Podstawy przedsiębiorczości - Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

 0    80 Datenblatt    hubertrozplochowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
System ekonomiczny
Lernen beginnen
To zespół instytucji i mechanizmów mających wpływ na realizację określonych decyzji ekonomicznych. Zależy od 4 czynników: uwarunkowania materiałowe, instytucjonalne, społeczne i polityczne.
Gospodarka tradycyjna
Lernen beginnen
Zakres świadczonych dóbr i usług w danym społeczeństwie jest niezmienny od pokoleń.
Gospodarka centralnie planowana
Lernen beginnen
Publiczna własność środków produkcji. Przedsiębiorstwa są własnością państwa i realizują zadania przez nie wyznaczone.
Czysty kapitalizm
Lernen beginnen
Prywatna własność środków produkcji. W mechanizmie rynkowym, najważniejszym elementem jest cena.
Systemy mieszane
Lernen beginnen
Różne stopień ingerencji państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.
Własność prywatna
Lernen beginnen
Wyższa efektywność podejmowanych decyzji ekonomicznych. Motywuje do racjonalnego wykorzystywania tego, co się posiada.
Konkurencja
Lernen beginnen
Wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników procesów gospodarczych.
Rynek kapitałowy
Lernen beginnen
Rynek, w którym towarem jest pieniądz. Nadzorowany przez rząd i bank centralny.
Stabilny pieniądz
Lernen beginnen
Walka z inflacją. Odpowiada za to bank centralny.
Stabilny system podatkowy
Lernen beginnen
Przejrzyste przepisy prawa podatkowego, nieulegające zbyt częstym zmianom.
Przedsiębiorczość
Lernen beginnen
Elastyczne przystosowanie się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki.
Rynek
Lernen beginnen
Miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży oraz proces uzgodnienia przez strony warunków transakcji kupna-sprzedaży.
Funkcje rynku - informacyjna
Lernen beginnen
Dostarcza informacji o popycie, sprzedaży i cenie.
Funkcje rynku - równowagi
Lernen beginnen
Dostosowuje wielkość produkcji, jej asortyment, jakość wyrobów do oczekiwań klientów.
Funkcje rynku - akceptacji produktów
Lernen beginnen
Społeczne potwierdzenie lub odrzucenie przydatności wytworzonych dóbr.
Funkcje rynku - alokacyjna
Lernen beginnen
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie opłacalności aktualnej i przewidywanej produkcji.
Funkcje rynku - selekcyjna
Lernen beginnen
Na rynku dokonuje się selekcji towarów i producentów.
Rynek lokalny
Lernen beginnen
Znajduje się w bezpośrednim otoczeniu klienta.
Rynek regionalny
Lernen beginnen
Znajduje się na większym obszarze - powiat, województwo.
Rynek krajowy
Lernen beginnen
Rynek funkcjonujący w obrębie jednego państwa.
Rynek międzynarodowy
Lernen beginnen
Transakcje między dwoma krajami, lub większą liczbą państw.
Rynek światowy
Lernen beginnen
Wymiana dóbr i usług na obszarze całego świata.
Rynek detaliczny
Lernen beginnen
Sieć sklepów oraz innych placówek handlowych, których klientami są indywidualni odbiorcy.
Rynek hurtowy
Lernen beginnen
Uczestnikami tego rynku są jednostki, które zakupiony towar przeznaczają do dalszej sprzedaży, przeróbki lub produkcji.
Rynek dóbr i usłg
Lernen beginnen
Produkcyjny, rynek elementów służących do dalszej produkcji - maszyny, lub przetworzenia - surowce. Konsumpcyjny, zaspokajający potrzeby kupujących.
Rynek kapitałowy
Lernen beginnen
Rynek występujących w różnorodnych formach np. środków pieniężnych, papierów wartościowych.
Rynek pracy
Lernen beginnen
Obejmujący świadczenia pracy.
Rynek producenta
Lernen beginnen
Oczekiwania nabywców na rynku przewyższają oferowaną do sprzedaży ilość produktów.
Rynek konsumenta
Lernen beginnen
Ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie i możliwości nabywcze klientów.
Monopol
Lernen beginnen
Rynek, na którym występuje jeden sprzedawca, dyktujący warunki i kontrolujący poziom cen.
Konkurencja monopolistyczna
Lernen beginnen
Występuje wielu sprzedających i kupujących, każde przedsiębiorstwo ma mały udział w rynku, towary są do siebie podobne.
Oligopol
Lernen beginnen
Rynek, na którym występuje tylko kilka firm oferujących podobne produkty, firmy mają duży udział na rynku.
Konkurencja doskonała
Lernen beginnen
Bardzo wielu producentów i konsumentów, towary są podobne, nikt nie dominuje.
Popyt
Lernen beginnen
Ilość dóbr i usług, jakie klienci chcą i mogą kupić w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Podaż
Lernen beginnen
Ilość dóbr i usług, oferowanych do sprzedaży w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Cena
Lernen beginnen
Wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość produktu. Funkcje: informacyjna, motywacyjna, dochodowa.
Cena równowagi rynkowej
Lernen beginnen
Cena, przy której wyroby i usługi są sprzedawana w takiej samej ilości, w jakiej zostały wyprodukowane.
Przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
Zorganizowane jednostki gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Praca
Lernen beginnen
Zatrudnieni pracownicy z określonymi kwalifikacjami.
Kapitał
Lernen beginnen
Środki finansowe zaangażowane do realizacji określonego przedsięwzięcia, określony kapitał rzeczowy: budynki, narzędzia.
Ziemia
Lernen beginnen
Wyodrębnione miejsce oraz wszelkie rzeczy znajdujące się w naturze, które mogą zostać użytecznie zastosowane.
Instytucje finansowe
Lernen beginnen
Bank centralny i banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, giełdy.
Podmioty demokracji gospodarczej
Lernen beginnen
Związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje konsumenckie, organizacje pracodawców
Bank centralny
Lernen beginnen
Świadczy usługi bankowe instytucjom finansowym, pełni funkcję banku państwa, nadzoruje banki komercyjne, kontroluje podaż pieniądza i kredytu w gospodarce.
Gospodarstwa domowe - funkcja konsumpcyjna
Lernen beginnen
Czynności związane z organizowaniem i realizowaniem procesu konsumpcji.
Gospodarstwa domowe - funkcja produkcyjna
Lernen beginnen
Posiadane środki finansowe na zaspokojenie potrzeb pochodzą z pracy najemnej lub posiadanego kapitału.
Gospodarstwa domowe - czynniki socjologiczne
Lernen beginnen
Poziom wykształcenia poszczególnych członków rodziny, ustala kolejność zaspokajanych potrzeb przy określonej wielkości posiadanych środkach finansowych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rzecznik konsumentów)
Lernen beginnen
Zapewnia każdemu konsumentowi bezpłatną poradę prawną i chroni w sporze z przedsiębiorcami.
Pieniądz
Lernen beginnen
Jest miernikiem wartości, środkiem wymiany, środkiem akumulacji.
Pieniądz gotówkowy
Lernen beginnen
Występuje w postaci pieniądza papierowego, czyli banknotu.
Pieniądz bezgotówkowy
Lernen beginnen
Nie posiada materialnej postaci, stanowi przedmiot ewidencji księgowej banków.
Karta płatnicza
Lernen beginnen
Karta należy do banku lub systemu i służy okazicielowi do regulowania płatności.
Karty debetowe
Lernen beginnen
Służą do wypłaty gotówki w bankomatach i płatności w sieci punktów akceptujących karty.
Karty kredytowe
Lernen beginnen
Za przeprowadzone transakcje posiadacz karty płaci z opóźnieniem.
Karty wstępnie opłacone
Lernen beginnen
Klient kupuje kartę o określonej wartości i dokonuje transakcji.
Numer PIN
Lernen beginnen
Kod dostarczany klientowi w zabezpieczonej kopercie.
Czek
Lernen beginnen
Dokument wystawiony w określonej prawem formie, zawierający polecenie skierowane do banku, by ten wypłacił określoną ilość pieniędzy.
Lokaty bankowe
Lernen beginnen
Rodzaj pożyczki udzielanej bankowi, za którą bank musi nam zapłacić.
Ubezpieczenie
Lernen beginnen
Polega na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na wspieranie działań w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
Rynek formalny
Lernen beginnen
Giełdy, aukcje - w danym momencie i przy istniejącej cenie uczestnicy mogą dokonać transakcji kupna-sprzedaży.
Rynek nieformalny
Lernen beginnen
Transakcje są zawierane w drodze negocjacji między stronami.
Przedmiot transakcji giełdowych
Lernen beginnen
Pieniądze krajowe, waluty obce, usług, papiery wartościowe.
Giełda towarowa
Lernen beginnen
Konfrontacja popytu i podaży oraz sprzedaży i kupna określonych towarów w skali masowej.
Aukcja
Lernen beginnen
Zorganizowany rynek towarów niestandardowych np. dzieła sztuki, biżuteria, których nie można kupić bez wcześniejszego obejrzenia, sprzedaż następuje na drodze licytacji.
Przetarg
Lernen beginnen
Zaproszenie do zawarcia transakcji, skierowane przez organizatora do potencjalnych kontrahentów.
Targi
Lernen beginnen
Instytucja, która łączy wystawiennictwo towarów z ich równoczesną sprzedażą.
Wystawy gospodarcze
Lernen beginnen
Umożliwiają uczestnikom procesów gospodarczych poznanie najnowszych osiągnięć technologicznych.
Papiery wartościowe
Lernen beginnen
Dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego.
Akcje
Lernen beginnen
Papiery wartościowe, stwierdzające bezwarunkowe uczestnictwo jej właścicieli w kapitale spółek akcyjnych.
Obligacje
Lernen beginnen
Papiery wartościowe potwierdzające udzielenie pożyczki.
Wartość nominalna
Lernen beginnen
Kwota, na którą opiewa dokument na akcji.
Wartość emisyjna
Lernen beginnen
Cena, za którą spółka sprzedaje akcje na rynku papierów wartościowych.
Wartość rynkowa (bieżąca)
Lernen beginnen
Cena, którą można uzyskać w razie sprzedaży akcji w danym momencie na rynku wtórnym papierów wartościowych.
Weksel
Lernen beginnen
Dokument sporządzony w przewidzianej przez prawo formie, stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty.
Rynek pierwotny
Lernen beginnen
Powstaje przy sprzedaży nowo emitowanych papierów wartościowych pierwotnym nabywcom.
Rynek wtórny
Lernen beginnen
Obejmuje transakcje papierami wartościowymi będącymi już w obrocie.
Inwestor bierny
Lernen beginnen
Decyduje się na lokowanie swoich środków finansowych w przedsięwzięcia bezpieczne.
Inwestor czynny
Lernen beginnen
Bardzo aktywnie uczestniczy w zakupach i sprzedażach papierów wartościowych.
Giełda Papierów Wartościowych
Lernen beginnen
Instytucja funkcjonująca na rynku kapitałowym. Dokonuje się tam transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych.
Biuro maklerskie
Lernen beginnen
Instytucja pośrednicząca między indywidualnym inwestorem a giełdą.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.