On a walk (dialogues) - Spadséiergang (Dialog)

 0    13 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Look at this stone, mummy!
Wow, it's really beautiful.
Lernen beginnen
Kuck dir dëse Steen un, Mamma!
Wow, en ass wierklech schéin.
Who is she?
It's Marie.
Lernen beginnen
Wien ass hatt?
Dat ass d'Marie.
Look at this cat!
It's awesome!
Lernen beginnen
Kuck dir dës Kaz un!
Erstaunlech!
Can you see that boy?
Yes. It's Philippe, isn't it?
Lernen beginnen
Gesäis du dee Jong do?
Io, dat ass de Philippe, oder?
I want to go to the forest.
It's a very good idea.
Lernen beginnen
Ech wëll an de Bësch goen.
Dat ass eng gudd Iddi.
Can I play a bit more with the other kids?
Yes, you've got half an hour.
Lernen beginnen
Dierf ech e bësse méi laang mat den anere Kanner spillen?
Io, nach eng hallef Stonn.
+7 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish for children"
(Insgesamt 566 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.