E Dla Początkujących 3 A2-B1

 0    600 Datenblatt    wieczor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to say (something)
What did you say?
Lernen beginnen
powiedzieć (coś)
Co powiedziałaś?
to tell (someone)
Tell me what you want.
Lernen beginnen
powiedzieć (komuś)
Powiedz mi. czego chcesz.
to talk
Can I talk to you for a minute?
Lernen beginnen
rozmawiać
Czy mogę z tobą chwilę porozmawiać?
to communicate
In Spain I'm going to communicate only in Spanish.
Lernen beginnen
komunikować się
W Hiszpanii zamierzam komunikować się jedynie po hiszpańsku.
conversation
This isn't going to be a pleasant conversation.
Lernen beginnen
rozmowa
To nie będzie przyjemna rozmowa.
truth
Is Lucy going to tell us the truth?
Lernen beginnen
prawda
Czy Lucy zamierza powiedzieć nam prawdę?
lie
Was this a lie?
Lernen beginnen
kłamstwo
Czy to było kłamstwo?
message
Did you get my message?
Lernen beginnen
wiadomość
Dostałeś moją wiadomość?
news
We are watching the news on TV at the moment.
Lernen beginnen
wiadomości (nowe)
Właśnie oglądamy wiadomości w telewizji.
secret
Can I tell you a secret?
Lernen beginnen
sekret. tajemnica
Mogę powiedzieć ci coś w tajemnicy?
compliment
May I pay you a compliment?
Lernen beginnen
komplement
Czy mogę ci powiedzieć komplement?
speech
May I listen to his speech?
Lernen beginnen
przemowa
Czy mogę posłuchać jego przemowy?
sentence
Could you repeat the last sentence?
Lernen beginnen
zdanie
Czy możesz powtórzyć ostatnie zdanie?
text
This text is too difficult for me.
Lernen beginnen
tekst
Ten tekst jest dla mnie za trudny.
to promise
I have promised to come. and I will.
Lernen beginnen
obiecać
Obiecałem. że przyjdę i przyjdę.
to refuse
He refused to lend me money.
Lernen beginnen
odmawiać
Odmówił mi pożyczenia pieniędzy.
to recommend
Which book do you recommend?
Lernen beginnen
polecać
Którą książkę polecasz?
to suggest
He suggested going swimming after dinner.
Lernen beginnen
sugerować
Zasugerował. żebyśmy poszli popływać po obiedzie.
to offer
My brother offered his seat to an elderly woman.
Lernen beginnen
oferować
Mój brat zaoferował swoje miejsce starszej kobiecie.
to explain
Could you explain this. please?
Lernen beginnen
wyjaśniać
Czy mógłbyś to wyjaśnić. proszę?
to beg
I'm begging you. leave him!
Lernen beginnen
błagać
Błagam cię. odejdź od niego!
to call
Can you call the kids? Dinner is ready.
Lernen beginnen
wołać. nazywać
Możesz zawołać dzieci? Obiad jest gotowy.
to ring
The phone's ringing! Can you answer it?
Lernen beginnen
dzwonić (o telefonie)
Telefon dzwoni! Możesz odebrać?
to answer the phone
I can't answer the phone. I'm in the bath!
Lernen beginnen
odbierać telefon
Nie mogę odebrać telefonu. jestem w wannie!
to hang up
I started screaming at her and she hung up.
Lernen beginnen
rozłączać się (o telefonie)
Zaczęłam na nią krzyczeć i rozłączyła się.
to see
Can I see it?
Lernen beginnen
widzieć. zobaczyć
Mogę zobaczyć?
to look at
Look at me when I am talking to you.
Lernen beginnen
patrzeć na
Patrz na mnie. kiedy do ciebie mówię.
to look like
She looks like her mother.
Lernen beginnen
wyglądać jak
Wygląda jak jej matka.
to look around
She looked around the room and introduced herself.
Lernen beginnen
rozglądać się
Rozejrzała się po pokoju i przedstawiła się.
view
We booked a hotel room with a beautiful view.
Lernen beginnen
widok
Zarezerwowaliśmy pokój hotelowy z pięknym widokiem.
clearly
Please repeat it loudly and clearly.
Lernen beginnen
wyraźnie. jasno
Proszę. powtórz to głośno i wyraźnie.
to sense
I could sense they were bored.
Lernen beginnen
wyczuwać
Wyczuwałem. że się nudzą.
to hear
Hello? Can you hear me?
Lernen beginnen
słyszeć
Halo? Słyszysz mnie?
loud
The children are so loud. I can't stand it!
Lernen beginnen
głośny
Dzieci są takie głośne. nie mogę tego znieść!
quiet
Has he always been so quiet?
Lernen beginnen
cichy
Czy on zawsze był taki cichy?
silent
Why are you so silent today? Are you mad?
Lernen beginnen
milczący. cichy
Dlaczego jesteś dzisiaj taki milczący? Jesteś zły?
noisy
The street was crowded and noisy.
Lernen beginnen
hałaśliwy
Ulica była zatłoczona i hałaśliwa.
sound
Did you hear that strange sound? What was it?
Lernen beginnen
dźwięk
Słyszałeś ten dziwny dźwięk? Co to było?
to sound
It sounds fine.
Lernen beginnen
brzmieć
Brzmi nieźle.
smell
What's that strange smell?
Lernen beginnen
zapach
Co to za dziwny zapach?
to smell
Can I smell this perfume?
Lernen beginnen
pachnieć. wąchać
Mogę powąchać te perfumy?
to taste
Taste this dish. it's delicious!
Lernen beginnen
próbować. smakować
Spróbuj tego dania. jest przepyszne!
to seem
That film doesn't seem to be interesting.
Lernen beginnen
wydawać się
Ten film nie wydaje się interesujący.
to touch
Please. don't touch anything.
Lernen beginnen
dotykać
Proszę. nie dotykajcie niczego.
rough
The skin on his hands was hard and rough.
Lernen beginnen
szorstki
Skóra na jego dłoniach była twarda i szorstka.
smooth
The surface of the lake was as smooth as glass.
Lernen beginnen
gładki
Powierzchnia jeziora była gładka jak szkło.
makeup
I like your makeup. it's very natural.
Lernen beginnen
makijaż
Podoba mi się twój makijaż. jest bardzo naturalny.
mouth
Open your mouth and say "Aaah".
Lernen beginnen
usta. buzia
Otwórz buzię i powiedz "Aaa".
chest
The doctor examined my chest.
Lernen beginnen
klatka piersiowa
Lekarz zbadał moją klatkę piersiową.
nail
I cut myself when I was cutting my nails.
Lernen beginnen
paznokieć
Zraniłem się. kiedy obcinałem paznokcie.
nail polish
Is this nail polish better than that one?
Lernen beginnen
lakier do paznokci
Czy ten lakier do paznokci jest lepszy niż tamten?
ginger hair
My aunt looks really nice with ginger hair.
Lernen beginnen
rude włosy
Moja ciocia wygląda bardzo ładnie w rudych włosach.
brunette
That brunette looks like my sister!
Lernen beginnen
brunetka
Ta brunetka wygląda jak moja siostra!
blonde
I want to be a blonde. like my sister-in-law.
Lernen beginnen
blondynka
Chcę być blondynką. tak jak moja szwagierka.
skin and bone
Look at my nephew – he's skin and bone.
Lernen beginnen
skóra i kości
Popatrz na mojego siostrzeńca – sama skóra i kości.
moustache
Does your uncle have a moustache?
Lernen beginnen
wąsy
Czy twój wujek ma wąsy?
huge
My niece has huge blue eyes.
Lernen beginnen
ogromny
Moja bratanica ma ogromne niebieskie oczy.
tiny
My daughter's hands are so tiny.
Lernen beginnen
malutki
Rączki mojej córeczki są takie malutkie.
wrinkles
My grandma doesn't have many wrinkles.
Lernen beginnen
zmarszczki
Moja babcia nie ma wielu zmarszczek.
tattoo
I want to get a tattoo on my foot.
Lernen beginnen
tatuaż
Chcę sobie zrobić tatuaż na stopie.
pierced
Do you really have a pierced tongue?
Lernen beginnen
przekłuty
Naprawdę masz przekłuty język?
personality
What influences a child's personality?
Lernen beginnen
osobowość
Co wpływa na osobowość dziecka?
personality trait
What personality traits do you value the most?
Lernen beginnen
cecha charakteru
Jakie cechy charakteru cenisz najbardziej?
self-confident
My fiancée is self-confident.
Lernen beginnen
pewny siebie
Moja narzeczona jest pewna siebie.
talkative
My ex-boyfriend was too talkative.
Lernen beginnen
gadatliwy
Mój były chłopak był zbyt gadatliwy.
charming
You are so charming. thank you.
Lernen beginnen
uroczy
Jesteś taki uroczy. dziękuję.
spoilt
He doesn't want his children to be spoilt.
Lernen beginnen
rozpieszczony
Nie chce. żeby jego dzieci były rozpieszczone.
serious
My father-in-law is the most serious person I know.
Lernen beginnen
poważny
Mój teść jest najbardziej poważną osobą. jaką znam.
kind
Be kind to yourself.
Lernen beginnen
życzliwy
Bądź dla siebie życzliwy.
motivated
She was incredibly motivated to get the job.
Lernen beginnen
zmotywowany
Była niesamowicie zmotywowana. żeby dostać tę pracę.
motivation
Motivation is the key to success.
Lernen beginnen
motywacja
Motywacja to klucz do sukcesu.
well-organised
It's easier to work when you're well-organised.
Lernen beginnen
dobrze zorganizowany
Łatwiej jest pracować. kiedy jest się dobrze zorganizowanym.
self-discipline
Self-discipline is necessary. if you want to be successful.
Lernen beginnen
samodyscyplina
Samodyscyplina jest konieczna. jeśli chcesz odnieść sukces.
creative
You need to be creative. if you want to be a musician.
Lernen beginnen
kreatywny
Musisz być kreatywny. jeśli chcesz być muzykiem.
talented
Sarah was a very talented child.
Lernen beginnen
utalentowany
Sarah była bardzo utalentowanym dzieckiem.
positive attitude
Positive attitude is half the success.
Lernen beginnen
pozytywne podejście
Pozytywne podejście to połowa sukcesu.
imagination
Use your imagination!
Lernen beginnen
wyobraźnia
Użyj wyobraźni!
bright
Your nephew has always been such a bright boy.
Lernen beginnen
bystry. inteligentny
Twój siostrzeniec zawsze był takim bystrym chłopcem.
aggressive
When kids watch too much TV. they become aggressive.
Lernen beginnen
agresywny
Kiedy dzieci oglądają za dużo telewizji. stają się agresywne.
ambitious
My cousin is very ambitious and wants to get promoted quickly.
Lernen beginnen
ambitny
Moja kuzynka jest bardzo ambitna i chce szybko awansować.
stressed
Students are usually stressed before their first exam.
Lernen beginnen
zestresowany
Studenci zwykle są zestresowani przed pierwszym egzaminem.
jealous
Why are you so jealous of her?
Lernen beginnen
zazdrosny
Dlaczego jesteś o nią tak zazdrosny?
glad
My husband was really glad when he got the present.
Lernen beginnen
zadowolony
Mój mąż był bardzo zadowolony. kiedy otrzymał prezent.
furious
I have never seen my mum so furious.
Lernen beginnen
wściekły
Nigdy nie widziałam mojej mamy tak wściekłej.
to admire
My wife has always admired her father.
Lernen beginnen
podziwiać
Moja żona zawsze podziwiała swojego ojca.
to accept
Do you accept credit cards?
Lernen beginnen
akceptować
Czy akceptujecie karty kredytowe?
fascinated
My brother is fascinated with his new computer game.
Lernen beginnen
zafascynowany
Mój brat jest zafascynowany swoją nową grą komputerową.
annoyed
What has happened? I can see you are annoyed.
Lernen beginnen
rozdrażniony. poirytowany
Co się stało? Widzę. że jesteś poirytowany.
embarassed
Children are often embarrased when they don't know an answer.
Lernen beginnen
zażenowany
Dzieci często czują się zażenowane. kiedy nie znają odpowiedzi na pytanie.
disappointed
He was really disappointed with himself.
Lernen beginnen
rozczarowany
Był sobą bardzo rozczarowany.
disappointment
To our disappointment. the tickets were sold out.
Lernen beginnen
rozczarowanie
Ku naszemu rozczarowaniu bilety były już wyprzedane.
lonely
Do you often feel lonely?
Lernen beginnen
samotny
Często czujesz się samotny?
confused
I was really confused and didn't know what to do.
Lernen beginnen
zdezorientowany
Byłam naprawdę zdezorientowana i nie wiedziałam. co robić.
respect
They deserve respect.
Lernen beginnen
szacunek
Oni zasługują na szacunek.
loyal
My relatives are very loyal to each other.
Lernen beginnen
lojalny
Moi krewni są wobec siebie bardzo lojalni.
faithful
Have they been faithful to one another?
Lernen beginnen
wierny
Czy oni byli sobie wierni?
to be keen on something
He wasn't keen on moving to a different city.
Lernen beginnen
mieć chęć na coś
Nie miał chęci wyprowadzać się do innego miasta.
to be fond of something
Are you fond of reading books?
Lernen beginnen
lubić coś
Czy lubisz czytać książki?
to be fed up with
My aunt was really fed up with that neighbour.
Lernen beginnen
mieć dosyć
Moja ciocia miała naprawdę dosyć tego sąsiada.
at the moment
Sorry. I can't speak to you at the moment.
Lernen beginnen
w tej chwili
Przepraszam. w tej chwili nie mogę z tobą rozmawiać.
finally
We're finally going on holiday! In June!
Lernen beginnen
w końcu. wreszcie
W końcu jedziemy na wakacje! W czerwcu!
soon
They are getting married soon.
Lernen beginnen
wkrótce
Oni wkrótce biorą ślub.
before
Are you going to call me before you leave work?
Lernen beginnen
przed. zanim
Zadzwonisz do mnie. zanim wyjdziesz z pracy?
after
Are we meeting after school tonight?
Lernen beginnen
po
Spotykamy się dziś wieczorem po szkole?
during
Are you going to be here during the summer holidays?
Lernen beginnen
podczas
Zamierzasz tu być podczas letnich wakacji?
until
We aren't staying here until March.
Lernen beginnen
aż do. dopóki
Nie zostajemy tu aż do marca.
forever
I will stay with you forever!
Lernen beginnen
na zawsze
Zostanę z tobą na zawsze!
future
My grandson is going to be a doctor in the future.
Lernen beginnen
przyszłość
Mój wnuczek zamierza być w przyszłości lekarzem.
past
Will you ever tell me about your past?
Lernen beginnen
przeszłość
Czy opowiesz mi kiedyś o swojej przeszłości?
present
Focus on the present!
Lernen beginnen
teraźniejszość
Skup się na teraźniejszości!
age
We're living in the age of reason and science.
Lernen beginnen
era. epoka
Żyjemy w epoce rozumu i nauki.
hardly ever
We hardly ever see each other.
Lernen beginnen
prawie nigdy
Prawie nigdy się nie widujemy.
every time
You get nervous every time we talk about it.
Lernen beginnen
za każdym razem
Denerwujesz się za każdym razem. kiedy o tym rozmawiamy.
all the time
Are you going to be here all the time?
Lernen beginnen
przez cały czas
Będziesz tu przez cały czas?
most of the time
Most of the time the professor was silent.
Lernen beginnen
przez większość czasu
Przez większość czasu wykładowca milczał.
from time to time
My mum bakes from time to time.
Lernen beginnen
od czasu do czasu
Moja mama od czasu do czasu piecze.
some time ago
This happened some time ago in Spain.
Lernen beginnen
jakiś czas temu
Zdarzyło się to jakiś czas temu w Hiszpanii.
every two days
They don't come here every two days.
Lernen beginnen
co dwa dni
Nie przyjeżdżają tu co dwa dni.
every other night
I'll babysit every other night.
Lernen beginnen
co drugi wieczór. co drugą noc
Będę się opiekował dzieckiem co drugi wieczór.
the day after tomorrow
I'm meeting him the day after tomorrow.
Lernen beginnen
pojutrze
Spotykam się z nim pojutrze.
the day before yesterday
I haven't seen her since the day before yesterday.
Lernen beginnen
przedwczoraj
Nie widziałam jej od przedwczoraj.
recently
You've changed a lot recently.
Lernen beginnen
ostatnio
Bardzo się ostatnio zmieniłeś.
midnight
We're leaving at midnight.
Lernen beginnen
północ (godzina)
Wyjeżdżamy o północy.
noon
The match starts at noon.
Lernen beginnen
południe (godzina)
Mecz zaczyna się w południe.
to set the alarm
I forgot to set the alarm and overslept.
Lernen beginnen
nastawić budzik
Zapomniałam nastawić budzik i zaspałam.
clock
I think the clock has broken.
Lernen beginnen
zegar
Wydaje mi się. że zepsuł się zegar.
the clock is fast
I think my clock is a little fast.
Lernen beginnen
zegar się spieszy
Wydaje mi się. że mój zegar się trochę spieszy.
the clock is slow
This clock is 3 minutes slow.
Lernen beginnen
zegar się późni
Ten zegar późni się o trzy minuty.
quarter
– What time is it? – It's quarter past one.
Lernen beginnen
kwadrans
– Która godzina? – Kwadrans po pierwszej.
date
Write today's date and sign it.
Lernen beginnen
data
Napisz dzisiejszą datę i podpisz się.
song
Who performs this song?
Lernen beginnen
piosenka
Kto wykonuje tę piosenkę?
melody
What a beautiful melody.
Lernen beginnen
melodia
Jaka piękna melodia.
lyrics
I don't know the lyrics but I'll sing the song anyway.
Lernen beginnen
słowa piosenki
Nie znam słów tej piosenki. ale i tak zaśpiewam.
title
What's the title of this song?
Lernen beginnen
tytuł
Jaki jest tytuł tej piosenki?
musical
My granddaughter has always been very musical.
Lernen beginnen
muzykalny
Moja wnuczka zawsze była bardzo muzykalna.
note
Do you know how to read notes?
Lernen beginnen
nuta
Potrafisz czytać z nut?
to compose
Mozart composed a lot of excellent music.
Lernen beginnen
komponować
Mozart skomponował wiele świetnej muzyki.
band
Have you heard of this band?
Lernen beginnen
zespół. kapela
Słyszałeś o tym zespole?
to perform
She didn't want to perform yesterday.
Lernen beginnen
występować
Nie chciała wczoraj wystąpić.
stage
I've never been on stage before!
Lernen beginnen
scena
Nigdy wcześniej nie byłam na scenie!
voice
The singer had a really beautiful voice.
Lernen beginnen
głos
Piosenkarka miała naprawdę piękny głos.
popular music
She doesn't like popular music. she prefers jazz.
Lernen beginnen
muzyka popularna
Ona nie lubi muzyki popularnej. woli jazz.
classical music
I'd like to know more about classical music.
Lernen beginnen
muzyka poważna
Chciałabym wiedzieć coś więcej na temat muzyki poważnej.
musical instrument
Would you like to play a musical instrument?
Lernen beginnen
instrument muzyczny
Czy chciałbyś grać na jakimś instrumencie muzycznym?
guitar
I wouldn't like to play the guitar. I'd rather do sports.
Lernen beginnen
gitara
Nie chciałbym grać na gitarze. Wolę sport.
piano
Are you keen on playing the piano?
Lernen beginnen
pianino
Lubisz grać na pianinie?
violin
I can't stand practising the violin.
Lernen beginnen
skrzypce
Nie mogę znieść ćwiczeń na skrzypcach.
drums
Would you like to play the drums one day?
Lernen beginnen
perkusja
Chciałbyś kiedyś grać na perkusji?
drumsticks
Where are my drumsticks?
Lernen beginnen
pałeczki do gry na perkusji
Gdzie są moje pałeczki do gry na perkusji?
flute
I'm going to learn how to play the flute.
Lernen beginnen
flet
Zamierzam nauczyć się grać na flecie.
cello
I love the sound of the cello.
Lernen beginnen
wiolonczela
Uwielbiam dźwięk wiolonczeli.
trumpet
When my neighbour practices the trumpet. I close my window.
Lernen beginnen
trąbka
Kiedy mój sąsiad ćwiczy grę na trąbce. zamykam okno.
to play the sax
He has always wanted to play the sax.
Lernen beginnen
grać na saksofonie
Zawsze chciał grać na saksofonie.
far away
How far away is it? I'm tired.
Lernen beginnen
daleko
Jak daleko to jest? Zmęczyłam się.
close by
I see them quite often. they live close by.
Lernen beginnen
blisko. nieopodal
Widuję ich dość często. mieszkają nieopodal.
to measure
How can you measure your success?
Lernen beginnen
mierzyć. robić pomiar
Jak można zmierzyć sukces?
average
What's the average salary in Canada?
Lernen beginnen
przeciętny
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w Kanadzie?
distance
We covered a long distance that day.
Lernen beginnen
odległość
Tamtego dnia pokonaliśmy dużą odległość.
kilometre
Have we walked a kilometre yet?
Lernen beginnen
kilometr
Przeszliśmy już kilometr?
mile
Last weekend I ran 15 miles.
Lernen beginnen
mila
W zeszły weekend przebiegłam 15 mil.
to grow
Money doesn't grow on trees.
Lernen beginnen
rosnąć
Pieniądze nie rosną na drzewach.
inch
I grew 2 inches that summer.
Lernen beginnen
cal
Tamtego lata urosłam dwa cale.
centimetre
I've grown two centimetres since last year.
Lernen beginnen
centymetr
Od zeszłego roku urosłem dwa centymetry.
millimetre
It seems like my nails grow a millimetre a day.
Lernen beginnen
milimetr
Mam wrażenie. że paznokcie rosną mi milimetr na dzień.
area
The park covers a very large area.
Lernen beginnen
obszar
Park zajmuje bardzo duży obszar.
square metre
It covers an area of ten square metres.
Lernen beginnen
metr kwadratowy
Pokrywa on obszar dziesięciu metrów kwadratowych.
litre
I drink two litres of water a day.
Lernen beginnen
litr
Wypijam dwa litry wody dziennie.
drop
Just a drop of this poison can kill a person.
Lernen beginnen
kropla
Zaledwie kropla tej trucizny może zabić człowieka.
ruler
Let's measure it. Do you have a ruler?
Lernen beginnen
linijka
Zmierzmy to. Masz linijkę?
to be over
Is the game over yet?
Lernen beginnen
kończyć się
Czy mecz się już skończył?
to come from
Where does she come from? She looks Asian.
Lernen beginnen
pochodzić (z)
Skąd ona pochodzi? Wygląda na Azjatkę.
to come in
I told her to come in.
Lernen beginnen
wchodzić
Powiedziałem jej. żeby weszła.
to go away
Let's go away somewhere nice for the weekend.
Lernen beginnen
wyjeżdżać. odjeżdżać
Wyjedźmy w jakieś ładne miejsce na weekend.
to grow up
He didn't grow up in the city.
Lernen beginnen
dorastać
Nie dorastał w mieście.
to bring up
Are you bringing her up alone?
Lernen beginnen
wychowywać
Sam ją wychowujesz?
to get on with someone
I can't get on with her.
Lernen beginnen
dogadywać się z kimś
Nie mogę się z nią dogadać.
to put away
Don't put your homework away! Do it now.
Lernen beginnen
odkładać (na półkę. na później)
Nie odkładaj pracy domowej na później! Odrób ją teraz.
to turn down
Can I turn the radio down?
Lernen beginnen
ściszać
Czy mogę ściszyć radio?
to turn up
Don't turn the TV up. It's too loud already.
Lernen beginnen
podgłaśniać
Nie pogłaśniaj telewizora. I tak jest już za głośno.
to look after
Will you look after my dog when I'm on holiday?
Lernen beginnen
opiekować się
Zaopiekujesz się moim psem. kiedy będę na wakacjach?
to look for
What are you looking for?
Lernen beginnen
szukać
Czego szukasz?
to fill in (a form)
I don't know how to fill in this form.
Lernen beginnen
wypełniać (formularz)
Nie wiem. jak wypełnić ten formularz.
to find out
What have you found out?
Lernen beginnen
dowiedzieć się
Czego się dowiedziałeś?
to call back
Call me back as soon as possible.
Lernen beginnen
oddzwaniać
Oddzwoń do mnie tak szybko. jak to tylko możliwe.
to write down
Write it down. it's useful information.
Lernen beginnen
zapisać
Zapisz to. to przydatna informacja.
to pay back
When can you pay me back?
Lernen beginnen
zwracać pieniądze. spłacać
Kiedy możesz mi zwrócić pieniądze?
poor
She doesn't make a lot of money. she's quite poor.
Lernen beginnen
biedny
Nie zarabia wiele pieniędzy. jest raczej biedna.
rich
If you get that job. you'll be rich!
Lernen beginnen
bogaty
Jeśli dostaniesz tę pracę. będziesz bogaty!
to apply for a job
If you apply for this job. you'll get it – I'm sure of that.
Lernen beginnen
ubiegać się o pracę
Jeśli będziesz ubiegał się o tę pracę. dostaniesz ją – jestem tego pewna.
to work overtime
You will earn more money if you work overtime.
Lernen beginnen
pracować po godzinach
Zarobisz więcej pieniędzy. jeśli będziesz pracował po godzinach.
contract
Will you sign the contract if its terms are OK?
Lernen beginnen
umowa
Podpiszesz umowę. jeśli jej warunki będą OK?
volunteer
If I have enough time. I will work as a volunteer.
Lernen beginnen
wolontariusz. ochotnik
Jeśli będę miała wystarczająco dużo czasu. popracuję jako wolontariuszka.
duty
Cleaning the floor is not my duty.
Lernen beginnen
obowiązek
Mycie podłogi nie jest moim obowiązkiem.
to negotiate
Do you think we can negotiate with them?
Lernen beginnen
negocjować
Myślisz. że możemy z nimi negocjować?
skill
She doesn't have the appropriate skills for this job.
Lernen beginnen
umiejętność
Ona nie ma odpowiednich umiejętności do tej pracy.
freelancer
Would you consider working as a freelancer?
Lernen beginnen
wolny strzelec
Rozważałbyś pracę jako wolny strzelec?
to take a day off
You are so tired. take a day off.
Lernen beginnen
wziąć dzień wolnego
Jesteś taki zmęczony. weź dzień wolnego.
lunch break
What time is the lunch break?
Lernen beginnen
przerwa na obiad
O której jest przerwa na obiad?
folder
– Is this my folder? – No. it's mine.
Lernen beginnen
teczka. folder
– To moja teczka? – Nie. moja.
project
It's not her project. it's yours!
Lernen beginnen
projekt
To nie jej projekt tylko twój!
career
Her career is not your problem but hers.
Lernen beginnen
kariera
Jej kariera to nie twój problem tylko jej.
success
This wasn't our success but his. really.
Lernen beginnen
sukces
To nie był tak naprawdę nasz sukces tylko jego.
to achieve
We achieved our goal and they achieved theirs.
Lernen beginnen
osiągać
My osiągnęliśmy swój cel. a oni swój.
failure
It's not a failure. it's an experience.
Lernen beginnen
porażka
To nie porażka. ale doświadczenie.
busy
She's busy at the moment. would you like to leave a message?
Lernen beginnen
zajęty
W tej chwili jest zajęta. czy chce pan zostawić wiadomość?
own
I run my own business.
Lernen beginnen
własny
Prowadzę własną działalność gospodarczą.
industry
He invested in the tobacco industry.
Lernen beginnen
przemysł
Zainwestował w przemysł tytoniowy.
insurance
Do you have health insurance?
Lernen beginnen
ubezpieczenie
Masz ubezpieczenie zdrowotne?
to decide
Have you decided what to do?
Lernen beginnen
decydować
Zdecydowałeś. co zrobisz?
decision
The decision is yours.
Lernen beginnen
decyzja
Decyzja należy do ciebie.
to plan
You don't need to plan everything in advance.
Lernen beginnen
planować
Nie musisz wszystkiego planować z góry.
to start
You can start packing your things.
Lernen beginnen
zaczynać
Możesz zacząć pakować swoje rzeczy.
to finish
I want to finish it as soon as possible.
Lernen beginnen
kończyć
Chcę to skończyć tak szybko jak to możliwe.
to stop
The phone stopped working.
Lernen beginnen
przestać. zatrzymać się
Telefon przestał działać.
reception
Where is the reception?
Lernen beginnen
recepcja
Gdzie jest recepcja?
to spend time
At work I spend a lot of time at the computer.
Lernen beginnen
spędzać czas
W pracy spędzam dużo czasu przed komputerem.
spider
There aren't any spiders in my house.
Lernen beginnen
pająk
W moim domu nie ma żadnych pająków.
ant
Ouch. an ant bit my toe!
Lernen beginnen
mrówka
Au. mrówka ugryzła mnie w palec (u nogi)!
butterfly
My grandpa has a collection of butterflies.
Lernen beginnen
motyl
Mój dziadek ma kolekcję motyli.
bear
Were there any bears in the zoo?
Lernen beginnen
niedźwiedź
Czy w zoo były jakieś niedźwiedzie?
penguin
Penguins can't fly although they have wings.
Lernen beginnen
pingwin
Pingwiny nie potrafią latać. mimo że mają skrzydła.
dolphin
She has always wanted to swim with dolphins.
Lernen beginnen
delfin
Zawsze chciała pływać z delfinami.
shark
Sharks very rarely kill people.
Lernen beginnen
rekin
Rekiny bardzo rzadko zabijają ludzi.
crocodile
Have you ever seen a real crocodile?
Lernen beginnen
krokodyl
Czy kiedykolwiek widziałeś prawdziwego krokodyla?
eagle
He went to the mountains for two months to observe eagles.
Lernen beginnen
orzeł
Pojechał na dwa miesiące w góry. żeby obserwować orły.
parrot
We used to have a parrot when I was a kid.
Lernen beginnen
papuga
Kiedy byłem dzieckiem. mieliśmy papugę.
pigeon
My ex-wife used to feed pigeons every day.
Lernen beginnen
gołąb
Moja była żona codziennie karmiła gołębie.
owl
My little brother used to be afraid of owls.
Lernen beginnen
sowa
Mój młodszy brat kiedyś bał się sów.
goat
Did you use to keep goats on your farm?
Lernen beginnen
koza
Czy hodowaliście kiedyś kozy na waszej farmie?
duck
Did she use to feed ducks in this park?
Lernen beginnen
kaczka
Czy ona kiedyś karmiła kaczki w tym parku?
turkey
They didn't use to eat turkey for Thanksgiving.
Lernen beginnen
indyk
Oni nie jadali indyka na Święto Dziękczynienia.
hamster
I didn't use to have a hamster when I was little.
Lernen beginnen
chomik
Kiedy byłam mała. nie miałam chomika.
rat
There used to be a lot of rats here.
Lernen beginnen
szczur
Kiedyś było tu dużo szczurów.
giraffe
When we went to Africa. we saw giraffes from the car.
Lernen beginnen
żyrafa
Kiedy pojechaliśmy do Afryki. widzieliśmy z samochodu żyrafy.
deer (l.mn. deer)
Their traditional clothes are made of deer skin.
Lernen beginnen
jeleń. sarna
Ich tradycyjne ubrania robi się ze skóry jelenia.
turtle
I can't tell a turtle from a tortoise.
Lernen beginnen
żółw wodny
Nie potrafię rozróżnić żółwia wodnego od lądowego.
puppy (także: pup / l.mn. puppies)
Look at that puppy! It's so cute!
Lernen beginnen
szczeniak
Popatrz na tego szczeniaczka! Jest taki słodki!
kitten
I got a kitten for my birthday!
Lernen beginnen
kotek. kocię
Na urodziny dostałam kotka!
to keep animals
They keep a lot of animals on the farm.
Lernen beginnen
hodować zwierzęta
Hodują w swoim gospodarstwie wiele zwierząt.
branch
There's an owl sitting on that branch.
Lernen beginnen
gałąź
Na tamtej gałęzi siedzi sowa.
to plant
Would you like to help me plant some trees?
Lernen beginnen
sadzić
Chciałbyś mi pomóc posadzić kilka drzew?
to bloom
These flowers bloom in May.
Lernen beginnen
kwitnąć
Te kwiaty kwitną w maju.
bush
She noticed that something was moving in the bushes.
Lernen beginnen
krzak
Zauważyła. że w krzakach coś się rusza.
root
Only the root of this plant is edible.
Lernen beginnen
korzeń
Tylko korzeń tej rośliny jest jadalny.
breeze
Can you feel the lovely breeze?
Lernen beginnen
bryza. wiaterek
Czujesz ten miły wiaterek?
dry
It was the driest month of the year.
Lernen beginnen
suchy
To był najsuchszy miesiąc roku.
wet
It was wet outside all week.
Lernen beginnen
mokry
Na zewnątrz było mokro przez cały tydzień.
showers
It was sunny all month. only with occasional showers.
Lernen beginnen
przelotne deszcze
Przez cały miesiąc było słonecznie. padały tylko przelotne deszcze.
boiling hot
I love it when it's boiling hot like today.
Lernen beginnen
upalnie
Uwielbiam. kiedy jest tak upalnie jak dziś.
thermometer
Look at the thermometer. Is it warm out?
Lernen beginnen
termometr
Popatrz na termometr. Czy na zewnątrz jest ciepło?
shade
Let's sit in the shade for a while.
Lernen beginnen
cień. miejsce zacienione
Usiądźmy na chwilę w cieniu.
daylight
We need to take photos in daylight.
Lernen beginnen
światło dzienne
Musimy robić zdjęcia przy świetle dziennym.
degree
It's only 15 degrees today. Wear a jacket.
Lernen beginnen
stopień
Dzisiaj jest tylko 15 stopni. Załóż kurtkę.
to burn
I burned my skin quite badly.
Lernen beginnen
oparzyć
Dość poważnie oparzyłem sobie skórę.
plaster
What a nasty cut! Put a plaster on.
Lernen beginnen
plaster opatrunkowy
Co za paskudne zadrapanie! Przyklej sobie plaster.
plaster cast
I'm afraid we have to put a plaster cast on your leg.
Lernen beginnen
gips
Obawiam się. że musimy założyć panu gips na nogę.
to feel dizzy
Don't drink so much or you'll feel dizzy.
Lernen beginnen
mieć zawroty głowy
Nie pij tyle. bo będziesz miał zawroty głowy.
migraine
Nothing works when I have a migraine.
Lernen beginnen
migrena
Nic nie działa. kiedy mam migrenę.
toothache
I suffered from toothache all night long.
Lernen beginnen
ból zęba
Przez całą noc męczył mnie ból zęba.
rash
The baby had a strange rash all over his body.
Lernen beginnen
wysypka
Dziecko miało dziwną wysypkę na całym ciele.
allergic to something
Are you allergic to strawberries?
Lernen beginnen
uczulony na coś
Jesteś uczulony na truskawki?
to vomit
I feel sick. I might vomit.
Lernen beginnen
wymiotować
Niedobrze mi. mogę zwymiotować.
cut
This cut will leave a scar.
Lernen beginnen
rana. zacięcie
Ta rana zostawi bliznę.
to disinfect
We need to disinfect this cut.
Lernen beginnen
odkażać
Musimy odkazić tę ranę.
to swell
My leg has swollen badly.
Lernen beginnen
spuchnąć
Moja noga brzydko spuchła.
to twist an ankle
He twisted his ankle when he was playing football.
Lernen beginnen
skręcić kostkę
Skręcił sobie kostkę. kiedy grał w piłkę nożną.
heart attack
My granny had a heart attack when she was walking home.
Lernen beginnen
zawał serca
Moja babcia miała zawał serca. kiedy szła do domu.
injury
I was riding my bike when I got this injury.
Lernen beginnen
kontuzja. uraz
Jechałam rowerem. kiedy nabawiłam się tej kontuzji.
bruise
I fell over when I was playing basketball and I have a bruise on my knee.
Lernen beginnen
siniak
Przewróciłem się. kiedy grałem w koszykówkę i mam siniaka na kolanie.
accident
It was a horrible accident.
Lernen beginnen
wypadek
To był okropny wypadek.
to survive
He survived World War II.
Lernen beginnen
przetrwać. przeżyć
On przeżył drugą wojnę światową.
to drown
I'm afraid of water. I don't want to drown.
Lernen beginnen
utopić się
Boję się wody. nie chcę utonąć.
life
The doctors saved his life.
Lernen beginnen
życie
Lekarze uratowali mu życie.
death
His death upset the whole nation.
Lernen beginnen
śmierć
Jego śmierć zasmuciła cały naród.
dead
The fly isn't moving. it's dead.
Lernen beginnen
martwy
Ta mucha się nie rusza. jest martwa.
alive
We will catch him. dead or alive!
Lernen beginnen
żywy
Złapiemy go. martwego czy żywego!
clinic
She should go to a clinic with that illness.
Lernen beginnen
klinika
Powinna zgłosić się do jakiejś kliniki z tą chorobą.
GP
Call our GP. Susie is feeling bad.
Lernen beginnen
lekarz rodzinny
Dzwoń do naszego lekarza rodzinnego. Suzie źle się czuje.
to breathe
Breathe calmly.
Lernen beginnen
oddychać
Oddychaj spokojnie.
breath
Take a deep breath!
Lernen beginnen
oddech
Weź głęboki oddech!
to try
Why don't you try one more time?
Lernen beginnen
próbować
Może spróbuj jeszcze raz?
bad habit
Smoking is a very bad habit.
Lernen beginnen
zły nawyk. nałóg
Palenie to bardzo zły nawyk.
to smoke
You mustn't smoke here.
Lernen beginnen
palić (papierosy)
Tutaj nie wolno palić.
cigarettes
Could you buy me a packet of cigarrettes. please?
Lernen beginnen
papierosy
Kupisz mi paczkę papierosów. proszę?
nicotine
Cigarettes contain nicotine.
Lernen beginnen
nikotyna
Papierosy zawierają nikotynę.
to give up smoking
He will never give up smoking.
Lernen beginnen
rzucić palenie
On nigdy nie rzuci palenia.
non-smoker
I can only date a non-smoker.
Lernen beginnen
osoba niepaląca
Mogę się spotykać tylko z osobą niepalącą.
to bite your nails
Stop biting your nails! It's disgusting!
Lernen beginnen
obgryzać paznokcie
Przestań obgryzać paznokcie! To obrzydliwe!
to pick your nose
Look at that driver! He's picking his nose!
Lernen beginnen
dłubać w nosie
Popatrz na tego kierowcę! Dłubie sobie w nosie!
to do drugs
Did she really do drugs when she was young?
Lernen beginnen
brać narkotyki
Naprawdę brała narkotyki. kiedy była młoda?
to eat well
Pregnant women must eat well.
Lernen beginnen
dobrze się odżywiać
Ciężarne kobiety muszą się dobrze odżywiać.
vegetarian
My fiancé has become a vegetarian recently.
Lernen beginnen
wegetarianin
Mój narzeczony został niedawno wegetarianinem.
serving
I eat five servings of fruit a day.
Lernen beginnen
porcja
Jadam pięć porcji owoców dziennie.
junk food
If you only eat junk food. you will get ill.
Lernen beginnen
niezdrowe jedzenie
Jeśli będziesz jadł tylko niezdrowe jedzenie. rozchorujesz się.
to go on a diet
If you go on a diet. you will surely lose a few kilos.
Lernen beginnen
przejść na dietę
Jeśli przejdziesz na dietę. na pewno zrzucisz parę kilo.
to keep to a diet
If you want results. keep to your diet!
Lernen beginnen
trzymać się diety
Jeśli chcesz rezultatów. trzymaj się diety!
to put on weight
My brother-in-law has put on some weight recently.
Lernen beginnen
przytyć
Mój szwagier ostatnio trochę przytył.
to lose weight
If I only eat vegetables. I will lose too much weight.
Lernen beginnen
schudnąć
Jeśli będę jadła same warzywa. za dużo schudnę.
to stay in shape
I work out every day because I want to stay in shape.
Lernen beginnen
pozostać w dobrej formie
Codziennie ćwiczę. bo chcę pozostać w dobrej formie.
workaholic
My ex-husband was a workoholic. that's why we divorced.
Lernen beginnen
pracoholik
Mój były mąż był pracoholikiem. dlatego się rozwiedliśmy.
to get enough sleep
When I get enough sleep. my skin looks a lot better.
Lernen beginnen
wysypiać się
Kiedy się wysypiam. moja skóra wygląda o wiele lepiej.
to stay up late
If I stay up late. I will feel terrible tomorrow.
Lernen beginnen
chodzić poźno spać
Jeśli pójdę późno spać. jutro będę czuł się fatalnie.
healthy lifestyle
A healthy lifestyle is not only diet and exercise.
Lernen beginnen
zdrowy tryb zycia
Zdrowy tryb życia to nie tylko dieta i ćwiczenia.
balance
You need to have balance in your life.
Lernen beginnen
równowaga
W życiu trzeba zachować równowagę.
to take your time
Take your time. we have the whole day.
Lernen beginnen
nie spieszyć się
Nie spiesz się. mamy cały dzień.
to meditate
I try to meditate at least ten minutes a day.
Lernen beginnen
medytować
Staram się medytować przynajmniej dziesięć minut dziennie.
alcoholic
My uncle is an alcoholic. unfortunately.
Lernen beginnen
alkoholik
Mój wujek jest niestety alkoholikiem.
to get drunk
We got a little drunk that night.
Lernen beginnen
upijać się
Troszkę się upiliśmy tamtego wieczoru.
harmful
Smoking is harmful to your health.
Lernen beginnen
szkodliwy
Palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
dish
Shepherd’s pie is a traditional British dish.
Lernen beginnen
danie
Zapiekanka pasterska to tradycyjne brytyjskie danie.
lettuce
The lettuce doesn’t look fresh.
Lernen beginnen
sałata
Sałata nie wygląda świeżo.
cabbage
I'm not a fan of cabbage. Can we eat something else?
Lernen beginnen
kapusta
Nie przepadam za kapustą. Czy możemy zjeść coś innego?
spinach
You would love spinach if you tried it.
Lernen beginnen
szpinak
Zasmakowałbyś w szpinaku. gdybyś go spróbował.
peas
If you added some peas. the salad would be better.
Lernen beginnen
groszek
Gdybyś dodał trochę groszku. sałatka byłaby lepsza.
beans
If you listened to mum. you would eat more beans.
Lernen beginnen
fasola
Gdybyś słuchał mamy. jadłbyś więcej fasoli.
broccoli
If you ate more broccoli. you'd have better skin.
Lernen beginnen
brokuły
Gdybyś jadał więcej brokułów. miałbyś lepszą cerę.
nut
Would you eat this cake if there weren't any nuts in it?
Lernen beginnen
orzech
Zjadłbyś to ciasto. gdyby nie było w nim orzechów?
seed
Would you like some sunflower seeds?
Lernen beginnen
nasiono. pestka
Chcesz trochę pestek słonecznika?
raisin
I would try the salad if it didn't have any raisins.
Lernen beginnen
rodzynka
Spróbowałbym tej sałatki. gdyby nie była z rodzynkami.
honey
I drink tea with honey because I don't like sugar.
Lernen beginnen
miód
Piję herbatę z miodem. bo nie lubię cukru.
tuna
He always has a tin of tuna in his house.
Lernen beginnen
tuńczyk
Zawsze ma w domu puszkę tuńczyka.
cherry
Let's put a cherry on the top.
Lernen beginnen
wiśnia
Połóżmy wisienkę na górze.
watermelon
Could you cut the watermelon?
Lernen beginnen
arbuz
Mógłbyś pokroić arbuza?
flour
If you had some flour. I would bake a cake.
Lernen beginnen
mąka
Gdybyś miał mąkę. upiekłabym ciasto.
bun
Can I have three buns and a bottle of milk. please?
Lernen beginnen
bułka
Poproszę trzy bułki i butelkę mleka.
cottage cheese
My grandson will only eat cottage cheese for breakfast.
Lernen beginnen
serek wiejski
Mój wnuczek jada na śniadanie tylko serek wiejski.
jam
Would you like a jam sandwich?
Lernen beginnen
dżem
Chcesz kanapkę z dżemem?
jelly
Is there jelly in this cake?
Lernen beginnen
galaretka
Czy w tym cieście jest galaretka?
sweets
I don't eat any sweets at all.
Lernen beginnen
słodycze
W ogóle nie jadam słodyczy.
biscuit
Mum. can I have a biscuit?
Lernen beginnen
ciastko
Mamo. mogę zjeść ciastko?
chewing gum
Please. put your chewing gum in the bin.
Lernen beginnen
guma do żucia
Wyrzuć gumę do żucia do kosza. proszę.
oil
Add more oil or it will burn.
Lernen beginnen
olej
Dodaj więcej oleju. bo inaczej się spali.
low-fat
I'm on a low-fat diet.
Lernen beginnen
niskotłuszczowy
Jestem na diecie niskotłuszczowej.
fatty
Don't eat that fatty hamburger.
Lernen beginnen
tłusty (o jedzeniu)
Nie jedz tego tłustego hamburgera.
fresh
Our restaurant serves only fresh salads.
Lernen beginnen
świeży
Nasza restauracja serwuje tylko świeże sałatki.
ripe
Are these avocados ripe? I never know.
Lernen beginnen
dojrzały (o owocu)
Czy te awokado są dojrzałe? Nigdy nie umiem rozpoznać.
juicy
What a juicy orange!
Lernen beginnen
soczysty
Jaka soczysta pomarańcza!
bowl
Would you like a bowl of water for your dog?
Lernen beginnen
miska
Chce pani miskę wody dla psa?
toaster
If we had a toaster. we could toast some bread.
Lernen beginnen
toster
Gdybyśmy mieli toster. moglibyśmy zrobić tosty.
cooker
Put the pot on the cooker.
Lernen beginnen
kuchenka
Postaw garnek na kuchence.
to use
What do you use this blender for?
Lernen beginnen
używać. korzystać
Do czego używasz tego blendera?
oven
I use the oven more often than the cooker.
Lernen beginnen
piekarnik
Częściej używam piekarnika niż kuchenki.
microwave
Reheat the beans in a microwave.
Lernen beginnen
mikrofalówka
Odgrzej fasolę w mikrofalówce.
dishwasher
The plates are still in the dishwasher.
Lernen beginnen
zmywarka
Talerze nadal są w zmywarce.
freezer
The freezer isn't working.
Lernen beginnen
zamrażarka
Zamrażarka nie działa.
juicer
I often forget to put a glass under the juicer.
Lernen beginnen
sokowirówka
Często zapominam podstawić szklankę pod sokowirówkę.
coffee maker
I couldn't live without a coffee maker.
Lernen beginnen
ekspres do kawy
Nie mógłbym żyć bez ekspresu do kawy.
food processor
Put all the ingredients into the food processor.
Lernen beginnen
robot kuchenny
Włóż wszystkie składniki do robota kuchennego.
tin opener
Have you seen the tin opener?
Lernen beginnen
otwieracz do puszek
Widziałeś gdzieś otwieracz do puszek?
flower pot
There was a flower pot on the table.
Lernen beginnen
doniczka
Na stole była doniczka.
AC
Could you turn on the AC?
Lernen beginnen
klimatyzacja
Czy mógłbyś włączyć klimatyzację?
radiator
Is there a radiator in each room?
Lernen beginnen
kaloryfer
Czy w każdym pokoju jest kaloryfer?
central heating
We don't have central heating here.
Lernen beginnen
ogrzewanie centralne
Nie mamy tu ogrzewania centralnego.
hairdryer
Do you use a hairdryer?
Lernen beginnen
suszarka do włosów
Używasz suszarki do włosów?
clothes hanger
Put your dress on a clothes hanger.
Lernen beginnen
wieszak (na ubrania)
Powieś sukienkę na wieszaku.
TV
I don't need a TV in my house.
Lernen beginnen
telewizor
Nie potrzebuję w domu telewizora.
MP3 player
Can I borrow your MP3 player for a week?
Lernen beginnen
odtwarzacz MP3. „MP-trójka”
Czy mogę pożyczyć twoją MP3 na tydzień?
camera
The camera in my phone is really good.
Lernen beginnen
aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny w moim telefonie jest naprawdę dobry.
video camera
Bring a video camera so we can make some videos.
Lernen beginnen
kamera
Weź kamerę. żebyśmy mogli kręcić filmiki.
answering machine
I left her a message on the answering machine.
Lernen beginnen
automatyczna sekretarka
Zostawiłam jej wiadomość na automatycznej sekretarce.
toothbrush
I can't find my toothbrush. Have you seen it?
Lernen beginnen
szczoteczka do zębów
Nie mogę znaleźć mojej szczoteczki do zębów. Widziałeś ją?
tool
Where do you keep your tool kit?
Lernen beginnen
narzędzie
Gdzie trzymasz zestaw narzędzi?
hammer
For God's sake. don't use a hammer at 6 a.m.!
Lernen beginnen
młotek
Na miłość boską. nie używaj młotka o 6 rano!
scissors
Could you hand me the scissors. please?
Lernen beginnen
nożyczki
Czy mógłbyś podać mi nożyczki. proszę?
bottle
A bottle of mineral water. please.
Lernen beginnen
butelka
Poproszę butelkę wody mineralnej.
bucket
Pour some water into the bucket.
Lernen beginnen
wiadro
Wlej trochę wody do wiadra.
to iron
Ironing calms me down.
Lernen beginnen
prasować
Prasowanie mnie uspokaja.
to do the dishes
Mum always does the dishes herself.
Lernen beginnen
myć naczynia
Mama zawsze sama myje naczynia.
housework
We share all housework equally.
Lernen beginnen
prace domowe
Dzielimy się po równo wszystkimi pracami domowymi.
to help
Could you help me with the ironing?
Lernen beginnen
pomagać
Czy mogłabyś mi pomóc z prasowaniem?
to clean
Sue hasn't cleaned the table yet.
Lernen beginnen
czyścić
Sue jeszcze nie wyczyściła stołu.
to clear
Clear the desk before you start doing your homework.
Lernen beginnen
uprzątnąć
Uprzątnij biurko. zanim zaczniesz odrabiać pracę domową.
to do the laundry
I've done the laundry but I've forgotten to take it out of the washing machine.
Lernen beginnen
robić pranie
Zrobiłam pranie. ale zapomniałam je wyjąć z pralki.
to sweep the floor
Don't sweep the floor. Vacuum it.
Lernen beginnen
zamiatać podłogę
Nie zamiataj podłogi. Odkurz ją.
to fold clothes
Fold your clothes before you put them in your suitcase.
Lernen beginnen
składać ubrania
Złóż ubrania. zanim włożysz je do walizki.
to hang the laundry
She was hanging the laundry when we arrived.
Lernen beginnen
wieszać pranie
Wieszała pranie. kiedy przyjechaliśmy.
to clear away the toys
She told her niece to clear away her toys.
Lernen beginnen
posprzątać zabawki
Kazała swojej siostrzenicy posprzątać zabawki.
to walk the dog
If I were you. I would walk the dog more often.
Lernen beginnen
wyprowadzać psa na spacer
Na twoim miejscu częściej wyprowadzałabym psa na spacer.
to water the plants
Who will water the plants when I am away?
Lernen beginnen
podlewać rośliny
Kto podleje rośliny. kiedy mnie nie będzie?
soap
We're running out of soap. can you buy some?
Lernen beginnen
mydło
Kończy nam się mydło. możesz jakieś kupić?
washing powder
This washing powder smells funny.
Lernen beginnen
proszek do prania
Ten proszek do prania dziwnie pachnie.
washing-up liquid
You don't need to use so much washing-up liquid.
Lernen beginnen
płyn do zmywania naczyń
Nie musisz używać tak dużo płynu do zmywania naczyń.
sponge
The sponge is wet.
Lernen beginnen
gąbka
Gąbka jest mokra.
cloth
Pass me the cloth. there is some water on the floor.
Lernen beginnen
ścierka
Podaj mi ścierkę. na podłodze jest trochę wody.
mess
How's it possible to make so much mess so quickly?
Lernen beginnen
bałagan
Jak to możliwe. żeby tak szybko zrobić taki bałagan?
stain
You've got a stain on your shirt.
Lernen beginnen
plama
Masz plamę na koszuli.
to throw away
Don't throw it away. give it to someone.
Lernen beginnen
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego. oddaj komuś.
crime
I have never witnessed any crime.
Lernen beginnen
przestępstwo
Nigdy nie byłam świadkiem przestępstwa.
to commit
You are guilty of commiting the crime.
Lernen beginnen
popełniać
Jesteś winny popełnienia tego przestępstwa.
criminal
She is dating a criminal!
Lernen beginnen
przestępca
Ona umawia się z przestępcą!
to steal
Were you trying to steal my money?
Lernen beginnen
kraść
Czy próbowałeś ukraść moje pieniądze?
thief (l.mn. thieves)
Catch that thief!
Lernen beginnen
złodziej
Łapać tego złodzieja!
to attack
Unprotected computers are often attacked by viruses.
Lernen beginnen
atakować
Niechronione komputery często są atakowane przez wirusy.
to kill
Too many people are killed on the roads.
Lernen beginnen
zabijać
Zbyt wielu ludzi zostaje zabitych na drogach.
gun
Be careful. the gun is loaded.
Lernen beginnen
broń. pistolet
Uważaj. pistolet jest naładowany.
to shoot
Some people are shot by accident.
Lernen beginnen
strzelać
Niektórzy zostają postrzeleni przez przypadek.
murder
How is murder punished in Florida?
Lernen beginnen
morderstwo
Jaka jest kara za morderstwo na Florydzie?
terrorist
Are the terrorists armed?
Lernen beginnen
terrorysta
Czy terroryści są uzbrojeni?
bomb
Is the bomb hidden somewhere in the building?
Lernen beginnen
bomba
Czy bomba jest ukryta gdzieś w tym budynku?
to blow up
The rocks are blown up with dynamite.
Lernen beginnen
wysadzać w powietrze
Skały wysadza się w powietrze za pomocą dynamitu.
to rob
Some banks are robbed in less than 5 minutes.
Lernen beginnen
rabować. okradać
Bywa. że banki zostają obrabowane w mniej niż 5 minut.
pickpocket
Pickpockets aren't considered dangerous criminals.
Lernen beginnen
kieszonkowiec
Kieszonkowcy nie są uważani za groźnych przestępców.
to arrest
You can get arrested for that.
Lernen beginnen
aresztować
Mogą cię za to aresztować.
to pay a fine
If you don't come to court. you'll have to pay a fine.
Lernen beginnen
zapłacić grzywnę
Jeśli nie przyjdziesz do sądu. będziesz musiał zapłacić grzywnę.
parking ticket
Not here. or you'll get a parking ticket.
Lernen beginnen
mandat za parkowanie
Nie tutaj. bo jeszcze dostaniesz mandat za parkowanie.
prison
Don't worry. people don't get sent to prison for that.
Lernen beginnen
więzienie
Nie martw się. nie wysyła się za to ludzi do więzienia.
judge
What did the judge say?
Lernen beginnen
sędzia
Co powiedział sędzia?
court
I'll see you in court!
Lernen beginnen
sąd
Zobaczymy się w sądzie!
guilty
But he's not guilty! This is so unfair.
Lernen beginnen
winny
Ale on nie jest winny! To takie niesprawiedliwe.
innocent
I believe that you're innocent.
Lernen beginnen
niewinny
Wierzę. że jesteś niewinny.
witness
Were there any witnesses?
Lernen beginnen
świadek
Byli jacyś świadkowie?
victim
The victim is still in shock.
Lernen beginnen
ofiara
Ofiara nadal jest w szoku.
justice
I hope there's still some justice in this world.
Lernen beginnen
sprawiedliwość
Mam nadzieję. że jest jeszcze trochę sprawiedliwości na tym świecie.
by law
By law you are not allowed to do it.
Lernen beginnen
zgodnie z prawem
Zgodnie z prawem nie wolno ci tego zrobić.
against the law
It's against the law to enter somebody's house without permission.
Lernen beginnen
wbrew prawu
To wbrew prawu. wchodzić do czyjegoś domu bez pozwolenia.
also
I also want to talk with you.
Lernen beginnen
również. także
Ja także chcę z tobą porozmawiać.
so
I'm ill so I'm not going to work today.
Lernen beginnen
więc
Jestem chora. więc nie pójdę dziś do pracy.
although
I had to tell her the truth. although it was hard.
Lernen beginnen
chociaż
Musiałem powiedzieć jej prawdę. chociaż było to ciężkie.
however
I understand why she wants to stay. However. I think she should go.
Lernen beginnen
jednak
Rozumiem. dlaczego chce zostać. Jednak uważam. że powinna pójść.
unless
I won't come unless she asks me to.
Lernen beginnen
chyba że. jeśli nie
Nie przyjdę. chyba że mnie poprosi.
as a result
You were late for today's meeting. As a result. we lost an important client.
Lernen beginnen
w rezultacie
Spóźniłeś się na dzisiejsze spotkanie. W rezultacie straciliśmy ważnego klienta.
because of
The concert was cancelled because of the rain.
Lernen beginnen
z powodu
Koncert został odwołany z powodu deszczu.
reason
What is the reason for your strange behaviour?
Lernen beginnen
powód
Jaki jest powód twojego dziwnego zachowania?
on the one hand
On the one hand. it will require a lot of effort.
Lernen beginnen
z jednej strony
Z jednej strony będzie to wymagało dużego wysiłku.
on the other hand
On the other hand. it might be an interesting experience.
Lernen beginnen
z drugiej strony
Z drugiej strony może to być interesujące doświadczenie.
definitely
It was definitely him!
Lernen beginnen
z całą pewnością
To z całą pewnością był on!
probably
I will probably get there a few minutes later.
Lernen beginnen
prawdopodobnie
Prawdopodobnie dotrę tam kilka minut później.
maybe
Maybe we could have dinner together?
Lernen beginnen
może
Może zjemy razem kolację?
even
Why should he decide? He doesn't even live here.
Lernen beginnen
nawet
Dlaczego on miałby decydować? Nawet tu nie mieszka.
at all
I don't like this idea at all.
Lernen beginnen
wcale
Wcale mi się nie podoba ten pomysł.
at least
You could at least try and see if you enjoy it.
Lernen beginnen
przynajmniej
Mógłbyś przynajmniej spróbować i zobaczyć. czy ci się to podoba.
fashion
I'm interested in fashion.
Lernen beginnen
moda
Interesuję się modą.
fashionable
She has a lot of fashionable clothes.
Lernen beginnen
modny
Ona ma dużo modnych ubrań.
stylish
He looked elegant and stylish. as always.
Lernen beginnen
stylowy
Wyglądał wytwornie i stylowo. jak zwykle.
classic
This classic blouse will match any skirt.
Lernen beginnen
klasyczny
Ta klasyczna bluzka będzie pasowała do każdej spódnicy.
traditional
The dancers were wearing traditional clothes.
Lernen beginnen
tradycyjny
Tancerze byli ubrani w tradycyjne stroje.
designer
Who is your favourite designer?
Lernen beginnen
projektant
Kto jest twoim ulubionym projektantem?
costume
Do you have a costume for the fancy dress party?
Lernen beginnen
kostium
Masz kostium na bal?
mask
Who's hiding behind that mask?
Lernen beginnen
maska
Kto się chowa za tą maską?
to match
Does this T-shirt match the trousers?
Lernen beginnen
pasować
Czy ta koszulka pasuje do spodni?
sandals
I need a new pair of sandals.
Lernen beginnen
sandały
Potrzebuję nowej pary sandałów.
boots
She always wears boots. even in the summer.
Lernen beginnen
buty z wysoką cholewą. kozaki
Ona zawsze nosi kozaki. nawet latem.
bra
If I had some money. I'd buy a new bra.
Lernen beginnen
biustonosz
Gdybym miała trochę pieniędzy. kupiłabym nowy biustonosz.
swimsuit
I'd wear a swimsuit if it was warmer.
Lernen beginnen
kostium kąpielowy
Założyłabym kostium kąpielowy. gdyby było cieplej.
swimming trunks
Oh no. I've forgotten my swimming trunks!
Lernen beginnen
kąpielówki
O nie. zapomniałem kąpielówek!
bracelet
I love your bracelet. Where did you buy it?
Lernen beginnen
bransoletka
Bardzo mi się podoba twoja bransoletka. Gdzie ją kupiłaś?
chain
Can I try this chain on?
Lernen beginnen
łańcuszek
Czy mogę przymierzyć ten łańcuszek?
striped
What do you think about this striped dress?
Lernen beginnen
w paski
Co sądzisz o tej sukience w paski?
checked
I'd like to have a checked coat.
Lernen beginnen
w kratkę
Chciałabym mieć płaszcz w kratkę.
flowery
Where is my flowery blanket?
Lernen beginnen
w kwiaty
Gdzie jest mój koc w kwiaty?
spotted
She always wears spotted socks.
Lernen beginnen
w kropki
Ona zawsze nosi skarpetki w kropki.
multicoloured
I love wearing multicoloured clothes.
Lernen beginnen
wielokolorowy
Uwielbiam nosić wielokolorowe ubrania.
plain
These plain blouses are so boring.
Lernen beginnen
jednolity
Te jednolite bluzki są takie nudne.
cotton
I would like to buy some cotton underwear.
Lernen beginnen
bawełna. bawełniany
Chciałabym kupić bawełnianą bieliznę.
wool
This sweater is made of wool.
Lernen beginnen
wełna
Ten sweter jest zrobiony z wełny.
silk
I'd like to have a silk scarf.
Lernen beginnen
jedwab. jedwabny
Chciałabym mieć jedwabną apaszkę.
fur
I will never wear natural fur.
Lernen beginnen
futro
Nigdy nie założę naturalnego futra.
medium size
Do you have this swimsuit in a medium size?
Lernen beginnen
rozmiar M. M-ka
Czy dostanę ten kostium kąpielowy w rozmiarze M?
large size
– This will be too big for you. – No. actually. I normally wear a large size.
Lernen beginnen
rozmiar L. L-ka
– To będzie na ciebie za duże. – Nie. właściwie to zwykle noszę L-kę.
XXL size
– What size do you need? – I think an XXL.
Lernen beginnen
rozmiar XXL. XXL-ka
– Jakiego rozmiaru pan potrzebuje? – Wydaje mi się. że XXL.
to go camping
My mum doesn't let me go camping with my friends.
Lernen beginnen
jechać pod namiot
Mama nie pozwala mi jechać pod namiot ze znajomymi.
campsite
Where is our campsite?
Lernen beginnen
pole namiotowe
Gdzie jest nasze pole namiotowe?
tent
Have you taken the tent?
Lernen beginnen
namiot
Wzięłaś namiot?
torch
Pass me the torch. I can't see anything.
Lernen beginnen
latarka
Podaj mi latarkę. nic nie widzę.
sleeping bag
There's a snake in your sleeping bag!
Lernen beginnen
śpiwór
W twoim śpiworze jest wąż!
campfire
We were sitting around the campfire and singing songs.
Lernen beginnen
ognisko
Siedzieliśmy wokół ogniska i śpiewaliśmy piosenki.
backpack
Put the sandwich in my backpack.
Lernen beginnen
plecak
Włóż kanapkę do mojego plecaka.
rope
The rope is too short.
Lernen beginnen
lina
Lina jest za krótka.
pocketknife
I always have my pocketknife with me when I go camping.
Lernen beginnen
scyzoryk
Zawsze mam ze sobą scyzoryk. kiedy jadę pod namiot.
map
Why don't you check it on the map?
Lernen beginnen
mapa
Może sprawdź to na mapie?
compass
This stupid compass is broken!
Lernen beginnen
kompas
Ten głupi kompas jest zepsuty!
first aid kit
What do you have in the first aid kit?
Lernen beginnen
apteczka
Co masz w apteczce?
sun cream
If you don't use sun cream. you'll get burnt.
Lernen beginnen
krem z filtrem
Jeśli nie będziesz używał kremu z filtrem. dostaniesz poparzenia.
hammock
I want to lie in the hammock all day long.
Lernen beginnen
hamak
Chcę leżeć w hamaku cały dzień.
to go hiking
When you go hiking. don't forget to take water.
Lernen beginnen
iść w góry
Kiedy idziecie w góry. nie zapomnijcie wziąć ze sobą wody.
hiking boots
Where can I buy good quality hiking boots?
Lernen beginnen
buty trekkingowe
Gdzie mogę kupić buty trekkingowe dobrej jakości?
to go fishing
I will never go fishing. it's so boring.
Lernen beginnen
iść na ryby
Nigdy nie pójdę na ryby. to takie nudne.
tinned food
I hate tinned food. but it's all we have here.
Lernen beginnen
jedzenie w puszce
Nie cierpię jedzenia w puszce. ale nie mamy tu niczego innego.
most
Most of my friends are people I met at college.
Lernen beginnen
większość
Większość moich przyjaciół to osoby. które poznałam na studiach.
a few
Do you have a few minutes? I'd like to talk to you about something.
Lernen beginnen
kilka
Masz kilka minut? Chciałbym z tobą o czymś porozmawiać.
few
There are few good restaurants in my town.
Lernen beginnen
niewiele
W moim miasteczku jest niewiele dobrych restauracji.
a little
Can I have a little more cake?
Lernen beginnen
nieco. trochę
Czy mogę trochę więcej ciasta?
little
My cousin Jake makes very little money as an artist.
Lernen beginnen
mało
Mój kuzyn Jake zarabia jako artysta bardzo mało pieniędzy.
too few
There are too few salads on the table.
Lernen beginnen
za mało (policzalne)
Na stole jest za mało sałatek.
too little
There is too little sugar in this coffee.
Lernen beginnen
za mało (niepoliczalne)
W tej kawie jest za mało cukru.
too many
My wife has too many duties in her job.
Lernen beginnen
za dużo (policzalne)
Moja żona ma w pracy za dużo obowiązków.
too much
I get lazy when I have too much free time.
Lernen beginnen
za dużo (niepoliczalne)
Robię się leniwy. kiedy mam za dużo wolnego czasu.
enough
Do you have enough money for that necklace?
Lernen beginnen
wystarczająco
Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy na tamten naszyjnik?
almost
It's almost midnight! Where are you?
Lernen beginnen
prawie
Jest prawie północ! Gdzie jesteś?
a pair of
Will you buy me a pair of shoes for my birthday?
Lernen beginnen
para (czegoś)
Kupisz mi parę butów na urodziny?
a lot of
I have eaten a lot of oranges today.
Lernen beginnen
dużo (czegoś)
Zjadłam dzisiaj dużo pomarańczy.
group
A large group of people came out of the building.
Lernen beginnen
grupa
Z budynku wyszła liczna grupa osób.
part
Money was only part of the problem.
Lernen beginnen
część
Pieniądze stanowiły tylko część problemu.
only
I only slept 6 hours last night.
Lernen beginnen
tylko
Wczoraj w nocy spałam tylko 6 godzin.
very much
I love you very much.
Lernen beginnen
bardzo
Bardzo cię kocham.
stadium
We'll meet in front of the stadium.
Lernen beginnen
stadion
Spotkamy się przed stadionem.
bowling
Would you like to go bowling?
Lernen beginnen
kręgle
Czy chciałbyś pójść ze mną na kręgle?
boxing
Are you interested in boxing?
Lernen beginnen
boks
Interesujesz się boksem?
whistle
The whistle signalled the end of the game.
Lernen beginnen
gwizdek
Gwizdek oznajmił koniec meczu.
goal
Everybody is waiting impatiently for the first goal.
Lernen beginnen
gol
Wszyscy czekają niecierpliwie na pierwszego gola.
wrestling
Wrestling can be funny sometimes.
Lernen beginnen
zapasy
Zapasy bywają czasami zabawne.
body-building
He's really into body-building.
Lernen beginnen
kulturystyka
Bardzo interesuje się kulturystyką.
to dive
Would you like to try diving with sharks?
Lernen beginnen
nurkować
Chciałbyś spróbować nurkowania z rekinami?
water-skiing
Where is the water-skiing instructor?
Lernen beginnen
narciarstwo wodne
Gdzie jest instruktor narciarstwa wodnego?
martial arts
My BA thesis is on martial arts.
Lernen beginnen
sztuki walki
Moja praca licencjacka jest na temat sztuk walki.
rollerblades
I'd like new rollerblades for Christmas.
Lernen beginnen
rolki
Pod choinkę chciałbym dostać nowe rolki.
to skateboard
He can skateboard all day long.
Lernen beginnen
jeździć na deskorolce
On potrafi jeździć na deskorolce cały dzień.
race
Who won the race?
Lernen beginnen
wyścig
Kto wygrał wyścig?
horse racing
We are going to see horse racing for the first time.
Lernen beginnen
wyścigi konne
Pierwszy raz będziemy oglądać wyścigi konne.
athletics
He is an athletics champion.
Lernen beginnen
lekkoatletyka
Jest mistrzem lekkoatletyki.
gymnastics
Is your sister still into gymnastics?
Lernen beginnen
gimnastyka
Czy twoja siostra nadal interesuje się gimnastyką?
extreme sports
Extreme sports may be dangerous but they're so much fun!
Lernen beginnen
sporty ekstremalne
Sporty ekstremalne może i są niebezpieczne. ale dają tyle frajdy!
to push
When I push the door. it doesn't open. Is it broken?
Lernen beginnen
pchać
Kiedy popycham drzwi. nie otwierają się. Są popsute?
to pull
The light turns on when you pull here.
Lernen beginnen
ciągnąć
Światło się zapala. kiedy pociągniesz tutaj.
to pick up
Pick that up. You mustn't litter here.
Lernen beginnen
podnosić (np. z ziemi)
Podnieś to. Tu nie wolno śmiecić.
to put down
Put it down. I don't want it to break.
Lernen beginnen
odstawiać. odkładać
Odłóż to. nie chcę. żeby się potłukło.
to bend
Bend your knees and clap your hands twice.
Lernen beginnen
zginać
Zegnijcie kolana i dwukrotnie klaśnijcie w dłonie.
to bend down
You need to bend down all the way to the floor.
Lernen beginnen
schylać się
Musisz się schylić aż do samej podłogi.
to hit
Hit the ball as hard as you can.
Lernen beginnen
uderzać
Uderz piłkę tak mocno. jak tylko potrafisz.
to pass (a ball)
Pass the ball to a player near you.
Lernen beginnen
podawać (piłkę)
Podaj piłkę zawodnikowi blisko ciebie.
to lie down
You should lie down and relax.
Lernen beginnen
położyć się
Powinieneś się położyć i zrelaksować.
to stand up
Stand up if you want to say something.
Lernen beginnen
wstawać
Wstań. jeśli chcesz coś powiedzieć.
to sit down
Sit down and have a rest.
Lernen beginnen
siadać
Usiądź i odpocznij sobie.
to hold
Hold my hand and be careful.
Lernen beginnen
trzymać
Trzymaj mnie za rękę i uważaj.
to drop
Have you dropped your pen?
Lernen beginnen
upuścić
Upuściłeś pióro?
to fall
He fell and broke his leg.
Lernen beginnen
upadać
Upadł i złamał nogę.
to land
Finally they landed safely.
Lernen beginnen
lądować
W końcu wylądowali bezpiecznie.
to shake
It was so cold I was shaking.
Lernen beginnen
trząść
Było tak zimno. że się trzęsłam.
to point
Can you point to the person who offended you?
Lernen beginnen
wskazywać
Czy możesz wskazać osobę. która cię obraziła?
to wave
Wave to your granny. honey!
Lernen beginnen
machać
Pomachaj babci. kochanie!
crowd
Suddenly we saw a huge crowd running towards us!
Lernen beginnen
tłum
Nagle zobaczyliśmy wielki tłum biegnący w naszą stronę!
crowded
The train was very crowded.
Lernen beginnen
zatłoczony
Pociąg był bardzo zatłoczony.
statue
I'd like to see the Statue of Liberty one day.
Lernen beginnen
posąg. statua
Chciałabym kiedyś zobaczyć Statuę Wolności.
way
I don't know which way we should go.
Lernen beginnen
kierunek
Nie wiem. w którym kierunku powinniśmy iść.
place
Is this the place you were talking about?
Lernen beginnen
miejsce
Czy to jest to miejsce. o którym mówiłaś?
somewhere
Let's go on holiday somewhere far away.
Lernen beginnen
gdzieś
Pojedźmy na wakacje gdzieś daleko.
everywhere
Oh. I know. it's the same everywhere.
Lernen beginnen
wszędzie
Och. wiem. wszędzie tak jest.
to get to
How do I get to the police station?
Lernen beginnen
dostać się do
Jak dostanę się na komisariat?
to get lost
Take a map. you might get lost without it.
Lernen beginnen
zgubić się
Weź mapę. możesz się bez niej zgubić.
to ask for directions
Let's ask that man for directions to the museum.
Lernen beginnen
pytać o drogę
Zapytajmy tego pana o drogę do muzeum.
rush hour
If we want to avoid rush hour. we have to leave now.
Lernen beginnen
godzina szczytu
Jeśli chcemy ominąć godzinę szczytu. musimy wyjść teraz.
roundabout
Turn left at the second roundabout.
Lernen beginnen
rondo
Skręć w lewo na drugim rondzie.
lamp post
I'm standing next to a lamp post. Can you see me?
Lernen beginnen
latarnia uliczna
Stoję obok latarni ulicznej. Widzisz mnie?
bench
Let's sit on this bench. I'm a little tired.
Lernen beginnen
ławka
Usiądźmy na tej ławce. trochę się zmęczyłam.
corner
The shop is just round the corner.
Lernen beginnen
róg
Ten sklep jest tuż za rogiem.
police station
The criminal was taken to the police station.
Lernen beginnen
komisariat
Przestępca został zabrany na komisariat.
ID
Can I see your ID. please?
Lernen beginnen
dowód tożsamości
Czy mogę zobaczyć pana dowód tożsamości?
fountain
Let's meet at the fountain.
Lernen beginnen
fontanna
Spotkajmy się przy fontannie.
motel
I'm not going to sleep in this motel.
Lernen beginnen
motel
Nie zamierzam spać w tym motelu.
canal
There are plenty of canals in Venice.
Lernen beginnen
kanał (z wodą)
W Wenecji jest mnóstwo kanałów.
motorbike
Have you ever ridden a motorbike?
Lernen beginnen
motocykl
Jechałaś kiedyś motocyklem?
motor scooter
She decided to sell her car and bought a motor scooter.
Lernen beginnen
skuter
Postanowiła sprzedać samochód i kupiła skuter.
lorry (l.mn. lorries / AmE: truck)
The lorry was fully packed.
Lernen beginnen
ciężarówka
Ciężarówka była załadowana do pełna.
van
The van with criminals dissapeared.
Lernen beginnen
furgonetka
Furgonetka z przestępcami zniknęła.
helicopter
I have never flown a helicopter.
Lernen beginnen
helikopter
Nigdy nie leciałem helikopterem.
jet
He has his own. private jet.
Lernen beginnen
odrzutowiec
On ma swój własny. prywatny odrzutowiec.
motorway
I wouldn't take that motorway if I were you.
Lernen beginnen
autostrada
Na twoim miejscu nie jechałbym tą autostradą.
lane
You can change lane. the road is clear.
Lernen beginnen
pas ruchu
Możesz zmienić pas ruchu. nic nie jedzie.
road sign
You need to pay more attention to the road signs.
Lernen beginnen
znak drogowy
Musisz bardziej zwracać uwagę na znaki drogowe.
one-way street
Oops. it's a one-way street. we need to turn back.
Lernen beginnen
ulica jednokierunkowa
Oj. to ulica jednokierunkowa. musimy zawrócić.
driving license
I would gladly drive you if I had a driving license.
Lernen beginnen
prawo jazdy
Z chęcią bym was zawiózł. gdybym miał prawo jazdy.
passenger
The passenger asked the driver for directions.
Lernen beginnen
pasażer
Pasażer zapytał kierowcę o drogę.
car wash
My first summer job was at a car wash.
Lernen beginnen
myjnia samochodowa
Moja pierwsza wakacyjna praca była w myjni samochodowej.
tram
I'll meet you at the tram stop.
Lernen beginnen
tramwaj
Spotkamy się na przystanku tramwajowym.
tracks
Follow the tracks and you'll get to my house.
Lernen beginnen
tory
Idź wzdłuż torów. a dojdziesz do mojego domu.
the Bible
We rarely read the Bible in our house.
Lernen beginnen
Biblia
W naszym domu rzadko czyta się Biblię.
the Koran
Have you ever read the Quran?
Lernen beginnen
Koran
Czytałeś kiedykolwiek Koran?
Jesus Christ
Jesus Christ lived two thousand years ago.
Lernen beginnen
Jezus Chrystus
Jezus Chrystus żył dwa tysiące lat temu.
soul
I know deep in my soul that Peter will change.
Lernen beginnen
dusza
W głębi duszy wiem. że Peter się zmieni.
ghost
I don't believe in ghosts.
Lernen beginnen
duch
Nie wierzę w duchy.
mass
Do you go to mass every Sunday?
Lernen beginnen
msza
Chodzisz na mszę co niedzielę?
candle
Light a candle in her memory.
Lernen beginnen
świeca
Zapal świeczkę ku jej pamięci.
altar
The altar in this church is magnificent.
Lernen beginnen
ołtarz
Ołtarz w tym kościele jest wspaniały.
grave
There were many beautiful old graves in that cemetery.
Lernen beginnen
grób
Na tamtym cmentarzu było wiele pięknych. starych grobów.
prayer
Do you say a prayer before meals in your family?
Lernen beginnen
modlitwa
Czy w waszej rodzinie odmawia się modlitwę przed posiłkiem?
believer
If you are a believer. you shouldn't behave like that.
Lernen beginnen
osoba wierząca
Jeśli jesteś osobą wierzącą. nie powinieneś się tak zachowywać.
religious
She is very religious and goes to church every Sunday.
Lernen beginnen
religijny
Ona jest bardzo religijna i chodzi do kościoła co niedzielę.
faith
My faith is not very strong. sadly.
Lernen beginnen
wiara
Moja wiara nie jest niestety zbyt silna.
the Pope
Who is the Pope now?
Lernen beginnen
papież
Kto jest teraz papieżem?
nun
I've decided to become a nun.
Lernen beginnen
zakonnica
Postanowiłam zostać zakonnicą.
saint
I don't think I know of any saints from Poland.
Lernen beginnen
święty
Chyba nie wiem nic o żadnych świętych z Polski.
temple
I have never been to this temple.
Lernen beginnen
świątynia
Nigdy nie byłem w tej świątyni.
cathedral
Will we get married in the cathedral?
Lernen beginnen
katedra
Pobierzemy się w katedrze?
protestant
He's buried in a protestant cemetery.
Lernen beginnen
protestancki
Jest pochowany na cmentarzu protestanckim.
Roman Catholic
All my family are Roman Catholic.
Lernen beginnen
rzymskokatolicki
Wszyscy w mojej rodzinie są wyznania rzymskokatolickiego.
to protest
We are going to protest against the government.
Lernen beginnen
protestować
Zamierzamy protestować przeciwko rządowi.
demonstration
Why didn't you come to the demonstration?
Lernen beginnen
demonstracja
Dlaczego nie przyszliście na demonstrację?
leader
Who is the leader of this party?
Lernen beginnen
lider
Kto jest liderem tej partii?
to improve
Have the working conditions improved?
Lernen beginnen
ulepszyć
Czy warunki pracy poprawiły się?
economy
The economy slowly improved.
Lernen beginnen
gospodarka
Stan gospodarki powoli się poprawiał.
peaceful
The demonstration has been peaceful so far.
Lernen beginnen
pokojowy. spokojny
Jak do tej pory demonstracja była pokojowa.
violence
We need to put an end to violence.
Lernen beginnen
przemoc
Musimy postawić kres przemocy.
to fight
Fight for your rights!
Lernen beginnen
walczyć
Walcz o swoje prawa!
problem
This is a serious problem for our society and we need to solve it.
Lernen beginnen
problem
To poważny problem dla naszego społeczeństwa i musimy go rozwiązać.
different
Everyone's different and it should be tolerated.
Lernen beginnen
inny
Każdy jest inny i powinno to być tolerowane.
freedom
Freedom is a basic human right.
Lernen beginnen
wolność
Wolność to podstawowe prawo człowieka.
system
The political system in Poland changed in 1989.
Lernen beginnen
ustrój. system
Ustrój polityczny w Polsce zmienił się w 1989 r.
government
You can't blame the government for everything.
Lernen beginnen
rząd
Nie możesz za wszystko winić rządu.
parliament
This parliament is the worst on Earth!
Lernen beginnen
parlament
Ten parlament jest najgorszy na świecie!
election
Do you really believe the election will change anything?
Lernen beginnen
wybory
Naprawdę uważasz. że te wybory coś zmienią?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.