Hotel - Khách sạn

 0    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accommodation
Have you found accommodation yet?
Lernen beginnen
chỗ ở, nơi ở
Bạn đã tìm nơi ở chưa?
single room
How much is a single room with a bathroom?
Lernen beginnen
phòng đơn
Phòng đơn với một nhà tắm có giá bao nhiêu?
swimming pool
Does the hotel have a swimming pool?
Lernen beginnen
hồ bơi
Ở khách sạn có hồ bơi không?
hostel
Do you know any cheap hostels nearby?
Lernen beginnen
nhà trọ, nhà nghỉ
Bạn có biết bất kỳ nhà trọ giá rẻ nào gần đây không?
reception desk
The reception desk is open 24 hours a day.
Lernen beginnen
bàn tiếp tân
Bàn tiếp tân mở 24 giờ một ngày.
on a budget
Students often travel on a budget so that they don't need to spend a lot of money.
Lernen beginnen
có ngân sách
Học sinh thường du lịch có ngân sách nên họ không cần dùng quá nhiều tiền.
double room
Do you have any vacant double rooms?
Lernen beginnen
phòng đôi
Bạn còn bất kỳ phòng đôi trống nào không?
+21 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Vietnamese for travelling"
(Insgesamt 433 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.