Adjektiven an Adverben 250 - 300 - Adjectives and adverbs 250 - 300

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
einfach
Dir kënnt ganz einfach mam Bus an den Zentrum kommen.
Lernen beginnen
easily
You can easily get to the centre by bus.
vläicht
Vläicht kënne mir méi spéit trëppele goen. Wat häls du dovun?
Lernen beginnen
maybe
Maybe we could go for a walk later? What do you think?
vollkommen
Ech vertrauen dir vollkommen. Ech si mer sécher, datt s du déi richteg Entscheedung treffe wäerts.
Lernen beginnen
completely
I trust you completely. I'm sure you're going to make the right choice.
zivil
net militäresch oder reliéis
Mir wäerten eis zivil bestueden.
Lernen beginnen
civil
relating to the ordinary people of a country; not military or religious
We are going to marry in a civil ceremony.
soss
Ech hu soss ëmmer an enger grousser internationaler Firma geschafft.
Lernen beginnen
previously
Previously I worked for a huge international company.
reliéis
Meng Groussmamm ass extreem reliéis, si biet all Dag.
Lernen beginnen
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
direkt
Wéi oft muss ech mech widderhuelen? Komm direkt heihin!
Lernen beginnen
immediately
How many times should I repeat myself? Come here immediately!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.