Reesen - Travelling

 0    55 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Aus wéi engem Terminal flitt mäi Fliger?
Lernen beginnen
Which terminal does my plane leave from?
De Fliger geet vum Gate 20 fort.
Lernen beginnen
The plane leaves from gate 20.
Mengt Dir Dir kéint mir soe wéi ech mech am beschten an dëser Stad erëmfannen?
Lernen beginnen
Do you think you could tell me how best to get around the city?
Wou kann ech en Taxi huelen?
Lernen beginnen
Where can I get the taxi?
Wou kann ech Billjeeë kafen/kréien?
Lernen beginnen
Where can I buy / get tickets?
De Firmendirekter reest zwee Mol d'Joer geschäftlech.
Lernen beginnen
The company director travels on business twice a year.
Hei ass mäi Pass/Billjee.
Lernen beginnen
Here is my passport / ticket.
+48 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.