marketing europejski

 0    31 Datenblatt    Anna
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Kiedy pojawiła się koncepcja Euromarketingu?
Lernen beginnen
Przed rokiem 1993, na który zaplanowano wprowadzenie wspólnego rynku i swobodnego przepływu towarów, usług, ludzi...
Na czym polega euromarketing?
Lernen beginnen
Na dostosowaniu strategii i elementów marketingu mix do warunków wewnętrznego rynku europejskiego
2 cechy składające się na specyfikę rynku europejskiego
Lernen beginnen
1. jednolitość - dotyczy regulacji gosp., standardów, atestów, rejestracji znaku towarowego itp. 2. zróżnicowanie - dotyczy zachowania i preferencji konsumentów w poszczególnych krajach
4 orientacje marketongowe przedsiębiorstw w Unii Europejskiej to...
Lernen beginnen
1. orientacja geocentryczna 2. orientacja etnocentryczna 3. orientacja policentryczna 4. orientacja regiocentryczna
W orientacji etnocentrycznej...
Lernen beginnen
rynkiem priorytetowym jest rynek macierzysty. Występuje standaryzacja. Działania zagraniczne to np. eksport.
W orientacji policentrycznej...
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo koncentruje się na rynku zagranicznym. Działania zagraniczne to nie tylko eksport, ale też przenoszenie produkcji za granicę, tworzenie filii zagranicznych. Występuje decentralizacja decyzji (filie mają swobodę działani, adaptacji strategii do warunków).
W orientacji regiocentrycznej...
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo widzi podobieństwa między krajami i może dlatego stosować podobne działąnia. Takim regionem jest UE. Następuje połącznie strategii standaryzacji i adaptacji.
W orientacji geocentrycznej(globalnej)...
Lernen beginnen
przedsiębiorstwo traktuje rynek światowy jako jeden rynek. Strategia charakterystyczna dla wielkich firm, ale filie tych firm nie mają takiej swobody w podejmowaniu decyzji co w strat. policentrycznej.
Standaryzacji sprzyjają (3):
Lernen beginnen
- integracja rynków wewn.; - oczekiwanie dobrej jakości po niskich cenach; - niski koszt i prostota strategii.
standaryzacji nie sprzyjają (4):
Lernen beginnen
- zróżnicowanie zachowań i preferencji konsumentów; - kulturowa heterogeniczność Europy; - etnocentryzm; - różnice w sytuacji ekonomicznej obywateli np. Luksemburg- Grecja
Od czego zależy stopień, w jakim przedsiębiorstwa będą stosować standaryzację? (4)
Lernen beginnen
- od produktów i strategii danego przedsiębiorstwa; - od zakresu samodzielności zagranicznych filii; - od wielkości barier prawnych, ekonomicznych i kulturowych; - od danego instrumentu marketingu.
Wymień 7 kroków w tworzeniu strategii marketingowej na runku UE
Lernen beginnen
1. Określenie pozycji rynkowej 2. Oracowanie kierunków strategii dla poszczególnych grup produktów; 3. Koncepcja finansowania działalności (w tym M&A); 4. Optymalizacja wielkości firmy (korzyści skali); 5. Koncepcja eurologistyki - zaopatrzenie, sprzedaż, produkcja; 6. euromarketing i euroinnowacja; 7. określenie zasad zarządzania na rynku UE.
kiedy stosuje się strategię paneuropejską?
Lernen beginnen
Gdy występuje standardowy popyt i konkurencja na skalę Europy.
Kiedy stosuje się strategię luk rynkowych?
Lernen beginnen
Gdy konkuruje się na rynkach lokalnych, na których występuje zróżnicowany popyt
Dlaczego wzrosła liczba wykupów i przejęć przedsiębiorstw w latach 1985-86?
Lernen beginnen
Bo chciano zrestrukturyzować firmy.
Dlaczego wzrosła liczba wykupów i przejęć przedsiębiorstw w latach 1991-92?
Lernen beginnen
Bo chciano wzmocnić swoje pozycje rynkowe.
Przykłady aliansów strategicznych w Europie.
Lernen beginnen
Elektrolux-AEG (sprzęt gospodarstwa domowego); Unilever-BSN (produkcja i sprzedaż lodów i jogurtów); Nestle- cocacola (herbata i kawa rozpuszczalna).
Na czym polega strategia niskich cen?
Lernen beginnen
Na zdobyciu wiodącej pozycji w branży pod względem kosztów całkowitych.
Na czym polega strategia różnicowania (dyferencjacji)?
Lernen beginnen
Na nadaniu produktowi unikatowych cechlub innym działaniom marketingowym np. wyjątkowo sprwnej obłudze klienta
Na czym polega strategia koncentracji?
Lernen beginnen
Na koncentracji na określonej grupie nabywców, grupie towarowej lub rynku geograficznym.(Ograniczone możliwości osiągnięcia udziału w całym rynku)
Decyzje przedsiębiorstwa dotyczące kształtowania produktu dotyczą:
Lernen beginnen
1. doboru asortymentu do danego rynku; 2. nadanie odpowiednich cech poszczególnym produktom; 3. uwzględnienia aktualnej fazy cyklu życia produktu.
Powody zróżnicowanych poziomów cen w poszczególnych krajach UE
Lernen beginnen
1. zróżnicowane warunki konkurencyjne; 2. Skłonność nabywców do płacenia zróżnicowanych cen; 3. niejednorodne struktury dystrybucyjne; 4. różne stopy podatkowe
szary import
Lernen beginnen
kupowanie produktów w kraju o najniższych cenach i sprzedawanie go w krajach o najwyższych cenach
import równoległy
Lernen beginnen
dodatkowy import w stosunku do dokonywanego przez autoryzowanych pośredników, prowadzony przez inne firmy w sytuacji, gdy cena produktu w kraju importera jest wyższa niż w kraju producenta.
reimport
Lernen beginnen
import przez firmy nieautoryzowane produktów eksportowanych przez autoryzowanych eksporterów. Gdy cena produktu w krajuimportera jest niższa niż w kraju producenta.
lateralny "szary import"
Lernen beginnen
przepływ towarów między rynkami, na które jest kierowany eksport za pośrednictwem autoryzowanych pośredników handlowych.
ceny transferowe
Lernen beginnen
ceny towarów będących przedmiotem obrotu między krajem producentem a filiami w innych krajach. Ich poziom może być wyższy lub niższy od poziomu cen na danym rynku w zależności od strategii przedsiębiorstwa.
firmy handlowe reagując na uwarunkowania wewnętrznego rynku UE podejmują następujące działania:
Lernen beginnen
1. wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedaży; 2. rozwijanie powiązań kooperacyjnych; 3. koncentracja kapitałowa; 4. umiędzynarodawianie działalności.
Gdzie duże znaczenie ma reklama w prasie codziennej?
Lernen beginnen
W Holandii, Irlandii i Danii
Gdzie dużą rolę odgrywa reklama radiowa?
Lernen beginnen
W Hiszpanii
Gdzie dużą rolę odgrywa reklama out-door?
Lernen beginnen
W Belgii, Luksemburgu i Francji

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.