psychopatologia - (red.) Jarema

 0    105 Datenblatt    golunskakasia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
orientacja autopsychiczna
Lernen beginnen
co do własnej osoby; swojej tożsamości
orientacja autopsychiczna
Lernen beginnen
co do miejsca, czasu i otoczenia
senność patologiczna (somnolentia)
Lernen beginnen
ilościowe zab. świadomości; pojawianie się niezależnie od rytmu dobowego nadmiernej senności i tendencji do zapadania w sen; nawiązanie kontaktu możliwe poprzez bardzo silne bodźce
stan przedśpiączkowy (sen patologiczny, półśpiączka)
Lernen beginnen
ilościowe zab. świadomości; patologicznie głeboki sen z zachowaniem reakcji na bardzo silne bodźce
śpiączka (coma)
Lernen beginnen
ilościowe zab. świadomości; wyłaczenie przytomności z zanikiem reaktywności; zniesienie odruchów i funkcji autonomicznych
ilościowe zaburzenia świadomości
Lernen beginnen
(1) senność patologiczna, (2) stan przedśpiączkowy; (3) śpiączka
jakościowe zaburzenia świadomości
Lernen beginnen
(1) przymglenie świadmomości; (2) zmącenie swiadomości; (3) zwężenie świadomości
przymglenie świadomości
Lernen beginnen
jakościowe zab. świadomości; zmiejszenie rozpoznawania otoczenia - zakresu i dokładności; percepcja i rozumienie zaburzone; orientacje zaburzone; kontakt utrudniony
zmącenie świadomości
Lernen beginnen
jakościowe zab. świadomości; znacznego stopnia przymglenie, w którym obezne sa zniekształcenia rzeczywistości omamy, iluzje, aż po urojenia
zwężenie świadomości
Lernen beginnen
jakościowe i ilościowe zab. świadomości; znaczne ograniczenie pola percepcyjnego i fragmentaryczność postrzegania
sąd realizujący
Lernen beginnen
przekonanie o istnieniu pzredmiotu lub zjawiska; może być prawidłowy lub fałszywy
sąd klasyfikujący
Lernen beginnen
rozpoznanie co to jest; umiejętność przyporządkowania do kategorii, grupy
zaburzenia spostrzegania
Lernen beginnen
(1) złudzenia (iluzje) patologiczne; (2) omamy i omamy rzekome (halucynacjee i pseudohalucynacje); (3) zaburzenia psychosensoryczne
złudzenia (iluzje)
Lernen beginnen
zniekształcone spostrzeżenia; w obecności bodźca; błędny sąd klasyfikujący
omamy (halucynacje)
Lernen beginnen
fałszywe spostrzeżenia zmysłowe; pojawiają się bez odpowiedniego bodźca zewnętrznego; brak krytycyzmu; fałszywy sąd realizujący i klasyfikujący
podział omamów ze wzgl. na zmysł
Lernen beginnen
(1) wzrokowe, (2) słuchowe, (3) cenestetyczne, (4) węchowe, (5) smakowe
omamy rzekome (pseudohalucynacje)
Lernen beginnen
nieprawidłowe doznania zmysłowe, bez bodźców zewnętrznych; lokalizowane pzrez osobę w swoim wnętrzu; najczęsciej słuchowe - "głosy"; zgodne lub niezgodne z nastrojem
zaburzenia psychosensoryczne (parahalucynacje, halucynoidy)
Lernen beginnen
nieprawidłowe doznania zmysłowe, bez dizałania bodźców zewnętrznych; krytycyzm; mogą mieć charakter wrażeń lub spostrzeżeń; np. mikropsje lub makropsje
zaburzenia spostrzegania własnej osoby i otoczenia
Lernen beginnen
zaburzenia spostrzegania własnej osoby i otoczeniapogranicze zab. spostrzegania a świadomości; (1) depersonalizacja, (2) deralizacja
depersonalizacja
Lernen beginnen
poczucie oddzielaenia od własnej osoby; bycie obserwatorem swojego umysłu i/lub ciała
derealizacja
Lernen beginnen
zmieniona percepcja rzeczywistości, wydaje się nierealna, obca, dziwna
agnozje
Lernen beginnen
zaburzenia rozpoznawania, na bedące wynikiem deficytów sesnorycznych
uwaga - cechy
Lernen beginnen
(1) koncentracja, (2) pojemność (zakres), (3) trwałość, (4) przerzutność, (5) podzielność, (6) wybiórczość
zaburzenia koncentracji uwagi
Lernen beginnen
zmniejszona zdolność do ogniskowania uwagi na zadaniu
zaburzenia przerzutności uwagi
Lernen beginnen
niedostateczne jak i nadmierne rozwinięcie tej cechy; nadmierna przerzutność = patologiczna zmiennośc obiektu uwagi; niedostateczna pzrerzutność = trudność w przejściu do innego obiektu zainteresowania
podział zaburzeń myślenia
Lernen beginnen
(1) treści myślenia, (2) toku myślenia, (3) logiki myślenia
zaburzenia treści myślenia
Lernen beginnen
(1) urojenia, (2) idee nadwartościowe, (3) myśli natrętne
urojenia
Lernen beginnen
zab, tresci myślenia; fałszywe przekonania dot. błędnej interpretacji rzeczywistości; fałszywość sądów, silne przekonanie o prawdziwości i brak podatności na perswazję
klasyfikacja urojeń ze wzgl. na treść
Lernen beginnen
(1)
urojenia prześladowcze
Lernen beginnen
domniemane prześladowanie i wrogość wobec osoby, śledzenie, oszukiwanie, spiski
urojenia odnoszące (ksobne)
Lernen beginnen
obiekty, wydarzenia, osoby mają szczególny zwiazek z chorym, np. w telewizji mówią o nim
nastawienia odnoszące
Lernen beginnen
zachowany częściowy krytycyzm wobec ksobnych interpretacji
urojenia oddziaływania (owładnięcia)
Lernen beginnen
przekonania ż edziałania osoby są pod kontrolą innych sił lub osób
urojenia nasyłania
Lernen beginnen
rodzaj urojeń oddziaływania; przekonanie o wysyłaniu myśli do umysłu chorego przez zewnętrzne silły lub osoby
urojenia odsłonięcia
Lernen beginnen
przekonania, ż ebez woli chorego i jego udziału jego myśli są dostępne innym
urojenia zazdrości
Lernen beginnen
fałszywe przekonanie o niedotrzymywaniu niewierności przez partnera
urojenia somatyczne
Lernen beginnen
fałszywe przekonania co do wyglądu lub santu zdrowia, zazwyczaj przekonanie że jest się chorym; nazywane też urojeniami hipochondrycznymi
urojenia erotyczne
Lernen beginnen
fałszywe przekonanie, że inna osoba jest w chorym zakochana lub erotycznie zafascynowana
urojenia wielkościowe
Lernen beginnen
wyjątkowe umiejętności, talenty, możliwości, moce, władza, bliskie relacje z ważnymi osobistościami
urojenia depresyjne
Lernen beginnen
(1) winy, grzeszności i kary, (2) zubożenia, (3) nihilistyczne; typowe u chorych z głęboko obniżonym nastrojem; zgodne z nastrojem depresyjnym
podział urojen ze wzgl. na strukturę formalną
Lernen beginnen
(1) usystematyzowane, (2) nieusystematyzowane, (3) inkoherentne
idee (myśli) nadwartościowe
Lernen beginnen
niezgodne z rzeczywistością często absurdalne przekonania, osoba dopuszcza ich nieprawdziwość; także: dominująco u oosby przekonanie, czasem zgodne z prawdą, wyznacza cel i zachowania osoby; dotyczą religii, nauki, problemów społecznych
obsesje (myśli natrętne)
Lernen beginnen
powstajace wbrew woli chorego i uporczywie nawracające myśli obawy, wyorażenia; chory postrzega je jako niepożądane, przymusowe; często charakter egodystoniczny; cierpienie, próby przeciwstawiania się obsesjom
zaburzenia logiki myślenia
Lernen beginnen
tzw. myślenie paralogiczne; (1) myślenie magiczne, (2) myślenie ambiwalentne, (3) myślenie dereistyczne
myślenie magiczne
Lernen beginnen
zab. logiki myślenia; łączenie zjawisk nieracjonalnymi związkami, bez logiki przyczynowo-skutkowej; np. moje myśli wpłyną na bieg wydarzeń; tez: myślenie symboliczne - nadawanie szczególnego znaczenia obiektom
myślenie ambiwalentne
Lernen beginnen
zab. logiki myślenia; sprzeczne myśli współwstępują ze soba, prowadzą do ambisentencji
myślenie dereistyczne
Lernen beginnen
zab. logiki myślenia; bez związku z rzeczywistością, podporządkowane logice chorego absurdalnej i pseudofilozoficznej
podział zaburzeń toku myślenia
Lernen beginnen
(1) zakresu wypowiedzi, (2) tempa wypowiedzi, (3) struktury formalnej myślenia
podział zaburzeń zakresu wypowiedzi
Lernen beginnen
(1) mutyzm, (2) alogia, (3) słowotok
mutyzm
Lernen beginnen
całkowity brak komunikacji werbalnej pomimo braku zaburzeń komunikacji, mowy, artykulacji
alogia
Lernen beginnen
bezsłowie; ubóstwo wypowiedzi odzwierciedlające ubóstwo myślenia; lakoniczne, ograniczone do odpowiedzi; także jako jakosciowe ubóstwo wypowiedzi = mói dużo, ale treści jest uboga
słowotok
Lernen beginnen
nieustanne wypowiadanie się; tok przyspieszony, struktura chaotyczna, tematyka zmienna, liczne skojarzenia; wynik: natłoku myśli, gonitwy myśli lub splątania
podział zaburzeń tempa myślenia
Lernen beginnen
(1) spowolnienie, (2) przyspieszenie, (3) zahamowanie, (4) zatamowanie, (5)
zahamowanie myślenia
Lernen beginnen
zab. toku myślenia; zatrzymanie się wątku myślowego
zatamowanie myślenia
Lernen beginnen
zab. toku myślenia; nagłe zatrzymanie myślenia, blokada
podział zaburzeń struktury wypowiedzi
Lernen beginnen
(1) rozkojarzenie myślenia, (2) inkoherencja myślenia, (3) oraz: drobiazgowość, perseweracje, werbigeracje, echolalia
rozkojarzenie myślenia
Lernen beginnen
zab. struktury wypowiedzi; utrata spójności wątków przy zachowaniu prawidłowego tempa myslenia; wypowiedźniespójna i niezrozumiała liczne dygresje zaburzające ciągłość wypowiedzi
inkoherencja myślenia
Lernen beginnen
zab. struktury wypowiedzi; utrata spójności w obrębie zdań, fraz i słów nie łączy logiczna ciągłość; tzw. sałata słowna
podział dysmnezji
Lernen beginnen
ilościowe zab. pamięci; (1) hipermnezja, (2) hipomnezja, (3) amnezja
podział paramnezji
Lernen beginnen
(1) allomnezje tzw. wspomnienia zniekształcone, (2) pseudomnezje tzw. wspomnienia rzekome
podział allomnezji
Lernen beginnen
(1) złudzenia pamięciowe, (2) kryptomnezje, (3) złudzenia utożsamiajace
złudzenia pamięciowe
Lernen beginnen
typ allomnezji; wspomnienia zniekształcone pod wpływem emocji lub choroby
kryptomnezje
Lernen beginnen
typ allomnezji; nieuswiadpmione wspomnienia, które osba przywołuje i postrzega jako treażniejsze, zupełnie nowe
złudzenia utożsamiające
Lernen beginnen
typ allomnezji; deja vu, deja entendu, deja vecu oraz jamais vu, jamais vecu
podział pseudomnezji
Lernen beginnen
(1) konfabulacje, (2) omamy pamięciowe
konfabulacje
Lernen beginnen
typ pseudomnezji; fałszywe wspomnienia wypełniajace luki pamięciowe; nieintencjonalne zmyślenia, przekonanie co do prawdziwości
omamy pamięciowe
Lernen beginnen
typ pseudomnezji; nie wypełniają luki pamieciowej, to urojenia rzutowane w przeszłość; osoba relacjonuje przeżycia o których wystapieniu jest przekonana
podział zaburzeń aktywności ruchowej
Lernen beginnen
(1) ilościowe, (2) jakościowe
ilościowe zab. aktywnosci ruchowej
Lernen beginnen
(1) pobudzenie, (2) spowolnienie, (3) osłupienie (stupor)
podział osłupień
Lernen beginnen
(1) efektoryczne, (2) receptoryczne
jakosciowe zaburzenia aktywności ruchowej
Lernen beginnen
(1) katapleksja, (2) katatonia, (3) katalepsja (giętkość woskowa), (4) sterotypie ruchowe, (5) manieryzmy ruchowe, (6) grymasowanie, (7) posturyzmy, (8) echopraksja, (9) echomimia, (10) tiki
katapleksja
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; zaburzenie neurologiczne polegające na nagłej utracie napiecia mieśniowego, powoduje upadek
katatonia
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; wzrost napiecia mięśni, znika przy wykonywaniu ruchów biernych lub czynnych
katalepsja (giętkość woskowata)
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; zwiększone napięcie mięśniowe i utrzymywanie ciała lub kończyny w jednej pozycji (zastygnięcie)
stereotypie ruchowe
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; uporczyw mechaniczne powtarzanie, niefunkcjonalne ruchy i czynności
manieryzmy ruchowe
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; dziwaczne, nieadekwatne, niezrozumiałe gesty lub czynności
grymasowanie
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; dziwaczna, niedostosowana ekspresja mimiczna
posturyzmy
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; przyjmowanie niewygodnej pozycji ciała
echopraksja
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; powtarzanie ruchów innej osoby
echomimia
Lernen beginnen
jakościowe zab. aktywności ruchowej; odtwarzanie mimiki innych osób
tiki
Lernen beginnen
odrębna kategoria zaburzeń aktywności; nagłe, mimowolne, nierytmiczne skurcze określonych mięśni lub grup mięśni
podział zaburzeń woli
Lernen beginnen
(1) awolicja, (2) abulia, (3) ambitendencja
awolicja
Lernen beginnen
tzw. zubożenie woli; znaczne ograniczenie lub brak zdolności do inicjowania działań; też: abulia
ambitendencja
Lernen beginnen
występowanie sprzecznych dążeń, co uniemożliwia decydowanie i podjecie aktywności lub skutkuje sprzecznymi zachowaniami; por. ambisentencja, ambiwalencja w schizofrenii
podział ilościowych zaburzeń aktywności złożonej
Lernen beginnen
(1) obniżenie, (2) podwyższenie, (3) osłupienie
podział jakosciowych zaburzeń aktywności złożonej
Lernen beginnen
(1) odhamowanie, (2) kompulsje, (3) negatywizm, (4) automatyzm nakazowy, (5) dezorganizacja
odhamowanie (rozhamowanie)
Lernen beginnen
utrata zdolności do dostosowania zachowań do norm społęcznych; np. skracanie dystansu, utrata kontroli nad popędami
kompulsje
Lernen beginnen
powtarzające sie czynności z wewnętrznym przymusem ich wykonywania; charakter pierwotny - wynikają z innych objawów np. urojeń oddziaływania
negatywizm bierny
Lernen beginnen
opór wobec poleceń, nakazów, ignorowanie
negatywizm czynny
Lernen beginnen
stawianie czynnego oporu wobec oddziaływań otoczenia, przeciwstawianie się lub wykonywanie czynności pzreciwnych do polecenia
automatyzm nakazowy
Lernen beginnen
bezwiedne, bezrefleksyjne poddawanie się poleceniom
dezorganizacja zachowania
Lernen beginnen
utrata zdolności do przeprowadzania działań celowych; uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności
podział zaburzeń nastroju
Lernen beginnen
(1) podwyższony, (2) obniżony, (3) anhedonia (utrata odczuwania przyjemności z działań, które dotychczas jej dostarczały)
rodzaje lęku
Lernen beginnen
(1) wolno płynący (długotrwały, bez źródła), (2) uogólniony (stały, wobec codziennych wydarzeń), (3) paniczny (nagły, narastający, z nasilonymi objawami somatycznymi), (4) fobia
zaburzenia nawyków i popędów
Lernen beginnen
forma zaburzeń zachowania, podejmowanie nieracjonalnych działań, czesto z utratą kontroli nad nimi; rodzaje: (1) patologiczny hazard, (2) kleptomania, (3) piromania, (4) trichotillomania
impulsy natrętne
Lernen beginnen
uporczywie nawracające impulsy do działania; odbierane jako nieracjonalne i niechciane
rodzaje zespołów psychotalogogicznych
Lernen beginnen
(1) zespół depresyjny, (2) zespół maniakalny, (3) zespół paranoidalny, (4) zespół paranoiczny, (5) zespół katatoniczny, (6) zespół otępienny, (7) zespół amnestyczny, (8) zespół majaczeniowy
zespół depresyjny
Lernen beginnen
(1) obniżenie nastroju, (2) zmniejszenie aktywności lub zwiększona męczliwość; (3) utrata zainteresowań lub anhedonia
zespół maniakalny
Lernen beginnen
(1) podwyższenie nastroju lub drażliwość; (2) podwyższenie napedu lub niepokój fizyczny; (3) przyspieszenie toku myślenia do gonitwy myśli
zespół hipomaniakalny
Lernen beginnen
objawy maniakalne o mniejszym nasileniu
zespół paranoidalny (urojeniowo-omamowy)
Lernen beginnen
(1) urojenia nieusystematyzowane; (2) omamy lub omamy rzekome
zespół paranoiczny
Lernen beginnen
(1) spójny system urojeń; (2) konsekwentne uproczywe działania pod wpływem urojeń
zespół katatoniczny
Lernen beginnen
(1) spowolnienie reaktywności na otoczenie; dwie postaci: hipokinetyczna i hiperkinetyczna; (2) jakościowe zaburzenia aktywności ruchowej i złożonej, w tym: katalepsja, negatywizm, zastyganie, automatyzm nakazowy, echopraksje, echomimie, echolalia
zespół otępienny
Lernen beginnen
deterioracja funkcji poznawczych: (1) zabuzrenia pamięci, (2) zaburzenia funkcji wykonawczych i innych poznawczych; (3) zaburzenia kontroli emocji lub zachowań
zespół amnestyczny
Lernen beginnen
zabuzrenia pamieci w stopniu zakłócajacym codzienne funkcjonowanie; nie w pzreiegu otępiennego lub zab. świadomości

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.