Time to say goodnight (dialogues) - Zäit gutt Nuecht ze soen (Dialog)

 0    10 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Can you leave the light on?
Sure, sweet dreams.
Lernen beginnen
Kanns du d'Luucht uloossen?
Kloer, dreem eppes schéines.
Can I stay up for a little longer?
Shall I tell you a story?
Lernen beginnen
Dierf ech e bësse méi laang opbleiwen?
Soll ech dir eng Geschicht erzielen?
Can I sleep with the light on?
Of course, a kiss goodnight?
Lernen beginnen
Kann ech mat der Luucht u schlofen?
Natierlech, e gutt Nuecht Kuss?
Can I listen to a story?
Which one?
Lernen beginnen
Kann ech eng Geschicht nolauschteren?
Wéi eng?
I can't sleep.
Shall we count sheep together?
Lernen beginnen
Ech kann net schlofen.
Solle mer d'Schof zesummen zielen?
+5 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish for children"
(Insgesamt 566 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.