Adjektiven an Adverben 100 - 150 - Adjectives and adverbs 100 - 150

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
seriö
Firwat bass du esou seriö? Ass eppes geschitt?
Lernen beginnen
serious
Why are you so serious? Did something happen?
spannend
Deng Schwëster huet mer spannenden Traatsch erzielt.
Lernen beginnen
exciting
Your sister told me some exciting gossip.
nächst
Wat ass nächst um Programm?
Lernen beginnen
next
What's next on the agenda?
elo
Ech duecht et war déi richteg Entscheedung, mee elo sinn ech mer net esou sécher.
Lernen beginnen
now
I thought it was the right decision but now I'm not so sure about it.
etlech
Etlech Leit goufen am Autosaccident blesséiert.
Lernen beginnen
several
Several people were injured in the car accident.
ze
Ech kann net mat an de Kino. Ech hunn vill ze vill ze doen.
Lernen beginnen
too
I can't go to the cinema with you. I have too much to do.
praktesch
Mäi Frënd keeft mir ëmmer praktesch Kaddoen.
Lernen beginnen
practical
My boyfriend always buys me practical gifts.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.