Adjektiven an Adverben 150 - 200 - Adjectives and adverbs 150 - 200

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
medezinesch
Ech brauch medezinesch Berodung.
Lernen beginnen
medical
I need some medical advice.
endgülteg
Dat ass meng endgülteg Entscheedung.
Lernen beginnen
final
That's my final decision.
léiwer
Ech géing léiwer e Fräsch këssen ewéi dech!
Lernen beginnen
rather
I would rather kiss a frog than kiss you!
fréier
De fréiere Premier wäert eis Universitéit besichen, fir e Virtrag ze halen.
Lernen beginnen
former
The former prime minister is going to visit our university to give a lecture.
kloer
einfach ze verstoen
Ass dat kloer oder soll ech dës Aufgab nach eng Kéier erklären?
Lernen beginnen
clear
easy to understand
Is that clear or do you want me to explain this task to you once again?
am Moment
Ech schaffen am Moment als Guide.
Lernen beginnen
currently
I'm currently working as a tourist guide.
mannsten
Ech wees, datt ech am mannste Chance hunn d'Course ze gewannen. Ech sinn net gutt am Sport!
Lernen beginnen
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.