łacińska terminologia prawnicza LAT_ALK_2013

 0    116 Datenblatt    anokk
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ipso iure
Lernen beginnen
z mocy samego prawa
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
Lernen beginnen
gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę traci moc i sama ustawa
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
Lernen beginnen
ustawy czasami drzemią (śpią), ale nigdy nie umierają
de iure
Lernen beginnen
zgodnie z prawem
ius cogens
Lernen beginnen
prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
Lernen beginnen
prawo względnie obowiązujące
ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia legis neminem excusat
Lernen beginnen
nikogo nie usprawiedliwia nieznajomość ustawy
ius personalissimum
Lernen beginnen
prawo ściśle związane z osobą
lex retro non agit
Lernen beginnen
ustawa nie działa wstecz
ius infinitum
Lernen beginnen
prawo nieograniczone, dające nieograniczone władztwo
lex specialis
Lernen beginnen
ustawa szczególna (specjalna)
sensu largo
Lernen beginnen
w szerokim (szerszym) znaczeniu
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
Lernen beginnen
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia -lub- gdzie jest taka sama przyczyna ustawy (uzasadnienie), tam taka sama dyspozycja ustawy
nudum ius
Lernen beginnen
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania-wyegzekwowania)
vacatio legis
Lernen beginnen
okres między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie
lex severior retro non agit
Lernen beginnen
ustawa surowsza nie działa wstecz
iura novit curia
Lernen beginnen
sąd zna prawo
de lege lata
Lernen beginnen
z punktu widzenia prawa obowiązującego/ wg ustawy już uchwalonej-obowiązującej
executio iuris non habet iniuriam
Lernen beginnen
wykonywanie/egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
secundum legem
Lernen beginnen
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
iuxta legem
Lernen beginnen
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
ratio legis
Lernen beginnen
uzasadnienie (podstawa, przyczyna, cel uchwalenia) ustawy
de facto
Lernen beginnen
faktycznie/ w rzeczywistości
pleno iure
Lernen beginnen
pełnoprawny/ pełnoprawnie/ na mocy całego prawa
lex mitior retro agit
Lernen beginnen
ustawa łagodniejsza działa wstecz
sensu stricto
Lernen beginnen
w ścisłym znaczeniu
sensum, non verba spectamus
Lernen beginnen
patrzymy na sens, nie na słowa
ipso facto
Lernen beginnen
tym samym/ na mocy samego faktu/ przez sam fakt
sententia facit ius
Lernen beginnen
wyrok tworzy (stanowi) prawo
stricti iuris
Lernen beginnen
(nakaz) ścisłego prawa
universitas iuris
Lernen beginnen
zbiór (odrębnych) praw
de lege ferenda
Lernen beginnen
co do przyszłego unormowania/ co do pożądanej, postulowanej zmiany prawa
de iure
Lernen beginnen
zgodnie z prawem/ według prawa
in fraudem legis
Lernen beginnen
w celu obejścia ustawy/ z obejściem ustawy
ex lege
Lernen beginnen
z mocy ustawy
verba legis
Lernen beginnen
treść/ brzmienie ustawy
summum ius, summa iniuria
Lernen beginnen
najwyższe prawo jest (może stać się) najwyższym bezprawiem
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
Lernen beginnen
nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma
contra legem
Lernen beginnen
przeciw ustawie/ sprzecznie z przepisami prawa
contra agere non valenti non currit praescriptio
Lernen beginnen
przedawnienie nie biegnie przeciw temu, kto jest niezdolny do działania (
ex iure
Lernen beginnen
z mocy prawa
vis maior
Lernen beginnen
siła wyższa
lex prospicit, non respicit
Lernen beginnen
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
dolus
Lernen beginnen
podstęp/ zły zamiar/ świadome i celowe wyrządzenie szkody
negotium claudicans
Lernen beginnen
czynność prawna kulejąca, niezupełna
lex lege tollitur
Lernen beginnen
ustawę uchyla się ustawą
vis absoluta
Lernen beginnen
przymus fizyczny
tacitus consensus
Lernen beginnen
milcząca zgoda
lex posterior derogat legi priori
Lernen beginnen
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
praesumptio iuris
Lernen beginnen
domniemanie prawne
negotium nullum
Lernen beginnen
czynność prawna nieważna
praesumptio iuris tantum
Lernen beginnen
domniemanie obalalne
tempus continuum
Lernen beginnen
okres ciągły, liczony według kolejnych dni bez przerwy
vi consensus
Lernen beginnen
na mocy porozumienia
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
Lernen beginnen
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej
vis compulsiva
Lernen beginnen
przymus psychiczny (siła zniewalająca)
qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
Lernen beginnen
wydaje się, że kto milczy, ten się zgadza tam, gdzie mógłby i powinien był mówić
negotiorum gestio
Lernen beginnen
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
solo consensu
Lernen beginnen
przez samą zgodę
praesumptio facti
Lernen beginnen
domniemanie faktyczne
lex commissoria
Lernen beginnen
klauzula przepadku - zastrzeżenie umowne, na mocy którego dłużnik traci swoje prawa z umowy, w razie niedotrzymania zobowiązania
lex primaria derogat legi subsidiariae
Lernen beginnen
ustawa podstawowa (zasadnicza) znosi ustawę pomocniczą
vi legis
Lernen beginnen
na mocy ustawy
vi contractus
Lernen beginnen
na mocy umowy
matrimonium malum
Lernen beginnen
małżeństwo nieważnie zawarte
tempus utile
Lernen beginnen
czas odpowiedni, użyteczny (do obliczeń tylko dni bez przeszkód w działaniu)
matrimonium non existens
Lernen beginnen
małżeństwo nieistniejące (gdy nie wystąpiły przesłanki zawarcia małżeństwa)
computatio naturalis
Lernen beginnen
obliczanie czasu dokładnie od chwili do chwili
essentialia negotii
Lernen beginnen
składniki przedmiotowo istotne czynności prawnej
pater est, quem nuptiae demonstrant
Lernen beginnen
ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
praescriptio temporis
Lernen beginnen
przedawnienie
naturalia negotii
Lernen beginnen
składniki przedmiotowo nieistotne czynności prawnej (objęte przepisami względnie obowiązującymi)
dies a quo
Lernen beginnen
termin zawieszający (początkowy)
accidentalia negotii
Lernen beginnen
składniki dodatkowe czynności prawnej/ podmiotowo istotne
inter vivos
Lernen beginnen
między żyjącymi
mortis causa
Lernen beginnen
na wypadek śmierci
donatim mortis causa
Lernen beginnen
darowizna na wypadek śmierci
ad solemnitatem
Lernen beginnen
do ważności/ pod rygorem nieważności
ad probationem
Lernen beginnen
dla celów dowodowych
ad eventum
Lernen beginnen
dla wywołania określonych skutków
pactum de forma
Lernen beginnen
zastrzeżenie przez strony formy szczegółowej
dies
Lernen beginnen
dzień
dies ad quem
Lernen beginnen
termin rozwiązujący (końcowy)
tempus
Lernen beginnen
czas/ okres
tempus facti
Lernen beginnen
dzień zdarzenia
tempus scientiae
Lernen beginnen
dzień powzięcia wiadomości
computatio civilis
Lernen beginnen
obliczanie czasu według prawa cywilnego (wg dni kalendarzowych)
prior tempore, potior iure
Lernen beginnen
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
ex tunc
Lernen beginnen
od wtedy/ od tamtej chwili/ z mocą wsteczną
ex nunc
Lernen beginnen
od teraz/ od tej chwili
ex ante
Lernen beginnen
z góry
ex post
Lernen beginnen
po fakcie
condicio
Lernen beginnen
warunek
sub condicione
Lernen beginnen
pod warunkiem
pendente condicione
Lernen beginnen
w czasie trwania warunku (zawieszającego)
condicio sine qua non
Lernen beginnen
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć
condicio potestativa
Lernen beginnen
warunek, którego spełnienie się zależy od woli stron
condicio casualis
Lernen beginnen
warunek losowy
condicio resolutiva
Lernen beginnen
warunek rozwiązujący
condicio suspensiva
Lernen beginnen
warunek zawieszający
dolus directus
Lernen beginnen
zamiar bezpośredni
culpa
Lernen beginnen
wina nieumyślna/ niedbalstwo
culpa in abstracto
Lernen beginnen
wina polegająca na niezachowaniu staranności określanej według wzorca abstrakcyjnego
culpa lata
Lernen beginnen
rażące niedbalstwo
culpa levis
Lernen beginnen
lżejsze niedbalstwo
culpa levis in concreto
Lernen beginnen
niezachowanie przez dłużnika staranności, którą zwykł był i powinien zachować przy prowadzeniu swoich spraw
in abstracto
Lernen beginnen
ogólnie
in concreto
Lernen beginnen
w konkretnym przypadku
culpa in custodiendo
Lernen beginnen
wina w nadzorze
culpa in eligendo
Lernen beginnen
wina w wyborze (np. przy powierzaniu wykonania czynności)
cuius commodum eius periculum
Lernen beginnen
czyja korzyść, tego i ryzyko
casum sentit dominus
Lernen beginnen
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia losowego
error
Lernen beginnen
błąd
error in persona
Lernen beginnen
błąd co do osoby (której składa się oświadczenie woli)
error in qualitate personae
Lernen beginnen
błąd co do przymiotu osoby

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.