Populacje i subpopulacje limfocytów

5  1    79 Datenblatt    niemamcola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Markery typowe dla limfocytów B
Lernen beginnen
CD19, CD20, CD21 (CR2, CD35 (CR1), FcgammaRII (CD32)
Czym się różnia limfocyty B1a od B1b?
Lernen beginnen
B1a zawierają CD5
Na jakie antygeny odpowiadają limfocyty B1?
Lernen beginnen
Na antygeny grasiczoniezależne
Ile % B to B1?
Lernen beginnen
20% chociaż przeważają w śledzionie płodowej i krwi płodowej (40-60%)
W jakich chorobach zwiększony jest odsetek B1? 2
Lernen beginnen
1. reumatoidalne zapalenie stawów RZS, 2. zespół Sjórgena
Jaka klasa przeciwciał powoduje autoagresję?
Lernen beginnen
IgG
Co to są przeciwciała naturalne?
Lernen beginnen
Są to przeciwciała, które powstają bez uprzedniej ekspozycji na antygen
Funkcja autoprzeciwciał limf. B1?
Lernen beginnen
Chronią przed autoimmunizacją, bo indukują usuwanie martwych komórek
Czym się różnia przeciwciała wytwarzane przez limf B1? 5
Lernen beginnen
1, ich geny nie podlegają hipermutacjom, 2. rekombinacja wykorzystuje ograniczoną liczbę segmentów, 3. ograniczona zmiennośc na złączach, 4. mają małe powinowactwo do antygenów, 5. Są polireaktywne, także do autoantygenów
Co to są limfocyty B regulatorowe?
Lernen beginnen
Limfocyty B1a produkujące TGF-beta oraz IL-10
Jakie cytokiny wydzielają limfocyty B efektorowe?
Lernen beginnen
IFN-gamma, IL-12, TNF-alfa oraz takie limfocyty które wytwarzają IL-4, Il-6 oraz TNF-alfa
Markery typowe dla limfocytów T
Lernen beginnen
CD2-CD8 bez szóstki, CD28, CD154 oraz MHC klasy I
Któe przeciwciała najskuteczniej aktywują pośredniczą w immunofagocytozie?
Lernen beginnen
IgG1 oraz IgG3
Co wytwarzaą i pobudzają limfocyty Th1?
Lernen beginnen
1. interferon-gamma pobudzajacy makrofagi, 2. IL-2 stymulującą cytotoksycznośc limfocytów, 3. pobudzjaą wydzielanie IgG1 oraz IgG3 - dopełniacz i immunofagocytoza - a więc odpowiedź typu komórkowego
Co wytwarzają i pobudzają limfocyty Th2?
Lernen beginnen
Il-4, Il- 5, Il-10, Il- 13 - czynniki wzrostu i różnicowania limf. B oraz pobudzają wzrost i różnicowanie komórek tucznych i eozynofilów, reakcje alergiczne
Jak limfocyt Th1 hamuję czynność i proliferacje limf. Th2?
Lernen beginnen
interferon- gamma indukuje częściowo ekspresję białka supresorowego SOCS1
Jak limfocyt Th2 hamuję czynność i proliferacje limf. Th1?
Lernen beginnen
IL-10 - hamuje wydzielanie cytokin przez DC, makrofagi, Th1 - współdziała z tym IL-4 oraz IL-13
Pod wpływem jakich cytokin dochodzi do rozwoju limfocytu T prekursorowego w kierunku Th1?
Lernen beginnen
IL-12 oraz IFN-gamma oraz inne IL-18, IL-23 oraz IL-27 - z innych IFN-alfa
Pod wpływem jakich cytokin dochodzi do rozwoju limfocytu T prekursorowego w kierunku Th2?
Lernen beginnen
IL-4, IL-7, IL- 25, IL-33 oraz TSLP
Jakie cytokiny wydzielają Th17?
Lernen beginnen
IL-17A, Il17F, IL-6 oraz IL-22, IL21, IL-9 oraz inneeee TNF-alfa, GM-CSF
Funkcja Th17?
Lernen beginnen
Ułatwianie odpowiedzi przeciwzakaźnej poprzez stymulacje wydzielania peptydów przeciwmikrobowych, pojawianie się neutrofilów, IgA, IgE, IgM
Co stymuluje powstawanie limfocytów Th17?
Lernen beginnen
IL-1beta, IL-7, IL-21, IL-23
Co hamuje powstawanie limfocytów Th17?
Lernen beginnen
IL-27 oraz cytokiny konkurencyjnych limfocytów Th1 oraz Th2
Jakie receptory regulujące zasiedlanie są charakterystyczne dla Th1?
Lernen beginnen
CXCR3 oraz CCR5(taki same jak Th2_
Jakie receptory regulujące zasiedlanie są charakterystyczne dla Th2?
Lernen beginnen
CCR3 oraz CCR5(taki same jak Th1_
Jakie receptory regulujące zasiedlanie są charakterystyczne dla Th17?
Lernen beginnen
CCR4 oraz CCR6
Rodzaje Treg?
Lernen beginnen
1. naturalne Treg CD4+CD25+FOXP3+, indukowalne Treg - 2. Tr1 oraz Th3
Co indukuje, a co hamuje przejście w kierunku Treg?
Lernen beginnen
Indukuje TGF-beta, hamuje IFN-gamma
Jakie są inne limfocyty podejmujące aktywnośc regulatorową? 4
Lernen beginnen
1. Th2 lub Th1 w stosunku do siebie, 2. MDSC, 3. CD8alfa-alfa, 4. Tgammadelta oraz NKT
Mechanizmy supresji MDSC?
Lernen beginnen
1. arginaza, 2. cyklooksygenaza 2 indukująca prostaglandynę E2
CO bierze udział w indukcji tolerancji infekcyjnej?
Lernen beginnen
IL-35 a powstające z niej Treg to iTr35
Za pomoca czego Treg oddziaływują na inne komórki
Lernen beginnen
TGF-beta, IL-10, IL-35 oraz 2,3-dioksygenaza indoloaminy IDO, galektyna-9 łącząca się z TIM3 na limfocytach Th
Co powoduje 2,3-dioksygenaza indoloaminy?
Lernen beginnen
Powoduje rozpad tryptofanu (wzmaga wytwarzanie TGF-beta) na kinureninę (co działa jako analog TGF-beta)
Markery charakterystyczne dla Treg
Lernen beginnen
CD4, CD25 (IL-2R), CTLA-4, GITR - receptor indukowany glikokortykoidem, oraz integryna alfa-E-beta-7
Jakie limfocyty sa zdolne do efektu cytotoksycznego 5
Lernen beginnen
1. Limfocyty CD8+ Talfabeta, 2. niektóre CD4+, 3. limfocyty Tgammadelta, 4. NKT, 5. NK
Czym się różnią Tc1 od Tc2?
Lernen beginnen
Tc1 wydzielają cytokiny o profilu Th1, a cytokiny Tc2 przypominają Th2
Czy limfocyty Tc zawsze zabijają komórki?
Lernen beginnen
Nie, mogą podprogowo wydzielić granzymy i inne cytokiny co spowoduje zahamowanie replikacji wirusa
Jakie są mechanizmy cytotoksyczne Tc?
Lernen beginnen
1. zależne od granzymów, perforyny i granulizyny, 2. zależne od interakcji cząsteczek nadrodziny TNF
Za pomocą jakich cząsteczek z nadrodziny TNF limfocyty Tc zabijają komórki?
Lernen beginnen
1. FASL inaczej CD178 oraz APO-1, 2. TNF-alfa, 3. LT-limfotoksyna alfa, 4. TRAIL, 5. TWEAK
Czym się charakteryzują Tgammadelta? 5
Lernen beginnen
1. powstają w grasicy najwcześniej, 2. inna budowa receptora, 3. receptory NK tj. NKG2D, 4. TLR, 5. dektyna
Co rozpoznają limfocyty Tgammadelta?
Lernen beginnen
1. białka szoku cieplnego własne i bakterii, 2. fosfoantygeny, 3. alkilaminy bakteryjne, 4. MICA oraz MICB, 5. białka wiążące UL16
W ajki sposób limfocyty Tgammadelta regulują odpowiedź imm.?
Lernen beginnen
poprzez IL-17 oraz IFN-gamma
W kontekście jakich cząsteczek limfocyty Tgammadelta rozpoznają antygeny?
Lernen beginnen
CD1
Co jest charakterystyczne w czynności limfocytó Tgammadelta?
Lernen beginnen
niepodlegająca restrykcji MHC cytotoksycznośc nowotworowa oraz ADCC
Co rozpoznają komórki NKT?
Lernen beginnen
rozpoznają lipidy i ich pochodzne w kontekście CD1d
Jaki profil cytokin mają NKT?
Lernen beginnen
Taki jak Th1 oraz Th2
W odpowiedzi przeciw czemu uczestniczą NKT?
Lernen beginnen
przeciw Streptococcus pneumoniae, Helicobacter pylori
Co powodują komórki veto?
Lernen beginnen
Jeśli jakaś komórka je rozpozna, to one nieswoiście ją zinaktywują - nie da się to zastąpić żadnym czynnikiem rozpuszczalnym
Cząsteczki charakterystyczne dla NK
Lernen beginnen
receptor NKp46(CD335), CD56 - izoforma cząsteczki adhezji komórek nerwowych N-CAM, CD16 czyli receptor dla fragmentu Fc przeciwciał (FCgammaRIII), oraz CD161
Jaki jest przeważajaca morfologia NK?
Lernen beginnen
dużych ziarnistych limfocytów LGL
Cytokina stymulująca różnicowanie NK
Lernen beginnen
IL-15
O jakim fenotypie występują komórki NK1 w krwi
Lernen beginnen
umiarkowana ekspresja CD56, duża ekspresja CD16, silne wł. cytotoksyczne, produkcja IFN-gamma
O jakim fenotypie występują komórki NK2 w węzłach limfatycznych
Lernen beginnen
Duża ekspresja CD56, brak ekspresji CD16, słabe wł. cytotoksycznee, produkcja dużej ilości IFN-gamma, GM-CSF, TNF-alfa
CO jest czynnikiem wzrostowym NK?
Lernen beginnen
IL-2, IL-12, IL-15, IL-21
Czym się różni NK od monocytów w granulocytów rozwojowo?
Lernen beginnen
NK może proliferować w tkankach
Ligandy dla receptorów NK
Lernen beginnen
MHC klasy I zarówno klasyczne jak i nieklasyczne
Rodzaje receptorów komórek NK
Lernen beginnen
1. receptory z rodziny Ig-podobnych, 2. receptory lektynowe z grupy CD94/NGD2
Jakie są rodzaje receptorów NK z rodziny Ig-podobnych
Lernen beginnen
receptory typu KIR (killer cell inhibitory. immunoglobulin like receptors) - KIR2D oraz KIR3D
Co rozpoznają receptory KIR?
Lernen beginnen
aminokwasy w łańcuchu alfa cząsteczek MHC klasy I
Jak receptory KIR przekazują sygnał aktywacji, a jak hamowania?
Lernen beginnen
Hamowanie poprzez swoje własne sekwencje ITIM, a w postaci z krótkim odcinkiem śródplazmatycznym KIR2DS, KIR3DS przekazują sygnał aktywacji na sewkencje ITAM CD3 lub FcespilonRIgamma czy DAP12
Jakie receptory nazywamy receptorami naturalnej cytotoksyczności
Lernen beginnen
NKp46, NKp44, NKp30 - związane z sekwencjami ITAM CD3 oraz FcepsilonRIgamma
Jaka jest funkcja CD94/NKG2
Lernen beginnen
Rozpoznawanie nieklasycznych MHC Ib
Jaki sygnał przekazuje kompleks CD94/NKG2(A lub B)
Lernen beginnen
poprzez sekwencje ITIM (NKG2) przekazuje sygnał hamujący przez nieklasyczne MHC I jak HLA-E
Jaki sygnał przekazuje kompleks CD94/NKG2C
Lernen beginnen
sygnał aktywujący
Czym się różni NKG2D od innych NKG2?
Lernen beginnen
nie tworzy kompleksu z CD94 tylko tworzy homodimer
Jaki sygnał przekazuje kompleks NKG2D
Lernen beginnen
aktywujący - poprzez rozpoznanie MICA + MICB
Jakie cząsteczki kostymulują NK?
Lernen beginnen
CD2 + LFA-3(CD58), LFA-1 + ICAM-1(CD54), CD244 + CD48
Jakie receptory dodatkowe zawierają NK?
Lernen beginnen
FcgammaIII oraz receptory Toll-like - TLR2, TLR3, TLR5, TLR9
Mechanizmy zabijania NK
Lernen beginnen
1. za pomocą ziaren azurofilnych - perforyny itp.,2. za pomocą FASL, 3. tlenku azotu
Najważniejsza cytokina aktywująca NK?
Lernen beginnen
IL-2, któa stymuluje proliferację oraz wzmaga aktywnośc cytotoksyczną
Czym się różni aktywacja NK1 od NK2 interleukiną-2?
Lernen beginnen
NK2 mają dla niej receptory o dużym powinowactwie więc reagują w małym stężeniu, a NK1 w dużym stężeniu
Co hamuje aktywność NK? 6
Lernen beginnen
1. najważniejsza to prostaglandyna E2, 2. analogi IL-2, 3. TGF-beta, 4. kortyzon, 5. IL-17, 6. PDGF
Jakie receptory dla chemokin mają NK?
Lernen beginnen
CX3CR1 oraz CXCR3
Co jest bodźcem do aktywacji NK?
Lernen beginnen
Zmniejszona ekspresja MHC I lub zwiększona ekspresja MICA oraz MICB czy ULBP
Jak komórki NK modulują odpowiedź w kierunku przeciwwirusowej?
Lernen beginnen
IFN-gamma - stan gotowości przeciwwirusowej raz indukcja syntezy iNOS w makrofagach zaburzająca replikację wirusa, 2. TNF-alfa oraz IFN-gamma - stymulacja APC
Co powoduje patologicznie mała aktywność NK
Lernen beginnen
Zespół Chediaka-Higashiego, większa zapadalność na nowotworye
Jak oddziaływują na siebie DC oraz NK?
Lernen beginnen
Gdy NK przeważa nad niedojrzałymi DC to je zabija poprzez aktywację NKp30, a gdy jest mało niedojrzałych DC w stosunku do NK to jest promowany ich rozwój
Coto jest zjawisko oporności hybrydy
Lernen beginnen
Odrzucanie przeszczepu szpiku od rodziców w szczepach wsobnych
Co to są komóki LAK
Lernen beginnen
Są to komórki wyprodukowane in vitro z limfocytów pod wpływem dużego stężenie IL-2, mające szersze do NK spektrum cytotoksyczności, szczególnie w kierunku autologicznych komórek nowowtworowych

Co to są limfocyty?

Limfocyty to inaczej komórki układu odpornościowego. Są podstawą odporności swoistej, należą do grupy leukocytów, którą dzielimy na agranulocyty (do nich należą limfocyty i monocyty) i granulocyty (należą do nich neutrofile, bazofile i eozynofile). Limfocyty są okrągłe, posiadają jedno jądro, wypełniające niemal całą przestrzeń w komórce. Mają średnicę od około 6 do 15 𝞵m. Ogólna liczba limfocytów w ciele człowieka wynosi około 1x10¹².

Podział limfocytów

Limfocyty dzielimy na limfocyty T oraz na limfocyty B. A gdzie dojrzewają limfocyty T? Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest grasica. Limfocyty T odpowiadają za odpowiedź odpornościową. Część z nich wydziela cytokiny, które biorą udział w owej odpowiedzi odpornościowej. Gdzie dojrzewają limfocyty B? Powstają w czerwonym szpiku kostnym. Ich zadaniem jest rozpoznawanie antygenu. Wytwarzają przeciwciała, które wiążą antygeny, co umożliwia zachodzenie dalszych, skomplikowanych procesów, jak np. neutralizowanie toksyn, czy opsonizacja.

Biologia na Fiszkotece

Jeżeli Twoim celem jest nauka biologii, to teraz na Fiszkotece znajdziesz mnóstwo interesujących kursów, które z pewnością ułatwią Ci naukę. Nasi użytkownicy zadbali o to, aby nie zabrakło Ci materiałów, dysponujemy więc najróżniejszymi lekcjami, poczynając od funkcji korzenia, na budowie tkanek zwierzęcych kończąc. Jesteśmy więc pewni, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Aby ułatwić Ci zadanie, zgromadziliśmy tutaj kilka ciekawych lekcji, które być może okażą się dla Ciebie przydatne, lub interesujące: biologia – tkanki, anatomia człowieka – układ krwionośny, budowa i funkcje krwi.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.