Asking and giving advice - Hỏi và cho lời khuyên

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
If you were in my place, what would you do?
Lernen beginnen
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Lernen beginnen
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
Lernen beginnen
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
What I said is my personal recommendation.
Lernen beginnen
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
Why don't you ask for an apology?
Lernen beginnen
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
What do you advise me?
Lernen beginnen
Bạn khuyên tôi làm gì?
I advise you to talk to her.
Lernen beginnen
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.