Detailer austauschen - Swapping Details

 0    46 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wat fir eng Sprooche schwätzt Dir?
Lernen beginnen
What languages do you speak?
Wat sinn hir Nimm? Anne an Tom.
Lernen beginnen
What are their names? Anne and Tom.
Jo, zwee - e Jong an e Meedchen.
Lernen beginnen
Yes, I've got two - a boy and a girl.
Ech hunn eng Fra.
Lernen beginnen
I've got a wife.
Ech si Fransous, mee ech kommen net vu Paräis.
Lernen beginnen
I'm French, but I'm not from Paris.
Hei ass meng Kaart.
Lernen beginnen
Here's my card.
Ech wëll enges Daags meng eegen Famill hunn.
Lernen beginnen
I want to raise my own family one day.
+39 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.