Biologia - komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza

5  1    122 Datenblatt    okurde
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie organelle mają ludzie komórki?
Lernen beginnen
błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma, mitochondria, rybosomy, jądro komórkowe
Opisz błonę komórkową
Lernen beginnen
oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego, jej składnikami są zawsze białka i lipidy (fosfolipidy). Jej budowę objaśnia model płynnej mozaiki
Co to jest model płynnej mozaiki?
Lernen beginnen
Podstawę (zrąb) błony tworzy podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów, w zrębie zanurzone są białka.
Jaka jest zasadnicza cecha błony komórkowej?
Lernen beginnen
wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, np. woda i drobnocząsteczkowe subtancje rozpuszczalne są przepuszczane, a substancje wielkocząsteczkowe słabo
Co wspomaga dyfuzję i jak?
Lernen beginnen
odpowiednie białka transportowe wspomagają dyfuzję, aktywnie przemieszczają cząsteczki substancji wbrew gradientowi stężeń, dzięki czemu komórki mogą otrzymywać homeostazę.
Co tworzy system błon plazmatycznych?
Lernen beginnen
siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, oraz lizosomy
Co tworzą błony siateczki śródplazmatycznej?
Lernen beginnen
trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków
Jakie są rodzaje błon siateczki śródplazmatycznej?
Lernen beginnen
szorstkie - pokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza białek, i gładkie, niepokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza lipidów.
Co to są aparaty Golgiego?
Lernen beginnen
składają się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków, ich zadaniem jest modyfikacja, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji (głównie białek) poza komórkę oraz w jej obrębie
Gdzie występują aparaty Golgiego?
Lernen beginnen
w komórkach wydzielniczych trzustki
Co to są lizosomy?
Lernen beginnen
niewielkie, kuliste pęcherzyki, zawierają liczne białka enzymatyczne, zdolne rozłożyć wchłonięte substancje, a także produkty odpadowe, występują licznie w w komórkach żernych układu odpornościowego.
Co to jest cytoplazma?
Lernen beginnen
inaczej cytozol, towrzy płynny, złożony koloid wodny, w którym zawieszone są bądź rozpuszczone m.in. białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy, oraz sole mineralne
Co jest ważnym składnikiem cytoplazmy?
Lernen beginnen
skomplikowana, przestrzenna sieć białkowych włókienek i mikrorureczek, tworząca cytoszkielet
Za co jest odpowiedzialny cytoszkielet?
Lernen beginnen
za możliwość zmiany kształtu niektórych komórek, i ich zdolność do poruszania się
Co zachodzi w cytoplaźmie?
Lernen beginnen
liczne reakcje biochemiczne, np. biosynteza białek, beztlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe
Co to są mitochondria?
Lernen beginnen
owalne lub cylindryczne organelle, ich liczba może wynosić nawet kilkaset (mięśnie poprzecznie prążkowane, kanaliki nerwowe), każde otoczone jest dwoma błonami białkowo-lipidowymi.
Jak wygląda błona wewnętrzna i zewnętrzna mitochondrium?
Lernen beginnen
zewnętrzna jest gładka i pozbawiona wypukłości, wewnętrzna tworzy poprzeczne uwypuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi.
Co znajduje się w środku mitochonrium?
Lernen beginnen
macierz mitochondrialna, w jej skład wchodzą enzymy przyśpieszające reakcje utlenienia substancji organicznych, zawieszone są w niej również niewielkie cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy.
Co to jest ATP?
Lernen beginnen
są to wysokoenergetyczne wiązania, w których zmagazynowana jest energia chemiczna
Co jest źródłem ATP?
Lernen beginnen
proces oddychania wewnątrzkomórkowego, polegający na utlenianiu związków organicznych w następującej kolejności: węglowodany, tłuszcze, białka (aminokwasy).
Gdzie zachodzą najwydatniejsze procesy oddychania (tlenowe)?
Lernen beginnen
W mitochondriach.
Na jakie etapy można podzielić produkcję energii z cukru?
Lernen beginnen
glikolizę, cykl Krebsa, oraz utlenianie końcowe.
Gdzie zachodzi glikoliza i na czym polega?
Lernen beginnen
zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy.
Co to są rybosomy?
Lernen beginnen
przypominają spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną, składają się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej
Z czego zbudowane są rybosomy?
Lernen beginnen
Zbudowane są z białek oraz kilku rodzajów rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA)
Co zachodzi w rybosomach?
Lernen beginnen
właściwa biosynteza białek, czyli translacja.
Z czego składa się jądro komórkowe?
Lernen beginnen
z otoczki, kariolimfy, chromatyny, oraz jąderka
Co to jest kariolimfa?
Lernen beginnen
wypełnia wnętrze jądra komórkowego, tworzy płynne środowisko, w którym zanurzona jest chromatyna, występują w niej enzymy odpowiedzialne za syntezę DNA oraz RNA.
Co to jest chromatyna?
Lernen beginnen
składa się z długich i cienkich włókien, ich głównym składnikiem jest DNA znajdujące się na białkach - histonach
Na czym polega synteza RNA?
Lernen beginnen
synteza, inaczej transkrypcja, polega na łączeniu kolejnych rybonukleotydów, z wykorzystaniem DNA jako matrycy. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA.
Co to są chromosomy?
Lernen beginnen
jest to siedlisko genów
Ile jest chromosomów w komórce człowieka?
Lernen beginnen
46, czyli 23 pary, a gametach zredukowana o połowę, czyli wynosi 23
Czym są 23 chromosomy w gametach?
Lernen beginnen
jest to podstawowy komplet chromosomów, określany jako haploidalny
Jaką nazwę nosi układ 46 chromosomów?
Lernen beginnen
diploidalny
Jak nazywają się połówki chromosomów?
Lernen beginnen
chromatydy, każda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząstkę DNA
Co oznacza podział komórki macierzystej?
Lernen beginnen
oznacza podział jądra komórkowego oraz podział cytoplazmy
Co to jest cykl komórkowy?
Lernen beginnen
Składa się na niego interfaza oraz mitoza, trwa aż do zakończenia podziału komórki,
Co zachodzi w interfazie?
Lernen beginnen
Replikacja DNA oraz synteza białek
Jak dzieli się mitoza?
Lernen beginnen
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę
Jak nazywają się dwie chromatydy?
Lernen beginnen
chromosomy potomne
Jaki proces zachodzi w mejozie?
Lernen beginnen
podział redukcyjny, zmniejsza ilość chromosomów w jądrach do połowy
Co powstaje podczas mejozy?
Lernen beginnen
Gamety
Jak dzieli się mejoza?
Lernen beginnen
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz na profazę 2, metafazę 2, anafazę 2 i telofazę 2
Co tworzy biwalenty?
Lernen beginnen
dwa podobne chromosomy zwane homologicznymi
Jak nazywają się organizmy, które potrzebują odżywiania?
Lernen beginnen
heterotroficzne
Rola wapnia
Lernen beginnen
istotny składnik kości i zębów
Rola potasu i sodu
Lernen beginnen
pobudzenie komórek nerwowych
Rola fosforu
Lernen beginnen
składnik DNA, RNA, ATP
Roli siarki
Lernen beginnen
składnik aminokwasów
Rola magnezu
Lernen beginnen
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego
Rola chloru
Lernen beginnen
równowaga wodno-mineralna
Rola żelaza
Lernen beginnen
składnik hemoglobiny
Rola jodu
Lernen beginnen
składnik hormonów tarczycy
Rola fluoru
Lernen beginnen
składnik zębów i kości
Na jakie dwie grupy dzielimy witaminy?
Lernen beginnen
Na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.
Jakie jest skutek niedoboru witamin?
Lernen beginnen
Awitamizona
Jaki jest skutek nadmiaru witamin?
Lernen beginnen
hiperwitaminoza
Rola i skutki niedoboru witaminy A
Lernen beginnen
Współtworzy rodopsynę, skutek niedoboru: ślepota zmierzchowa
Rola i skutki niedoboru witaminy D
Lernen beginnen
wpływa na gospodarkę wapniową, w wyniku niedoboru występuje osteoporoza, krzywica
Rola i skutki niedoboru witaminy E
Lernen beginnen
hamowanie utleniania lipidów, niedobór: osłabienie mięśni
Rola i skutki niedoboru witaminy K
Lernen beginnen
ważna w krzepnięciu krwi, w wyniku niedoboru podatność na krwotoki
Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
Lernen beginnen
A, D, E, K
Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie
Lernen beginnen
B1, PP, B2, B6, B11, B12, C
Rola i skutki niedoboru witaminy B1
Lernen beginnen
enzymy utleniające węglowodany, niedobór: choroba beri beri
Rola i skutki niedoboru witaminy PP
Lernen beginnen
reakcja utleniania w komórkach, niedobór: zmęczenie, depresja
Rola i skutki niedoboru witaminy B2
Lernen beginnen
utlenia związki organiczne w komórkach, niedobór: zapalenie skóry
Rola i skutki niedoboru witaminy B6
Lernen beginnen
enzymy przetwarzające aminokwasy, niedobór: nadmierna pobudliwość
Rola i skutki niedoboru witaminy B11
Lernen beginnen
współtworzy niebiałkowy składnik enzymów w DNA, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy B12
Lernen beginnen
niebiałkowy składnik enzymów przetwarzających zasady azotowe, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy C
Lernen beginnen
synteza kolagenu, wchłanianie żelaza, niedobór: szkorbut
Co tworzy suchą masę pokarmu?
Lernen beginnen
Cukrowce, lipidy, białka i kwasy nukleinowe
Jak dzielą się cukry?
Lernen beginnen
Na proste i złożone
Co to są lipidy właściwe?
Lernen beginnen
Lipidy, połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych
Co to są lipidy złożone?
Lernen beginnen
Lipidy z dodatkiem podstawników
Co to są aminokwasy?
Lernen beginnen
Podstawowa jednostka budulcowa białek, zawiera grupę aminową i grupę karboksylową.
Jak łączą się ze sobą aminokwasy?
Lernen beginnen
Wiązaniami peptydowymi.
Co to są białka proste?
Lernen beginnen
Białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.
Co to są białka złożone?
Lernen beginnen
Białko zbudowane z aminokwasu i niebiałkowej części
Co to są enzymy?
Lernen beginnen
Białka pełniące funkcje biokatalizatorów.
Co ma każdy enzym?
Lernen beginnen
centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden substrat
Co tworzy substrat z enzymem?
Lernen beginnen
kompleks enzym-substrat
Podaj reakcję chemiczną enzymu
Lernen beginnen
Substrat + enzym <-> kompleks enzym-substrat <-> enzym + produkt
Jak można podzielić układ pokarmowy człowieka?
Lernen beginnen
Na przewód pokarmowy oraz gruczoły dodatkowe.
Wymień elementy przewodu pokarmowego
Lernen beginnen
Otwór ustny, jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, otwór odbytowy
Wymień gruczoły dodatkowe.
Lernen beginnen
ślinianki, trzustka, wątroba
Ile jest zębów mlecznych?
Lernen beginnen
20
Ile jest zębów stałych i jak się dzielą?
Lernen beginnen
siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe
Narysuj model zęba
Lernen beginnen
 auf Polnisch
Opisz budowę języka
Lernen beginnen
Posiada liczne brodawki smakowe, w których znajdują się kubki smakowe.
Jak produkowana jest ślina?
Lernen beginnen
Prze trzy pary dużych gruczołów ślinowych - ślinianek.
Czym wyścielane jest światło przewodu pokarmowego?
Lernen beginnen
Błoną śluzową
Co posiada śluzówka jelita cienkiego?
Lernen beginnen
Liczne kosmki jelitowe
Co to jest błona podśluzowa?
Lernen beginnen
Łącznotkankowa warstwa ściany przewodu pokarmowego
Co otacza podśluzówkę?
Lernen beginnen
Błona mięśniowa, tworzona przez dwie warstwy mięśni gładkich
Co przesuwa pokarm w przewodzie pokarmowym?
Lernen beginnen
skurcze perystaltyczne
Jak nazywa się warstwa ochronna rury przewodu pokarmowego?
Lernen beginnen
Błona zewnętrzna
Jak dzielimy jelito cienkie?
Lernen beginnen
Na dwunastnice, jelito czcze, oraz jelito kręte
Jak dzielimy jelito grube?
Lernen beginnen
Na kątnice, okrężnice, i odbytnicę.
Co to są amylazy?
Lernen beginnen
enzymy glikolityczne, rozkładające wiązania chemiczne w cukrach złożonych
Jakie wyróżniamy amylazy?
Lernen beginnen
Ślinową i trzustkową
Jak działają amylazy?
Lernen beginnen
Od cząsteczki skrobi lub glikogenu oddzielane są pojedyncze cząsteczki maltozy
Jak nazywa się enzym ściany jelita cienkiego?
Lernen beginnen
maltaza
Przy czyim udziale trawione są białka?
Lernen beginnen
Przy udziale proteaz.
Jak odbywa się trawienie?
Lernen beginnen
Pepsynogen, czyli enzym uwalniany do żołądka aktywuje pepsynę.
Jakie enzymy działają w jelicie cienkim?
Lernen beginnen
trypsyna, chymotrypsyna
Co to są peptydazy?
Lernen beginnen
Rozkładają tripeptydy i dipeptydy na aminokwasy.
Co robi wątroba z aminokwasami?
Lernen beginnen
Usuwa nadmiar reszty aminowej, produkując amoniak i ketokwasy
W co przetwarzany jest amoniak?
Lernen beginnen
W mocznik
Co rozkłada lipidy?
Lernen beginnen
Lipaza trzustkowa
Emulgacja, co to jest?
Lernen beginnen
Rozbijanie cząsteczek tłuszczu
Co to są micele?
Lernen beginnen
Mieszanki tłuszczów obojętnych i glicerolu
Co to są chylomikrony?
Lernen beginnen
Skupiska glicerydu, cholesterolu i białek
Jaki proces następuje w jelicie grubym?
Lernen beginnen
Wchłanianie wody.
Co to jest gastryna?
Lernen beginnen
Pobudza trawienie, odpowiada za uczucie sytości.
Co wydziela wątroba, i gdzie się to gromadzi?
Lernen beginnen
Żółć, gromadzącą się w pęcherzyku żółciowym.
Jak powstaje próchnica?
Lernen beginnen
Rozwój bakterii przekształcającej cukry z resztek pożywania w kwasy organiczne.
Co to jest parodontoza?
Lernen beginnen
Wywołana niedoborem witamin, powstaje krwawienie dziąseł, chwianie zębów.
Co to jest LDL?
Lernen beginnen
Odkłada cholesterol w tętnicach
Co to jest HDL?
Lernen beginnen
Transportuje cholesterol do wątroby.
Co to są aminokwasy egzogenne?
Lernen beginnen
Aminokwasy otrzymywane wraz z pożywieniem.
Co to są aminokwasy endogenne?
Lernen beginnen
Aminokwasy wytwarzane przez organizm
Co to są białka pełnowartościowe?
Lernen beginnen
Białka zawierające wszystkie aminokwasy

Biologia – budowa komórki

Lekcja: Biologia – komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza to podsumowanie podstawowych informacji związanych z biologią. W tej lekcji została zebrana cała wiedza na temat biologii komórkowej. 122 fiszki umożliwiają kompleksową powtórkę zagadnień takich jak organelle, błona komórkowa, czy funkcje organelli komórkowych. Poznasz także odpowiedź na takie pytania, jak: co to są rybosomy?, do czego służy aparat golgiego? i co to jest dyfuzja? Opanowanie materiału z powyższej lekcji jest świetnym sposobem na powtórkę do egzaminu semestralnego lub matury. Do egzaminu dojrzałości przydatna może być też lekcja: biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów.

Innowacyjny sposób nauki

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Nasze fiszki to znakomity sposób nauki nie tylko biologii, polecamy także nasze lekcje z innych dziedzin: bogowie rzymscy oraz cytaty po angielsku – kino amerykańskie.

Twórz swoje własne fiszki!

Jeżeli wybierasz się na studia biologiczne lub medyczne, to z pewnością wiesz, że czeka Cię dużo nauki, a nauka czym jest glikoza i atp to tylko wierzchołek góry lodowej. Jednak nie ma co się martwić, bo na Fiszkotece znajdziesz wiele kursów i lekcji. Gdybyś jednak nie znalazł odpowiedniego dla siebie materiału, zawsze możesz stworzyć swoje własne fiszki. Dołącz do nas i zobacz czy odpowiada Ci nasz sposób nauki!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.