Łacińska Terminologia Prawnicza UAM

 0    50 Datenblatt    polciak
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa
Lernen beginnen
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum quod tribuendi
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy
Lernen beginnen
iuris praecepta sum haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quod tribuere
Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe
Lernen beginnen
non omne quod licet honestum est
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu
Lernen beginnen
contra ius fasque
jest rzeczą godziwą
Lernen beginnen
fas est
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
Lernen beginnen
per fas et nefas
prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
Lernen beginnen
ius est ars boni et aequi
Prawo i oszustwo razem nigdy nie współistnieją
Lernen beginnen
ius et fraus numquam cohabitant
prawo ma na względzie sprawiedliwość
Lernen beginnen
ius respicit aequitatem
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Lernen beginnen
summum ius summa iniura
surowe prawo, lecz prawi
Lernen beginnen
dura lex sed lex
prawo nakazuje, a nie dyskutuje
Lernen beginnen
lex iubeat non disputet
nie powinniśmy źle korzystać z naszych prawŹle naszych praw używać nie powinniśmy
Lernen beginnen
male nostro iurie uti non debemus
Prawem publicznym jest prawo odnoszące się do interesu państwa, a prawem prywatnym prawo dotyczące korzyści poszczególnych jednostek
Lernen beginnen
publicum ius est statum rei romanae spectat ius privatum est quod ad sigulorum utilitatem
To, co jest właściwe nie jest obciążone wadą tego, co niewłaściwe
Lernen beginnen
utile per inutile non vitiatur
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych.
Lernen beginnen
ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego
Lernen beginnen
privatorum conventio iuri publico non derogat.
reguły odpowiadające rozumowi
Lernen beginnen
ius naturale
prawo obywatelskie, stworzone przez obywateli dla obywateli
Lernen beginnen
ius civile
prawo rodów, reguły prawne, które porządkują relacje między suwerennymi państwami, prawo międzynarodowe, prawo rodów
Lernen beginnen
ius gentium
właściwe jest prawo kraju pochodzenia, prawo krwi
Lernen beginnen
ius sanguinis
właściwym porządkiem prawnym jest porządek kraju, w którym się znajdujemy, prawo ziemi
Lernen beginnen
ius soli
prawo powszechne, reguluje wspólne dla różnych krajów europejskich
Lernen beginnen
ius commune
nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
ignorantia iuris nocet
Przywilejem jest to, co zostało wprowadzone wbrew ogólnej zasadzie z powodu jakiejś użyteczności, z mocy autorytetu tego, kto może stanowić prawo
Lernen beginnen
ius singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est
Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych, jest synonimem prawa prywatnego.
Lernen beginnen
ius civile vigilantibus scriptum est
to, co od początku jest wadliwe nie może być uzdrowione z upływem czasu
Lernen beginnen
quod ab initio est vitiosum non potest tractu temporis convalescere
Zatwierdzenie równa się zleceniu
Lernen beginnen
ratihabitio madato comparatur
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat legi priori
Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
Lernen beginnen
lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali
Ustawa szczególna zmienia działanie prawa (ustawy ogólnej)
Lernen beginnen
lex specialis derogat legi generali
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi
Lernen beginnen
lex superior derogat legi inferiori
Prawo nie działa wstecz
Lernen beginnen
lex retro non agit
Ustawa niesprawiedliwa nie jest prawem
Lernen beginnen
lex iniusta non est lex
Wśród szczęku oręża (podczas wojny) milczą prawa
Lernen beginnen
inter arma silent leges
Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa
Lernen beginnen
cessante ratione legis cessat ipsa lex
Nie ma kary bez ustawy
Lernen beginnen
nulla poena sine lege
Każde przestępstwo powinno być ukarane
Lernen beginnen
nullum crimen sine poena
Ustawy powinny być interpretowane szerzej, dla zachowania ich ducha
Lernen beginnen
benignius leges interpretandae sunt quo voluntas earum conservetur
W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość
Lernen beginnen
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
Tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie powinniśmy rozróżniać
Lernen beginnen
ubi lex non distinuit nec nos distinguere debemus
w tym co jest większe mieści się to co jest mniejsze
Lernen beginnen
in maiore minus est
prawo na rzeczy cudze
Lernen beginnen
iura in re aliena
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroś chodzi o jego korzyść
Lernen beginnen
nasciturus pro iam nato habet quotines de commodis eius agitur
Wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi
Lernen beginnen
hominum causa omne ius constitutum est
Złodziej jest zawsze w zwłoce
Lernen beginnen
fur semper in mora
godziwa przyczyna objęcia w posiadanie
Lernen beginnen
iusta causa possidendi
podstawa przeniesienia własności
Lernen beginnen
iusta causa traditionis
Niebezpieczeństwo w zwłoce
Lernen beginnen
periculum in mora
ryzyko dłużnika
Lernen beginnen
pariculum debitoris

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.