Kliniczna Sęk

4  1    147 Datenblatt    svenska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Czym zajmują się nauki praktyczne?
Lernen beginnen
na podstawie wiedzy o prawidłowościach opracowują reguły praktycznego działania
Co jest cechą charakterystyczną nauk praktycznych?
Lernen beginnen
nie prowadzą własnych badań
Czym zajmują się nauki stosowane?
Lernen beginnen
wdrażają osiągnięcia teoretyczne do praktyki stosując ogólną wiedzę
Jakie 4 cechy p. klinicznej sprawiają, że jest specyficzną nauką stosowaną?
Lernen beginnen
1. stosuje ogólną wiedzę, 2. tworzy własną teorię 3. reinterpretuje koncepcje 4. prowadzi badania empiryczne
czym jest psychologia kliniczna
Lernen beginnen
jest dziedziną badań i praktyki
Z jakich 5 powodów doświadczenie i charyzma nie wystarczają w psychologii klinicznej?
Lernen beginnen
1. bezradność w nowych sytuacjach 2. tworzenie pozornych wyjaśnień 3. nietrafne oddziaływania 4. dominacja ideologii nad wiedzą 5. uprzedzenia
wiedza podstawowa i teoretycza
Lernen beginnen
kamienie milowe: pojęcia koncepcje, kierunki paradygmaty
wiedza profesjonalna
Lernen beginnen
zasady i procedury postępowania diagnostycznego
wiedza społecznie responsywna
Lernen beginnen
wiedza gorąca, tworzona ad hoc w odpowiedzi na potrzeby społeczne
kogo uznaje się za twórcę psychologii klinicznej?
Lernen beginnen
Lithtnera Witmera, ucznia Freuda i Wundta
Kiedy zaczyna się historia PK w Polsce?
Lernen beginnen
w okresie międzywojennym
Czym zajmowała się Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej?
Lernen beginnen
psychopatologią i testowaniem
Jakie wydarzenie było kryzysem w PK w PL po IIWŚ?
Lernen beginnen
likwidacja zawodu psychologia, zakaz stosowania testów i zastąpienie wolnego zawodu psychologa, psychologiem jako asystentem psychiatrycznym
kiedy PK odrodzła się w PL?
Lernen beginnen
w latach 60tych
Jakie 3 sposoby ujmowania PK wyróżniamy?
Lernen beginnen
wąskie: gdzie PK to psychologia zaburzeń psychicznych, psychopatologia oraz Pośrednie - gdzie PK to dziedzina badań i praktyki o zaburzeniach przystosowania człowieka do wymagań życia i SZerokie, gdzie PK to zróżnicowana dziedzina badań i praktyki w zastosowaniu do rozwiązywania problemów zdrowotnych
gdzie kształcił się Lewicki?
Lernen beginnen
w szkole lwowskiej
kim był Lewicki
Lernen beginnen
jednym z ojców założycieli nowoczesnej PK w PL
czego domagał się Lewicki?
Lernen beginnen
stworzenia naukowych podstaw dla PK i wysokich standardów kształcenia
z jakich 4 powodów PK jest dziedziną szerszą niż psychopatologia?
Lernen beginnen
Bo: obejmuje także podstawy diagnozowania, podstawy pomagania, wykracza poza orientację patogenetyczną i zajmuje się też zdrowiem i jego uwarunkowaniami
jak definiuje się PK w ujęciu idiograficznym? + nazwisko
Lernen beginnen
Wallen: PK to jednostkowe badanie człowieka celem zrozumienia jego funkcjonowania
czym jest PK wg Jonesa?
Lernen beginnen
PK to stosowana psychopatologia
czym jest PK wg Lewickiego i susłowskiej?
Lernen beginnen
nauką o zaburzeniach przystosowania człowieka i o zaburzeniach zachowania, czyli zaburzeniach w procesach regulacji zachowania człowieka i samoregulacji
Czym jest zachowania wg Lewickiego?
Lernen beginnen
zachowanie jest czynnością ukierunkowaną na cel
Czym jest uwarunkowane zachowanie wg Lewickiego?
Lernen beginnen
wew. mechanizmem regulacji, tj. przebiegiem procesów psychicznych
Na czym polegają zaburzenia zachowania wh Lewickiego?
Lernen beginnen
na tym, ze człowiek nie zaspokaja potrzeb i nie spełnia wymagań uspołecznionej kultury
Czym zajmuje się PK definiując ją szeroko?
Lernen beginnen
opisem i wyjaśnianiem zdrowych i zaburzonych form zachowania i funkcjonowania somatycznego, wyjaśnianiem osobowościowych i społecznych uwarunkowań i przyczyn zdrowia oraz zaburzeń, wypełnieniem zadań praktycznych polegających na diagnozie zdrowia i zaburzeń oraz profesjonalnej pomocy
co jest obszarem PK?
Lernen beginnen
dziedziny rzeczywistości zw. ze zdrowiem, jego zagrożeniem i różnymi formami zaburzeń, chorób i niepełnosprawności
co jest przedmiotem psychologii klinicznej?
Lernen beginnen
sposób ujmowania rzeczywistości zależny od wiedzy i badań; zespół twierdzeń naukowych i wiedzy profesjonalnej o zasadach postępowania praktycznego
co należy do zadań teoretycznych PK?
Lernen beginnen
tworzenie wiedzy teoretycznej i empirycznej w zakresie: 1. ogólnych koncepcji i modeli zdrowia, normy i normalności, zaburzeń, deficytów 2. reinterpretacja wiedzy pragmatycznej i wiedzy z p. ogólenj, rozwoju człowieka i p. społecznej 3. tworzenie i zastosowanie wiedzy teoretycznej w diagnozie psychologicznej, podst. interwencji i systemach wsparcia społecznego 4. tworzenie nowej specjalistycznej wiedzy
Jaką nową specjalistyczną wiedzę z zakresu PK tworzy się?
Lernen beginnen
psycho stresu, wypalenia traumy, katastfor, przemocy, psychopato rodziny, p. zdrowia i choroby
jakie 2 zadania praktyczne ma PK?
Lernen beginnen
Diagnoza jednostkowa, grupy, instytucji i srodowiska oraz ekspertyzy - sądowa, społeczna, zdrowotna
W jakich 2 obszarach pomocy i interwencji działa OK?
Lernen beginnen
w poradnictwie, terapii interwencji kryzysowej otaz przy prowadzeniu na zlecenie badań ewaluacyjnych, warsztatów, treningów i programów profilaktycznych
w jaki sposób wyodrębniają się subdyscypliny PK?
Lernen beginnen
potrzeby społeczne->podejmowanie nowych zadań->brak teorii->nowe badania->rozwój wiedzy->umocnienie się subdyscypliny->nowa tożsamość->organizacja praktyki->nowe wywania
norma
Lernen beginnen
stan idealny lub realny, wzór normalności
normalność
Lernen beginnen
właściwość, wbiór właściwości przypisany osobom, grupom, instytucjom, zgodnie ze wzorem normalności (normą)
anormalność, nienormalność
Lernen beginnen
odchylenia od normy
norma ilościowa-statystyczna
Lernen beginnen
jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład danej cechy w populacji
to może być treścią norm
Lernen beginnen
cechy biologiczne i cechy psychologiczne
no jest normalne wg normy społeczno-kulturowej?
Lernen beginnen
noemalne jest to, co powszechne, typowedla danej kultury
spełnianie wymagań kultury
Lernen beginnen
zachowanie zgodne ze zwyczajami, konwencjąm przystosowanie do kultury
dlaczego noma społeczno-kulturowa jest wieloznaczna?
Lernen beginnen
ponieważ wymaga dookreślenia pojęcia uspołecznienia kultury; mogą istnieć podkultury o normach patogenetycznych
czym jest konwencjonalność
Lernen beginnen
spełnianie społecznych oczekiwań zw. z przepisami ról społecznych
co daje norma społeczno-kulturowa
Lernen beginnen
ułatwia i warunkuje harmonijne współżywie, uczestnictwo w kulturze i rozwój społeczny
zgodnością z jakimi normami jest normalność społ-kult?
Lernen beginnen
skodyfikowanymi, moralnymi i prawnymi
norma teoretyczna
Lernen beginnen
zespół twierszeń - postulatów lub empirycznie sprawdzonych - o cechach, mech. funkcjonowania psychicznego, społecznego człowieka i grupy
jak wnoskuje się o normalności w normie teoretycznej?
Lernen beginnen
porównując obserwowalne wskaźniki z teoretycznymi twierdzeniami
czym są zach normatywne wg normy teoretycznej
Lernen beginnen
są zach. zgodnymi z założeniami teorii
czy normalność i zdrowie są tym samym?
Lernen beginnen
nie. normalność prawdopodobnie warunkuje zdrowie
dlaczego zdrowie nie jest pojęciem naukowym?
Lernen beginnen
z uwagi na element wartościowania
negatywne podejście do zdrowie
Lernen beginnen
zdrowie to brak choroby; w 1948 WHO stwierdziło, że negatywne podejście nie wystarczy
nurt indukcyjny podejścia pozytywnego do zdrowia - przedstawicielka + 6 kryteriów pozytywnych zdrowia
Lernen beginnen
Maria Jahoda, 1. pozytywne postawy wobec "ja", 2. zdolność do rozwoju i samoregulacji 3. integracja 4. autonomia 5. realistyczne spostrzeganie rzeczywistości 6. radzenie sobie z wymaganiami otoczenia
kto był przedstawicielem nurtu metateoretycznego i do czego porównywał zdrowie? dlaczego?
Lernen beginnen
Władysław Tatarkiewicz porównywał zdrowie psychiczne do szczęścia, ponieważ: oba te pojęcia są wieloznaczne, są subiektywne i obiektywne, oba dot. stanu i właściwości
w jakiej relacji pozostają wg Tatarkiewicza zdrowie i szczęście?
Lernen beginnen
szczęście jest objawem zdrowia (nie zawsze możliwym), a zdrowie jest warunkiem szczęścia (ale nie jedynym)
Kto zaleca podejście dedukcyjne do zdrowia i na czym polega?
Lernen beginnen
Sowa, podejście dedukcyjne bazuje na rekonstrukcjo koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych
co jest podstawą biomedycznego modelu zdrowia?
Lernen beginnen
dualizm kartezjański - ciało i psyche są sferami odrębnymi, a między nimi brak powiązań
jakie podejście do zdrowia stosuje się w modelu biomedycznym? dlaczego
Lernen beginnen
podejście negatywne, ponieważ zdrowie i normalność jako naturalne stany nie są dostrzegalne, brak pozytywnych desygnatów dla określenia zdrowia
jaką kategorią jest zdrowie w modelu biomedycznym?
Lernen beginnen
zdrowie jest kategorią zobiektywizowaną
pod czyją kontrolą pozostają zdrowie i choroba wg modelu biomedycznym?
Lernen beginnen
pod kontrolą profesjonalistów, a poza kontrolą podmiotu
co jest podstawowym twierdzeniem holistyczno-funkcjonalnego modelu zdrowia?
Lernen beginnen
sfera biologiczna i psychologiczna są powiązane i wzajemnie na siebie wpływają
czym jest zdrowie w modelu holistyczno funkcjonalnym?
Lernen beginnen
zdrowie jest procesem stałego, dynamicznego równoważenia potrzeb człowieka i wymagań otoczenia
co decyduje o poziomie zdrowia w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
Lernen beginnen
zasoby i wymagania(stresory)
co jest istotnym czynnikiem wpłływającym na zdrowie w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
Lernen beginnen
świadoma aktywnośc podmiotu
jaką strukturę ma model socjo-ekologiczny zdrowia?
Lernen beginnen
mandala - struktura hierarchii systemów, gdzie każdy podsystem jest częścią ogólniejszego i pozostaje w nim we wzajemnych związkach
czym jest człowiek w socjo-ekologicznym modelu zdrowia i co tworzy?
Lernen beginnen
człowiej jest punktem śrdka, posiada własne pojęcie zdrowia i nadaje znaczenie zdrowiu w codziennym życiu
jak definiuje się zdrowie w socjo-ekologicznym modelu zdrowia?
Lernen beginnen
zdrowie jest procesem i właściwością-potencjałem, zdolnością
czym jest zdrowie psychiczne wg istawy o ochronie zdrowia psychicznego?
Lernen beginnen
jest fundamentalnym dobrem człowieka
od jakich 4 czynników zależy to czy człowiek jest zdrowy psychicznie?
Lernen beginnen
od: sprawności f. poznawczych i/lub sprawności f. emocjonalno-motywacyjnych, zdolności do rozwoju potencjałów, które w efekcie powodują poczucie pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu
obiektywnie rozumiana jakość życia
Lernen beginnen
zespół warunków życia i działania człowieka, które mogą tworzyć kontekst różnych sfer życia i działań człowieka; jest to stan somatyczny i poziom funkcjonowania ciała
Czego wynikiem jest jakość życia w ujęciu subiektywnym? 3 komponenty
Lernen beginnen
jakość życia to wynik subiektywnej oceny różnych sfer życia i życia jako całości, to ocena poznawcza (poczucie satysfakcji) oraz ocena przeżyciowo-emocjonalna (poczucie zadowolenia)
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
Lernen beginnen
zadowolenie uzasadnione
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
Lernen beginnen
dylemat niezadowolenia
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
Lernen beginnen
paradoks zadowolenia
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
Lernen beginnen
niezadowolenie uzasadnione
jakie 2 rodzaje kryteriów można stosować do oceny nienormalności i zaburzeń? oraz w zakresie jakich funkcjo
Lernen beginnen
obiektywne i subiektywne w zakresie funkcjo biologicznych, psychologicznych i społecznych
pojęcia kategorialne zaburzeń
Lernen beginnen
jakościowo odmienne zjawiska somatyczne, zachowania i zjawiska psychiczne - DEFEKTY
pojęcia dymensjonalne
Lernen beginnen
zaburzone to, co ilościowo odbiega od przeciętnej - DEFICYTY/NADMIARY
pojęcia prototypowe
Lernen beginnen
kombinacja współwystępujących cech z objawami osiowymi, rdzennymi (autyzm, psychopatia_
czym jest rodzinne podopieństwo proponowane przez Rosenhan i Seligman?
Lernen beginnen
to sposób diagnozowania patologii, zbiór kryteriów subiektywnych i obiektywnych (DSM IV)
patologia społeczna
Lernen beginnen
zachowania asocjalne i antysocjalne, patologia instytucji, grup i społeczności
kiedy występują zaburzenia psychiczne?
Lernen beginnen
zab. zachowania i f. pscyhicznych występują, gdy człowiek nie zaspokaja potrzeb, nie realizuje celów, nie rozwija się, nie podejmuje i nie realizuje zadań życiowych i wymagań uspołecznionej kultury, co powoduje ogólny dyskomfort, cierpienie, obniżony/brak poczucia dobrostanu
co warunkuje procesy choroby i zdrowia? 2 grupy
Lernen beginnen
bio, psycho, społeczno, środowiskowe: 1. potencjały zdrowia, zasoby 2. patogeny, deficyty i defekty
czym jest naturalizm w kierunkach psychodynamicznych? 4
Lernen beginnen
wrodzone dynamizmy, determinizm biologiczny, udział czynników bio w rozwoju, nieświadoma regulacja psychiki
czym uwarunkowane jest zdrowie w psychodynamicznych?
Lernen beginnen
siłą ego
nerwica aktualna
Lernen beginnen
zakłócenie f. seksualnego na płaszczyźnie somatycznej
człowiek zdrowy wg Freuda?
Lernen beginnen
1. ego wolne od urazów, sztywnych kateksji, fiksacji 2. zdolność testowania rzeczywistości, granice ego 3. tolerancja lęku 4. kontrola impulsów
czym jest patologia dla Freuda?
Lernen beginnen
patologia jest formą obrony ego przed lękiem wynikającym z działania nieświadomych impulsów, nie jest gorsza od zdrowia
czym jest ego w koncepcji Fairbairna?
Lernen beginnen
podstawową strukturą endopsychiczną, która istnieje od urodzenia i ma charakter dynamiczny - energia (libiodo) dązy do obiektu
jakie 3 rodzaje obiektów wyróżnia Fairbairn?
Lernen beginnen
idealne (zaspokajają potrzeby), pobudzające (dają nadzieję na zaspokojenie), odrzucające (frustrują potrzeby)
jakie 3 fazy rozwoju wyróżnia Fairbairn?
Lernen beginnen
1. niemowlęca zależność (inkorporacja) 2. quasi niezależność (stadium przejściowe) 3. dojrzała zależność
czym jest patologia wg Fairbairna?
Lernen beginnen
niemożnością ustalenia dobrych relacji z obiektem: fiksacja wczesnooralna, wycofanie z relacji, wrogość do obiektu
2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z GB
Lernen beginnen
klein, winnicott
2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z USA
Lernen beginnen
mahler, kernberg
przedstawiciel teorii relacji z obiektem z niemiec
Lernen beginnen
stierlin
jakie 3 fazy rozwoju psychicznego wyróżnia Mahler?
Lernen beginnen
normalnego autyzmu, ścisłej symbiozy, separacji-indywiduacji
jak rozumie się zdrowie w paradygmacie behawioralnym? 3
Lernen beginnen
adaptacyjne nawyki, umiejętności i kompetencje, zespół uspołecznionych zachowań
czym jest patologia w paradygmacie behawioralnym?
Lernen beginnen
brakiem/deficytem nawyków, zachowań przystosowawczych i kompetencji
prawo efektu
Lernen beginnen
zachowanie wywołujące zadowolenie zostaje skojarzone z sytuacją i gdy ona się powtórzy pojawia się zachowanie. Jeżeli zachowanie wywoła niezadowolenie to w podobnej sytuacji spada prawdopodobieństwo powtórzenia zachowania
czym można tłumaczyć wiele reakcji uczieczkowych, tj. nerwice, fobie, natręctwa, uzależnienia, bulimia?
Lernen beginnen
warunkowaniem sprawczym
kiedy warunkowanie instrumentalne zachodzi szybko?
Lernen beginnen
gdy nagroda lub kara jest dopasowana do potrzeb i pojawia się natychmiast po zachowaniu
jak warunkowanie zachodzi u ekstra, a jak u introwertyków?
Lernen beginnen
introwertycy szybko warunkują się, a ekstrawertycy szybko wygaszają reakcje
jak zachodzi warunkowanie u osobowości psychopatycznych?
Lernen beginnen
wolniej uczą się w sytuacji awersyjnej i słabo przebiega u nich proces generalizacji
Czego wynikiem jest wg Bandury nabywanie nowych zachowan?
Lernen beginnen
konsekwencji własnych zachowań (sprawstwo, oczekiwanie wyniku) oraz modelowania
cechy modela wg Ossowskiej
Lernen beginnen
starszy, wyższy w pozycji społecznej, wyższa inteligencja, sprawniejszy
efekt wyniku
Lernen beginnen
zachowanie przynosi nowość
efekt rozhamowania reakcji powściągu
Lernen beginnen
model za brak powściągu jest nagradzany, np. powrót do palenia
efekt zahamowania
Lernen beginnen
obserwowanie negatywnych konsekwencji modela
2 poznawcze regulatory uczenia się
Lernen beginnen
1. locus of control 2. poczucie wpływu, wyboru i sprawstwa
jakie poznawcze regulatory uczenia się są zasobami zdrowia?
Lernen beginnen
kontrola wewnętrzna i podmiotowa
jakie poznawcze regulatory uczenia się są wstępem do patologii?
Lernen beginnen
kontrola zewnętrzna, deficyty sprawstwa
kiedy mówimy o wyuczonej bezradności?
Lernen beginnen
gdy doświadczamy, że nic nie można zrobić, aby uniknąć kary lub gdy zachodzące zjawiska nie mają związku z naszym zachowaniem
konsekwencje wyuczonej bezradności
Lernen beginnen
deficyty poznawcze, motywacyjne, apatia i depresja
jak prowadzi się terapię wykorzystując modelowanie?
Lernen beginnen
technika małych kroków, zwiększanie trudności zadań, ekspozycja na bodźce
3 typy systematycznej desensytyzacji
Lernen beginnen
trening relaksacji, przewarunkowywanie, termometr fobii
przedstawiciel podejścia strukturalnego
Lernen beginnen
Salvatore minuchin
przedstawiciela podejścia interakcyjno-komunikacyjnego
Lernen beginnen
bateson, jackson, haley
epistemologia konstruktywistyczna
Lernen beginnen
obiektywna rzeczywistość nie istnieje, konstruujemy ją później
czy jest zdrowie w ujęciu interakcyjno-komunikacyjnym?
Lernen beginnen
zdolnością do skutecznej komunikacji, wymianą między otoczeniem z człowiekiem, otwartością systemu, dynamicznymi zmianami (homeostaza)
kiedy zachowania komunikacyjne sprzyjają zdrowiu? 4
Lernen beginnen
są partnerskie, komunikujemy się bezpośrednio, udzielamy i przyjmujemy inf. zwrotne, występuje spójność pomiędzy komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi
genogram
Lernen beginnen
tworzenie obrazu drzewa rodzinnego, zawierającego informacje natury demograficznej, dot. funkcjonowania poszczególnych członków rodziny oraz inf. o krytycznych wydarzeniach w rodzinie
do czego służą pytania cyrkularne?
Lernen beginnen
do badania różnic w zach członków rodziny, relacji i zmian
aksjomat
Lernen beginnen
zasada, która nie wymaga dowodu
5 aksjomatów watzlawicka
Lernen beginnen
1. w sytuacji społecznej nie można nie komunikować-kazde zachowanie jest komunikatem 2. każdy akt komunikowania ma aspekt treściowy i relacyjny 3. zachowanie w toku komunikowania się jest reakcją na komunikat i bodźcem dla osoby pozostającej w reakcji 4. komunikowanie się człowieka mo postać werbalną i niewerbalną 5. konunikacja interpersonalna może mieć charakter symetryczny lub komplementarny
komunikaty paradoksalne
Lernen beginnen
są wewnętrznie sprzeczne, nimożliwe do zrealizowania, np. bądź bardziej spontaniczny
koncepcja podwójnego wiązania
Lernen beginnen
nadawca jednocześnie wysyła dwa sprzeczne ze sobą komunikaty, niezależnie od tego, na który komunikat odbiorca odpowie, reakcja zawsze pozostanie w sprzeczności z komunkatem na innym poziomie. konsekwencja: ambisentensja, unikanie kontaktów
Virginia Satir - styl zjednywacza
Lernen beginnen
pomija to co czuje, dostosowuje się do innych ludzi w nadziei, że ludzie okażą jej sympatię
Virginia Satir - styl obwiniacza
Lernen beginnen
nastawiony na krytykowanie innych i ośmieszanie, ma nadzieje, że ludzie będą myśleli o niej jako o osobie silnej
Virginia Satir - styl komputerowo-racjonalny
Lernen beginnen
za wszelką cenę unika okazywania emocji, kontaktu wzrokowego i gestykulacji
Virginia Satir - styl mąciciela
Lernen beginnen
rozładowuje napięcie, wprowadzając do rozmowy treści niezwiązane z nią
co jest niezvędne dla rozwoju wg systemowo-strukturalnej koncepcji Minuchina?
Lernen beginnen
rodzina przynależność, bezpieczeństwo, tożsamość
co jest patologią rodziny u Minuchina?
Lernen beginnen
sztywne lub zatarte granice między systemami, rodzina jako system zamknięty, zaburzona komunikacja, rodzina psychosomatyczna
na czym polega delegacja do patologii?
Lernen beginnen
konflikt między matką a ojcem jest omijany poprzez krytykowanie dziecka
jakie patologiczne relacje wyróżnia Minuchin?
Lernen beginnen
konflikt, triangulację i koalicję z jednym z rodziców
podstawowe założenie fenomenologii
Lernen beginnen
analiza doświadczeń i bezpośrednie poznanie są podstawą reflekcji, podmiot nabywa swój sens w kontakcie i przez wzajemne oddziaływanie, umysł związany z ciałem
jakie podstawowe założenia musi przyjąć klinicysta w koncepcjach fenomenologiczno-egzystencjalnych?
Lernen beginnen
poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko drogą poznania subiektywnego świata jednostki, poprzez odkrywanie subiektywnych znaczeń
poznanie ejdetyczne
Lernen beginnen
odczytywanie logos i strukturę bytu może dostarczyć każdemu człowiekowi podstaw do rozumienia swojej konkretnej egzystencji
jaką istotą jest człowiek w ujęciu filozofii egzystencjalnej?
Lernen beginnen
intencjonalną, zdolną do niezależnych decyzji i odpowiedzialną za te decyzje
jak dzieli się nieświadomość wg Frankla?
Lernen beginnen
na nieświadomą popędowość i nieświadomą duchowość
jakie 3 aspekty zawiera nieświadoma duchowość?
Lernen beginnen
wolę sensu, posiadanie sensu i rozumienie egzystencji
czym jest zdrowie wg Frankla/
Lernen beginnen
poczuciem sensu, zdolnością do jego rozwoju oraz do transcendencji, miłości oraz odpowiedzialnej wolności
czym jest patologia u Frankla?
Lernen beginnen
frustracją potrzeby sensu, egzystecji i nerwicą egzystencjalną
czym jest zdrowie wg Maslowa?
Lernen beginnen
zdrowie to rozwój w kierunku pełni człowieczeństwa poprzez poznanie potencjałów, realizowanie ich, pełne świadome przeżywanie siebie i otoczenia
z czego wynika patologia wg Maslowa?
Lernen beginnen
z niezaspokojenia potrzeb braku/wzrostu, braku poczucia ja, poczucia nieautentyczności
inna nazwa dl akoncepcji ja rogersa
Lernen beginnen
fenomenologiczna teoria self
zdrowie wg Rogersa
Lernen beginnen
otwartość na własne doświadczenia, akceptacja przez otoczenie i samoakceptacja, realizowanie włsnych potencjałów, spójne jasne pojęcie Ja
co jest przyczyną patologii wg Rogersa?
Lernen beginnen
konflikt między naturalnymi tendencjami a negatywną oceną tych tendencji ze strony otoczenia, który rodzi lęk
dwa mechanizmy obrony przed lękiem u Rogersa
Lernen beginnen
niedopuszczanie do świadomości, zniekształcenia w świadomości
wartościowanie organizmiczne
Lernen beginnen
wrodzona umiejętność organizmu do rozpoznania tego, co dla niego dobre i złe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.