Embassy - Đại sứ quán

 0    18 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
embassy
Where is the Embassy of Poland?
Lernen beginnen
đại sứ quán
Đại sứ quán của Ba Lan nằm ở đâu?
consular services
We need consular services.
Lernen beginnen
dịch vụ lãnh sự
Chúng ta cần dịch vụ lãnh sự.
I have lost my passport.
Lernen beginnen
Tôi đã làm mất hộ chiếu của mình rồi.
visa application
You need to bring a filled visa application.
Lernen beginnen
đơn xin thị thực
Bạn cần mang theo đơn xin thị thực đầy đủ.
transit visa
When is a transit visa needed?
Lernen beginnen
thị thực quá cảnh
Khi nào thì một thị thực quá cảnh mới cần thiết?
I've been robbed.
Lernen beginnen
Tôi đã bị cướp.
passport
Which country has the world's strongest passport?
Lernen beginnen
hộ chiếu
Hộ chiếu ở quốc gia nào mạnh nhất thế giới?
+11 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.