Op engem sozialen Event - At a social event

 0    51 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Sot dem Kate Moien.
Lernen beginnen
Say hello to Kate.
Géing et Iech stéieren, wann ech meng Fra fir d'Iessen alueden?
Lernen beginnen
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
Kate, hutt Dir de Christopher, eise Kommunikatiouns Manager, kennegeléiert?
Lernen beginnen
Kate, have you met Christopher, our Communications Manager?
De George ass nei an eiser Firma.
Lernen beginnen
George is new in our company.
Kate, de Christopher ass en ale Kolleeg vu mir aus der KiWi Firma.
Lernen beginnen
Kate, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
Dir sollt de gebrode Poulet probéieren. En ass lecker.
Lernen beginnen
You should try the roast chicken. It's delicious.
Ech wéilt Iech gären de Christopher Gogman virstellen.
Lernen beginnen
I'd like you to meet Christopher Gogman.
+44 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.