Makroekonomia bezrobocie

 0    23 Datenblatt    duljo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Pracujący
Lernen beginnen
Osoby ktore za swoja pracę są wynagradzane w pieniężnej lub w innej formie
Aktywni zawodowo
Lernen beginnen
osoby pracujące lub osoby bezrobotne
Bierni zawodowo
Lernen beginnen
ta część ludności (w wieku 15 lat i więcej) w której skład nie wchodzą aktywni zawodowo
Stopa bezrobocia
Lernen beginnen
Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo
Przepływ na rynku pracy
Lernen beginnen
przepływ między zbiorami pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo
Zniechęceni pracownicy
Lernen beginnen
bezrobotni którzy długo szukali pracy stracili nadzieję na jej znalezienie i zaprzestali wysiłków
Bezrobocie dobrowolne(naturalne)
Lernen beginnen
bezrobotni którzy należą do zasobu pracy lecz nie chcą podjąć pracy za ustaloną na rynku płacę
Bezrobocie przymusowe
Lernen beginnen
bezrobotni którzy nie mogą znależć pracy za obowiazującą na rynku płacę
Bezrobocie frykcyjne
Lernen beginnen
z natury rzeczy krótkookresowe bezrobocie spowodowane mobilnością pracowników którzy szukają jak najlepszej pracy
Bezrobocie struktrualne
Lernen beginnen
bezrobocie które powstaje wtedy kiedy struktura zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracę nie odpowiada podaży pracy
Bezrobocie cykliczne
Lernen beginnen
bezrobocie spowodowane brakiem popytu na dobra w gospodarce
Naturalna stopa bezrobocia
Lernen beginnen
stosunek wielkości bezrobocia dobrowolnego (naturalnego) do wielkości zasobu pracy
Bezrobocie Keynesistowskie jest rezultatem
Lernen beginnen
niedostatecznego popytu globalnego na dobra
Strumień napływu do zasobu bezrobocia
Lernen beginnen
to liczba osób przechodzących do tego zasobu w określonym czasie
Przykłady bezrobocia naturalnego
Lernen beginnen
to bezrobocie frykcyjne i struktrualne
Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem
Lernen beginnen
niedoskonale funkcjonującego rynku pracy
Według teori Keynesa co jest głównym narzędziem walki z bezrobociem
Lernen beginnen
głównym narzędziem walki z bezrobociem jest aktywna polityka państwa polegająca na stymulowaniu efektywnego popytu na dobra
Stopa bezrobocia pokazuje
Lernen beginnen
jaką część zasobów siły roboczej stanowią bezrobotni
Współczynnik aktywności zawodowej
Lernen beginnen
to stosunek zasobów siły roboczej do liczby ludności w wieku produkcyjnym
Zasoby siły roboczej (aktywni zawodow) to
Lernen beginnen
bezrobotni jak i zatrudnieni
Zgodnie z założeniem podejscia neoklasycznego obnizka płac realnych powoduje
Lernen beginnen
spadek bezrobocia
Podaż pracy
Lernen beginnen
liczba osób które chcą w danym okresie pracowac za określoną stawkę płacy
Popyt na pracę
Lernen beginnen
jest to zapotrzebowanie na pracę zglaszane przez pracodawców (przedziębiorstwa)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.