łacińska terminologia prawnicza PL_ALK_2013

 0    114 Datenblatt    anokk
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zgodnie z prawem
Lernen beginnen
de iure
faktycznie/ w rzeczywistości
Lernen beginnen
de facto
co do przyszłego unormowania/ co do pożądanej, postulowanej zmiany prawa
Lernen beginnen
de lege ferenda
z mocy samego prawa
Lernen beginnen
ipso iure
z punktu widzenia prawa obowiązującego/ wg ustawy już uchwalonej-obowiązującej
Lernen beginnen
de lege lata
ustawa nie działa wstecz
Lernen beginnen
lex retro non agit
prawo bezwzględnie obowiązujące
Lernen beginnen
ius cogens
patrzymy na sens, nie na słowa
Lernen beginnen
sensum, non verba spectamus
prawo ściśle związane z osobą
Lernen beginnen
ius personalissimum
ustawy czasami drzemią (śpią), ale nigdy nie umierają
Lernen beginnen
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
nieznajomość prawa szkodzi
Lernen beginnen
ignorantia iuris nocet
prawo nieograniczone, dające nieograniczone władztwo
Lernen beginnen
ius infinitum
uzasadnienie (podstawa, przyczyna, cel uchwalenia) ustawy
Lernen beginnen
ratio legis
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
Lernen beginnen
secundum legem
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
Lernen beginnen
nudum ius
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
Lernen beginnen
iuxta legem
gdy ustaje(wygasa) przyczyna, dla której wydano ustawę traci moc(wygasa) i sama ustawa
Lernen beginnen
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma
Lernen beginnen
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
ustawa surowsza nie działa wstecz
Lernen beginnen
lex severior retro non agit
w szerokim (szerszym) znaczeniu
Lernen beginnen
sensu largo
wykonywanie/egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
Lernen beginnen
executio iuris non habet iniuriam
przeciw ustawie/ sprzecznie z przepisami prawa
Lernen beginnen
contra legem
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia -lub- gdzie jest taka sama przyczyna ustawy (uzasadnienie), tam taka sama dyspozycja ustawy
Lernen beginnen
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
sąd zna prawo
Lernen beginnen
iura novit curia
treść/ brzmienie ustawy
Lernen beginnen
verba legis
pełnoprawny/ pełnoprawnie/ na mocy całego prawa
Lernen beginnen
pleno iure
z mocy prawa
Lernen beginnen
ex iure
tym samym/ na mocy samego faktu/ przez sam fakt
Lernen beginnen
ipso facto
w ścisłym znaczeniu
Lernen beginnen
sensu stricto
w celu obejścia ustawy/ z obejściem ustawy
Lernen beginnen
in fraudem legis
z mocy ustawy
Lernen beginnen
ex lege
wyrok tworzy (stanowi) prawo
Lernen beginnen
sententia facit ius
najwyższe prawo jest (może stać się) najwyższym bezprawiem
Lernen beginnen
summum ius, summa iniuria
nikogo nie usprawiedliwia nieznajomość ustawy
Lernen beginnen
ignorantia legis neminem excusat
(nakaz) ścisłego prawa
Lernen beginnen
stricti iuris
zbiór (odrębnych) praw
Lernen beginnen
universitas iuris
ustawę uchyla się ustawą
Lernen beginnen
lex legem tollitur
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
Lernen beginnen
lex prospicit, non respicit
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej
Lernen beginnen
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa podstawowa (zasadnicza) znosi ustawę pomocniczą
Lernen beginnen
lex primaria derogat legi subsidiariae
okres między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie
Lernen beginnen
vacatio legis
ustawa szczególna (specjalna)
Lernen beginnen
lex specialis
siła wyższa
Lernen beginnen
vis maior
na mocy porozumienia
Lernen beginnen
vi consensus
wydaje się, że kto milczy, ten się zgadza tam, gdzie mógłby i powinien był mówić
Lernen beginnen
qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
domniemanie
Lernen beginnen
praesumptio
przymus fizyczny
Lernen beginnen
vis absoluta
czynność prawna
Lernen beginnen
negotium
przymus psychiczny (siła zniewalająca)
Lernen beginnen
vis compulsiva
milcząca zgoda
Lernen beginnen
tacitus consensus
klauzula przepadku - zastrzeżenie umowne, na mocy którego dłużnik traci swoje prawa z umowy, w razie niedotrzymania zobowiązania
Lernen beginnen
lex commissoria
na mocy ustawy
Lernen beginnen
vi legis
domniemanie faktyczne
Lernen beginnen
praesumptio facti
na mocy umowy
Lernen beginnen
vi contractus
przez samą zgodę
Lernen beginnen
solo consensu
podstęp/ zły zamiar/ świadome i celowe wyrządzenie szkody
Lernen beginnen
dolus
czynność prawna kulejąca, niezupełna
Lernen beginnen
negotium claudicans
domniemanie prawne
Lernen beginnen
praesumptio iuris
czynność prawna nieważna
Lernen beginnen
negotium nullum
domniemanie obalalne
Lernen beginnen
praesumptio iuris tantum
okres ciągły, liczony według kolejnych dni bez przerwy
Lernen beginnen
tempus continuum
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Lernen beginnen
negotiorum gestio
małżeństwo nieważnie zawarte
Lernen beginnen
matrimonium malum
czas odpowiedni, użyteczny (do obliczeń tylko dni bez przeszkód w działaniu)
Lernen beginnen
tempus utile
małżeństwo nieistniejące (gdy nie wystąpiły przesłanki zawarcia małżeństwa)
Lernen beginnen
matrimonium non existens
obliczanie czasu dokładnie od chwili do chwili
Lernen beginnen
computatio naturalis
składniki przedmiotowo istotne czynności prawnej
Lernen beginnen
essentialia negotii
ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
pater est, quem nuptiae demonstrant
przedawnienie
Lernen beginnen
praescriptio temporis
składniki przedmiotowo nieistotne czynności prawnej (objęte przepisami względnie obowiązującymi)
Lernen beginnen
naturalia negotii
termin zawieszający (początkowy)
Lernen beginnen
dies a quo
składniki dodatkowe czynności prawnej/ podmiotowo istotne
Lernen beginnen
accidentalia negotii
między żyjącymi
Lernen beginnen
inter vivos
na wypadek śmierci
Lernen beginnen
mortis causa
darowizna na wypadek śmierci
Lernen beginnen
donatim mortis causa
do ważności/ pod rygorem nieważności
Lernen beginnen
ad solemnitatem
dla celów dowodowych
Lernen beginnen
ad probationem
dla wywołania określonych skutków
Lernen beginnen
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczegółowej
Lernen beginnen
pactum de forma
dzień
Lernen beginnen
dies
termin rozwiązujący (końcowy)
Lernen beginnen
dies ad quem
czas/ okres
Lernen beginnen
tempus
dzień zdarzenia
Lernen beginnen
tempus facti
dzień powzięcia wiadomości
Lernen beginnen
tempus scientiae
obliczanie czasu według prawa cywilnego (wg dni kalendarzowych)
Lernen beginnen
computatio civilis
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
Lernen beginnen
prior tempore, potior iure
od wtedy/ od tamtej chwili/ z mocą wsteczną
Lernen beginnen
ex tunc
od teraz/ od tej chwili
Lernen beginnen
ex nunc
z góry/ uprzednio
Lernen beginnen
ex ante
po fakcie
Lernen beginnen
ex post
warunek
Lernen beginnen
condicio
pod warunkiem
Lernen beginnen
sub condicione
w czasie trwania warunku (zawieszającego)
Lernen beginnen
pendente condicione
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć
Lernen beginnen
condicio sine qua non
warunek, którego spełnienie się zależy od woli stron
Lernen beginnen
condicio potestativa
warunek losowy
Lernen beginnen
condicio casualis
warunek rozwiązujący
Lernen beginnen
condicio resolutiva
warunek zawieszający
Lernen beginnen
condicio suspensiva
zamiar bezpośredni
Lernen beginnen
dolus directus
wina nieumyślna/ niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa
wina polegająca na niezachowaniu staranności określanej według wzorca abstrakcyjnego
Lernen beginnen
culpa in abstracto
rażące niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa lata
lżejsze niedbalstwo
Lernen beginnen
culpa levis
niezachowanie przez dłużnika staranności, którą zwykł był i powinien zachować przy prowadzeniu swoich spraw
Lernen beginnen
culpa levis in concreto
ogólnie
Lernen beginnen
in abstracto
w konkretnym przypadku
Lernen beginnen
in concreto
wina w nadzorze
Lernen beginnen
culpa in custodiendo
wina w wyborze (np. przy powierzaniu wykonania czynności)
Lernen beginnen
culpa in eligendo
czyja korzyść, tego i ryzyko
Lernen beginnen
cuius commodum eius periculum
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia losowego
Lernen beginnen
casum sentit dominus
błąd
Lernen beginnen
error
błąd co do osoby (której składa się oświadczenie woli)
Lernen beginnen
error in persona
błąd co do przymiotu osoby
Lernen beginnen
error in qualitate personae

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.