At the hairdressing salon - Tại tiệm làm tóc

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What do you want me to do to your hair today?
Lernen beginnen
Bạn muốn tôi làm tóc bạn như thế nào hôm nay đây?
Which of these colours would you like?
Lernen beginnen
Bạn thích nhuộm màu nào trong số màu này?
Do you want it styled straight or wavy?
Lernen beginnen
Bạn muốn nó theo kiểu thẳng hay lượn sóng?
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
Lernen beginnen
Bạn nên chải tóc nhẹ nhàng để tránh làm hỏng nó.
We have cosmetology services as well.
Lernen beginnen
Chúng tôi có dịch vụ thẩm mỹ tốt lắm.
How short would you like it?
Lernen beginnen
Bạn muốn ngắn cỡ nào?
Can I make an appointment for a haircut today?
Lernen beginnen
Tôi có thể đặt lịch hẹn cắt tóc hôm nay không?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Everyday phrases in Vietnamese"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.