Łacińska Terminologia Prawnicza UAM 2

 0    49 Datenblatt    polciak
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ryzyko najemcy
Lernen beginnen
Pariculum locatoris
ryzyko kupującego
Lernen beginnen
Pariculum emptoris
chcącemu nie dzieje się krzywda
Lernen beginnen
Volenti non fit iniura
skutki przypadku odczuwa właściciel
Lernen beginnen
Casus sentit fominud
świadczenie na zaspokojenie
Lernen beginnen
Datio in solutum
nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
Lernen beginnen
Impossibilium nulla obligatio est.
Z bezprwanego działania nie powstaje zobowiązanie umowne
Lernen beginnen
Ex maleficio non oritur contractus
Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe
Lernen beginnen
Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis
Umów należy dotrzymywać
Lernen beginnen
Pacta sunt servanda
Każda umowa obowiązuje na warunkach z momentu jej zawarcia
Lernen beginnen
Rebus sic stantibus omnis contractus intelligitur
umowa dobrej wiary
Lernen beginnen
Contractus bonea fidei
umowa ścisłego prawa
Lernen beginnen
Contractus stricti iuris
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
Lernen beginnen
Venire contra factum proprium nemini licet
powinieneś przestrzegać prawa, które uczyniłeś
Lernen beginnen
To patere legem quam fecisti
nikt nie może być wysłuchany gdy powołuje się na swoją niegodziwość
Lernen beginnen
Turpitudinem suam allegans nemo audiator
postepuje podstępnie kto żąda, kto domaga się tego co będzie musiał zwrócić
Lernen beginnen
Dolo facis qui petit quam redditurus est
W umowach bardziej uwzględnia się zamiar stron, niż dosłowne brzmienie
Lernen beginnen
In conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectanda sunt
w przypadku wątpliwości wbrew stypulującego
Lernen beginnen
Im ambiguitas contra stipulatorem
Fałszywe oznaczenie (przedmiotu czynności) nie szkodzi
Lernen beginnen
Falsa demonstratio non nocet
Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe
Lernen beginnen
Impossibilium nulla obligatio est
Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji
Lernen beginnen
Clara non sunt interpretanda
klauzule nietypowe wywołują podejrzliwość
Lernen beginnen
Clausulae insolitea inducunt suspicionem
Uznaje się za włączone w sposób milczący do umowy, to co jest obyczajem i zwyczajem
Lernen beginnen
In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada
Lernen beginnen
Nemo plus iuris alium transferre potest, quam ipse habet
To, co jest na powierzchni (przypada właścicielowi) gruntu
Lernen beginnen
Superficies solo cedit
Służebność nie może polegać na działaniu
Lernen beginnen
Servitus in faciendo consistere nequit
Służebności należy wykonywać oględnie
Lernen beginnen
Servitutibus civiliter utendum est
Nie można mieć służebności na własnej rzeczy
Lernen beginnen
Nulli res sua servit
Pierwszy w czasie lepszy w prawie
Lernen beginnen
Prior tempore potior iure
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całość prawa, jakie miał zmarły
Lernen beginnen
Herediatas nihil aliud est, quam successioin universum ius, quod defunctus habuerit
Nikt nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo
Lernen beginnen
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Fałszywe przyczyny nie szkodzą
Lernen beginnen
Falsa demonstratio non nocet
Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów
Lernen beginnen
In testamentis plenius voluntates, testantium interpretantur
więcej powiedziano, mniej napisano
Lernen beginnen
Plus nuncupatum, minus scriptum
Wola spadkodawcy (testatora) może być zmieniona aż do ostatniej chwili (jego) życia (aż do śmierci)
Lernen beginnen
Ambulatoria est viluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem)
uwzględniamy ostatni zapis woli spadkobiercy
Lernen beginnen
Novissima voluntas servatur
Należy wysłuchać także drugiej strony
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars
ciężar dowodowy (onus probandi) spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza
Lernen beginnen
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat.
W (razie) wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego
Lernen beginnen
In dubio reo (scil. iudicandum est)
nie ma sędziego bez powoda
Lernen beginnen
Nemo iudex sine actore
Skarga osobista (wymierzona przeciw konkretnej osobie) ginie wraz z osobą
Lernen beginnen
Actio personalis moritur cum persona
Czyny bezprawne rodziców nie przynoszą szkody dzieciom
Lernen beginnen
Delicta parentium liberis non nocent
rozszczenie niewygasłe nie ożywa
Lernen beginnen
Actio semel extincta non reviviscit
prawomocne rozstrzygnięcia uznaje się za prawdziwe
Lernen beginnen
Rei iudicata, ne bis in ide(proveritate accioitur)
każda skarga ma właściwą sobie drogę
Lernen beginnen
Actio quaelibet in via sua
powód idzie za sądem pozwanego
Lernen beginnen
Actor sequitur forum rei
powód nie może być zasądzony
Lernen beginnen
Actor non condemantur
nikt nie jest zobowiązany do oskarżenia samego siebie
Lernen beginnen
Nemo tenetur seipsum accusare
Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu
Lernen beginnen
Actori incumbit probatio

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.