Time for breakfast (dialogues) - Beim Kaffi (Dialog)

 0    20 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I want to drink some tea.
With sugar?
Lernen beginnen
Ech wëll Téi drénken.
Mat Zocker?
Will you slice me the tomato?
Sure, shall I put it on your sandwich?
Lernen beginnen
Kanns du d'Tomat fir mech schneiden?
Io, soll ech se op deng Schmier leeën?
I don't want any cheese.
How about some yoghurt then?
Lernen beginnen
Ech wëll kee Kéis.
Wéi wier et da mat Jogurt?
Can you pass me a fork, please?
Sure.
Lernen beginnen
Kanns du mir wannechgelift eng Forschett reechen?
Natierlech.
I'd like a sandwich.
Cheese or ham?
Lernen beginnen
Ech wéilt gär eng Schmier.
Kéis oder Ham?
Can I have a bread roll?
One or two?
Lernen beginnen
Kann ech e Bréitche kréien, wannechgelift?
Een oder zwee?
I'd like two pieces of bread, please.
Shall I butter them for you?
Lernen beginnen
Ech wéilt gär zwou Scheiwe Brout, wannechgelift.
Soll ech Botter drop maache fir dech?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish for children"
(Insgesamt 566 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.