Normy prawne

 0    26 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Norma
Lernen beginnen
zasada regulująca w sposób ogólny kontakty człowieka z naturą, kulturą, innymi ludźmi i instytucjami
Rodzaje norm
Lernen beginnen
normy prawne (określane przez przypisy prawne); normy pozaprawne (nie objęte przepisami - np. kulturowe, religijne)
Norma prawna
Lernen beginnen
wynikająca z przepisów prawa, sankcjonowana i gwarantowana przez państwo; przyjęta powszechnie w społeczeństwie zasady życia społecznego; wskazują związane z ich złamaniem konsekwencje
Normy pozaprawne
Lernen beginnen
określają dopuszczalne i pożądane zachowania; utrwalają porządek społeczny i pojęcie dobra lub zła w danym społeczeństwie; bywają źródłem norm prawnych
Budowa normy prawnej
Lernen beginnen
hipoteza, dyspozycja, sankcja
Hipoteza w normie prawnej
Lernen beginnen
określa podmiot danej normy - cecha adresata normy lub okoliczność w jakiej się znalazł - adresat normy jest ogólny (nie jest to osoba konkretna), a okoliczność jest abstrakcyjna (nie odnosi się do konkretnego wydarzenia)
Dyspozycja w normie prawnej
Lernen beginnen
określony przez normę sposób zakazanego, nakazanego lub dopuszczalnego zachowania
Sankcja w normie prawnej
Lernen beginnen
wskazuje konsekwencje zachowania niezgodnego z dyspozycją
Podział norm prawnych (pod względem oddziaływania na adresata normy)
Lernen beginnen
zakazujące, nakazujące, przyzwalające
Normy zakazujące
Lernen beginnen
zabraniają adresatowi określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy nakazujące
Lernen beginnen
zobowiązują adresata do określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy przyzwalające
Lernen beginnen
dają adresatowi prawo do określonego zachowania i osiągania korzyści
Podział norm prawnych (pod względem stosowania normy)
Lernen beginnen
normy bezwzględnie obowiązujące; normy względnie obowiązujące
Normy bezwzględnie obowiązujące
Lernen beginnen
obowiązują każdego adresata normy, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań
Normy względnie obowiązujące
Lernen beginnen
obowiązują adresatów normy jeżeli nie występują wskazane przez normę okoliczności
Gałęzie i dziedziny prawa
Lernen beginnen
konstytucyjne, administracyjne, cywilne, finansowe, gospodarcze, handlowe, rodzinne i opiekuńcze, pracy, karne, autorskie i wynalazcze
Prawo konstytucyjne
Lernen beginnen
dotyczy podstawowych założeń działania państwa (ustrój polityczny i społeczny, system ekonomiczny, najważniejsze organy państwa, prawa i obowiązki obywateli); w zakresie szczegółowym odsyła do ustaw
Prawo administracyjne
Lernen beginnen
reguluje postępowanie administracji państwowej, rządowej i samorządowej; sankcjonuje przestrzeganie przepisów prawa w administracji
Prawo cywilne
Lernen beginnen
reguluje stosunki prawne między osobami prawnymi i fizycznymi na zasadzie równości podmiotów prawa; obejmuje również prawo własności
Prawo finansowe
Lernen beginnen
reguluje kwestie związane z finansami publicznymi (prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe)
Prawo gospodarcze
Lernen beginnen
reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Prawo handlowe
Lernen beginnen
reguluje zasady prowadzenia działalności przez spółki i osoby prawne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Lernen beginnen
reguluje prawa wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych
Prawo pracy
Lernen beginnen
reguluje wzajemne prawa i obowiązki pracownik i pracodawcy; określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zagadnienia BHP
Prawo karne
Lernen beginnen
reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych za popełnione przestępstwa; wskazuje przestępstwa i wykroczenia oraz określa wymiar kary
Prawo autorskie i wynalazcze
Lernen beginnen
reguluje prawa własności intelektualnej (niematerialną własność twórcy, autora lub dysponenta praw)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.