Car - Xe hơi

 0    39 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vehicle
What vehicles can we rent here?
Lernen beginnen
xe cộ
Chúng ta cần thuê phương tiện nào ở đây?
wheel
Are you sure that the wheel is not broken?
Lernen beginnen
bánh xe
Bạn có chắc chắn là bánh xe không bị thủng không?
to fill up the car
Fill up the tank, please!
Lernen beginnen
đổ đầy bình
Đổ đầy bình nha!
oil
Is there enough oil in our car?
Lernen beginnen
dầu
Liệu có đủ dầu cho xe chúng ta không?
Can you give me a map?
Lernen beginnen
Bạn có thể đưa tôi một cái bản đồ không?
parking fee
How can I pay the parking fee?
Lernen beginnen
phí đỗ xe
Làm sao để tôi trả phí đỗ xe?
road
Does this road lead to the city center?
Lernen beginnen
con đường
Con đường này có dẫn đến trung tâm thành phố không?
+32 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.