In an interview - Trong buổi phỏng vấn

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Thank you for your time.
Lernen beginnen
Cám ơn bạn đã dành thời gian cho tôi.
I think I have the profile you are looking for.
Lernen beginnen
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
Could you please say that again?
Lernen beginnen
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
Thank you for the opportunity.
Lernen beginnen
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
Could you please tell me what are the company's benefits?
Lernen beginnen
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
I've always been interested in working in your company.
Lernen beginnen
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
I really liked the profile of the job.
Lernen beginnen
Tôi rất thích mô tả công việc.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.