Top 1000 Latvian Words 851 - 900

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to risk
Would you risk your life for someone you love?
Lernen beginnen
riskēt
Vai tu riskētu ar dzīvību kāda, kuru mīli dēļ?
to search
I've searched everywhere, but I can't find my missing sock!
Lernen beginnen
meklēt
Esmu visur izmeklējies, bet nevaru atrast savu pazudušo zeķi!
nature
You can't control mother nature.
Lernen beginnen
daba
Māti dabu nevar kontrolēt.
safety
You should avoid him for your own safety.
Lernen beginnen
drošība
Savas drošības dēļ, tev vajadzētu izvairīties no viņa.
product
What's your favourite brand of skin-care products?
Lernen beginnen
produkts
Kas ir tavs mīļākais ādas kopšanas līdzekļu zīmols?
complete
Please find the complete list of participants attached.
Lernen beginnen
pabeigts
Pielikumā Jūs atradīsiet pilnu dalībnieku sarakstu.
source
Did it ever occur to you that your extravagance is the source of your financial problems?
Lernen beginnen
avots
Vai tu kaut kad esi aizdomājies, ka tavu financiālo problēmu avots ir tava izšķērdība?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Latvian Words"
(Insgesamt 999 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.