoka może spowodować utratę roszczeń
Lernen beginnen
to invalidate
a delay could invalidate your claim
poprosić
Poprosimy o to jako część naszego dochodzenia.
Lernen beginnen
to request
We will request this as part of our investigation.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.