Kartografia - kolos numer 1

 0    74 Datenblatt    martamatczynska1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Izarytmy rzeczywiste
Lernen beginnen
izolinie narysowane na mapie na podstawie danych punktowych np. pokazanych w stacjach meterologicznych, ilustrują zmienność zjawisk uważanych za ciągłe przestrzenne np. temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, magnetyzm ziemski
Linie izometryczne
Lernen beginnen
linie jednakowych wartości, których przebieg odpowiada położeniu pomierzonych punktów w terenie lub na modelu
Izarytmy teoretyczne
Lernen beginnen
izolinie narysowane na mapie na podstawie danych punktowych reprezentujących wartości odnoszące się do pól (administracyjnych, geometrycznych) np. gęstości zaludnienia (izodensy), lesistości (izohyle), plonów, powinny być rysowane linią łamaną
Ewidystanty
Lernen beginnen
linie jednakowej odległości od punktu (np. miasta) lub linii (np. granicy państwa, wybrzeża)
Izochrony
Lernen beginnen
linie jednakowej odległości czasowej; najczęściej stosowane na mapach komunikacyjnych (izochrony kolejowe)
Izobary
Lernen beginnen
linie jednakowego ciśnienia atmosferycznego
Izobaty
Lernen beginnen
linie jednakowej głębokości wód, mierzonej od poziomu zerowego; do prac topograficznych wykorzystuje się dane z wieloletnich wskazań mareografów (Amsterdam, Kronsztadt)
Izodensy
Lernen beginnen
linie jednakowej gęstości zaludnienia
Izohiety
Lernen beginnen
linie jednakowych opadów atmosferycznych
Izohipsy
Lernen beginnen
linie jednakowej wysokości od przyjętego poziomu zerowego (Izobaty)
Izohyle
Lernen beginnen
linie jednakowej lesistości
Izotermy
Lernen beginnen
linie jednakowej temperatury
Teoria zniekształceń Tissota
Lernen beginnen
Niezależnie od rodzaju odwzorowania, w każdym punkcie na powierzchni kuli można znaleźć co najmniej jedną parę kierunków prostopadłych, które zachowują prostopadłość również w odwzorowaniu mimo, że inne kąty w tym punkcie mogą zostać zmienione
warunek równokątności
Lernen beginnen
gdy kąty w odwzorowaniu zostaną zachowane - kierunki prostopadłe do siebie w każdym punkcie na sferze - prostopadłe w odwzorowaniu
Siatki ortogonalne
Lernen beginnen
jedne z linii tworzą ze sobą kąt prosty, zarówno na oryginale jak i sferze - na płaszczyźnie rysunku już po odwzorowaniu, można to wykazać dla każdego punktu powierzchni
Kierunki główne odwzorowania
Lernen beginnen
para kierunków zachowujących prostopadłość w odwzorowaniu
wskaźnica zniekształceń
Lernen beginnen
elipsa zniekształceń
koło elementarne
Lernen beginnen
nieskończenie mały okrąg na elipsoidzie (powierzchni kuli) - promień re=1, półosie a = b, koło wiernie odwzorowane w miejscach zerowych zniekształceń (następuje kurczenie i rozciąganie)
Deformacje odwzorowawcze
Lernen beginnen
a (min), b (maks) - kierunki główne, wielkości zniekształceń liniowych - określenie zniekształcenia kątowego
b - kierunek główny zniekształceń
Lernen beginnen
następuje rozciągnięcie powyżej 1, np. gdy b = 2
a - kierunek główny zniekształceń
Lernen beginnen
następuje skurczenie poniżej 1, np. gdy a =0,5
Elipsa zniekształceń
Lernen beginnen
często stosowana do analizy deformacji długości pól i kątów
Ekwideformat
Lernen beginnen
wykreślane na podstawie obliczeń punktowych linie łączące punkty o jednakowych wartościach zniekształceń, stosowane zazwyczaj do porównań ukazujących wady i zalety różnych siatek
Zniekształcenia długości
Lernen beginnen
różnica pomiędzy długością obrazu, a długością oryginału: zniekształcenie = obraz - oryginał. Stosunek długości odcinka w odwzorowaniu do długości odpowiadającego mu łuku na powierzchni kuli ziemskiej.
Zniekształcenia pól
Lernen beginnen
miarą stosunek pola powierzchni elipsy w odwzorowaniu do powierzchni pola koła elementarnego na powierzchni globu. Sfera - płaszczyzna. Warunek równopolości - parametry odwzorowawczej ab = 1
Zniekształcenia kątowe
Lernen beginnen
Stosujemy elipsę zniekształceń, analizując zniekształcenia kątowe w punkcie P. Punkty na obwodzie koła elementarnego mają odpowiednie kierunki na obwodzie elipsy. Odwzorowanie się np. A - A', k. elementarne - elipsa.
Odwzorowanie płaszczyznowe (azymutalne)
Lernen beginnen
Powstaje na skutek przeniesienia siatki geograficznej z kuli ziemskiej na płaszczyznę położonąw biegunie, na równiku lub w miejscu pośrednim. 3 rzuty - centralne, stereograficzne, ortograficzne. Odwz. - Postela, Lamberta
Odwzorowanie azymutalne centralne
Lernen beginnen
VI. w - używana przez Talesa z Miletu. W położeniu normalnym biegun - 0 punktem styczności - wychodzą linie proste obrazujące południki. odległości między równoleżnikami w miarę oddalania się od punktu styczności szybko rosną - zniekształcenie rosną.
Odwzorowanie płaszczyznowe stereograficzne
Lernen beginnen
Siatka stereograficzna, środek rzutów znajduje się na powierzchni kuli ziemskiej w punkcie przeciwległym do stycznej płaszczyzny rzutów. Siatka równokątna - Hipparch twórcą - prezentacje nieba.
Odwzorowanie płaszczyznowe ortograficzne
Lernen beginnen
Powstaje ono gdy punkty węzłowe siatki geograficznej jest rzutowane na płaszczyznę z nieskończoności. Promienie rzutujące są równoległe i padają prostopadle na płaszczyzną rzutów - stosowana w pracach astronomicznych i geometrycznych. Hipparch, Apoloniusz
Odwzorowanie równodługościowe Postela
Lernen beginnen
Oparte na założeniu, że wszystkie koła wielkie przechodzące przez punkt styczności bryły z płaszczyzną odwzorowawczą zachowają wiernie długość, niezależnie od położenia tego punktu p = Rarc
Odwzorowanie równopolowe Lamberta
Lernen beginnen
1772r. - siatka równopolowa, stworzona przez Heinricha Lamberta. Nie otrzymujemy go w wyniku rzutu geometrycznego. Podporządkowana warunkowi zachowania zgodności pól powierzchni obrazu i oryginału. IIp2=2IIRH
Kartografia
Lernen beginnen
jest dyscypliną naukową oraz dziedziną działalności praktycznej, zajmującą się opracowywaniem, produkcją i użytkowaniem map
cechy mapy
Lernen beginnen
- obraz przestrzeni, zbiór znaków, przekazywanie informacji, model rzeczywistości, źródło danych
mapa
Lernen beginnen
mapa auf Polnisch
jest to graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba, przedstawiony w zmniejszeniu w sposób określony matematycznie, uogólniony i umówny
Przedstawienie stosunków przestrzennych w formie graficznej
Lernen beginnen
-globusy, blokdiagramy (obrazy fragmentów Ziemi przy nachylonym kącie widzenia), zdjęcia lotnicze, schematy sieci, przedstawienia anamorficzne (powierzchnie proporcjonalne do pewnych wielkości statystycznych)
Kryteria klasyfikacji map
Lernen beginnen
- treść, skala, przedstawiony obraz geograficzny, forma prezentacji, sposób wykorzystania, forma prezentacji
Mapy ogólnogeograficzne
Lernen beginnen
ogólnogeograficzna charakterystyka obszaru poprzez prezentowanie najważniejszych elementów krajobrazu (ukształtowanie terenu, wód, pokrycia terenu, osiedli, linii komunikacyjnych + granice administracyjne)
mapy tematyczne
Lernen beginnen
prezentują wybrane zagadnienia przyrodnicze i społeczno-gospodarcze - mapy przyrodnicze - geologiczne, geomorfologiczne, mapy społeczno-gospodarcze - mapy ludnościowe
skala
Lernen beginnen
określa stopień redukcji wymiarów przestrzennych, im mniejsza skala mapy, tym stopień redukcji większy - większe uogólnienie
3 kryteria skali
Lernen beginnen
- mapy wielkoskalowe (większe od 1:200 000), mapy średnio skalowe (od 1:200 000 do 1:1 000 000), mapy małoskalowe (mniejsze od 1:1 000 000)
GIS
Lernen beginnen
System informacji geograficznej, integrują zbiory danych przestrzennych pochodzące z różnych źródeł mapy, stanowią główny element GIS
Dział kartografii: Kartoznawstwo
Lernen beginnen
wiedza o mapach, ich właściwościach i formach
Dział kartografii: kartografia matematyczna
Lernen beginnen
teoria odwzorowań kartograficznych
Dział kartografii: redakcja i opracowanie map
Lernen beginnen
metody i zasady wykonywania map
Dział kartografii: reprodukcja kartograficzna
Lernen beginnen
związana z drukiem map
Dział kartografii: topografia
Lernen beginnen
zasady pomiarów terenowych i opracowywania na ich podstawie map
Dział kartografii: kartometria
Lernen beginnen
zasady i metody pomiarów na mapach
Dział kartografii: historia kartografii
Lernen beginnen
historia map
Dział kartografii: kartologia
Lernen beginnen
nadbudowa teoretyczna kartografii praktycznej
3 podstawowe poziomy pomiarowe w kartografii
Lernen beginnen
- jakościowy, porządkowy, ilościowy
Dane na poziomie jakościowym
Lernen beginnen
stosujemy do przedstawienia na mapach kolei, dróg, rzek, granic, a także typów gleb, lub kategorii uzytkowania ziemi
Dane na poziomie ilościowym (wskaźnik korelacji, średnia arytmetyczna, odchylenie standarowe)
Lernen beginnen
najwyższy poziom pomiaru, pozwalający na najszerszy zakres operacji matematycznych, określenie odległości między obiektami, określenie obiektów za pomocą liczb
Dane na poziomie porządkowym (korelacja, mediana)
Lernen beginnen
pozwala na uporządkowanie przedstawionych na mapie obiektów np. klasyfikacja granic, bonitacja gleb, podziały stratygraficzne, nie zawierają charakterystyk ilościowych
Zmienne graficzne wg. J. Bertina
Lernen beginnen
- kolor, orientacja, ziarnistość, kształt, jasność, wielkość
Zmienna graficzna wg. J. Bertina: kształt
Lernen beginnen
stosowana na poziomie jakościowym, pozwala na rozróżnienie znaków o odniesieniu punktowym
Zmienna graficzna wg. J. Bertina: orientacja
Lernen beginnen
kierunek, wykorzystywana na poziomie jakościowym, stosowane w odniesieniu do znaków punktowych do oznaczenia różnych obiektów o tym samym kształcie, ale o zmienionej orientacji
Zmienna graficzna wg. J. Bertina: ziarnistość
Lernen beginnen
określa grubość elementów składowych desenia: - punktowego, kreskowego, innych kształtów
Zmienna graficzna wg. J. Bertina: kolor
Lernen beginnen
ton, odcień, chromatyczność lub rodzaj barwy, zaliczony został przez J. Bertina do zmiennych graficznych z powodu jego właściwości selekcjonujących i różnicujących wrażenia barwne
Zmienna graficzna wg. J. Bertina: jasność
Lernen beginnen
zmienna zwana też walorem, pozwala określić, ocenić czy dana powierzchnia wydaje się bardziej lub mniej jasna
Zmienna graficzna wg. J. Bertina: wielkość
Lernen beginnen
zmienna graficzna najskuteczniejsza pod względem przekazu danych ilościowych, jest najczęściej stosowana do przedstawiania zagadnień odnoszących się do punktu powierzchni
Pomiary odległości: "na oko"
Lernen beginnen
błąd w tym pomiarze może zależeć od osoby sporządzającej pomiar lub warunków zewnętrzynych, 50% błędu.
Pomiary odległości: "pośredni pomiar odległości"
Lernen beginnen
linijką przybliżoną długości ręki (ok. 60 cm), oraz szacunkowo wielkość obserwowanego obiektu (np. wysokość lub szerokość bud.)
Pomiary odległości: Bezpośredni sposób pomiaru, krokówka
Lernen beginnen
Dystans mierzy się liczbą przebytych kroków (sposób przydatny dla geografów podczas obserwacji terenowych, szybki dokładny, błąd około 5%) Mierzenie kroku w terenach górskich i falistych, wymaga na skróceniu długości kroku podczas marszy w dół i górę
Pomiary odległości: taśma miernicza
Lernen beginnen
przy niewielkich pomiarach są używane, 20, 25 - 50 metrowe
Pomiar długości na mapie: kroczkowanie
Lernen beginnen
polega na odkładaniu ustalonego odcinka wzdłuż całej długości linii krzywej czyli zmianie jej na linię łamaną, do tego celu używa się kroczka, 2 - 5 mm, ustawiony. Błąd ok. 5%
Pomiar długości na mapie: Sumowanie linii łamanych
Lernen beginnen
zastosowane przez A. Pencka. Polega na kolejnym rozwieraniu cyrkla w kierunku odcinków najbardziej zbliżonych do prostej i przekładaniu początku ostrza cyrkla przy każdym większym zagięciu na linię wstecznego przedłożenia nowego kierunku.
Pomiar długości na mapie: Krzywomierz
Lernen beginnen
Stosunkowo precyzyjny instrument, gdyż błąd nie przekracza 1%. Składa się z małego ząbkowatego kółka które prowadzi się wzdłuż mierzonej linii. Ruch koła powoduje przesuwanie się wskazówki tarczy. Najlepszy do mierzenia przy niewielkich krzywiznach
Pomiar długości na mapie: Digimetry
Lernen beginnen
zwane przetwornikami graficzno-cyfrowymi służące przedewszystkim do przetwarzania danych w postaci graficznej, rysunek techniczny mapy, zdjęcia lotnicze, Zapis danych w formie cyfrowej pozwala z kolei na wykonanie różnych prac na opracowaniu banku danych
Pomiary powierzchni: półgeometryczne
Lernen beginnen
Polega na narysowaniu figur prostych geometrycznych w mierzonym obszarze na mapie, zależnie od kształtu figury istnieje kilka sposobów: wielobok wpisany ABCDE - dzielony na trójkąty prostokątne, pasy równoległe, siatka kwadratów (siatka milimetrowa)
Pomiar powierzchni: pól siatki geograficznej
Lernen beginnen
stosowana przedwszystkim do pomiaru dużych obszarów, zwłaszcza gdy zalezy nam na precyzyjnym wyniku. Niezależna od deformacji papieru i innych wad technicznych
Pomiar powierzchni: planimetrowanie
Lernen beginnen
wykonywać pomiary powierzchni nieregularnych na płaszczyznach map, rysunków za pomocą planimetru. Planimetr – przyrząd mechaniczny lub elektroniczny do wyznaczania pola powierzchni figur płaskich.
Pomiar powierzchni: Paletki
Lernen beginnen
Polega ona również na narysowaniu na kalce milimetrowej obliczanego obszaru, a następnie wrysowaniu w niego równoległych poziomych lub pionowych linii w jednakowych odstępach.
Pomiar objętości
Lernen beginnen
całkowitej masy satystycznej w danym obszarze. Jest możłiwy na podstawie map izolinijnych, kartogramów

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.