Mikrobiologia antybiotyki konspekt

 0    53 Datenblatt    tifi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
definicja
Lernen beginnen
substancje naturalne (produkowane przez bakterie lub grzyby), półsyntetyczne (pochodne antybiotyków naturalnych po chemicznej modyfikacji) lub syntetyczne (nie mające naturalnego wzorca w przyrodzie) o działaniu przeciwdrobnoustrojowym poprzez zabijanie lub hamowanie rozmnażania drobnoustrojów
chemioterapeutyki def.
Lernen beginnen
substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, wytworzone przez człowieka, aktualnie zaliczane do antybiotyków
Antybiotyki hamujące syntezę ściany komórkowej
Lernen beginnen
B-laktamy - wiążą się z PBP (białkami wiążacymi penicylinę - transpeptydazy i karboksypeptydazy) i hamują syntezę proteoglikanu. Należą: penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy, karbapanemy, cefamycyny oraz inhibitory B-laktamaz zapobiegajace oporności (kwas klawulanowy, sulbaktam i tazobaktam)
Mechanizm oporności enzymatycznej na b-laktamy
Lernen beginnen
u niektórych bakterii poprzez białka receptorowe następuje indukcja B-laktamaz (enzymów hydrolizujących B-laktamy)
Mechanizm oporności receptorowej na b-laktamy
Lernen beginnen
zmiana konfiguracji miejsca aktywnego PBP zmniejsza jego powinowactwo do antybiotyku i umozliwia syntezę peptydoglikanu równiez w jego obecnosci
mechanizmy oporności na b-laktamy - penicylinazy
Lernen beginnen
oporność na naturalne penicyliny - u gronkowców, paciorkowców, enterokoków, Moraxella cattarhalis, Neisseria sp., Haemophilus sp., pałeczek Gram-
mechanizmy oporności na b-laktamy - cefalosporynazy AmpC
Lernen beginnen
rozkładają prawie wszystkie b-laktamy oprócz KARBAPANEMÓW i CEFALOSPORYN IV GENERACJI, obecne u pałeczek Gram-
mechanizmy oporności na b-laktamy - ESBL (b-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania)
Lernen beginnen
oporność na większość penicylin i cefalosporyn oraz monobaktam, u pałeczek Gram-, szczególnie Enterobacteriaceae
mechanizmy oporności na b-laktamy - MBL
Lernen beginnen
Metalo-beta-laktamazy o szerokim spektrum działania, nie wpływają na monobaktam, obecne u pałeczek Gram-
mechanizmy oporności na b-laktamy - KPC
Lernen beginnen
B-laktamazy o skrajnie roszerzonym spektrum działania, rozkładają wszystkie B-laktamy i są odporne na działania inhibitorów B-laktamaz, obecne u pałeczek Gram-
mechanizmy oporności receptorowej na b-laktamy - PRP
Lernen beginnen
w wyniku zmian w białkach odpowiedzialnych za biosyntezę ściany komórkowej bakterii, Streptococcus pneumoniae uzyskuje oporność na penicylinę oraz najczęściej również na inne b-laktamy
mechanizmy oporności receptorowej na b-laktamy - BLNAR
Lernen beginnen
Oporność na ampicylinę u Haemophilus influenzae związana z modyfikacja PBP
mechanizmy oporności receptorowej na b-laktamy - MRSA/MRCNS
Lernen beginnen
Oporność na meticylinę (czyli równiez na inne b-laktamy) u Staphyloccocus aureus związana z obecnością białka umożliwiającego bakterii syntezę ściany komórkowej w obecności B-laktamów
Antybiotyki hamujące syntezę białka
Lernen beginnen
Tetracykliny - blokują 30s i uniemożliwiają wydłużanie łańcucha peptydowego Makrolidy i linkozamidy - odwracalnie blokują 50s, uniemożliwiają wydłużanie łańcucha Aminoglikozydy - hamują translację poprzez blokowanie 30s, działają też na błonę kom. Chloramfenikol - blokuje 50s Oksalidynony - uniemożliwiają powstanie 70s
Antybiotyki hamujące syntezę DNA
Lernen beginnen
Chinolony - hamują aktywność gyrazy i topoizomerazy IV
Antybiotyki hamujące syntezę RNA
Lernen beginnen
Ryfampicyna - hamuje polimerazę RNA
antybiotyki niszczące błony
Lernen beginnen
Polipeptydy (polimyksyna A-E) - powodują utratę szczelności błon, stosuje sie tylko B i E, bo reszta wysokotoksyczna, działają na Gram-
Antybiotyki hamujące syntezę nukleotydów
Lernen beginnen
Sulfonamidy - uniemożliwiają syntezę kwasu foliowego- zahamowanie syntezy puryn Trimetorpim - inhibitor reduktazy dihydrofolianowej
Działanie antybiotyków - bakteriostatyczne
Lernen beginnen
tetracykliny makrolidy, ketolidy sulfonamidy oksazolidynony
Działanie antybiotyków - bakteriobójcze
Lernen beginnen
aminoglikozydy b-laktamy chloramfenikol chinolony glikopeptydy (hamują syntezę ściany) linkozamidy
Oporność def.
Lernen beginnen
Stan, w którym antybiotyk nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Może byc naturalna, uwarunkowana genetycznie jeszcze zanim zostały wprowadzone antybiotyki oraz nabyta u bakterii uprzednio wrażliwych na skutek mutacji spontanicznych (ew. indukowanych) lub przeniesienia genów od innej komórki
Oporność krzyżowa
Lernen beginnen
rozwój oporności na jeden antybiotyk pociąga za sobą oporność na inne z tej grupy
Sposoby przenoszenia oporności
Lernen beginnen
Pionowe - od kom macierzystej do potomnej Poziome - przenoszenie z jednej komórki na inną na drodze koniugacji (wymiana materiału między kom Ż. i M. tego samego gatunku), transdukcji (przenoszenie materiału między tym samym gatunkiem przez bakteriofagi) lub transformacji (bezpośrednie pobieranie materiału ze środowiska)
Metody oznaczania lekowrażliwości
Lernen beginnen
dyfuzyjno-krążkowa (jakościowa) - oparta na dyfuzji antybiotyku zawartego w krążku do podłoża. Wielkość strefy zahamowania jest wprost proporcjonalna do stopnia wrażliwości bakterii na dany antybiotyk (wrażliwe, średnio wrażliwe, oporne) seryjnych rozcieńczeń (ilościowa)- pozwala na określenie minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost bakterii (MIC) e-test - łączy dyfuzję antybiotyku w agarze i określenie MIC
Terapia empiryczna def.
Lernen beginnen
Terapia oparta na domniemaniu najbardziej pasującego czynnika etiologicznego i jego przypuszczalnej wrażliwości na antybiotyk
Terapia celowana def.
Lernen beginnen
Terapia w której doboru antybiotyku dokonuje się po wykonaniu antybiogramu dla wyizolowanego czynnika etiologicznego
Leczenie pierwszego rzutu - początkowe
Lernen beginnen
polega na stosowaniu antybiotyku o udowodnionym bezpieczeństwie i skutecznosci
Antybiogram - wynik
Lernen beginnen
"S" - wrażliwy na standardowe dawki leku "I" - średnio wrażliwy, MIC pomiędzy wrażliwym a opornym "R" - oporny
MBC MIC
Lernen beginnen
MBC - najmniejsze stężenie bakteriobójcze MIC - najmniejsze stężenia hamujące
efekt poantybiotykowy
Lernen beginnen
zahamowanie wzrostu bakterii pomimo spadku stężenia antybiotyku poniżej MIC, dotyczy aminoglikozydów, makrolidów, fluorochinolonów, karbapenemów
MBQ
Lernen beginnen
metoda interpretacji MIC, dzieli się graniczne stężenie antybiotyku dla wrażliwego szczepu przez MIC szczepu badanego. Im wyższy MBQ tym większa szansa sukcesu teapeutycznego
Grupy leków - b-laktamy
Lernen beginnen
Wszystkie mają w cząsteczce pierścień b-laktamowy, charakteryzują się małą toksycznością: cefalosporyny (I generacji - cefadroksyl, cefaleksyna, cefazolina, II generacji - cefaklor, cefuroksym, cefuroksym aksetyl, III generacji - Cefiksim, cefotaksym, cefpodoksym, ceftazydym, IV generacji - cefepim, Cefamycyny - cefoksytyna) penicyliny (aminopenicyliny, karboksypenicyliny, naturalne, ureidopenicyliny itp.) monobaktamy (aztreomam) karbapenemy (doripenem, ertapenem, imipenem) inhibitory b-laktamaz
Grupy leków - glikopeptydy
Lernen beginnen
Hamują syntezę peptydoglikanu uniemożliwiając jego polimeryzację, działają tylko na Gram+ wankomycyna teikoplanina telawancyna
Grupy leków - aminoglikozydy
Lernen beginnen
Potencjalnie toksyczne, działają tylko na tlenowe pałeczki Gram-, ziarniaki Gram+ i prątki gruźlicy: amikacyna gentamycyna streptomycyna neomycyna tobramycyna
Grupy leków - tetracykliny i glicylocykliny
Lernen beginnen
Szerokie spektrum działania (Gram+, Gram-, krętki, bakterie atypowe) doksycyklina tetracyklina
Grupy leków - makrolidy
Lernen beginnen
Cechą charakterystyczną jest szybkie i łatwe narastanie oporności, w większości zakażeń są lekiem drugiego rzutu, odwracalnie blokują 50s, działają głównie na Gram+, duże znaczenie ma ich działanie na bakterie wewnątzkomórkowe (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella) erytromycyna spiramycyna azytromycyna teltromycyna
Grupy leków - streptograminy
Lernen beginnen
pristamycyna Ia i Ib chinupristyna dalfopristyna
Grupy leków - oksazolidynony
Lernen beginnen
Działa na Gram+ linezolid
Grupy leków - chinolony
Lernen beginnen
działają tylko na bakterie tlenowe (gronkowce, paciorkowce, enterokoki, haemophilus, neisseria) I generacja - kwas nalidyksowy II generacja - ciprofloksacyna lewofloksacyna ofloksacyna III generacja - gatifloksacyna IV generacja - moxifloksacyna
Grupy leków - sulfonamidy
Lernen beginnen
kotrimoksazol
Grupy leków - nitroimidazole
Lernen beginnen
ornidazol metronidazol
Grupy leków - nitrofurany
Lernen beginnen
furagin nifuroksazyd
oporność na b-laktamy u Enterobacteriaceae
Lernen beginnen
należy wykrywać jednocześnie oba typy karbapenemaz MBL i KPC
Działania niepożądane b-laktamow
Lernen beginnen
nadwrazliwosc: natychmiastowa (0-1h) - wstrząs, podciśnienie, obrzęk głośni, skurcz oskrzeli przyspieszona (1-72h) - obrzęk głośni, pokrzywka, skurcz oskrzeli Późna (>72h) - wysypka, śródmiąższowe ZN, anemia, neutropenia, gorączka polekowa itd.
Oporność na chinolony
Lernen beginnen
Nabyta związana przede wszystkim z zahamowaniem transportu do komórki i z modyfikacją gyrazy
Działania niepożądane chinolonów
Lernen beginnen
biegunki, nudności, nadwrażliwość na światło, bóle i zawroty głowy, zaburzenia vzynności wątroby
Mechanizmy oporności na aminoglikozydy
Lernen beginnen
wytwarzanie aminoglokozydaz modyfikujących cząsteczki tych leków, zmiany receptorowe obniżenie lub inaktywacja czynnego transportu
HLAR
Lernen beginnen
Szczepy enterokoków opornych na wysokie stężenia aminoglikozydów. (Enterokoki są naturalnie oporne na niskie stężenia)
działania niepożądane aminoglikozydów
Lernen beginnen
ototoksyczność nefrotoksyczność
Oporność MLSmałeB
Lernen beginnen
Oporność na makrolidy, linkozamidy, streptograminy B u ziarniaków Gram+
Oporność na glikopeptydy
Lernen beginnen
VRE - enterokoki oporne na wankomycynę VISA - aureus średniowrażliwy na wankomycynę VRSA - aureus oporny na wankomycynę GISA/GRSA - szczepy średniowrażliwe i oporne na glikopeptydy
Działania niepożądane glikopeptydów
Lernen beginnen
reakcje alergiczne, zespół czerwonego karku, gorączka, ototoksyczność, nefrotoksyczność
Działania niepożądane tetracyklin
Lernen beginnen
dolegliwości pokarmowe, zapalenie/owrzodzenie przełyku, uszkodzenie wątroby, nadwrażliwość na światło

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.