dyscyplina wojskowa 2

5  1    8 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W jakich okolicznościach naruszenia prawa żołnierze są pociągani do odpowiedzialności przed wojskowymi organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub przełożonymi dyscyplinarnymi?
Lernen beginnen
popełnionymi przeciwko organowi wojsk. lub innemu żołn., podczas pełn. obow. Służb., w obrębie obiektu wojsk. lub wyznacz. Miejsca przebywania, na szkodę wojska lub z narusz, obowiązku wynikającego ze służby wojskowej.
Za jakiego rodzaju czyny żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną?
Lernen beginnen
przewinienie dyscypl. oraz inny czyn zabroniony, jeżeli uprawn. Organ wystąpił do d-cy jw. O ukaranie dysc., a także za czyny o znamionach przestępstwa albo wykrocz., jeśli d-ca jw. Odstąpił od złożenia wniosku albo żądania o ściganie karne sprawcy
Czy za popełnieni przewinienia, które posiada jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną
Lernen beginnen
tak, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów, jeżeli to naruszenie prawa miała związek ze służbą wojskową
Samowolne oddalenie będące przewinieniem dyscyplinarnym
Lernen beginnen
opuszczenie jw. Lub wyznaczonego miejsca przebywania albo samowolne poza nimi pozostawanie w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godz.
Spożywanie alkoholu na terenie obiektów wojskowych (także koszary, zakwaterowania przejściowego) jest
Lernen beginnen
przestępstwem
Nie można być ukaranym dyscyplinarnie
Lernen beginnen
po upływie roku od dnia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub wystąpienia skutku dokonanego czynu
Jaka może być maksymalna liczba stawek dziennych wymierzonej kary pieniężnej?
Lernen beginnen
10
W jakich sytuacjach żołn. Odpowiada dysc. Za wszystkie rodz. Wykroczeń, może być ukarany karą aresztu izolacyjnego, a orzeczenie dysc. Lub post. w sprawie dysc. Można wydać bez jego udziału?
Lernen beginnen
w czasie pełn. sł. wojsk. po ogłosz. Mobilizacji, w stanach nadzw., w cz. wojny, a także wyk. Zad. służb. W strefie działań woj. Oraz w przyp. użycia SZ RP poza granic. państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratown.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.