Asking and answering personal questions - Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I love learning new languages.
Lernen beginnen
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Lernen beginnen
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
I've been studying a lot.
Lernen beginnen
Tôi đã đi học rất nhiều.
I'm a modern languages student.
Lernen beginnen
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Lernen beginnen
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
Do you have any pets?
Lernen beginnen
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
Where did you learn English?
Lernen beginnen
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.