Hiking - Đi bộ đường dài

 0    26 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tent
Are you sure that our tent is not too small?
Lernen beginnen
túp lều
Bạn có chắc chắn rằng túp lều của chúng ta không quá nhỏ không?
Can you show me on the map where I am, please?
Lernen beginnen
Bạn có thể vui lòng chỉ tôi xem tôi đang ở đâu trên bản đồ không?
rucksack
My rucksack is heavy.
Lernen beginnen
ba lô
Ba lô của tôi thì nặng.
sleeping bag
Where did you pack our sleeping bags?
Lernen beginnen
túi ngủ
Bạn thu xếp túi ngủ của chúng tôi ở đâu?
northeast
It's located in the northeast.
Lernen beginnen
đông bắc
Nó toạ lạc tại phía đông bắc.
blister
I have a blister on my foot.
Lernen beginnen
vết phồng
Tôi có một vết phồng rộp ở dưới chân.
sticking plaster
Do you need a sticking plaster?
Lernen beginnen
băng keo cá nhân
Bạn có cần một miếng băng keo cá nhân không?
+19 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.