Ulotka likwidacja szkód

 0    26 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mogę zabrać pojazd do wybranego przez siebie warsztatu?
Lernen beginnen
Can I take my car to the repair shop of my choice?
w określonym warsztacie naprawczym
Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe nie może wymagać od ciebie naprawy pojazdu w konkretnym warsztacie.
Lernen beginnen
at a specific repair shop
Your insurance company cannot to require you to have your vehicle repaired at a specific repair shop.
Możesz naprawić pojazd
Możesz naprawić pojazd w warsztacie przez siebie wybranym.
Lernen beginnen
You may have your vehicle repaired
You may have your vehicle repaired / at the shop of your choosing.
być zobligowanym zapłacić za naprawę
Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane zapłacić za naprawę opartą na najniższym kosztorysie, która zapewnia satysfakcjonującą naprawę twojego pojazdu.
Lernen beginnen
be obligated to pay for the repair
The insurance company is obligated to pay for repairs based on the lowest estimate / that provides for the satisfactory repair of your vehicle.
zapewnić satysfakcjonującą naprawę
Lernen beginnen
to provide for the satisfactory repair
Czy moje towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo dokonać oględzin w moim pojeździe?
Lernen beginnen
Does my insurance company have the right to inspect my vehicle?
mieć prawo dokonać oględziny
Tak, mają prawo dokonać oględzin twojego pojazdu, ale nie są do tego zobowiązani.
Lernen beginnen
to have a right to inspect your vehicle
Yes, they have a right to inspect your vehicle, but are not required to do so.
dokonać oględzin
Jeśli twoje towarzystwo zdecyduje się na dokonanie inspekcji, mogą zażyczyć sobie, żebyś podjechał rozsądny dystans, żeby skompletować/uzupełnić/wypełnić ich oględziny.
Lernen beginnen
to perform an inspection
If your company chooses to perform an inspection, they can require you to travel a reasonable distance to complete their inspection.
podjechać twoim pojazdem do jednego z naszych centrów serwisowych
Jednakże, nie mogą zażądać od ciebie podjechania twoim pojazdem do jednej z ich zmotoryzowanych centów serwisowych.
Lernen beginnen
to drive your vehicle to one of our own drive-in claim centers
However, they cannot require you to drive your vehicle to one of their own drive-in claim centers.
rzeczoznawca wybrany przez towarzystwo ubezpieczeniowe
Raczej, rzeczoznawca wybrany przez towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonanać inspekcji.
Lernen beginnen
an adjuster of the insurance company’s choosing
Rather, an adjuster of the insurance company’s choosing / may perform the inspection.
Jak długo będę musieć czekać na oględziny?
Lernen beginnen
How long will I have to wait for an inspection?
pojazd może być bezpiecznie prowadzony
Jeżeli twój pojazd nie może być bezpiecznie prowadzony...
Lernen beginnen
the vehicle can be safely driven
If your vehicle cannot be safely driven...
dokonać oględziny w ciągu 5 dni roboczych
... towarzystwo ubezpieczeń musi dokonać inspekcji pojazdu w 5 dni robocze po tym jak ty zgłosiłeś jemu swoje roszczenie.
Lernen beginnen
to inspect the vehicle within five business days
the insurance company must inspect the vehicle within five business days after you notify them of the claim.
zgłosić im twoją szkodę
Jeżeli twój pojazd może być bezpiecznie prowadzony, towarzystwo musi ukończyć inspekcję w 15 dni po tym jak ty zgłosiłeś jemu swoje roszczenie.
Lernen beginnen
to notify them of your claim
If your vehicle can be safely driven, the company must complete the inspection within 15 days after you notify them of your claim.
Czy jestem odpowiedzialny za uzyskanie więcej niż jednego kosztorysu?
Lernen beginnen
Am I responsible for obtaining more than one estimate?
zarządać więcej niż jeden kosztorys
Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać więcej niż jeden kosztorys...
Lernen beginnen
to require more than one estimate
Your insurance company may require more than one estimate before settling your claim.
uregulować, rozstrzygnąć, załatwić
przed rozstrzygnięciem twojego roszczenia
Lernen beginnen
to settle
before settling your claim
określić rozmiar szkody
Wielokrotne szacunki/kosztorysowanie pomaga ubezpieczycielom określić rozmiar twojej straty...
Lernen beginnen
to determine the extent of loss
Multiple estimates help insurers determine the extent of your loss...
nieuczciwe roszczenia
... i chronić przed nieuczciwymi roszczeniami
Lernen beginnen
fraudulent claims
... and prevent fraudulent claims.
zapłacić za każde dodatkowe oględziny.
Jednakże, jeżeli ubezpieczyciel żąda więcej niż dwóch, musi zapłacić za każde dodatkowe oględziny.
Lernen beginnen
to pay for each additional estimate
However, if the insurer requests more than two, they must pay for each additional estimate.
otrzymać kosztorys
Również twoje towarzystwo ubezpieczeń nie może życzyć sobie nierozsądnej podróży do ciebie żeby uzyskać kosztorys albo dla towarzystwa przeprowadzić inspekcję twojego pojazdu
Lernen beginnen
to obtain an estimate
Also, your insurance company cannot require unreasonable travel for you to obtain an estimate or for the company to inspect your vehicle.
oryginalne części
Czy mogę naprawiać pojazd na oryginalnych częściach i czy towarzystwo zapłaci za nie?
Lernen beginnen
original equipment parts
Can I have my vehicle repaired with original equipment parts... and will the insurance company pay for them?
części są wymienione w twoim uszkodzonym pojeździe
Jeżeli części zostały wymienione w uszkodzonym pojeździe, twój ubezpieczyciel jest zobowiązany zapłacić za oryginalne części chyba, że wyrażasz zgodę poza rynkowe części (części nie wykonane przez producenta twojego samochodu)
Lernen beginnen
parts are being replaced on your damaged vehicle
If parts are being replaced on your damaged vehicle, your insurance company is required to pay for original equipment (OE) parts...
części nieorginalne
... chyba, że zgadzasz się na części nieoryginalne (części nie wytworzone przez producenta twojego pojazdu)
Lernen beginnen
after market parts
... unless you agree to after market parts (parts not made by your vehicle’s manufacturer).
przywrócić pojazd do stanu jaki był przed szkodą
Jednakże, twój ubezpieczyciel jest tylko odpowiedzialny za przywrócenie twojego pojazdu w taki sposób jaki był przed uszkodzeniem.
Lernen beginnen
to restore the vehicle to the way it was before it was damaged
However, your insurance company is only responsible for restoring your vehicle to the way it was before it was damaged.
stan, kondycja
stan jaki był przed uszkodzeniem
Lernen beginnen
a way (singular)
the way it was before it was damaged.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.